Problemy Osób Niepełnosprawnych

:: Informacje ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel.  ::  Protesty  ::  Świadczenia :: Aktualności :: Karty praw  :: O mnie :: Home ::Kolejna nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych

 

 

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

27 marca 2006 r. stracił moc art. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy z 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Kolejna nowelizacja ustawy o rehabilitacji

    Nowelizacja ustawy o rehabilitacji... , niesie m.in. także poprawę sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy poprzez poprawienie opłacalności zatrudniania takich osób, kierowanych do pracy przez urzędy zatrudnienia, oraz refundacja szkoleń niepełnosprawnych. Twórcy projektu (uwzględniającego autoporawkę) nowej ustawy rehabilitacyjnej uważają za niezbędne, aby niepełnosprawnym w poszukiwaniu pracy intensywnie pomagały PUP. Dlatego pracodawca, który przez co najmniej 12 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy, skierowane do niego przez służby zatrudnienia, będzie mógł otrzymać przez rok, od dnia ich przyjęcia do pracy zwrot do 60 % kosztów ich wynagrodzenia. Otrzyma też zwrot dodatkowych kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem istniejących lub tworzonych stanowisk pracy oraz adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do ich potrzeb, a także adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających im funkcjonowanie w zakładzie pracy. Pracodawcy będą mieli również prawo do zwrotu wydatków związanych z opłacaniem pracowników pomagających niepełnosprawnym w wykonywaniu obowiązków zawodowych. Zwrot dodatkowych kosztów dotyczy również pracowników, których niepełnosprawność powstała w danym zakładzie pracy. Kolejnym argumentem przemawiającym za opłacalnością zatrudniania niepełnosprawnych ma być możliwość obniżenia wpłat na PFRON przez pracodawców, którzy będą kupować usługi (wyjątek stanowi handel) lub towary wytworzone przez firmę zatrudniającą ogółem nie mniej niż 25 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), w której niepełnosprawni ze stopniem znacznym lub umiarkowanym stanowią minimum 10% załogi. Ważnym elementem zwiększenia atrakcyjności osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. Do organizowania dla nich szkoleń ma zachęcić pracodawców możliwość ubiegania się o zwrot kosztów takich szkoleń. Zwrotowi będzie podlegało 90% wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą, jednak w wysokości nieprzekraczającej dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia. Ma on przysługiwać pracodawcy, który zatrudni niepełnosprawnego przez co najmniej 2 lata zgodnie z kierunkiem szkolenia. Źródło: Gazeta Prawna,  z  28.01.2005 r.
 

21 marca 2005 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przepisy ustawy obowiązują od 21 marca, ale z mocą od 1 stycznia 2005 r. (Dz. U nr 44, poz. 422). Pracodawcy i związkowcy zgodnie zawyrokowali, że przyjęta przez rząd autopoprawka do projektu ustawy o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych nie spełnia oczekiwań środowiska.
    Celem wprowadzenia nowego systemu zatrudniania osób niepełnosprawnych jest zwiększenie ich zatrudnienia, przede wszystkim dzięki zrównaniu wszystkich pracodawców w dostępie do podstawowych sposobów wspierania zatrudnienia takich osób. Projekt autopoprawki przewiduje funkcjonowanie chronionego rynku pracy w obecnej formie do końca 2005 r. oraz wprowadzenie nowych, bardziej korzystnych niż obecnie stosowane metod wspierania osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Zaproponowano w nim również ustabilizowanie systemu wsparcia dla pracodawców docelowo do 2008 r. W nowym systemie zatrudniania osób niepełnosprawnych zachętą do przyjmowania ich do pracy mają być nie tylko dopłaty do wynagrodzeń tych osób, ale również m.in. ulgi i zwolnienia podatkowe, refundacja kosztów szkoleń oraz przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb takich pracowników.
    Poza tym w autopoprawce znalazły się przepisy wprowadzające zmiany w definicjach stopni niepełnosprawności i w funkcjonowaniu systemu orzecznictwa. Za kryterium wieku stanowiące granicę między orzekaniem dla dzieci i dorosłych przyjęto 18 rok życia. W nowym systemie rehabilitacji mają być podejmowane dodatkowe działania mające na celu wyrównywanie szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.                                                             
Marzena Jurczewska
.
   
Źródło: Gazeta Prawna, 23 marca 2005 r. Początek strony

OPINIE

Jan Zając - przewodniczący Krajowej Rady Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych.

Pracodawcy sprzeciwiają się propozycjom zawartym w autopoprawce m.in. dlatego, że nie ma w niej przepisu o ustaleniu okresu przejściowego dla obecnie funkcjonujących zakładów pracy chronionej, które mają funkcjonować tylko do końca tego roku. Uważamy za konieczne wprowadzenie takiego okresu trwającego przynajmniej rok obrachunkowy.
Nie rozstrzygnięto w niej również sprawy stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w procedurze składania przez pracodawców dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Nieprawdą jest, że w systemie dopłat do wynagrodzeń są odnotowane wszystkie próby rejestracji. Mało tego, przepadają gdzieś dokumenty zgłoszone na czas i to też jest traktowane jako niedotrzymanie nieprzywracalnego terminu.
Wprowadzanie nowej ustawy rehabilitacyjnej w najbliższym czasie nie ma sensu, ponieważ nowe rozporządzenie unijne w sprawie, stosowania pomocy publicznej przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ma obowiązywać od 2007 r. Uchwalenie ustawy, która ma wejść w życie 1 stycznia 2006 r., może spowodować konieczność pilnej jej nowelizacji.

Alina Wojtowicz-Pomierna - zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Projekt autopoprawki stanowi realizację porozumienia zawartego przez ministra polityki społecznej i przedstawicieli pracodawców osób niepełnosprawnych, w którym ustalono, że obecne status quo ZPCh zostanie zachowane do końca 2005 r. Obecna ustawa rehabilitacyjna odwołuje się do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego jako ogólnie stosowanej zasady. W projekcie autopoprawki dodatkowo podkreślono tę zasadę dla przepisów dotyczących dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
Wejście w życie nowych przepisów unijnych, regulujących zasady udzielania pomocy publicznej w krajach członkowskich, nie wyklucza możliwości wprowadzania przewidzianych w nich rozwiązań w nowej ustawie rehabilitacyjnej w drodze rozporządzeń.
Początek strony

Projekt 31-szej już z kolei, zmiany ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnychProjekt kolejnej nowelizacji ustawy Projekt 31-szej już z kolei, zmiany ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

      Dalsza nowelizacja wynika z uchwalonej przez Sejm RP w dniu 20 kwietnia 2004 r. ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Ustawa ta nowelizuje również ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 28).

Zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej

      Poniżej tekst jednolity artykułów, w których nastąpiły zmiany w wyniku ostatniej nowelizacji dokonanej ustawą o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Art. 26.

1. Pracodawca, który przez okres, co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne spełniające warunki określone w ust. 2, może otrzymać, na wniosek, ze środków Funduszu zwrot kosztów:

1) poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,

1a) adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,

1b) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy,

2) rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt 1-1b.

1a. Zwrot kosztów określonych w ust. 1 pkt 1-1b oraz w art. 26d dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

2. Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:

1) bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy,

2) pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

3. Zwrot kosztów nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.

4. Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą, z tym, że:

1) zwrotowi nie podlegają koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-1b, poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy,

2) kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 15% kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Umowy z pracodawcą, którym jest starosta, zawiera Prezes Zarządu Funduszu.

6. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowanym stanowisku pracy, wydanej na wniosek starosty.

7. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty, środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu, o którym mowa w ust. 1, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.

8. Pracodawca nie zwraca środków, o których mowa w ust. 7, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, skierowaną do pracy przez powiatowy urząd pracy, przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do okresu, o którym mowa w ust. 1.

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1-8 oraz w art. 26d, w tym wzór wniosku i elementy umowy, dokumentację niezbędną do zwrotu kosztów oraz sposób i terminy rozpatrywania wniosków, mając na względzie prawidłowe dokonywanie zwrotu kosztów.

Art. 26a.

1. Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne, które nie osiągnęły wieku emerytalnego i zostały ujęte w ewidencji prowadzonej przez Fundusz, o której mowa w art. 26b ust. 1, przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń tych pracowników niepełnosprawnych, wypłacane raz na dwa miesiące, zwane dalej „miesięcznym dofinansowaniem”, w kwocie:

1) 130% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,

2) 110% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

3) 50% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

1a. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu, co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości, co najmniej 6%.

2. Pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu, co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości, co najmniej 6% przysługuje miesięczne dofinansowanie w wysokości:

1) 70% kwot, o których mowa w ust. 1,

2) 90% kwot, o których mowa w ust. 1, w przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych.

3. Pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje 100% kwot dofinansowania, o których mowa w ust. 1.

4. Kwota miesięcznego dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 5, nie powinna przekroczyć kwoty miesięcznego wynagrodzenia osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego.

5. W przypadku, gdy kwota miesięcznego dofinansowania przekracza kwotę miesięcznego wynagrodzenia osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego u pracodawcy, o którym mowa:

1) w ust. 2, pracodawca otrzymuje miesięczne dofinansowanie w wysokości miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi niepełnosprawnemu,

2) w ust. 3, pracodawca przekazuje różnicę pomiędzy kwotą miesięcznego dofinansowania a kwotą tego wynagrodzenia na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na indywidualny program rehabilitacji pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej.

6. Miesięczne dofinansowanie wypłaca Fundusz przez okres roku w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika, na zasadach określonych w art. 26b i 26c.

7. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 6, pracodawca może wystąpić do Funduszu z wnioskiem o przedłużenie wypłacania miesięcznego dofinansowania na kolejne okresy roczne.

8. Miesięczne dofinansowanie przysługuje pracodawcy, który nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu.

Art. 26b.

1. Miesięczne dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne z tytułu zatrudnienia, ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Fundusz, wykorzystując numer PESEL i NIP oraz przekazywane drogą elektroniczną do Funduszu informacje, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 26c ust. 1 i 2.

1a. Zatrudnienie i wskaźnik, o których mowa w art. 26a ust. 1, 1a i 2, ustala się odpowiednio na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3.

2. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę pracodawcom, u których jest ona zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby.

3. W przypadku, gdy osoba, o której mowa w ust. 2, jest zatrudniona w wymiarze czasu pracy przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej kwoty miesięcznego dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy. Miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby w pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tę osobę.

4. Miesięczne dofinansowanie nie obejmuje wynagrodzenia pracownika w części finansowanej przez Fundusz na podstawie innych przepisów ustawy.

Art. 26c.

1. Pracodawca, o którym mowa w art. 26a, składa Funduszowi:

1) miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych - w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy,

2) wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dwa miesiące – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącach, których wniosek dotyczy, przez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku.";

1a. Informacje i wniosek, o których mowa w ust. 1, pracodawca przekazuje w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku.

2. Pracodawca zatrudniający nie więcej niż 5 pracowników może przekazywać informacje, o których mowa w ust. 1, w formie dokumentu pisemnego.

3. Fundusz w terminie 7 dni od dnia przekazania przez pracodawcę wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przekazuje informacje o saldzie przysługującego dofinansowania do wynagrodzenia.

4. Fundusz przekazuje miesięczne dofinansowanie na rachunek bankowy pracodawcy w terminie 7 dni od dnia uzgodnienia salda.

4a. W przypadku nieuzgodnienia salda w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania, Fundusz wydaje decyzję o odmowie wypłaty tego dofinansowania.

4b. Od decyzji Funduszu, o której mowa w ust. 4a, służy odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

5. Pracodawca dokonuje rozliczenia miesięcznego dofinansowania za okres roczny w terminie do 15 lutego roku następnego.

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przekazywania oraz rozliczania miesięcznych dofinansowań, wzory informacji i wniosku, o których mowa w ust. 1, oraz rozliczenia, o którym mowa w ust. 5, tryb uzgodnienia salda, o którym mowa w ust. 4, a także warunki, jakie muszą spełniać pracodawcy przekazując dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisję danych, uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitych warunków niezbędnych dla prawidłowego przekazywania dokumentów.

Art. 26d.

1. Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków Funduszu zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

2. Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu. Początek strony

4. Przepisy art. 26 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.

 Następna nowelizacja ustawy o rehabilitacji

U S T A W A
z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

(...) Art. 28.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) do tytułu ustawy dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu:

"1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. WE L 303 z 02.12.2000).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.";

2) w art. 26:

a) w ust. 1:

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,

1b) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy,",

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt 1-1b.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Zwrot kosztów określonych w ust. 1 pkt 1-1b oraz w art. 26d Dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z Zatrudnienia osób niepełnosprawnych.",

c) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zwrotowi nie podlegają koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-1b, poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy,",

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1-8 oraz w art. 26d, w tym wzór wniosku i elementy umowy, dokumentację niezbędną do zwrotu kosztów oraz sposób i terminy rozpatrywania wniosków, mając na względzie prawidłowe dokonywanie zwrotu kosztów.";

3) w art. 26c w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych - w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy,

2) wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dwa miesiące - w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącach, których wniosek dotyczy, przez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku.";

4) po art. 26c dodaje się art. 26d w brzmieniu:

"Art. 26d. 1. Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków Funduszu zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

2. Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

4. Przepisy art. 26 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.".

(...) Art. 113.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r., z wyjątkiem:

1) art. 42, art. 44, art. 70, art. 71 pkt 10, art. 74 pkt 5 i 6, art. 94 pkt 3, art. 97, art. 100, art. 101, art. 103 pkt 17 oraz art. 112, które wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2004 r.;

2) art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczącym art. 456 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 2 maja 2004 r.Początek strony

 

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

:: Informacje ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT ::  Programy celowe ::  Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  :: Karty praw :: O mnie :: Linki ::
 

Ostatnia modyfikacja: kwiecień 2006, adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwaadres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwa
www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Początek stronyPoczątek strony   

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.5 lub nowszej i rozdzielczości 800 x 600

Copyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2006.