Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

ZAMIAST RENT INWALIDZKICH

Czytaj koniecznie! - RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Czytaj koniecznie!

         Od dnia 1 września 1997 r., zgodnie z ustawą z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. nr 100, poz. 461), zamiast rent inwalidzkich przyznawane są renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy oraz renty szkoleniowe.

        Zgodnie z nowymi przepisami renta przysługiwać będzie osobie, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu do innego zawodu. Samo naruszenie sprawności organizmu nie będzie uprawniać do renty, jeśli nie będzie mu towarzyszyć istotne ograniczenie zdolności do pracy.

        W razie stwierdzenia celowości przekwalifikowania zawodowego, które umożliwi osobie zainteresowanej powrót do pracy, przyznawana będzie renta szkoleniowa. W czasie jej pobierania (maksymalnie 35 miesięcy) osoba zainteresowana będzie miała możliwość przekwalifikowania do pracy zarobkowej, którą będzie mogła wykonywać i z niej się utrzymywać.

        Nowe zasady w jednakowym stopniu dotyczą wszystkich grup ubezpieczonych. Oznacza to, że rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy mogą obecnie uzyskać zarówno pracownicy jak i osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej, osoby prowadzące działalność gospodarczą, wykonujące działalność twórczą lub artystyczną. powszechny zasięg ma także możliwość uzyskania prawa do renty szkoleniowej (jedynie osoby objęte ubezpieczeniem społecznym duchownych nie mają prawa do tej renty).

        Zasady orzekania o niezdolności do pracy warunkującej prawo do renty uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy do celów rentowych (Dz. U. nr 99, poz. 612), które także weszło w życie od dnia 1 września 1997 r.

        Świadczeniom rentowym przyznawanym przed dniem 1 września 1997 r zmieniono jedynie nazwy. Renty inwalidzkie przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych stały się, z mocy prawa, rentami z tytułu całkowitej (I i II grupa inwalidztwa) lub częściowej (III grupa inwalidztwa) niezdolności do pracy.

        Nie zmieniono wymiaru rent. Zasady obliczania renty inwalidy II grupy stosuje się obecnie do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a zasady obliczania renty inwalidzkiej III grupy mają zastosowanie do rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

        Renta szkoleniowa wynosi 75% podstawy wymiaru, a jeżeli niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowana jest skutkami wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - 100% podstawy wymiaru.Powrót na początek strony

 

Czy nabycie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pozbawia prawa do podejmowania pracy zarobkowej?

        Nabycie uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy nie pozbawia osoby zainteresowanej prawa do podejmowania pracy zarobkowej odpowiedniej do jej możliwości.

        Osiąganie dochodów z pracy zarobkowej przez osoby uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy, zarówno całkowitej jak i częściowej, może jedynie powodować zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia jeżeli kwota zarobku przekroczy dopuszczalne limity. W dalszym ciągu obowiązują zasady zawieszania lub zmniejszania emerytur i rent w zależności od wysokości dochodów z pracy zarobkowej, uregulowane przepisami art. 24 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent .... , (Dz. U. nr 104, poz. 450 ze zmian.).

        Zmiana zasad orzekania o prawie do renty nie jest ukierunkowana na ograniczenie, bądź uniemożliwienie osobom uprawnionym do renty pracy zarobkowej. W żadnym wypadku nie jest też ukierunkowana na ograniczenie bądź zaniechanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem, w tym także poprzez pracę odpowiednią do ich możliwości.
    Nowe definicje pojęcia osoby niezdolnej do pracy służą wyłącznie przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Zasady orzekania o niezdolności do pracy określone w ustawie nie są stosowane do innych pozarentowych celów.

        Przepisy emerytalno - rentowe nie zabraniają zatrudniania osób uprawnionych do renty, a tym bardziej nie zobowiązują do ich do rezygnacji z pracy. Niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja w stosunkach pracy. Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania oraz przynależność związkową.
        Powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie zawierają zakazów w zakresie dopuszczalności zatrudnienia osób zaliczonych do określonej kategorii niepełnosprawności. Stąd też zniesienie dotychczasowych grup inwalidzkich i uznanie osób zaliczonych dotychczas do I lub II grupy inwalidów za należące do kategorii osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz wprowadzenie do celów zatrudnieniowych nowych kategorii niepełnosprawności nie powoduje zmian w zakresie dopuszczalności zatrudnienia takich osób. Natomiast warunki, w jakich może być zatrudniona osoba niepełnosprawna, określone są w przepisach o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ustawa z dnia 9 maja 1991 r. - Dz. U. nr 46, poz. 201 ze zm.).Powrót na początek strony

 

Czy nabycie prawa do renty szkoleniowej pozbawia prawa do podejmowania pracy zarobkowej?


           Osoba, której przyznano rentę szkoleniową, może oczywiście podjąć pracę zarobkową, ale w takim przypadku renta nie będzie jej przysługiwać, bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Tego rodzaju renta przyznawana jest w celu zapewnienia środków utrzymania osobie, która zdolność do pracy odzyska dopiero po przekwalifikowaniu zawodowym. Podjęcie pracy oznacza, że osoba ta odzyskała tę zdolność i nie ma podstaw do wypłaty renty szkoleniowej.

        Zainteresowanych nowymi zasadami przyznawania renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty szkoleniowej odsyłam do ,,Służby pracowniczej" 12/97.

Powrót na początek stronyPowrót na początek strony

 

 

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:  kwiecień, 2003  e-meil do obsługującego witrynę  romans@idn.org.plPowrót na początek stronyPowrót na początek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych