Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych

 

 OD: DZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ NR TELEFONU: +48 58 3084203 01 LIP. 1999 15:06 P1

PROPOZYCJE PANI PEŁNOMOCNIK

Warszawa, 28.06.1999

Joanna Staręga-Piasek 

                                    Sekretarz Stanu

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

       Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej

                    BON.O77.I./ 3754 /99

 

Pan
Zbigniew Kruszyński
Członek Prezydium Krajowej Komisji NSZZ ,,Solidarność"

 

        Uprzejmie informuję, że trwają obecnie prace nad projektem nowego systemu wspierania zakładów pracy chronionej. Podstawowym założeniem tego systemu będzie konieczność takich rozwiązań systemowych, aby system zachęt był adresowany przede wszystkim do zatrudnionych osób niepełnosprawnych. W związku z tym za priorytetowe zadanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należy uznać dofinansowanie:

        Szacuje się, że na realizację tych zadań w 2000 r. będziemy dysponować kwotą ok. 2 mld. zł. i, że środki te zostaną również wykorzystane na szeroko pojętą rehabilitację zawodową z elementami rehabilitacji społecznej.

        Ponadto planuje się także (w związku z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli i urzędów skarbowych) zmianę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kierunku m.in. zaostrzenia kryteriów przyznawania statusu zakładu pracy chronionej, kontroli spełniania przez zakłady pracy chronionej ustawowych warunków, usprawnienia działalności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

        Po zakończeniu prac nad nowelizacją ustawy, projekt ten zostanie przesłany do wstępnej konsultacji.

    Z poważaniem

Joanna Staręga-Piasek

Początek strony

 

 

    Propozycja dystrybucji środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań rehabilitacji zawodowej (do konsultacji społecznej).

Przychody wynoszą szacunkowo w 2000 roku:

 1. z obowiązkowych wpłat zakładów pracy - ok. 1,4 mld.
 2. z dotacji z budżetu - ok. 0,7 mld.

Wariant wyjściowy do dyskusji

Nazwa zadania ustawowego

Kwota wsparcia w mln zł.

Pracodawca / pracownik

Dofinansowanie na jedną osobę niepełnosprawną w zależności od stopnia niepełnosprawności w wysokości:

 1. znaczny - 800 zł (wyliczenie: 2% zatrudnionych osób niepełnosprawnych tj. 4000 x 12 miesięcy)
 2. umiarkowany - 700 zł (wyliczenie: 17% zatrudnionych osób niepełnosprawnych tj. 34 tys. x 12 miesięcy)
 3. lekki - 300 zł (wyliczenie: 40% zatrudnionych osób niepełnosprawnych tj. 162 tys. x 12 miesięcy)
 

 

 

38,4

 

285,6

 

583,2

Refundacja kosztów na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne 300,0
Koszty funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej 110,0
Tworzenie nowych miejsc pracy dla 10 tys. bezrobotnych osób niepełnosprawnych 180,0 
Zakładowy fundusz  rehabilitacji adresowany do 200 tys. zatrudnionych osób niepełnosprawnych 480,0
Szkolenie osób niepełnosprawnych 10,0 
Funkcjonowanie administracji PFRON 60,0 
Inne koszty 52,8

Początek strony

 

 

OD: DZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ NR TELEFONU: +48 58 3084203 01 LIP. 1999 15:07 P3

 

Warszawa, 17.06.99

                        MINISTER

PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

BON.O77.I./ 37543 /99/JL

Pan
Leszek Balcerowicz
Wiceprezes Rady Ministrów Minister Finansów

 

        W nawiązaniu do pisma znak: SDS/181/99 z dnia 16 czerwca 1999 r. uprzejmie informuję, że akceptuję ustalenia zawarte w pkt 1 - 6 w brzmieniu:

 1. ulgi i zwolnienia podatkowe dla pracodawców zatrudniających powyżej 7% osób niepełnosprawnych oraz mających status zakładów pracy chronionej zostaną zastąpione dotacjami budżetowymi. W budżecie państwa na rok 2000 zostanie zarezerwowana na ten cel kwota 700 mln. zł.
 2. dotowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej będzie rozwiązaniem trwałym.
 3. wartość dotacji - stosownie do potrzeb związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych i zasad wspierania tego zatrudnienia określonych w ustawie - będzie podlegała waloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych.
 4. zasady wspierania pracodawców mających status zakładów pracy chronionej, a także niepełnosprawnych pracowników tych zakładów, zastaną określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dotacje te będą naliczane, udzielane i rozliczane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 5. zasady, o których mowa w punkcie 4 zostaną poddane społecznym konsultacjom przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
 6. projekt odpowiednich zmian ustawy zostanie opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej i przedstawiony Radzie Ministrów do 15 sierpnia 1999 r.

 

MINISTER
up.
SEKRETARZ STANU

Joanna Staręga-Piasek

Początek strony

 

 

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:  kwiecień, 2003  e-meil do obsługującego witrynę  romans@idn.org.plPoczątek stronyPoczątek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl