Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych

Przyczyny i cele zmian w ustawie o zatrudnieniu
i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

I. PRZYCZYNY ZMIAN USTAWOWYCH

 1. Wprowadzenie - jako podstawowej zasady - pomocy ściśle związanej z dofinansowaniem zatrudnienia konkretnej osoby niepełnosprawnej,
 2. Konieczność dostosowania przepisów do ustawy o dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej
 3. Realizacja zaleceń i postulatów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli,
 4. Dostosowanie ustawy do ustawodawstwa Unii Europejskiej w:
 • obszarze podatków (do postanowień Szóstej Dyrektywy Rady Europejskiej z 17 maja 1977 r.);
 • w zakresie niedyskryminacji (do postanowień Dyrektywy Rady z 27 listopada 2000 r.);
 • polityki w zakresie konkurencji

II. CELE ZMIAN USTAWOWYCHPoczątek strony

Rehabilitacja społeczna

Stan obecny

Zmiany

Turnusy rehabilitacyjne

Zasady kierowania i dofinansowania regulowały standardy wydane przez Pełnomocnika. Wysokość dofinansowania i kryteria dochodowe uprawniające do dofinansowania zmieniały się w zależności do środków PFRON

Ustalenie progu dochodowego uprawniającego do dofinansowania turnusu w wysokości 200% kryterium z ustawy o pomocy społecznej na osobę w rodzinie i 250% w przypadku osoby samotnej.

Wzmocnienie nadzoru Pełnomocnika nad standardami w zakresie organizowania turnusów na podstawie ustawy.

Uzależnienie prawa do organizowania turnusu od wpisu do rejestru centralnego.

Warsztaty terapii zajęciowej

Finansowane w 100% ze środków PFRON co ogranicza możliwość powstawania nowych warsztatów.

Wprowadzenie zasady współfinansowania przez podmiot tworzący warsztat docelowo od 2005 do 2008 r. kosztów działalności w wysokości 35%.

Wprowadzenie oceny efektów rehabilitacji i rozwiązań powalających na zmianę form rehabilitacji adekwatnie do postępów.

 Początek strony

         

Rehabilitacja zawodowa -

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Do 31 grudnia 2003 r. utrzymanie obecnych form i zakresu wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Nowy system od 1 stycznia 2004 r.

Stan obecny

Stan po 1 stycznia 2004 r.

Otwarty rynek pracy

Osoby niepełnosprawne rozpoczynające działalność gospodarczą otrzymywały pożyczki na rozpoczęcie działalności na preferencyjnych zasadach.

Pracodawca zatrudniający do 25 pracowników:

 • otrzymuje refundację składek na ubezpieczenie emerytalne niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • otrzymuje refundację 50% najniższego wynagrodzenia ze składką na ubezpieczenie społeczne za niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym,

Każdy pracodawca może otrzymać (fakultatywnie):

 • zwrot kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych za okres 18 miesięcy oraz składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych,
 • zwrot kosztów utworzenia lub oprzyrządowania (dostosowania) stanowiska pracy.

Obowiązywać będą dotychczasowe formy wsparcia (pożyczki) oraz sfinansowanie przez PFRON:

 • 75% składek na ubezpieczenie emerytalne osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 50% składek na ubezpieczenie emerytalne osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 50% składek na ubezpieczenie wypadkowe osób o lekkim stopniu niepełnosprawności,

Pracodawca zatrudniający do 25 pracowników oraz pracodawca zatrudniający powyżej 25 pracowników i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6%:

 • refundacja składki na ubezpieczenie emerytalne osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • refundacja składki na ubezpieczenie wypadkowe osób z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w wysokości 70% kwot przysługujących w zakładach pracy chronionej,
 • zniesienie ograniczeń czasowych, zaś pomoc ma charakter obligatoryjny.
 • zwrot kosztów oprzyrządowania (dostosowania) stanowiska pracy i kosztów rozpoznania potrzeb w tym zakresie

Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej

Stan obecny i do 31 grudnia 2003 r.

Stan po 1 stycznia 2004 r.

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnianych osób niepełnosprawnych

Zwrot wypłaconej kwoty podatku VAT w wysokości:

 • 100% najniższego wynagrodzenia dla lekkiego stopnia niepełnosprawności,
 • 200% najniższego wynagrodzenia dla umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • 300% najniższego wynagrodzenia dla znacznego stopnia niepełnosprawności,

nie więcej jednak niż wysokość wpłaconego podatku

Wspomaganie ,,popytu" na towary i usługi zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej poprzez obniżenie wpłat na PFRON należnych od pracodawcy kupującego te towary i usługi.

Bez zmian

Zamiast zwrotu VAT, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w kwocie:

 • 145% najniższego wynagrodzenia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję oraz w przypadku osób niewidomych,
 • 125% najniższego wynagrodzenia dla pozostałych osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • 125% najniższego wynagrodzenia dla osób ze umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję oraz w przypadku osób niewidomych,
 • 100% najniższego wynagrodzenia dla pozostałych osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • 50% najniższego wynagrodzenia dla osób ze lekkim stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję
 • 40% najniższego wynagrodzenia dla pozostałych osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności,

Uwaga: W przypadku gdy kwota dofinansowania do wynagrodzenia pracownika przewyższa kwotę wynagrodzenia, różnicę pracodawca przekazuje na zakładowy funduszu rehabilitacji.

Obowiązuje do 1 stycznia 2004 r. Trwają prace nad zastąpieniem tego przepisu preferencjami mieszczącymi się w ramach równej konkurencji i prawa UE.

Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej

Stan obecny i do 31 grudnia 2003 r.

Stan po 1 stycznia 2004 r.

Wpływy pochodzą z podatków lokalnych oraz nieodprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z pierwszego przedziału skali podatkowej.

W przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej, środki z zakładowego funduszu przekazywane są do PFRON.

W wydatkach zakładowego funduszu rehabilitacji obowiązkowo 10% przeznacza się na indywidualną pomoc dla niepełnosprawnych pracowników.

Istnieje obowiązek prowadzenia rachunku bankowego dla środków na indywidualną pomoc dla niepełnosprawnych.

Bez zmian.

W razie utraty statusu zakładu pracy chronionej, ale utrzymaniu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych pozostaje nadal prawo do zakładowego funduszu rehabilitacji i nieodprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ciągu 5 lat od utraty statusu, w proporcji do zatrudnienia niepełnosprawnych, nie mniejszego niż 25% zatrudnionych.

Bez zmian, ale dodatkowo, co najmniej 15% funduszu przeznacza się na indywidualne programy rehabilitacji.

Obowiązek prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego dla wszystkich środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.Początek strony

 

 Zmiany w zakresie instytucji odpowiedzialnych za rehabilitację osób niepełnosprawnych

 1. Dalsza decentralizacja PFRON:
 • przekazywanie środków samorządowi wojewódzkiemu (obecnie tylko samorządowi powiatowemu) wraz z nowymi zadaniami: finansowanie ze środków PFRON kosztów działalności zakładów aktywizacji zawodowej, udzielanie ze środków PFRON tzw. fakultatywnej pomocy zakładom pracy chronionej, opiniowanie wniosków o wpis do rejestru organizatora turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanie budowy lub rozbudowy obiektów służących rehabilitacji.
 1. Przeniesienie ze szczebla powiatu na poziom wojewódzki zadań o charakterze regionalnym,
 2. Zniesienie obligatoryjnego procentowego podziału środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną, co pozwoli samorządom na kształtowanie wydatków adekwatnie do zadań,
 3. PFRON oprócz wydatków ,,sztywnych" takich jak refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych i dofinansowanie ich wynagrodzeń - będzie mógł zatrzymać od 5 do 10% środków na wyrównywanie różnic między regionami, współfinansowanie programów realizowanych w ramach środków pomocowych UE, dofinansowanie programów rządowych,
 4. Samorząd powiatowy i wojewódzki otrzymają 2,5% środków przekazanych przez PFRON jako koszty obsługi zadań,
 5. Przy samorządach wojewódzkich i powiatowych tworzy się społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych powoływane odpowiednio przez marszałka i starostę spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. Rady pełnią funkcje opiniodawczo-doradcze.

 

Kilka słów o autorze witryny Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Kilka słów o autorze witryny

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam Ostatnia modyfikacja: kwiecień, 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.pl

Początek stronyPoczątek strony     INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną