Problemy Osób Niepełnosprawnych

:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT ::  Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  ::  Karty praw :: O mnie ::  Linki ::


ZASIŁKI

witryny_bullet_1.gif (201 bytes)Zasiłkiwitryny_bullet_1.gif (201 bytes)

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI
(stan prawny na dzień 1 marca 2006 r.)
 
I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia [w złotych]
1. Zasiłki dla bezrobotnych:
- podstawowy (100%)
521,90
- obniżony (80%)
417,60
- podwyższony (120%)
626,30
2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie:
- odbywania szkolenia lub kontynuowania nauki (40 % zasiłku dla bezrobotnych)
208,80
- odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (100% zasiłku dla bezrobotnych)
521,90
3. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych
- 20% zasiłku podstawowego
104,40
4. Dodatek aktywizacyjny - dla osób, którzy w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
- za skierowaniem urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (do 50 % zasiłku dla bezrobotnych),
261,00
- z własnej inicjatywy (do 30 % zasiłku dla bezrobotnych)
156,60
5. Refundacja bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia - kosztów opieki nad dzieckiem - w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego u pracodawcy (50 % zasiłku dla bezrobotnych).
261,00
Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2005 r. o 3,5% tj. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2004 r. w stosunku do 2003 r.
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości - 32,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,97 %) tj. w łącznej wysokości - 33,49 %.
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł) w ramach:
1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)
- w pełnym wymiarze czasu pracy ( 521,90 + 93,94 *)
615,84
- w niepełnym wymiarze czasu pracy ( 449,55 + 80,92 *)
530,47
- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc ( 899,10 + 161,84*)
1.060,94
2. robót publicznych
- refundacja za każdy miesiąc (50% przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - ( 1.264,31 + 227,58 *),
1.491,89
- refundacja za co drugi miesiąc (100% przec. wynagrodzenia + składki tj. 2.528,62 + 455,15*)
2.983,77
3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne
- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia)
2.697,30
*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,97 % do 3,86 %) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.
III. Pożyczki, środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - z Funduszu Pracy.
1.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)
10.114,48
2. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
a) działalności samodzielnej (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia)
12.643,10
b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia)
7.585,86
c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 200 % przeciętnego wynagrodzenia)
5.057,24
3. Zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia)
12.643,10
4. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 01.03.2006 r.)
5,50 %
Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).
IV. Wynagrodzenia i składki.
1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2006)
899,10
2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej w III kw.2005 r.
2.528,62
3. Składka na Fundusz Pracy
2,45%
4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (od 1.01.2006 r.)
0,10%
5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
8,75%

stan prawny na  1.03.2006 r.Powrót na początek strony

Zasiłki dla bezrobotnych

Kategoria Kwota w zł

Zasiłki dla bezrobotnych

od 1.03.2004 r.

M.P.2004.10.154 

od 1.06.2004 r.
Dz.U. Nr 99, poz.1001
 
Zasiłki dla bezrobotnych:      
- podstawowy ( 100 %) 504,20 504,20

od 1.06.2005 r.  
-
521,90

- obniżony (80%) 403,40 403,40 417,60
- podwyższony (120%) 403,40 605,10 626,30
Stypendia dla bezrobotnych absolwentów w okresie:      
- odbywania szkolenia (60 % kwoty zasiłku podstawowego) 302,52 302,52  
- odbywania stażu (100 % zasiłku podstawowego) 504,20 504,20  
- kontynuowania nauki (w rejonach ,,zagrożonych'' - 60% zasiłku podstawowego) 504,20 302,52

 

Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych (20% zasiłku podstawowego) 100,84 100,84

 

Zasiłek przedemerytalny**:      
- podstawowy - minimalny (120% zasiłku podstawowego) 605,10 605,10

 

- podwyższony - maksymalnie 160% zasiłku podstawowego (nie więcej jednak niż 90% przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy zatrudnienia) 806,72 806,72

 

Świadczenie przedemerytalne (od 1.01.2002 - 80% kwoty emerytury - nie mniej niż 120% i nie więcej niż 200% zasiłku dla bezrobotnych)

wynikowo
(od
605,10 do 1008,40)

wynikowo
(od
605,10 do 1008,40)

 Od 1 marca 2006 r. w jednej wysokości 711,54 zł

     Od zasiłku dla bezrobotnych urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości - 32,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia i stażu dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 1,62% tj. w łącznej wysokości - 34,14 %.
    Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6 poz. 56 z późn. zm.), art. 24 ust. 6 b
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M. P. z 2002 r. nr 35, poz. 554)

    Dodatkowe informacje:
Zgodnie z art. 24 ust. 6a ustawy zasiłki dla bezrobotnych podlegają waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim półroczu, w terminach 1 marca i 1 września.

    Prezes GUS ogłasza w formie komunikatu, w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca każdego półrocza, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzednie półrocze (art. 24 ust. 6c ustawy).

**Od 1 stycznia 2002 r. zamiast zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego jest jedno świadczeniePowrót na początek strony przedemerytalne - Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz.1793

 

REFUNDACJE

Tabela przedstawia maksymalne kwoty refundacji z Funduszu Pracy dla pracodawcy z tytułu zatrudnienia bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy - przez miesiąc i w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł) w ramach:
1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)
- w pełnym wymiarze czasu pracy ( 521,90 + 93,94 *)
615,84
- w niepełnym wymiarze czasu pracy ( 449,55 + 80,92 *)
530,47
- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc ( 899,10 + 161,84*)
1.060,94
2. robót publicznych
- refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - ( 1.264,31 + 227,58 *),
1.491,89
- refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki tj. 2.528,62 + 455,15*)
2.983,77
3. jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne
- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia)
2.697,30
 
* składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,97% do 3,86%). Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.
 
Podstawa prawna
-
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) Powrót na początek strony
 
 
POŻYCZKI Z FUNDUSZU PRACY
 
Pożyczki, środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - z Funduszu Pracy.
1.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)
10.114,48
2. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
a) działalności samodzielnej (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia)
12.643,10
b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia)
7.585,86
c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 200 % przeciętnego wynagrodzenia)
5.057,24
3. Zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia)
12.643,10
4. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 01.03.2006 r.)
5,50 %
 
Uwaga: przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu). Powrót na początek strony
 
 Stan prawny na  dzień 1 marca 2006 r.
 

ZASIŁKI

Rodzaj zasiłku

Okres obowiązywania

Kwota (w zł)

 pogrzebowy

 

od 1 marca 2006 r.

od 1 grudnia 2005 r.

 od września 2005 r.

 1.06.2005 – 31.08.2005

 od 1 marca 2005 r.

 od 1 grudnia 2004 r.

 od 1.12.2003 -   29.02.2004 r.

 od 1.09.2003 – 31.11..2003 r.

 

 

5057,24

4.694,48
4.637,06

4830,90

4.810,92

4539,86

4320,04

4282,02

 

 rodzinny:

  a) na małżonka, pierwsze
 i drugie dziecko,

  b) na trzecie dziecko,

  c) na każde kolejne

 1.05.2004 - 31.08.2005 r.

a) 43,00

b) 53.00

c) 66.00

 wychowawczy dla osoby:

 a) pozostającej w związku małżeńskim,

 b) na trzecie dziecko,

 c) samotnie wychowującej dzieci

 1.06.2003 r. - 30.04.2004 r.


a) 318,10 zł

    b) 505,80 zł

    c) 505,80 zł

* Ustala się od dnia 1 września 2002 r . wskaźnik waloryzacji dla zasiłków dla bezrobotnych - 104,5%.

  Uwaga!

  Różnica między świadczeniami tj.: dodatkiem a zasiłkiem pielęgnacyjnym polega na tym, że **dodatek jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podczas gdy zasiłek pielęgnacyjny wypłaca opieka społeczna.Powrót na początek strony

      Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty (z tytułu niezdolności do pracy lub rodzinnej), jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (znaczny stopień niepełnosprawności) albo ukończyła 75 lat życia. Osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w domu pomocy społecznej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Osobom, które nie mają prawa do emerytury lub renty, przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, jeżeli jest to:

1. dziecko w wieku do lat 16, w przypadku uznania dziecka za niepełnosprawne,

2. osoba w wieku powyżej lat 16, jeżeli jest niepełnosprawna w stopniu znacznym oraz w przypadku, gdy jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 16 roku życia albo do momentu ukończenia nauki (nie później jednak niż do ukończenia 20 lat),

3. osoba, która ukończyła 75 lat życia.

 

ZASIŁEK RODZINNY
 

    W okresie od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. uwzględnia się liczbę dzieci, natomiast w okresie od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. uwzględnia się wiek dziecka.
 

Okres obowiązywania

Wyszczególnienie

Kwota 
(w zł miesięcznie)

1.05.2004 - 31.08.2005

 

na pierwsze i drugie dziecko

43

na trzecie dziecko

53

na czwarte i kolejne dziecko

66

1.09.2005 - 31.08.2006 na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

44

na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia
do ukończenia 18 roku życia

56

na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia
do ukończenia 24 roku życia

65

 

    Zasiłek rodzinny przysługuje:
    1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

    2) opiekunowi faktycznemu dziecka;

    3) osobie uczącej się,

    - jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł.

    W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.

    Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, ost. zm. Nr 64, poz. 593)Powrót na początek strony

Granice dochodu uprawniające do świadczeń rodzinnych
 

Wyszczególnienie

Kryterium dochodowe (w zł miesięcznie na osobę)

Okres obowiązywania

 

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza:

w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

 

zasiłek rodzinny:

zasiłek rodzinny

504

583

I okres: 1.05.2004 - 31.08.2005*

II okres:
1.09.2005 - 31.08.2006
*

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

urodzenia dziecka

504

583

1.05.2004 - 31.08.2006

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

504

583

1.05.2004 - 31.08.2006

samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

504

583

1.05.2004 - 31.08.2006

samotnego wychowywania dziecka

504

583

1.05.2004 - 31.08.2006

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

504

583

1.05.2004 - 31.08.2006

rozpoczęcia roku szkolnego

504

583

1.05.2004 - 31.08.2006

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

504

583

1.05.2004 - 31.08.2006

świadczenia opiekuńcze

świadczenie pielęgnacyjne

504

583

1.05.2004 - 31.08.2006

zasiłek pielęgnacyjny

nie obowiązuje

1.05.2004 - 31.08.2006

    * W okresie od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. uwzględnia się liczbę dzieci, natomiast w okresie od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. uwzględnia się wiek dziecka. W obydwu okresach obowiązują różne kwoty zasiłku rodzinnego, natomiast bez zmian pozostaje kryterium dochodowe.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, ost. zm. Nr 64, poz. 593)Powrót na początek strony


Dodatki do zasiłku rodzinnego

obowiązują od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2006 r.

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

Kwota świadczenia (w zł)

Uwagi

urodzenie dziecka

500

jednorazowo

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400

miesięcznie

samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

400

miesięcznie

samotnego wychowywania dziecka

170

na dziecko

250

na dziecko niepełnosprawne

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

50

miesięcznie
na dziecko w wieku do ukończenia
5 roku życia

70

miesięcznie
na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia
rozpoczęcia roku szkolnego

90

jednorazowo na dziecko
wypłacany we wrześniu
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

80

10 miesięcy w roku - od września do czerwca, na dziecko

40

10 miesięcy w roku - od września do czerwca, na dziecko


    Dodatki do zasiłku rodzinnego
przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł.
    W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o
umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.

    Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, ost. zm. Nr 64, poz. 593), Dz.U. z 2005 r. Nr 164, Nr 1366.

 

Świadczenia opiekuńcze
obowiązują od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2006 r.
 

Rodzaj świadczenia

Kwota świadczenia (w zł)

Uwagi

świadczenie pielęgnacyjne

420,00

miesięcznie

zasiłek pielęgnacyjny

144,00

miesięcznie


Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się:
- orzeczeniem o niepełnosprawności - gdy zachodzi konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 z pózn. zm.)Powrót na początek strony
 

   Zasiłek pielęgnacyjny
 
 

  Okres obowiązywania

  Kwota (w zł)

Podstawa prawna

Od 1 maja 2004 r.

144,00*

M.P.2004.10.163

1.03.2003-29.02.2004

141,70

M.P.2003.10.154

1.06.2002-28.02.2003

136,64

M.P.2002.19.345


Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; oraz osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
3) osobie, która ukończyła 75 lat. bez względu na dochody.

* Z dniem 1 października 2004 r. zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się:
orzeczeniem o niepełnosprawności - gdy zachodzi konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583,00 zł.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, ost. zm. Nr 64, poz. 593)
Powrót na początek strony

Wychowawczy

 

Okres obowiązywania

Kwota (w zł)

1.06.2002-30.04.2004

318,10

1.06.2001-31.05.2002

308,80

Wychowawczy dla osoby samotnie wychowującej dziecko

Okres obowiązywania

Kwota ( w zł)

1.06.2002-30.04.2004

505,80

1.06.2001-31.05.2002

491,00

 

Granice dochodu uprawniające do zasiłków rodzinnych i wychowawczych

 

Przyznany zasiłek

Okres obowiązywania

Kwota dochodu

 Zasiłek rodzinny

1.06.2002 r.-30.04.2004 r.

548 zł

- a dla osób samotnie wychowujących dzieci lub wychowujących dzieci uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego

1.06.2002 r.-30.04.2004 r.

612 zł

Zasiłek wychowawczy

1.06.2002 r.-30.04.2004 r.

548 zł


Podstawa prawna:
ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (j.t . Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.); M.P. 2000 r. Nr 5, poz.120; M.P. z 2001 r. Nr 6, poz.108; Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz.1791.

Uwaga!
Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255) okres zasiłkowy ustalony dla zasiłków wychowawczych, trwający od dnia 1 czerwca 2003 r. do dnia 31grudnia 2003 r. został przedłużony do dnia 30 kwietnia 2004 r.

 

    W 2006 roku rodziny, w których urodzi się dziecko, mogą otrzymać trzy świadczenia.

    Becikowe, podwyższony dodatek za urodzenie dziecka i zapomogę z gminy, w której mieszkają.


    Prezydent
RP Lech Kaczyński podpisał 18.01.2006 r. nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych.. Tzw. becikowe otrzymywać będą wszyscy rodzice, bez względu na dochód. Ustawa przewiduje też, że gminy będą mogły samodzielnie z własnych środków wypłacać własną zapomogę rodzicom, którzy zamieszkują na jej terytorium.

    Od początku 2006 roku obowiązuje już inna nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przesądziła ona o podniesieniu z 500 zł do 1000 zł dodatku z tytułu urodzenia dziecka, który jest wypłacany gorzej sytuowanym rodzicom.
Wszystkie matki z tytułu urodzenia dziecka będą mogły liczyć na 1.000 zł, a nawet w niektórych przypadkach na 2.000 zł, niezależnie od sytuacji majątkowej. Osoby uprawnione do dodatku z tytułu urodzenia dziecka mogą liczyć również na 1.000 zł. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu. Zapomoga na jedno dziecko może być, podobnie jak pozostałe świadczenia rodzinne, wypłacona wyłącznie jednej osobie...Powrót na początek strony

 

REFUNDACJE  Z  FUNDUSZU  PRACY

Refundacja z tytułu zatrudnienia bezrobotnych

    Maksymalne kwoty refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy skierowanych przez urzędy pracy w ramach prac interwencyjnych
 

Obowiązują od:

Okres dokonywania refundacji

Bezrobotni powyżej 50 roku życia

do 12
m-cy

do 18
m-cy**

dofinansowanie na wyposażenie nowego stanowiska pracy

spełniają warunki do świadczenia przedemerytalnego

nie spełniają warunków do świadczenia przedemerytalnego

(kwota zasiłku i składki na *) (minimalne wynagrodzenie i składki na*) (nie więcej niż 400% przeciętnego wynagrodzenia) (80%minimalnego wynagrodzenie i składki na*) (50% minimalnego wynagrodzenie i składki na*
1.12.2004

586,18 zł

957,98 zł

9 079,72 zł

766,39 zł

478,99 zł

1.09.2004  – 30.11.2004

586,18 zł

957,98 zł

8 922,12 zł

766,39 zł

478,99 zł

1.06.2004  –31.08.2004

586,18 zł

957,98 zł

9 328,68 zł

766,39 zł

478,99 zł


*
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane przez pracodawcę wynoszą 16,26%. Składka na ubezpieczenie wypadkowe podlega refundacji w wysokości faktycznie opłaconej od kwoty refundowanego wynagrodzenia.
** jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001); M.P. z 2004 r. Nr 21, poz. 383); M.P. z 2004 r. Nr 35, poz. 617, M.P. z 2004 r. Nr 48, poz. 833.
 

Refundacja z tytułu zatrudnienia bezrobotnych

    Maksymalne kwoty refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy skierowanych przez urzędy pracy w ramach robót publicznych
 

Obowiązują od:

Okres zatrudnienia bezrobotnych

do 6 m-cy

do 12 m-cy**

do 6 m-cy i na pół etatu ***

(50 % przeciętnego wynagrodzenia i składki na * 100 % przeciętnego wynagrodzenia i składki na * (50 % minimalnego wynagrodzenia i składki na *

Od 1.12.2004 r.

1 319, 51 zł

2 639,02 zł

478,99 zł

1.09.2004 r. – 30.11.2004 r.

1 296,60 zł

2 593,21 zł

478,99 zł

1.06.2004 r.- 31.08.2004 r.

1 355,70 zł

2 711,38 zł

478,99 zł


*
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane przez pracodawcę wynoszą 16,26%. Składka na ubezpieczenie wypadkowe podlega refundacji w wysokości faktycznie opłaconej od kwoty refundowanego wynagrodzenia.
**
jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.
*** bezrobotni na swój wniosek lub za ich zgodą mogą zostać skierowani przez starostę do wykonywania pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem - w instytucjach użyteczności publicznej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001); M.P. z 2004 r. Nr 35, poz. 617, M.P. z 2004 r. Nr 48, poz. 833.Powrót na początek strony 

Stypendia dla bezrobotnych absolwentów w okresie:

Obowiązują od:  

odbywania

szkolenia  

odbywania

stażu

kontynuowania

 nauki

Dodatek

szkoleniowy

dla bezrobotnych

Podstawa prawna

(60% kwoty zasiłku dla

bezrobotnych)

(100% kwoty zasiłku dla

 bezrobotnych)

(w rejonach zagrożonych

- 60% kwoty zasiłku dla bezrobotnych)

(20% kwoty zasiłku dla

bezrobotnych

1.03.2004 r.

302,60 zł

504,20 zł

302,60 zł

100,90 zł

M.P.2004.10.154

1.09.2003 r.

302,00 zł

503,20 zł

302,00 zł

100,70 zł

M.P.2003.40.588

Maksymalne kwoty refundacji z Funduszu Pracy

Starosta ze środków Funduszu Pracy może:

Obowiązuje od:

refundować koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej;

refundować koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności

(300 % przeciętnego wynagrodzenie)

(500 % przeciętnego wynagrodzenie)

(80 % kosztów, nie więcej niż przeciętne wynagrodzenie)

1.12.2004

6 809,79 zł

11 349,65 zł

2269,93 zł

1.09.2004  – 30.11.2004

6 691,59 zł

11 152,65 zł

2230,53 zł

1.06.2004  –31.08 2004

6 996,51 zł

11 660,85 zł

2 332,17 zł


Podstawa prawna:
 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001); M.P. z 2004 r. Nr 21, poz. 383; M.P. z 2004 r. Nr 35, poz. 617, M.P. z 2004 r. Nr 48, poz. 833.

Inne świadczenia dla bezrobotnych

Maksymalne kwoty świadczeń dla bezrobotnych:

Obowiązują od:  

dodatek szkoleniowy
dla bezrobotnych

dodatek aktywizacyjny

dofinansowanie kosztów opieki na dzieckiem do lat 7

(20% kwoty zasiłku
dla bezrobotnych)

(50%* i 30%** kwoty zasiłku dla bezrobotnych)

(50% kwoty zasiłku dla bezrobotnych)

1.06. 2004

100,90 zł

252,10 zł
151,30 zł

252,10 zł

    Dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku:

* jeżeli bezrobotny podjął, w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy, zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę,

** jeżeli bezrobotny z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Obecnie kwota dochodu na osobę w rodzinie wynosi - 316 zł.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001).
 

 • Maksymalne kwoty refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia bezrobotnego skierowanego przez urzędy pracy w ramach:

  Prac interwencyjnych wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne
  503,20 +89,97

  593,17 zł

  Robót publicznych wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne
  1080,01 +193,11

  1273,12 zł

  Zatrudnienia skierowanego absolwenta wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne
  503,20 +89,97

  593,17 zł

  Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę wynoszą 17,88%

     Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 z późn. zm.; Komunikat GUS z dnia 13 listopada 2003 r. Powrót na początek strony

  POŻYCZKI  Z  FUNDUSZU  PRACY

  Pożyczki z Funduszu pracy udziela się osobom fizycznym na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, jak również pracodawcom na utworzenie dodatkowych miejsc pracy. Wnioski należy składać w powiatowych urzędach pracy.

  Maksymalne kwota pożyczki dla bezrobotnych i pracodawców
  na utworzenie jednego dodatkowego miejsca:

  Obowiązują od:

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników w gospodarce narodowej w:

  Wysokość pożyczki

  (20 -krotność)

  Maksymalna kwota pożyczki

  Podstawa
  prawna

   1.03.2004

  IV kw. 2003 r.

  2.276,84 zł

  x 20

  45.536,80 zł

  M.P.2004.9.136

   1.12.2003

  III kw. 2003 r.

  2.160,02 zł

  x 20

  43.200,40 zł

  M.P.2003.52.837

  1.09.2003

  II kw. 2003 r.

  2.141,01 zł

  x 20

  42.820,20 zł

  M.P.2003.41.603

  1.06.2003

  I kw. 2003 r.

  2.228,68 zł

  x 20

  44.573,60 zł

  M.P.2003.25.369

      Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 z późn. zm.

  Powrót na początek strony

    Wynagrodzenie młodocianych  2003, 2004 i 2005 r.

  Okres obowiązywania

  Rok nauki I
   ( 4%)

  Rok nauki II
  ( 5%)

  Rok nauki III
  ( 6%)

  Od 1 września 2005 r.

  92,74 zł

  115,93 zł

  139,11 zł

  1.06.2005 r. – 31.08.2005 r.

  96,62 zł

  120,77 zł

  144,93 zł

  1.12.2004 r. – 28.02.2005 r.

  90,80 zł

  113,50 zł

  136,20 zł

  1.09. 2004 r. - 30.11.2004 r.

  89,22 zł

  111,53 zł

  133,83 zł

  1.06.2004 r. – 31.08.2004 r.

  93,29 zł

  116,61 zł

  139,93 zł

  1.03.2004 r. – 31.05.2004 r.

  91,07 zł

  113,84 zł

  136,61 zł

  1.12.2003 r. do 29.022004 r.

  85,40 zł

  108,00 zł

  129,60 zł

  1.09. 2003 r. - 30.11.2003 r.

  85,64 zł

  107,05 zł

  128,46 zł

  1.06. 2003 r. - 31.08.2003 r.

  89,15 zł

  111,43 zł

  133,72 zł

  1.03. 2003 r. - 31.05.2003 r.

  89,02 zł

  111,27 zł

  133,52 zł

  1.12. 2002 r. - 28.02.2003 r.

  83,83 zł

  104,79 zł

  125,75 zł


   Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% tego wynagrodzenia.

  Podstawa prawna:  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowegoPowrót na początek strony młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278); Komunikat GUS  z dni 18 listopada 2003 r.

   

  OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI z URZĘDÓW PRACY
  (stan prawny na dzień 1 grudnia 2005 r.)

  I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]
  1. Zasiłki dla bezrobotnych:
  - podstawowy (100%) 521,90
  - obniżony (80%) 417,60
  - podwyższony (120%) 626,30
  2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie:
  - odbywania szkolenia lub kontynuowania nauki (40 % zasiłku dla bezrobotnych) 208,80
  - odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (100 % zasiłku dla bezrobotnych ). 521,90
  3. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych
  - 20% zasiłku podstawowego 104,40
  4. Dodatek aktywizacyjny - dla osób, którzy w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
  - za skierowaniem urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (do 50 % zasiłku dla bezrobotnych),

  261,00

  - z własnej inicjatywy (do 30 % zasiłku dla bezrobotnych) 156,60

  5. Refundacja bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia - kosztów opieki nad dzieckiem - w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego u pracodawcy (50 % zasiłku dla bezrobotnych).

  261,00
  Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1.06.2005 r. o 3,5% tj. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2004 r. w stosunku do 2003 r.
  Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości - 32,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,97 %) tj. w łącznej wysokości - 33,49 %.

  II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:

  1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)
  - w pełnym wymiarze czasu pracy ( 521,90 + 93,94 *) 615,84
  - w niepełnym wymiarze czasu pracy ( 424,50 + 76,41 *) 500,91
  - w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc ( 849,00 + 152,82*) 1.001,82
  2. robót publicznych
  - refundacja za każdy miesiąc (50 % przeciętnego wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - ( 1.173,62 + 211,25 *), 1.384,87
  - refundacja za co drugi miesiąc (100 % przeciętnego wynagrodzenia + składki tj. 2.347,24 + 422,50*) 2.769,74
  3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne
  - za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia) 2.547,00
  */ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,97 % do 3,86 %) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.
  III. Pożyczki, środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - z Funduszu Pracy.
  1.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia) 9.388,96
  2. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
  a) działalności samodzielnej (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia) 11.736,20
  b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia) 7.041,72
  c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 200 % przeciętnego wynagrodzenia) 4.694,48
  3. Zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia) 11.736,20
  4. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 01.09.2005 r.) 6,00 %
  Uwaga: przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).
  IV. Wynagrodzenia i składki.
  1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2005) (w I roku pracy - 80 % tj. 679,20 zł., a w II roku - 90 % tj. 764,10 zł.) 849,00
  2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej w III kw.2005 r. 2.347,24
  3. Składka na Fundusz Pracy 2,45%
  4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,15%
  5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne 8,50%


  * * *
  Powrót na początek strony

   
  Najniższe wynagrodzenie miesięczne (w zł)

  Od 1.01.2006 r.

  899,10

  Dz.U. Nr 177, poz. 1469

  Od 1.012005 r.

  849

  Dz.U. 2004 r. Nr 201, poz.2062

  Od 1.01.2004 r.

  824

  Dz.U. 2003.167.1623

  Od 1.012003 r.

  800

  Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz.1679

  Od 1.01.2001 r.

  760

  Dz.U.2000.121.1308

  Od 1.03.2000 r.

  700*

  Dz.U.2000.13.174

  Od 1.11.1999 r.

  670

  Dz.U.99.91.1037

  Od 1,01,1999 r.

  528*

  Dz.U.98.164.1189

   
  Przeciętne wynagrodzenie
  2003, 2004
  i 2005 r.

  Okres obowiązywania

  Wysokość w złotych

  Podstawa prawna

  2005 r.

     
     

  październik 2005 r.

    2.538,41

   Dz.Urz. GUS nr 11, poz. 73

  III kwartał 2005 r.

  2.347,24

  M.P. nr 70, poz. 974

  II kwartał 2005 r.

  2.318,53

  M.P. z 2005 r. Nr 48, poz. 665

   2004 r.

     

   IV kwartał 2004 r.

  2.405,46

  M.P. z 2005 Nr 10, poz. 204

   III kwartał 2004 r.

  2.269,93

  M.P.2004.48.833

   II kwartał 2004 r.

  2.230,53

  M.P.2004.35.617

   I kwartał 2004 r.

  2.332,17

  M.P.2004.21.383

    2003 r.

  2201,47

  M.P.2004.9.137

   IV kwartał 2003 r.

  2.276,84

  M.P.2004.9.136.

   III  kwartał 2003 r.

  2 160,02

  M.P.2003.52.837

   II kwartał 2003 r.

  2.141,01

  M.P.2003.41.603

   I kwartał 2003 r.

  2.228,68

  M.P.2003.25.369

   

  Zasiłek pielęgnacyjny
   

  Okres

  Kwota (w zł)

  od 1 marca 2004 r. -

  144,00

  1.03.2003 r. - 29.02.2004 r.

  141,70

  1.06.2002 r. - 28.02.2003 r.

  136.64

  1.06.2001 r. - 31.05.2002 r.

  135,96

  1.06.1999 r. - 31.05.2001 r.

  120,64

  1.06.1999 r. - 31.05.2000 r.

  115,67

  1.09.1998 r. - 31.051999 r.

  106,41

       Podstawa prawna: M.P. z 2003 r. Nr 10, poz.154.Powrót na początek strony

          
  Ile może dorobić emeryt

  Dopuszczalne przychody emerytów i rencistów
  -
  którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni)

  Kwota przychodu warunkująca:

   
  Kwota aktualna
  od
  1.06..2005


  Kwota aktualna
  od
  1.09.2005


  Kwota aktualna
  od
  1.12.2005-
  31.12.2005


  Kwota aktualna
  od 1.01.2006


   Kwota aktualna
  od
  1.03.2006

  zmniejszenie emerytury lub renty

  (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)

   

  1.690,90

   

  1623,00 zł

  1643,10

  1643,10

  1770,10

  zawieszenie emerytury lub renty

  (130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)

  3.140,10

  3014,10 zł

  3051,50

  3051,50

  3287,30

   
   
  Kwota graniczna przychodu w 2005 r. odpowiadająca:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 19 814,50 zł

  • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 36 797,40 zł


  Podstawa prawna:
  M.P. z 2002 r. Nr 19, poz.346; M.P. z 2002 r. Nr 36, poz.570, M.P. z 2003 r. Nr 26, poz. 380. Komunikat Prezesa ZUS z 16.12.2005 r. Powrót na początek strony
   

  Zmniejszenia rent i emerytur
   

      W przypadku gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70 % przeciętnego wynagrodzenia, ale będzie niższy niż 130 % przeciętnego wynagrodzenia - emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby ulegną zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), tj.:
   

  Rodzaj świadczenia

  Kwota maksymalnego zmniejszenia

  Do 29.02.2004 r.

  Od 1.03.2004 r.

  Od 1.03.2006 r.

  Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

  382,36 zł

  389,24 zł

  413,37

  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

  286,79 zł

  291,95 zł

  310,05

  Renta rodzinna dla jednej osoby

  325,02 zł

  330,87 zł

  351,38


  Najniższe emerytury i renty

  Rodzaj świadczenia

  Kwota aktualna
  od 1 czerwca 2003 r.
  (w zł, miesięcznie)

  Kwota aktualna
  od 1 marca 2004 r.
  (w zł, miesięcznie)

  Kwota aktualna
  od 1 marca 2006 r.
  (w zł, miesięcznie)

  emerytura, renta rodzinna i renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy

  552,63

  562,58

  597,46

  renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy

  425,09

  432,74

  459,57

   renta wypadkowa z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

  663,16

  675,10

  716,95

  renta wypadkowa z tytułu częściowej niezdolności do pracy

  510,11

  519,29

  551,48

     Podstawa prawna:  M.P. z 2003 r. Nr 10 poz. 152; Komunikat ZUS z dnia 13 lutego 2003 r.

   Kwota bazowa
   

  Waloryzacja emerytur i rent

  Wysokość kwoty

  Podstawa prawna

   Od 1 marca 2006 r.

  1977,20 zł Komunikat GUS z 13.02.2006 r.

  Od 1 marca 2005 r.

  1903,03 zł

  M.P.2005.10. 206

  Od 1 marca 2004 r.

  1829,24 zł

  M.P.2004.9.138

  Od 1 marca 2003 r.

  1862,62 zł

  M.P.2003.9.137

  Od 1 czerwca 2002 r.

  1775,89 zł

  M.P 2002.19. 342

  Od 1 czerwca 2001 r.

  1683,27 zł

  M.P 2001.15. 247

  Od 1 czerwca 2000 r.

  1540,20 zł

  M.P 2000.14. 313

  Kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne w kwartale kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji.

  Powrót na początek strony

  Świadczenie przedemerytalne

      Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych weszła w życie z dniem 1 czerwca 2004 r. Zasady przyznawania nowych świadczeń przedemerytalnych obowiązują od 1 sierpnia 2004 r., a kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 670 zł miesięcznie. Natomiast świadczenia przedemerytalne na dotychczasowych zasadach  przyznawano do końca lipca 2004 r. Osoby, które złożyły w powiatowych urzędach pracy wnioski o przyznanie świadczenia przed 1 sierpnia 2004 r., otrzymują  je na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Świadczenia przedemerytalne przyznane na podstawie tej ustawy  wypłaca się w dotychczas określonej wysokości (od 605,10 zł do 1008,40 zł ) aż do upływu czasu, na jaki zostały przyznane.

      Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:

  - do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

  - do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub

  - do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta i 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

  - zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat oraz do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta i 60 lat - mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

  - do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub

  - do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

      Kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 670 zł miesięcznie, z tym jednak, że osobie, której świadczenie to przysługuje po ustaniu 5-letniego okresu pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznaje się je w wysokości równej wysokości renty, nie wyższej jednak niż 670 zł.
  Od 1 marca 2006 r. kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi - 711,54 zł.

    Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz.1252).Powrót na początek strony
   

  Zmiany w ustawie o zwolnieniach grupowych

      Zmiany wprowadzone od 1 lipca 2003 r. w ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, nazywanej powszechnie ustawą o zwolnieniach grupowych, a zwłaszcza wyłączenie małych pracodawców (zatrudniających do 20 pracowników) spod działania tej ustawy, spowodowały zaniepokojenie osób zagrożonych utratą pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy i chcących – w związku z tym – zabiegać o przyznanie im świadczenia przedemerytalnego.

      Osoby zatrudnione u małych pracodawców będą nadal mogły przechodzić na świadczenia przedemerytalne, oczywiście po spełnieniu warunków wymienionych w art. 37k ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (zob. podstawa prawna). Jedną z przesłanek uprawniającą niektóre osoby do ubiegania się o wspomniane świadczenie jest wymóg dojścia do rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Przy definiowaniu tych przyczyn wymieniona ustawa nie odwołuje się jednak do znowelizowanej ustawy o zwolnieniach grupowych. Ustawa o zatrudnieniu wprowadziła bowiem własną definicję tego pojęcia w art. 2 ust 1 pkt 20a. Wynika z niej, że przez zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy należy rozumieć rozwiązanie stosunku pracy (stosunku służbowego) z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych, a także wygaśnięcie stosunku pracy (stosunku służbowego) z powodu śmierci pracodawcy lub gdy przepisy ustawy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i nie zaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy. Jest to definicja inna i szersza od przyjętej w ustawie o zwolnieniach grupowych. Dlatego wyłączenie małych pracodawców z konieczności stosowania tej ustawy nie pozbawia ich pracowników uprawnień do świadczeń przedemerytalnych, regulowanych przecież inną ustawą (o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu).
   

  Renta socjalna

  Renta socjalna wynosi 84 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rentę socjalną waloryzuje się na zasadach i w trybie określonych dla emerytur i rent z FUS. Od 1 marca 2004 r. kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 562,58 zł.
    W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
   
  Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

   

  Okres obowiązywania

    Kwota brutto renty socjalnej

  200% kwoty najniższej emerytury z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

  Od 1 marca 2004 r.

  472,57 zł

  1125,16 zł

  Od 1.10 2003 r.–29.02.2004 r.

  464,21 zł

  1105,26 zł

      Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2003 r. Nr 135, poz.  1268).Powrót na początek strony

  Renta socjalna – maksymalna kwota przychodu

      Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, w łącznej kwocie wyższej od 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszony przez Prezesa GUS. (M.P. z 2003 r. nr 53, poz. 850).
   

  Okres obowiązywania

   
  Kwota przychodu odpowiadająca 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

  Podstawa prawna

  Od 1.12.2005 r.

  704,20 zł

  Komunikat Prezesa ZUS z 16.11. 2005 r.
  Od 1.09.2005 r.

  695,60 zł

  Komunikat ZUS z dnia 12.08.2005 r.
  Od 1.06.2005 r.

  724,70 zł.

  Komunikat ZUS z 16.05.2005 r.
  Od 1.03.2004 r.

  683,10 zł

  Komunikat ZUS z dnia 23.02.2004 r.
  Od 1.12.2003 r.

  648,10 zł.

  Komunikat ZUS z dnia 18.11.2003 r. 


     
  Od 1 marca 2004 r. renta socjalna wynosi 472,57 zł; ;
  a od 1.03.2006 r. - 501,87 zł.

     Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2003 r. Nr 135, poz.  1268).

   

  Przeciętne wynagrodzenie służące do wyliczenia podstawy emerytury

  Lp.

  Rok
  kalendarzowy


  Wysokość (w zł)
   

  Podstawa prawna

  miesięcznie

  rocznie

  1

  1970

  2.235,00

  26.820,00

  M.P.1990.21.171

  2

  1971

  2.358,00

  28.296,00

  M.P.1990.21.171

  3

  1972

  2.509,00

  30.108,00

  M.P.1990.21.171

  4

  1973

  2.798,00

  33.576,00

  M.P.1990.21.171

  5

  1974

  3.185,00

  38.220,00

  M.P.1990.21.171

  6

  1975

  3.913,00

  46.956,00

  M.P.1990.21.171

  7

  1976

  4.281,00

  51.372,00

  M.P.1990.21.171

  8

  1977

  4.596,00

  55.152,00

  M.P.1990.21.171

  9

  1978

  4.887,00

  58.644,00

  M.P.1990.21.171

  10

  1979

  5.327,00

  63.924,00

  M.P.1990.21.171

  11

  1980

  6.040,00

  72.480,00

  M.P.1990.21.171

  12

  1981

  7.689,00

  92.268,00

  M.P.1990.21.171

  13

  1982

  11.631,00

  139.572,00

  M.P.1990.21.171

  14

  1983

  14.475,00

  173.700,00

  M.P.1990.21.171

  15

  1984

  16.838,00

  202.056,00

  M.P.1990.21.171

  16

  1985

  20.005,00

  240.060,00

  M.P.1990.21.171

  17

  1986

  24.095,00

  289.140,00

  M.P.1990.21.171

  18

  1987

  29.184,00

  350.208,00

  M.P.1990.21.171

  19

  1988

  53.090,00

  637.080,00

  M.P.1990.21.171

  20

  1989

  206.758,00

  2.481.096,00

  M.P.1990.21.171

  21

  1990

  1.029.637,00

  12.355.644,00

  M.P.1991.5.35

  22

  1991

  1.770.000,00

  21.240.000,00

  M.P.1992.5.33

  23

  1992

  2.935.000,00

  35.220.000,00

  M.P.1993.6.25

  24

  1993

  3.995.000,00

  47.940.000,00

  M.P.1994.10.83

  25

  1994

  5.328.000,00

  63.936.000,00

  M.P.1995.7.107

  26

  1995

  702,62

  8.431,44

  M.P.1996.11.134

  27

  1996

  873,00

  10.476,00

  M.P.1997.9.72

  28

  1997

  1.061,93

  12.743,16

  M.P.1998.5.93

  29

  1998

  1.239,49

  14.873,00

  M.P.1999.5.63

  30

  1999

  1.706,74

  20.480,00

  M.P.2000.5.120

  31

  2000

  1.923,81

  23.085,72

  M.P.2001.6.108

  32

  2001

  2.061,85

  24.742,20

  M.P.2002.8.156

  33

  2002

    2.133,21

   25.598,52

  M.P.2002.9.136
  34

  2003

   2.201,47

    26.417,64

  M.P.2004.9.137

  35.

  2004

   2.289.57

   27.474,84

  M.P.2005.10.205

  36.

  2005

  2.380,29

   28.563,48

  Komunikat GUS z 13.02.2006 r

  Powrót na początek strony
   

  Odpłatność za pobyt w sanatorium (obowiązuje od 1 stycznia 2005 r.)

  CZĘŚCIOWA ODPŁATNOŚĆ ZA KOSZTY WYŻYWIENIA i ZAKWATEROWANIA w SANATORIUM UZDROWISKOWYM

  Lp.

  Standard

  I sezon rozliczeniowy
  (w złotych)

  II sezon rozliczeniowy
  (w złotych)

  1

  I

  a

  22,00

  27,00

  b

  18,00

  24,50

  2

  II

  17,00

  22,00

  3

  III

  a

  13,50

  18,50

  b

  11,50

  16,50

  4

  IV

  10,00

  13,70

  5

  V

  a

  8,50

  10,00

  b

  7,50

  9,00

  6

  VI

  6,50

  8,50

   

   Standard pobytu ubezpieczonego w sanatorium uzdrowiskowym ze względu na warunki zakwaterowania:

  1) poziom I:

  pokój 1-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym;

  pokój 1-osobowy w studio;

  2) poziom II - pokój 1-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;

  3) poziom III:

  pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym;

  pokój 2-osobowy w studio;

  4) poziom IV - pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;

  5) poziom V:

  pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym; 

  pokój wieloosobowy w studio;

  6) poziom VI – pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;
   

    Sezony rozliczeniowe

  1) sezon I - od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia;

  2) sezon II - od dnia 1 maja do dnia 30 września.

  Studio – jeden z dwóch lub więcej pokoi posiadających wspólną łazienkę i przedpokój.

  Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 274, poz. 2724)Powrót na początek strony.

   

  Podróże służbowe w kraju - diety i ryczałty

   

  Wyszczególnienie

  Kwota aktualna
  od 1.01.2003

  Kwota aktualna
  od 1 marca 2004

  Kwota aktualna
  od 1 marca 2005

  Kwota aktualna
  od 1 stycznia 2006

  Dieta (stawka za dobę)

  20,00 zł

  21,00 zł

  21,00 zł

  22,00 zł

  Ryczałt za nocleg (150% diety)

  30,00 zł

  31,50 zł

  31,50 zł

  33,00 zł

  Ryczałt za dojazd (20% diety)

  4,00 zł

  4,20 zł

  4,20 zł

  4,40 zł

      Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikami z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 151, poz. 1720). Ustawa budżetowa została ogłoszona w Dz.U. z dnia 29 marca Nr 30, poz.275.

  Kwota diety oraz stawka za jeden kilometr przebiegu pojazdu ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Kwotę diety zaokrągla się do pełnego złotego w górę.Powrót na początek strony

   Kwoty, na podstawie których ustala się świadczenia z pomocy społecznej w 2004 r.

   


  Wyszczególnienie

   
  Kwota w zł

  od 1 maja 2004 r.
   

   Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej:
   

   

   na osobę samotnie gospodarującą

  461 zł

   na osobę w rodzinie

  316 zł

   na rodzinę

  sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

  Wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 ha przeliczeniowego

  194 zł

  Kwota stanowiąca podstawę ustalania pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej wynosi

  1 621 zł

  Kwota stanowiąca podstawę ustalania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie lub kontynuowanie nauki dla osób opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wynosi

  1 621 zł


       Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz.U. Nr 64, poz.593).
  Powrót na początek strony
   

   

  WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

   

  Świadczenia

  Od 1.05.2004 r.

  (wysokość w zł)

  Zasady ustalania wysokości świadczenia

  Zasiłek stały

  418**

  różnica między kryterium dochodowym osoby gospodarującej a dochodem tej osoby

  30*

  różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie
  Zasiłek okresowy

  418**

  różnica między kryterium dochodowym osoby gospodarującej a dochodem tej osoby

  20*

  różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie
  Zasiłek celowy

   

  może być przyznany w formie biletu kredytowego – niezależnie od dochodu
  Specjalny zasiłek celowy

  461**

  osobie samotnie gospodarującej
  Specjalny zasiłek celowy

  316**

  rodzinie
  Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie

   

  Rada gminy określa wysokość i tryb przyznawania tych świadczeń
  Pomoc dla rodzin zastępczych (częściowa)

  648,40**

  162,10*

  40% podstawy pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka, nie mniej niż 10% podstawy
  Pomoc dla rodzin zastępczych (całkowita)

  1296,80**

  324,20*

  nie przekraczającej 80% podstawy, pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka, nie mniej niż 20% podstawy
  Pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki

  486,30**

  30% podstawy miesięcznie
  Świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców

  od 420 do 1149

  Pomoc jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji


      
  * kwota minimalna

       ** kwota maksymalna

       Podstawa ustalenia pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej wynosi –1 621 zł.Powrót na początek strony

       Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz.U. Nr 64, poz.593).

   

  Kwoty dochodu  na osobę w rodzinie, w zależności, od którego ustala się wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wynoszą:

  Dochód na osobę w złotych

  Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usługi dla:

  osób samotnie gospodarujących

  osób w gospodarstwach wieloosobowych

  do 461

  nieodpłatnie

  nieodpłatnie

  462 - 752

  3

  7

  753 - 1003

  7

  15

  1004 - 1171

  15

  25

  1172- 1253

  30

  40

  1254 - 1337

  60

  70

  1388 - 1504

  90

  100

  powyżej 1504

  100

  100


  Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 13 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot po waloryzacji oraz wysokości świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2000 r. (M P Nr 11 poz. 234).

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usługPowrót na początek strony opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi. (Dz.U. z 1997 r. Nr 2, poz. 12).

    Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2005 r.

  Odpis

  Rok 2005

  Podstawowy

  na jednego zatrudnionego

  37,50%

  733,25 zł

  na jednego zatrudnionego
  w szczególnie uciążliwych warunkach

  50,00%

  977,66 zł

  na jednego pracownika młodocianego
  - I rok nauki
  - II rok nauki
  - III rok nauki

  5,00%
  6,00%
  7,00%

  97,77 zł
  117,32 zł
  136,87 zł

  Fakultatywny (uznaniowy)

  na każdą osobę zatrudnioną,
  w stosunku do której orzeczono
  znaczny lub umiarkowany stopień
  niepełnosprawności

  37,50%
  +6,25%

  855,46 zł
   

  na każdego emeryta i rencistę,
  nad którym zakład sprawuje opiekę

  6,25%

  122,21 zł

 •  

    Podstawa prawna: ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 70,  poz. 335 z późn. zm.); Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2004 r. Powrót na początek stronyz późn. zm.

   

   Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

  1 kwietnia 2006 r. ulegają zmianie odszkodowania za wypadki przy pracy.

  Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w okresie od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

  452 zł za każdy uszczerbek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
  452 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
  8.331 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
  8.331 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
  42.845 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
  21.423 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
  42.845 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 8.331 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde tych dzieci;
  42.845 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 8.331 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
  8.331 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
  21.423 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz
  8.33 1 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

  Podstawa prawna:
  Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.; M.P. z 2004 r. Nr 13, poz.217;
  M.P. z 2005 r. nr 16, poz. 275.

  Rodzaje świadczeń powypadkowych - obowiązują od 1 stycznia 2003 r.
   

 • Rodzaj świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej*

  Osoba uprawniona do świadczenia

  zasiłek chorobowy

  dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,

  świadczenie rehabilitacyjne

  dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy,

  zasiłek wyrównawczy

  dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

  jednorazowe odszkodowanie

  dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

  jednorazowe odszkodowanie

  dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,

  renta z tytułu niezdolności do pracy

  dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

  renta szkoleniowa

  dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,

  renta rodzinna

  dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,

  dodatek do renty rodzinnej

  dla sieroty zupełnej;

  dodatek pielęgnacyjny

  dla osoby uprawnionej do renty z ubezpieczenia wypadkowego,

  pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą

  dla ubezpieczonego skierowanego przez lekarza orzecznika na wniosek lekarza prowadzącego.


  Podstawa prawna:
  ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz.1673).

   

  Powrót na początek strony

  Od 1 maja 2004 r.  kwoty zasiłków wynoszą:

  • Zasiłek pielęgnacyjny - 144 zł

  • Świadczenie pielęgnacyjne - 420 zł
  • Zasiłek rodzinny:
   • na pierwsze i drugie dziecko - 43 zł,
   • na trzecie dziecko - 53 zł,
   • na każde kolejne dziecko - 66 zł

      Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

  • urodzenia dziecka - 500 zł,
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł,
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przez osobę, która 1 maja 2004 roku pobierała zasiłek wychowawczy w kwocie 505,80 zł, jeśli nadal spełnia wymagane warunki - 505,80 zł,
  • samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - 400 zł,
  • samotnego wychowywania dziecka - 170 zł,
  • samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności - 250 zł,
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka w wieku do 5 lat - 50 zł,
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka w wieku od 5 do 24 lat - 70 zł,
  • rozpoczęcia roku szkolnego - 90 zł,
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
   • na dziecko zamieszkujące w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 80 zł,
   • na dziecko dojeżdżające do szkoły - 40 zł.

  Kwoty graniczne dochodu osoby uczącej się oraz dochodu rodziny, uprawniające do otrzymania zasiłków, w przeliczeniu:

  • na osobę w rodzinie oraz dochód osoby uczącej się - 504 zł
  • na osobę w rodzinie oraz dochód osoby uczącej się, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - 583 zł.

  Dochód, o którym mowa jest dochodem netto, czyli pomniejszonym o podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe. Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku należy dołączyć zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o osiągniętych dochodach w roku poprzedzającym okres zasiłkowy.Powrót na początek strony

   

  Świadczenia opiekuńcze

  obowiązują od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2006 r.

  Rodzaj świadczenia

  Kwota świadczenia (w zł)

  Uwagi

  świadczenie pielęgnacyjne

  420

  miesięcznie

  zasiłek pielęgnacyjny

  144

  miesięcznie

   

  Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
  1) niepełnosprawnemu dziecku;
  2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; oraz osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  3) osobie, która ukończyła 75 lat.
  - bez względu na dochody.


  Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
  Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się:
  orzeczeniem o niepełnosprawności - gdy zachodzi konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, znacznym stopniu niepełnosprawności.
  Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583,00 zł.
   

  Podstawa prawna:

  - Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, ost. zm. Nr 64, poz. 593)Powrót na początek strony

   

 • Powrót na początek strony

   
   

  Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

  :: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
  ::
  Podatek VAT ::  Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  ::  Karty praw :: O mnie ::  Linki ::

  Ostatnia modyfikacja: kwiecień 2006, adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwaadres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwa
  www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
  [kliknij na link aby do mnie napisac]

  Powrót na początek stronyPoczątek strony    

   

  Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.5 lub nowszej i rozdzielczości 800 x 600

  Copyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2006.