Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej

 

 Szczegółowy wykaz przedmiotów ortopedycznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 10 października 2001 r.
Dz.U.01.121.1314

w sprawie: szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie.

(Dz. U. z dnia 18 października 2001 r.)

Na podstawie art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961 i Nr 97, poz. 1050) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz przedmiotów ortopedycznych przysługujących ubezpieczonemu, podstawowe kryteria ich przyznawania, okresy użytkowania oraz wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, a także przedmioty ortopedyczne podlegające naprawie, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się wykaz środków pomocniczych przysługujących ubezpieczonemu, podstawowe kryteria ich przyznawania, okresy użytkowania oraz wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Ustala się wykaz leczniczych środków technicznych przysługujących ubezpieczonemu, podstawowe kryteria ich przyznawania, okres użytkowania oraz wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. Ustala się podstawowe kryteria przyznawania obuwia ortopedycznego, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 5. Ustala się podstawowe kryteria przyznawania przedmiotów ortopedycznych, których okres użytkowania może ulec skróceniu, stanowiące załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia (Dz. U. Nr 140, poz. 912, z 1999 r. Nr 91, poz. 1041 i z 2000 r. Nr 65, poz. 782).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Szczegółowy wykaz przedmiotów ortopedycznych
http://www.nfz-warszawa.pl/download/sp/wykaz_przedmiotow_ortopedycznych.doc

Szczegółowy wykaz środków pomocniczych
http://www.nfz-warszawa.pl/download/sp/wykaz_srodkow_pomocniczych.doc Początek strony

 

 
 
Jak zaopatrywać się w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze

Każdej ubezpieczonej osobie niepełnosprawnej przysługuje bezpłatne lub z dopłatą zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze.

Są to między innymi: aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, cewniki, inhalatory, okulary, pieluchy i inne.

Zasady zaopatrywania w te przedmioty reguluje stosowne "Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie" (Dz.U.01.121.1314).

Rozporządzenie dokładnie określa, jak często można taki sprzęt otrzymać i do jakiej kwoty Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje ich zakup. W przypadku niektórych środków wymagany jest udział własny uprawnionego w pokryciu kosztów zakupu.

Aby Wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zrefundował zakup sprzętu lub środka pomocniczego, należy:

Jeżeli cena sprzętu przekracza limit, do jakiego NFZ refunduje zakup, kupujący musi pokryć różnicę z własnych środków.

Informacji o wykazach przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środkach technicznych oraz limitach cen należy szukać w Wojewódzkich Oddziałach NFZ, bądź na ich stronach internetowych (w związku ze zmianą adresów stron polecamy sprawdzić aktualne adresy na www.nfz.gov.pl).

Jeżeli ktoś ma problemy w sfinansowaniu udziału własnego przy zakupie sprzętu ortopedycznego, powinien zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które może zrefundować koszty takiego zaopatrzenia. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 określa, kto z takiej pomocy może skorzystać. Najważniejszym wyznacznikiem do uzyskania przez osobę niepełnosprawną dofinansowania jest jej dochód: średni miesięczny dochód obliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty:

Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U.02.96.861) wysokość dofinansowania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, o jakie osoba niepełnosprawna może się starać w PCPR, wynosi:

Zatem, jeżeli np. limit na protezę wynosi 600 zł, a cena protezy przekracza taką kwotę, to z PCPR-u można uzyskać maksymalnie 900 zł. (czyli 150 proc. kwoty limitu) i w sumie osoba niepełnosprawna może dysponować kwotą 1500 zł.
Jeżeli natomiast cena sprzętu nie przekracza limitu wyznaczonego przepisami, ale wymagany jest udział własny w zakupie, to PCPR może sfinansować nawet 100 proc. tego udziału.

Aby starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych, należy złożyć w PCPR następujące dokumenty:

Uwaga:
Nie można się starać o refundację zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych po fakcie zakupu, jeśli wcześniej nie staraliśmy się o takie dofinansowanie z PCPR-u. Należy zatem wcześniej złożyć odpowiedni wniosek i starać się o takie dofinansowanie z dużym wyprzedzeniem w czasie, ponieważ cała procedura może potrwać nawet kilka miesięcy.

NFZ nie zrefunduje zakupu sprzętu u świadczeniodawcy, który nie ma podpisanej z nim umowy. NFZ nie zwróci także kosztów zakupu zleconego sprzętu, nabytego pełnopłatnie, z pominięciem refundacji ze strony Funduszu.

Początek strony

 

 

 

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej

WYKAZ PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH

przysługujących ubezpieczonemu, podstawowe kryteria ich przyznawania,
okresy użytkowania oraz wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia,
a także przedmioty ortopedyczne podlegające naprawie.


Lp.


RODZAJ PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCHPODSTAWOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA

WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WŁASNEGO UBEZPIECZONEGO W CENIE NABYCIA

 

 


Wskazania
medyczne

Lekarze upoważnieni do wystawiania wniosków
o wydanie przedmiotów ortopedycznych


OKRES
UŻYTKOWANIA

 

1

2

3

4

5

6

1

Proteza kończyny dolnej*

Amputacje w obrębie kończyny dolnej

ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej

raz na 3 lata**

bezpłatnie

2

Proteza tymczasowa*

Pierwszorazowo po amputacji w obrębie kończyny dolnej

ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej

zgodnie z zaleceniami lekarza

bezpłatnie

3

Proteza robocza kończyny górnej*

Amputacje w obrębie kończyny górnej w przypadku, kiedy stan kikuta pozwala na zaprotezowanie tego rodzaju protezą

ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej

raz na 3 lata**

bezpłatnie

4

Uchwyty robocze do protez

Proteza robocza

ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej

raz na 3 lata**

bezpłatnie

5

Proteza kosmetyczna kończyny górnej*

Amputacje w obrębie kończyny górnej

ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej

raz na 3 lata**

bezpłatnie

6

Pończochy kikutowe

Amputacje w obrębie kończyny dolnej, górnej

ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

12 sztuk rocznie na każdą kończynę

bezpłatnie

7

Gorsety i kołnierze ortopedyczne*

Trwałe dysfunkcje tułowia, szyi

ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog

raz na 3 lata**

bezpłatnie

8

Aparaty ortopedyczne*

Trwałe dysfunkcje kończyn górnych, dolnych

ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog

raz na 3 lata**

bezpłatnie

9

Ortezy tułowia i szyi

Dysfunkcje czasowe tułowia, szyi

ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

30%

10

Ortezy kończyny górnej i dolnej

Dysfunkcje czasowe kończyn górnych, dolnych

ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog

raz w trakcie leczenia danego schorzenia

30%

11

Obuwie ortopedyczne

Kryteria przyznawania zgodnie z załącznikiem Nr 4 do rozporządzenia

ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog

raz na 1 rok**

30%

12

Obuwie ortopedyczne będące częścią składową aparatu ortopedycznego*

Obuwie połączone z układem mechanicznym aparatów stabilizujących, odciążających, korekcyjnych i unieruchamiających kończyny dolne

ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog, chirurg

raz na 1 rok**

bezpłatnie

13

Laski i kule do stałego użytkowania

Trwałe upośledzenie sprawności chodu

chirurg, ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

raz na 3 lata**

30%

 

Laska dla niewidomych (biała)

Osoby niewidome i niedowidzące

chirurg, ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, okulista, reumatolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

raz na 2 lata

bezpłatnie

14

Balkoniki i podpórki do stałego użytkowania

Trwałe upośledzenie sprawności chodu

chirurg, ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

raz na 5 lat**

30%

15

Wózek inwalidzki ręczny do stałego użytkowania*

Znaczne trwałe ograniczenie zdolności poruszania się

ortopeda, chirurg, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog

raz na 5 lat**

bezpłatnie

16

Wózek inwalidzki specjalny stabilizujący plecy i głowę*

Dla osób dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz przy rozległych porażeniach i niedowładach kończyn i tułowia

ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog

raz na 5 lat**

bezpłatnie

17

Wózek specjalny dziecięcy stabilizujący plecy i głowę*

Mózgowe porażenie dziecięce oraz inne schorzenia uniemożliwiające samodzielne poruszanie się

ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog

raz na 3 lata**

bezpłatnie

18

Wózek do raczkowania (pełzak)*

Niedowłady mięśniowe u dzieci

ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej

raz na 2 lata**

bezpłatnie

19

Fotelik do siedzenia dla dzieci*

Mózgowe porażenie dziecięce lub inne schorzenia uniemożliwiające samodzielne poruszanie się

ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej

raz na 2 lata**

bezpłatnie

20

Indywidualne przedmioty pionizujące*

Rozległe porażenia i niedowłady kończyn oraz tułowia

ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej

raz na 4 lata**

bezpłatnie

* Przedmioty ortopedyczne podlegające naprawie.

** Przedmioty ortopedyczne, których okres użytkowania może ulec skróceniu zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia.

 

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej

WYKAZ ŚRODKÓW POMOCNICZYCH
(Dz. U. z 2001 r., Nr 121, poz. 1314)

Uprawniony może otrzymać zaopatrzenie:
a) w wyznaczonych punktach,
b) z dostawą do domu w uzasadnionych przypadkach medycznych po przesłaniu zlecenia pod wyznaczone adresy (dotyczy zaopatrzenia w produkty stomijne lub pieluchomajtki).

Lp

Rodzaj środków pomocniczych (przykłady)

Wysokość udziału własnego ubezpieczonego
w cenie nabycia

Lekarze upoważnieni do wystawiania zleceń

1.

Soczewki okularowe korekcyjne

dzieci i młodzież do 18 roku życia – każdorazowo w razie zmiany korekcji, dorośli 30% raz na 2 lata,

okulista

 

Soczewki pryzmatyczne w okresie leczenia zeza

bezpłatnie

okulista

 

Soczewki do bliży i dali

dzieci i młodzież do 18 roku życia –każdorazowo w razie zmiany korekty, dorośli 30% raz na 2 lata,

okulista

2.

Soczewki kontaktowe lecznicze

30% raz na 2 lata

okulista

3.

Obturatory dla dzieci

30% raz na 2 lata

okulista

4.

Pomoce optyczne dla niedowidzących:
a) lupa
b) lunety w tym monookulary
c) okulary lornetkowe do bliży i dali
d) okulary lupowe

a) bezpłatnie raz na 2 lata
b), c) i d) – bezpłatnie raz na 5 lat

okulista

5.

Proteza oka wykonana indywidualnie

dzieci i młodzież do 18 roku życia – bezpłatnie w okresie wzrostu; dorośli – bezpłatnie raz na 5 lat

okulista

6.

Aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrza lub kostne

bezpłatnie raz na 5 lat – dzieci i młodzież do 18 lub do 26 lat w przypadku pobierania nauki; dorośli – 30% raz na 5 lat

laryngolog

7.

Systemy wspomagające słyszenie (pętle induktofoniczne, system FM i na podczerwień) w przypadku wad słuchu utrudniających nabywanie języka i naukę szkolną dzieciom i młodzieży do 18 lub do 26 lat w przypadku pobierania nauki

50% raz na 10 lat

laryngolog

8.

Cewniki zewnętrzne do 30 sztuk lub zamiennie w ich równowartości kieszonki do zbiórki moczu

30% raz na miesiąc

urolog, chirurg, neurolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

9.

Cewniki urologiczne do 6 sztuk (ilość i rodzaj w zależności od dolegliwości)

30% raz na miesiąc

urolog, chirurg, neurolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

10.

Cewniki jednorazowe urologiczne

30% zgodnie z zaleceniami lekarza

urolog, chirurg, neurolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

11.

Worki do zbiórki moczu do 6 sztuk miesięcznie

30% raz na miesiąc

urolog, chirurg, neurolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

12.

Pas do zbiornika na kał z zapasem worków wymiennych w ilości do 90 sztuk miesięcznie

- pas bezpłatnie raz na rok- worki wymienne do pasa bezpłatnie raz na miesiąc

chirurg, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

13.

Worki samoprzylepne jednorazowe do 90 sztuk lub w równowartości ich kosztu inny sprzęt stomijny

bezpłatnie raz na miesiąc

chirurg, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer, także urolog w przypadku urostomii

14.

Worki do zbiórki moczu do 12 sztuk lub w równowartości kosztu ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne) – w przypadku nefrostomii

bezpłatnie raz na miesiąc

chirurg, urolog, nefrolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

15.

a) Pieluchy anatomiczne do 60 sztuk (w przypadku określonych chorób)
b) lub zamiennie pieluchomajtki do 60 sztuk

a) bezpłatnie raz na miesiąc

 

b) 30% raz na miesiąc

 

onkolog, chirurg, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

16.

Pieluchomajtki lub zamiennie pieluchy anatomiczne (do 60 sztuk na miesiąc) – w przypadku określonych chorób, np. dla pacjentów z głębokim upośledzeniem umysłowym

dorośli i dzieci powyżej 3 lat – 30% raz na miesiąc

neurolog, urolog, chirurg, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

17.

Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem

bezpłatnie raz na rok

laryngolog, onkolog, chirurg

18.

Aparat wspomagający mowę w przypadku nowotworu lub urazu krtani (krtań elektroniczna)

bezpłatnie raz na 5 lat

laryngolog, onkolog, chirurg

19.

Proteza powietrzna

30% raz na 5 lat

pulmonolog

20.

Inhalator dyszowy (dla chorych na mukowiscydozę)

- nebulizator – bezpłatnie raz na rok
- sprężarka powietrza – bezpłatnie raz na 5 lat

pulmonolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

21.

Proteza piersi w przypadku amputacji piersi

bezpłatnie raz na 2 lata

onkolog, chirurg

22.

Peruki w przypadku chorób nowotworowych, przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu, oparzeń, choroby

- z włosów sztucznych – bezpłatnie raz na rok
- z włosów naturalnych – 30% raz na rok

onkolog, hematolog, chirurg, dermatolog

23.

Pasy przepuklinowe

bezpłatnie raz na rok

chirurg

24.

Pasy brzuszne

25.

Poduszka przeciwodleżynowa w przypadku paraplegii, tetraplegii, innych chorób wymagających używania poduszki przeciwodleżynowej

30% raz na 2 lata

chirurg, neurolog, ortopeda, reumatolog, lekarz rehabilitacji medycznej, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

26.

Materac przeciwodleżynowy w przypadku paraplegii, tetraplegii, innych chorób wymagających stałego przebywania w łóżku

30 % raz na 3 lata

chirurg, neurolog, ortopeda, reumatolog, lekarz rehabilitacji medycznej, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer

Procedura ubiegania się o zaopatrzenie w środki pomocnicze:

Ubezpieczony >> lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (wystawia skierowanie) >> właściwy lekarz specjalista (wystawia zlecenie) >> świadczeniodawcaPoczątek strony

 

 

WYKAZ LECZNICZYCH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH
(Dz. U. z 2001 r., Nr 121, poz. 1314)

Lp.

Rodzaj

Udział własny ubezpieczonego

Lekarz upoważniony

1.

Endoprotezy piersi

bezpłatnie

Onkolog, chirurg

2.

Ekspandery piersi

bezpłatnie

Onkolog, chirurg

 

Jak starać się o zaopatrzenie?
Uprawniony >> lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (wystawia skierowanie) >> lekarz chirurg, onkolog (wystawia zlecenie)

Zlecenie każdorazowo musi być potwierdzone przez RKCH.

SKARGI I ODWOŁANIA

Osoba niezadowolona ze sposobu załatwienia sprawy, np. nie otrzymała skierowania na określony sprzęt bądź Kasa Chorych odmawia sfinansowania środka pomocniczego, może złożyć skargę do:

Ponadto od decyzji Kasy Chorych w sprawach dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ustalenia prawa do świadczeń przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.Początek strony

 

LIMITY CENOWE

Limity cenowe na zakup przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, leczniczych środków technicznych, (czyli ceny, do których może pokryć koszty ich zakupu dana kasa chorych) określa, dla całego kraju, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 10 października 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 121, poz. 1313) – przykłady:
- wózek inwalidzki ręczny = 800 zł,
- wózek inwalidzki specjalny, stabilizujący plecy i głowę = 1.800 zł,
- wózek inwalidzki specjalny dziecięcy = 1.800 zł
- wózek inwalidzki aluminiowy (lekki) z systemem szybkiego demontażu kół, dla osoby samodzielnie poruszającej się na wózku – czynnej zawodowo = 1.500 zł
- balkoniki i podpórki ułatwiające chodzenie = 240 zł
- proteza uda szczudłowa = 470 zł,
- laska inwalidzka = 18 zł,
- pełzak = 114 zł,
- aparat słuchowy na przewodnictwo powietrza dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia lub do 26 lat w przypadku pobierania nauki = 1.500 zł
- aparat słuchowy na przewodnictwo powietrza dla dorosłych = 800 zł
- proteza piersi = 250 zł
Początek strony
- poduszka przeciwodleżynowa = 100 zł, materac przeciwodleżynowy = 550 zł

 

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 6 listopada 1998 r.
(Dz. U. Nr 140, poz. 912 z 1998 r.)

w sprawie: szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia.

         Na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756 i Nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wykaz przedmiotów ortopedycznych przysługujących ubezpieczonemu oraz wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. Wykaz środków pomocniczych przysługujących ubezpieczonemu oraz wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Wykaz leczniczych środków technicznych przysługujących ubezpieczonemu oraz wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Początek strony

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1
  WYKAZ PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH UBEZPIECZONEMU ORAZ WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WŁASNEGO UBEZPIECZONEGO W CENIE ICH NABYCIA

Lp. Rodzaj przedmiotów ortopedycznych Wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie nabycia
1 2 3
1 Proteza kończyny dolnej bezpłatnie raz na 3 lata
2 Proteza robocza kończyny górnej bezpłatnie raz na 3 lata
3 Proteza kosmetyczna kończyny górnej bezpłatnie raz na 3 lata
4 Wózki inwalidzkie ręczne do stałego użytkowania (terenowe i pokojowe) bezpłatnie raz na 5 lat
5 Wózki specjalne dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym lub innymi schorzeniami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się bezpłatnie raz na 3 lata
6 Gorsety, kołnierze ortopedyczne i aparaty ortopedyczne (przy trwałej dysfunkcji) bezpłatnie raz na 2 lata
7 Przedmioty uzupełniające przedmioty ortopedyczne, jak:  
   - uchwyty robocze do protez bezpłatnie raz na 3 lata
   - pończochy kikutowe bezpłatnie 6 sztuk rocznie na każdą kończynę
8 Laski i kule do stałego użytkowania 30% raz na 2 lata
9 Balkoniki i podpórki ułatwiające chodzenie - do stałego użytkowania 30% raz na 5 lat
10 Obuwie ortopedyczne będące częścią składową aparatu ortopedycznego bezpłatnie raz na 1 rok
11 Obuwie ortopedyczne 30% raz na 1 rok
12 Protezy kończyny górnej (przy czasowej dysfunkcji) 30%
13 Protezy kończyny dolnej (przy czasowej dysfunkcji) 30%
14 Protezy tułowia i szyi (przy czasowej dysfunkcji) 30%
15 Wózki do raczkowania (pełzaki) bezpłatnie raz na 2 lata
16 Foteliki do siedzenia dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym lub innymi schorzeniami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się bezpłatnie raz na 2 lata
17 Parapodium lub indywidualne przedmioty pionizujące bezpłatnie raz na 2 lata

Początek strony

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2
  WYKAZ ŚRODKÓW POMOCNICZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH UBEZPIECZONEMU ORAZ WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WŁASNEGO UBEZPIECZONEGO W CENIE ICH NABYCIA

Lp. Rodzaj środka pomocniczego Wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie nabycia
1 2 3
1 a) Szkła korekcyjne (w tym szkła korekcyjne barwione) umożliwiające dokładne widzenie i zapobiegające znużeniu oka 30% raz na 2 lata, każdorazowo w razie zmiany korekcji
  b) Szkła pryzmatyczne w okresie leczenia zeza bezpłatnie
  c) Szkła korekcyjne wykonane indywidualnie w przypadku, gdy szkła wymienione pod lit. a) nie zapewniają poprawy bezpłatnie raz na 2 lata
  d) Szkła do bliży i dali 30% raz na 2 lata
  e) Szkła dwuogniskowe uzasadnione stanem wzroku oraz rodzajem wykonywanej pracy 30% raz na 2 lata
  f) Soczewki kontaktowe lecznicze przy leczeniu stożka rogówki i przy dużej anizometropii (łącznie z afakią) 30% raz na 2 lata
  g) Obturatory dla dzieci zezujących z  niedowidzeniem jednego oka bezpłatnie raz na 2 lata
  h) Pomoce optyczne dla niedowidzących umożliwiające obserwację jednooczną i dwuoczną przedmiotów bliskich i dalekich, stanowiące wyposażenie pierwszej pomocy, w tym:  
  - lupa bezpłatnie raz na 2 lata
  - lunety, w tym monookulary bezpłatnie raz na 5 lat
  - lupy lunetowe bezpłatnie raz na 5 lat
  - okulary lunetowe bezpłatnie raz na 5 lat
  - okulary lornetkowe bezpłatnie raz na 5 lat
2 a) Proteza oka szklana lub z mas plastycznych zapobiegająca  nieprawidłowemu rozwojowi oczodołu i asymetrii twarzy u dzieci oraz stosowana ze względów psychologicznych i kosmetycznych u dorosłych bezpłatnie dzieci i młodzież w okresie wzrostu, bezpłatnie dorośli raz na 3 lata
  b) Specjalna proteza oka wykonana indywidualnie w przypadkach uszkodzenia oczodołu oraz zniekształcenia powiek, worka spojówkowego i oczodołu uniemożliwiających zastosowanie protez zapisanych pod lit. a) bezpłatnie dzieci i młodzież w okresie wzrostu, bezpłatnie dorośli raz na 5 lat
3 a) Aparat (aparaty) słuchowy (e) nadprzewodnictwo powietrza lub kostne przy jednostronnym lub obustronnym ubytku słuchu w przypadku wad słuchu powodujących utrudnienie lub ograniczenie w nabywaniu języka i komunikowaniu się na drodze słuchowej bezpłatnie dzieci i młodzież do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku pobierania nauki, 30% dorośli raz na 5 lat
  b) Wkładka uszna wykonana indywidualnie w przypadku wady 
słuchu powodującej utrudnienie w nabywaniu języka i komunikowaniu się na drodze słuchowej
bezpłatnie dzieci i młodzież w okresie wzrostu, bezpłatnie dorośli raz na 5 lat
4 Systemy wspomagające słyszenie (pętle induktofoniczne, system FM i na podczerwień) w przypadku wad słuchu utrudniających lub ograniczających nabywanie języka i naukę szkolną 50% dzieci i młodzież do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku pobierania nauki
5 Cewniki zewnętrzne do 30 sztuk w przypadku nie trzymania moczu 50% raz na 1 miesiąc
6 Cewniki urologiczne do 6 sztuk w przypadku schorzeń wymagających cewnikowania pęcherza moczowego 50% raz na 1 miesiąc
7 Pas do zbiornika na kał z zapasem woreczków wymiennych w ilości do 90 sztuk miesięcznie bezpłatnie raz na 1 rok
8 Worki samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk lub w równowartości ich kosztu inny sprzęt stomijny (np. zestawy irygacyjne, płytki + worki itp.) po zabiegach na:  
  - jelicie cienkim (ileostomii)  
  - jelicie grubym (koleostomii)  
  - układzie moczowym (urostomii) bezpłatnie raz na 1 miesiąc
9 Pieluchy anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie w przypadku pacjentów:  
  - z chorobą nowotworową przebiegającą w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza, okolicy krzyżowej itp.,  
  - z przetokami nowotworowymi lub popromiennymi (pęcherzowo- pochwowymi, pęcherzowo-pochwowo- odbytniczymi, pochwowo-odbytniczymi)  
  - z nietrzymaniem stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych bezpłatnie raz na 1 miesiąc
  lub zamiennie pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie 50% raz na 1 miesiąc
10 Pieluchomajtki lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie dla pacjentów:  
  - z głębokim upośledzeniem umysłowym, w zespołach otępiennych o różnej etiologii  
  - z postępującymi chorobami układu nerwowego z pęcherzem neurogennym i zaburzeniami mikcji zwieraczy, w tym wadami rozwojowymi, przepuklinami oponowo-rdzeniowymi, przepuklinami oponowo-mózgowymi, wynicowaniem pęcherza 50% raz na 1 miesiąc
11 Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem w przypadku nowotworu krtani lub urazu oraz duszności pochodzenia krtaniowego bezpłatnie raz na 1 rok
12 Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę) w przypadku nowotworu lub urazu krtani bezpłatnie
13 Proteza powietrzna - aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego u osób z obturacyjnym bezdechem sennym 30% raz na 5 lat
14 Inhalator dyszowy dla chorych na mukowiscydozę: bezpłatnie:
  - nebulizator (generator aerozolu) raz na 1 rok
  - sprężarka powietrza raz na 5 lat
15 Proteza piersi w przypadku amputacji piersi w następstwie zmian nowotworowych 30% raz na 2 lata
16 Peruki w przebiegu leczenia chorób nowotworowych 30% raz na 1 rok
17 Pasy przepuklinowe, o ile stan zdrowia nie pozwala na wykonanie operacji  bezpłatnie raz na 1 rok
18 Pasy brzuszne przy opuszczeniu trzewi, przy rozległych przepuklinach pooperacyjnych bezpłatnie raz na 1 rok
19 Poduszka przeciwodleżynowa w przypadku paraplegii, tetraplegii i innych chorób wymagających używania wózka inwalidzkiego 30% raz na 2 lata
20 Materac przeciwodleżynowy w przypadku paraplegii, tetraplegii, innych chorób wymagających stałego przebywania w łóżku bez możliwości zmiany pozycji 30% raz na 2 lata

Początek strony

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WYKAZ LECZNICZYCH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH UBEZPIECZONEMU ORAZ WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WŁASNEGO UBEZPIECZONEGO W CENIE ICH NABYCIA

Lp. Rodzaj leczniczego środka technicznego Wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie nabycia
1 2 3
1 Endoprotezy piersi bezpłatnie
2 Ekspandery piersi bezpłatnie

Początek strony

 

 

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam Ostatnia modyfikacja: czerwiec 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.pl

Początek stronyPowrót na początek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl.