Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną
 

Rodzaje zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON

Dz.U.02.96.861
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 25 czerwca 2002 r.

w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

(Dz. U. z dnia 1 lipca 2002 r.)

Na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje zadań powiatu, o których mowa w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustawą", które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem",

2) wymagania, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o dofinansowanie tych zadań,

3) tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Funduszu.

2. Wymagania, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o finansowanie w części lub całości kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, a także tryb postępowania i zasady ich finansowania określają przepisy o zasadach tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.

§ 2. Ze środków Funduszu mogą być finansowane w części lub całości następujące rodzaje zadań:

1) uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

2) sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych,

3) zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

4) likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych,

5) budowa i rozbudowa obiektów służących rehabilitacji,

6) szkolenie i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych.

§ 3. 1. O dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli:

1) została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza,

2) w roku realizacji zadania nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,

3) turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, lub poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej albo gdy wynika to ze specjalistycznego charakteru turnusu,

4) nie pełni funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie jest opiekunem innego uczestnika tego turnusu,

5) średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie przekracza, z zastrzeżeniem ust. 3, kwoty:

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem" - na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,

b) 65% przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej.

2. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, jeżeli:

1) wniosek lekarza, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna,

2) opiekun nie pełni funkcji członka kadry na danym turnusie i nie jest osobą niepełnosprawną, wymagającą opieki innej osoby.

3. O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków Funduszu osoba niepełnosprawna może ubiegać się również w przypadku, gdy dochód na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym przekracza kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 5, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2.

§ 4. O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

1) prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

§ 5. 1. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

1) osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli dochód tych osób nie przekracza odpowiednio kwot, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5,

2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

2. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli dochód tych osób nie przekracza odpowiednio kwot, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5.

§ 6. 1. O dofinansowanie ze środków Funduszu zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

1) na likwidację barier architektonicznych i urbanistycznych:

a) osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,

b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

2) na likwidację barier transportowych:

a) osoby niepełnosprawne, jeżeli mają trudności w poruszaniu się, z zastrzeżeniem ust. 2,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

3) osoby niepełnosprawne na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

2. Osobie niepełnosprawnej nie przysługuje dofinansowanie ze środków Funduszu na zakup pojazdu samochodowego.

§ 7. O dofinansowanie ze środków Funduszu budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jeżeli:

1) są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości,

albo

2) były przez okres co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu i są nadal najemcami, dzierżawcami części lub całości nieruchomości gruntowych lub budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego albo pomieszczeń, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,

3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,

4) przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie określone w przepisach prawa budowlanego.

§ 8. O dofinansowanie ze środków Funduszu szkolenia lub przekwalifikowania osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne albo pracodawcy po spełnieniu odpowiednio wymogów, o których mowa w art. 38 i 41 ustawy.

§ 9. 1. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu lub podmiot ten był stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych i technicznych oraz budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji nie przysługuje podmiotom, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu.

3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

§ 10. 1. Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub powiatowego urzędu pracy, właściwego dla:

1) miejsca zamieszkania - w przypadku osoby niepełnosprawnej,

2) siedziby - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

2. W przypadku zadań, o których mowa w § 2 pkt 4 i 5, wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca realizacji zadania.

§ 11. 1. Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków Funduszu powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania,

2) numer identyfikacji podatkowej NIP,

3) cel dofinansowania,

4) oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) kopię orzeczenia, o którym mowa w art. 1 lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,

2) w przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze fakturę określającą kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inne dokumenty potwierdzające zakup.

3. Wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej o dofinansowanie ze środków Funduszu powinien zawierać:

1) nazwę podmiotu i adres siedziby,

2) numer identyfikacji podatkowej NIP,

3) status prawny i podstawę działania,

4) dane osoby upoważnionej do prowadzenia sprawy,

5) przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych.

4. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 3, jest:

1) przedsiębiorcą, do wniosku dołącza się informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców,

2) pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej, do wniosku dołącza się:

a) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,

b) informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku,

c) informację, o której mowa w pkt 1.

5. W przypadku dofinansowanie ze środków Funduszu zadań, o których mowa w § 2 pkt 2-6, wniosek powinien ponadto zawierać, z zastrzeżeniem ust. 6:

1) nazwę banku i numer rachunku bankowego,

2) miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,

3) przewidywany koszt realizacji zadania,

4) termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,

5) ogólną wartość nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania,

6) udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,

7) informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu, z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczania,

8) wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku wniosku osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

§ 12. 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie:

1) do 10 dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał w przypadku zadania, o którym mowa w § 2 pkt 1,

2) do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań, o których mowa w § 2 pkt 2-6, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu szkolenia i przekwalifikowania, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz likwidacji barier transportowych, w komunikowaniu się i technicznych, w każdym czasie.

3. Właściwa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§ 13. 1. Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych wynosi, z zastrzeżeniem ust. 2-4:

1) 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej,

2) 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

3) 23% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,

4) 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,

5) 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

2. Kwotę dofinansowania uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym, w przypadku przekroczenia dochodu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, pomniejsza się o kwotę tego przekroczenia.

3. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie uczestnictwa opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

4. W sytuacji znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych można obniżyć wysokość dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa w ust. 1.

5. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

6. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w:

1) sprzęt rehabilitacyjny wynosi - do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,

2) przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a), wyznaczonego przez kasę chorych oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

7. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi:

1) dla osób niepełnosprawnych - do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,

2) dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:

a) prowadzących działalność gospodarczą - do 35% kosztów przedsięwzięcia, bez uwzględniania podatku VAT,

b) nieprowadzących działalności gospodarczej - do 50% kosztów przedsięwzięcia, bez uwzględniania podatku VAT,

3) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - do 35% kosztów przedsięwzięcia, bez uwzględniania podatku VAT.

8. Wysokość dofinansowania budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji wynosi do 70% kosztów przedsięwzięcia, z tym że w przypadku osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą, nie może przekroczyć 30% kosztów przedsięwzięcia.

9. Wysokość dofinansowania szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych wynosi:

1) 100% kosztów szkolenia i przekwalifikowania osoby niepełnosprawnej w placówkach szkolących, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,

2) do 75% kosztów szkolenia i przekwalifikowania organizowanego przez pracodawcę dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę lub do 60% tych kosztów, w przypadku gdy wysokość dofinansowania udzielonego pracodawcy z tego tytułu w ciągu kolejnych trzech lat poprzedzających dzień udzielenia tego dofinansowania przekracza kwotę będącą równowartością 100.000 euro.

§ 14. 1. Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej o finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w § 2 pkt 2-6.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1) oznaczenie stron umowy,

2) rodzaj zadania podlegającego dofinansowaniu,

3) wysokość środków Funduszu przyznanych na realizacje zadania,

4) termin rozpoczęcia realizacji zadania,

5) zakres i sposób realizacji umowy,

6) zobowiązanie do zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy,

7) warunki i termin wypowiedzenia umowy,

8) warunki rozwiązania umowy i zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu,

9) sposób sprawowania kontroli wykorzystania środków Funduszu,

10) zobowiązanie do przedłożenia odpowiednio powiatowemu centrum pomocy rodzinie lub powiatowemu urzędowi pracy dokumentów rozliczeniowych w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia oraz dowodu pokrycia udziału własnego w kosztach zadania,

11) sposób rozliczenia oraz zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków Funduszu.

3. Przyznanie osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków Funduszu na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie wymaga formy umowy.

4. Przekazanie środków Funduszu na realizację zadania, o którym mowa w § 2 pkt 1, następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup usługi.

§ 15. Do wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu w 2002 r. nie stosuje się przepisów § 9 ust. 3 i § 12 ust. 1 pkt 1 i 2, z wyjątkiem wniosków o dofinansowanie zadań, o których mowa w § 2 pkt 4 i 5.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 14 ust. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.Początek strony

 

 

Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

Kilka słów o autorze witryny Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych>>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny: Problemy Osób Niepełnosprawnych>>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny: Problemy Osób Niepełnosprawnych>>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny: Problemy Osób Niepełnosprawnych>>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny: Problemy Osób Niepełnosprawnych>>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny: Problemy Osób Niepełnosprawnych>>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny: Problemy Osób Niepełnosprawnych>>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny: Problemy Osób Niepełnosprawnych>>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny: Problemy Osób Niepełnosprawnych>>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny: Problemy Osób Niepełnosprawnych>>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny: Problemy Osób Niepełnosprawnych>>>>>>>>>>>>>Kilka słów o autorze witryny

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:  kwiecień, 2003  e-meil do obsługującego witrynę  romans@idn.org.pl

Początek stronyPoczątek strony    INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.0. lub nowszej  i w rozdzielczości 800 x 600 lub większej.
Copyright 1997 - 200
3