Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych
 

Umowy zlecenia oraz umowy o dzieło a obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która został ogłoszona 30 grudnia 1999 roku (Dz.U. Nr 110, poz.1256), w sposób istotny zmieniła obowiązujące poprzednio zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia (agencyjnej lub innej umowy o świadczenia usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia).

Ustawa ta wprowadziła też obowiązek ubezpieczeń dla niektórych osób wykonujących pracę na podstawie umowy o dzieło. Zmiany w ubezpieczeniach społecznych spowodowały też zmiany w ubezpieczeniach zdrowotnych. Nowe zasady stosuje się do wymienionych wyżej umów zawartych od 13 stycznia 2000 roku. Do umów zawartych przed tą datą, tj. do 12 stycznia 2000 roku stosuje się zasady obowiązujące w 1999 roku. Nieważne jest w tym przypadku, kiedy będzie wypłacane wynagrodzenie (czy w styczniu, czy w grudniu 2000 roku), lecz ważne jest, kiedy została zawarta umowa. Jeśli umowa zlecenia została zawarta przed 13 stycznia 2000 roku np. na okres od 12.01.2000 do 30.11.2000 roku, to będą do niej stosowane przez cały okres trwania umowy stare zasady i nieważne będzie, że wynagrodzenie będzie wypłacane (w oparciu o wystawiane przez zleceniobiorcę rachunki) po 13 stycznia 2000 roku.

Do najpoważniejszych zmian wprowadzonych przez nową ustawę należy zaliczyć:

·         zniesienie podziału na umowy zlecenia zawierane do 14 dni i powyżej 14 dni, co w niektórych przypadkach może oznaczać, że nawet umowa zawarta na jeden dzień będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym (zawsze zdrowotnym),

·         objęcie obowiązkowo ubezpieczeniami wszystkich umów (nieważne na ile dni zawartych) zleceń (również agencyjnych lub o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy o zleceniu) i o dzieło zawartych z tym samym podmiotem, u którego osoba ta (wykonująca zlecenie) jest pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub jeżeli w oparciu o umowę zlecenia czy umowę o pracę z przychodami z tych umów,

·         objęcie obowiązkowo ubezpieczeniami wszystkich umów zlecenia (bez umów o dzieło) zawartymi z osobami "obcymi" (nie będącymi pracownikami zleceniodawcy), jeśli umowa zlecenia jest ich jedynym zatrudnieniem lub jeśli takie osoby osiągają wynagrodzenie (w przeliczeniu na pełny miesiąc) z  tytułu stosunku pracy (stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne) w wysokości niższej od najniższego wynagrodzenia.

Pozostają nadal niezmienione najważniejsze zasady:

·         umowy o dzieło (z wyjątkiem zawartych z własnym pracodawcą) nie podlegają żadnym ubezpieczeniom, tj. ani społecznym ani zdrowotnym. z tytułu takiej umowy o dzieło nie można ubezpieczyć się dobrowolnie,

·         jeżeli jedna osoba (nie będąca pracownikiem zleceniodawcy) zawarła kilka umów zlecenia z tym samym zleceniodawcą lub z różnymi zleceniodawcami, to obowiązkowe są ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tej umowy, która została zawarta najwcześniej. następna umowa zlecenia daje tytuł tylko do dobrowolnych ubezpieczeń (emerytalnych i rentowych). zleceniobiorca może też zmienić tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia, tj. wybrać jako obowiązkowe ubezpieczenie z innej (niż pierwsza) umowy zlecenia, gdyż np. z tej drugiej umowy może mieć prawo do ubezpieczenia wypadkowego. osoba taka może też być objęta ubezpieczeniami ze wszystkich umów, tj. z  jednej obowiązkowo, a z pozostałych dobrowolnie

·         obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają tylko umowy zlecenia, w oparciu o które praca wykonywana jest w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę (w przypadku dobrowolnego podlegania ubezpieczeniu - zasada ma zastosowanie, jeśli wykonujący zlecenie przystąpi do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego). przy umowach zlecenia i pracę trzeba podkreślić, że nie ma ubezpieczenia wypadkowego wtedy, kiedy nie ma ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. nie ma też dobrowolnego ubezpieczenia wypadkowego,

·         ubezpieczenie chorobowe jest zawsze ubezpieczeniem dobrowolnym i dotyczy tylko tych osób wykonujących umowę zlecenia (zawartą ze zleceniodawcą, którego zleceniobiorca nie jest równocześnie pracownikiem), które ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu zawartej umowy podlegają obowiązkowo. natomiast osobom dla których ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest dobrowolne, nie mogą przystąpić do ubezpieczenia chorobowego z tytułu wykonywania tej umowy,

·         umowy zlecenia i umowy o dzieło zawarte ze studentami i uczniami szkół ponadpodstawowych do ukończenia przez te osoby 26 roku życia nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu, choćby osoby te chciały przystąpić do tych ubezpieczeń.

Początek stronyTabelaryczne zestawienie zasad podlegania ubezpieczeniom:

Objaśnienia do tabeli:

1.        obejmuje ubezpieczenie emerytalne w wys. 19,52% (9,76%+9,76%) i ubezpieczenie rentowe w wys.13% (6,5%+6,5%).Opłacane są zawsze (nawet przy ubezpieczeniu dobrowolnym) w równych częściach (po połowie) przez zleceniobiorcę (pracownika), tj. w wys. 16,26% (9,76%+6,5%) i zleceniodawcę (pracodawcę) tj. w wys. 16,26% (9,76%+6,5%). Podstawą do naliczenia składek na te ubezpieczenia jest zawsze przychód (łącznie z kosztami uzyskania). Część płacona przez pracownika (16,26%) jest odliczana od dochodu przed opodatkowaniem, a część płacona przez zleceniodawcę stanowi dla niego koszt uzyskania przychodu,

2.        płacone jest tylko przez samego zleceniobiorcę (pracownika) i wynosi 2,45% podstawy wymiaru (tj. przychodu - jak wyżej) i odliczana jest od dochodu ubezpieczonego przed opodatkowaniem. Przy umowach zlecenia (za wyjątkiem zawieranych z własnym z pracodawcą) zawsze jest ubezpieczeniem dobrowolnym i dotyczy tylko tych osób, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym,

3.        płacone jest tylko przez samego zleceniodawcę (pracodawcę) i wynosi 1,62% podstawy wymiaru (tj. przychodu - jak wyżej). Nie podlega odliczeniu od dochodu ubezpieczonego, gdyż nie jest przez niego płacone. Dla zleceniodawcy stanowi koszt uzyskania przychodu. Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają tylko umowy zlecenia, w oparciu o które praca wykonywana jest w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę i opłacana jest od nich składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (w przypadku dobrowolnego podlegania ubezpieczeniu - zasada ma zastosowanie jeśli wykonujący zlecenie przystąpi do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego). Przy umowach zlecenia i umowach o dzieło zawartych z własnym pracodawcą nie rozpatruje się, gdzie umowa jest wykonywana, gdyż podlegają one obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu tak jak umowa o pracę. Trzeba podkreślić, że nie ma ubezpieczenia wypadkowego wtedy, kiedy nie ma ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Nie ma dobrowolnego ubezpieczenia wypadkowego,

4.        płacone jest przez samego zleceniobiorcę (pracownika) i wynosi 7,5% podstawy wymiaru (tj. przychodu pomniejszonego o zapłacone przez pracownika składki na ubezpieczenia: emerytalne i, rentowe i chorobowe). Dla zleceniobiorcy (pracownika) jest finansowo obojętne, gdyż podlega odliczeniu od należnego podatku przekazywanego do urzędu skarbowego,

5.        pod pojęciem "umowy zlecenia" należy rozumieć również umowy agencyjne oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia,

6.        pod pojęciem "zawartą z pracownikiem własnym" należy rozumieć umowy zlecenia i o dzieło zawierane z własnym pracodawcą (zatrudniającym zleceniobiorcę równocześnie na umowę o pracę) lub z obcym, gdy w oparciu o takie umowy zleceniobiorca wykonuje pracę na rzecz zakładu pracy, którego jest pracownikiem,

7.        pod pojęciem "zawarte z pracownikiem obcym" należy rozumieć umowy zlecenia i o dzieło zawierane z osobą, która nie jest pracownikiem zleceniodawcy ani nie wykonuje w oparciu o te umowy pracy na rzecz podmiotu, którego jest pracownikiem,

8.        pojęcie "nie podlega" oznacza, że umowa taka nie może być ubezpieczona nawet dobrowolnie na wniosek ubezpieczonego,

9.        pod pojęciem "w siedzibie zleceniodawcy" należy rozumieć również pracę wykonywaną w miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę.Początek strony

Składka na fundusz pracy

Zgodnie z art.53 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 1999r. Nr60, poz.636) składce na Fundusz Pracy podlegają wszystkie umowy omówione wyżej, jeżeli podlegają ubezpieczeniu społecznemu (obojętnie czy obowiązkowo, czy dobrowolnie) i zostały zawarte na kwotę równą co najmniej najniższemu wynagrodzeniu (w przeliczeniu na pełny miesiąc). W przypadku, gdy osoba ubezpieczona otrzymuje wynagrodzenie z różnych źródeł - obowiązek opłacania składki powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest równa co najmniej najniższemu wynagrodzeniu (w przeliczeniu na pełny miesiąc). Składkę zawsze opłaca zleceniodawca (pracodawca) z własnych środków, a jej wysokość wynosi 2,45% kwoty stanowiącej postawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, bez ograniczania do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Okres ubezpieczenia z tytułu umów, za które była opłacana składka na Fundusz Pracy, podlega wliczeniu do stażu pracy, który jest warunkiem nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez osobę, za którą były opłacane takie składki.

Składka na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych

Obowiązek opłacania tej składki wprowadziła ustawa z dnia 29 grudnia 1993 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 1993 roku Nr 1, poz. 1 ze zm., ost. Zm. Z 1998 roku Nr 137, poz. 887). Obowiązek ten dotyczy nie tylko pracodawców zatrudniających pracowników, ale również zatrudnionych na podstawie innych umów (wymienione wyżej), jeżeli opłacane są od nich (obowiązkowe jak również dobrowolne) składki na ubezpieczenie społeczne. Składkę zawsze opłaca zleceniodawca (pracodawca) z własnych środków, a jej wysokość wynosi 0,08% kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, bez ograniczenia do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Nie każdy jednak pracodawca ma obowiązek opłacania tej składki (dotyczy również składki od wynagrodzeń ze stosunku pracy). I tak składki nie płacą:

·         zakłady budżetowe,

·         pracodawcy, którzy nie mają możliwości likwidacji (ogłoszenia upadłości), a w szczególności: jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, za których zobowiązania odpowiada Skarb Państwa, PKP, Porty Lotnicze, NBP,

·         organizacje społeczne i związkowe, jeżeli nie prowadzą działalność.Początek strony

 

Istotne informacje związane z zawieraniem
umowy zlecenia i umowy o dzieło

Umowa zlecenia lub agencyjna powinna być zawarta na piśmie i w swojej treści określać:

·         rodzaj umowy, przy czym informacja ta powinna wynikać zarówno z treści, jak i nazwy umowy,

·         czas, na jaki została zawarta,

·         datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania umowy,

·         rodzaj (zakres) wykonywanej działalności,

·         zasady ustalania wynagrodzenia za wykonywanie określonych w umowie czynności.

Przedmiotem umowy może być każda czynność wykonywana przez osobę fizyczną w ramach świadczenia usług. Zgodnie z art.734 § 1 k.c. przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenia zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenia. Natomiast do umów o świadczenie usług stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (art..750 k.c.)

Umowy zlecenia mogą obejmować nie tylko czynności prawne, ale szeroko pojęte wykonywanie usług.

Przedmiotem zawartej umowy może być np. zastępstwo procesowe, akwizycja, przewodnictwo turystyczne, prowadzenie księgowości, sprzątanie, przepisywanie na maszynie, korekta poradnika. Zleceniodawcą może być zarówno państwowy, spółdzielczy, społeczny, jak i prywatny zakład pracy albo osoba fizyczna. Może to być zakład pracy z udziałem kapitału zagranicznego działający na terytorium Polski oraz osoba fizyczna – obcokrajowiec.

W ramach umowy o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła jako świadczenia jednorazowego. Jest to umowa rezultatu, a nie działania.

Nie wszystkie czynności mogą być czynnościami, które staną się przedmiotem umowy o dzieło. Czynność prawna, np. zastępstwo procesowe, nie może być objęta umową o dzieło, natomiast sporządzenie opinii prawnej może być przedmiotem takiej umowy. Przedmiotem umowy o dzieło może być wykonanie projektu architektonicznego, napisanie książki (poradnik), przygotowanie i wygłoszenie odczytu, namalowanie obrazu, przetłumaczenie określonego tekstu, wykonanie określonego mebla itd.Początek strony

 

ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM
i UBEZPIECZENIOM ZDROWOTNYM
PRZY UMOWACH ZAWARTYCH OD 13 STYCZNIA 2000 ROKU

OPIS PRZYPADKU

UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE 1)

UBEZPIECZENIE CHOROBOWE 2)

UBEZPIECZENIE WYPADKOWE 3)

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 4)

 

 

 

 

 

 

UMOWY ZLECENIE  5) ZAWARTE Z PRACOWNIKIEM „WŁASNYM” 6)

Osoba (również emeryt i rencista) zatrudniona na umowie o pracę zawiera dodatkowo umowę zlecenia (bez względu na ilość dni) z tym samym pracodawcą lub jeżeli w oparciu o zawartą umowę zlecenia z "obcym" pracodawcą wykonuje pracę na rzecz zakładu pracy, którego jest pracownikiem.

OBOWIĄZKOWO

OBOWIĄZKOWO

OBOWIĄZKOWO

OBOWIĄZKOWO

UMOWY O DZIEŁO ZAWARTE Z PRACOWNIKIEM „WŁASNYM”

Osoba (nie dotyczy emeryta i rencisty) zatrudniona na umowie o pracę zawiera dodatkowo umowę od dzieło z tym samym pracodawcą lub, jeżeli w oparciu o zawartą umowę o dzieło z „obcym" pracodawcą wykonuje pracę na rzecz zakładu pracy, którego jest pracownikiem.

OBOWIĄZKOWO

OBOWIĄZKOWO

OBOWIĄZKOWO

OBOWIĄZKOWO

Emeryt lub rencista zatrudniony na umowie o pracę zawiera dodatkowo umowę o dzieło z tym samym pracodawcą lub, jeżeli w oparciu o zawartą umowę o dzieło z „obcym" pracodawcą wykonuje pracę na rzecz zakładu pracy, którego jest pracownikiem.

 

NIE PODLEGA

NIE PODLEGA

NIE PODLEGA

NIE PODLEGA

UMOWY O DZIEŁO ZAWARTE Z PRACOWNIKIEM „OBCYM”  7)

Osoba (również emeryt i rencista) zawierająca umowę o dzieło ze zleceniodawcą, którego nie jest pracownikiem, bez względu na to , czy umowa o dzieło jest jednym zatrudnieniem czy też nie, oraz bez względu na wysokość osiąganych dochodów (w razie zatrudnienia na umowę o pracę z innym pracodawcą niż zleceniodawca lub na umowę zlecenia - obojętnie z jakim pracodawcą.

NIE PODLEGA 8)

NIE PODLEGA

NIE PODLEGA

NIE PODLEGA

UMOWY ZLECENIA i UMOWY O DZIEŁO ZAWARTE ZE STUDENTAMI i UCZNIAMI
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH DO UKOŃCZENIA PRZEZ TE OSOBY 26 LAT

Umowy zlecenia i o dzieło (bez względu na ilość dni) zawierane tylko przez studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych, jeśli nie ukończyli 26 lat i nie są równocześnie zatrudnieni na umowę o pracę z podmiotem, z którym zawierają te umowy.

NIE PODLEGA

NIE PODLEGA

NIE PODLEGA

NIE PODLEGA

UMOWY ZLECENIA ZAWARTE Z PRACOWNIKIEM „OBCYM”

Osoba (również emeryt i rencista) nie zatrudniona nigdzie na umowę o pracę.

OBOWIĄZKOWO

DOBROWOLNIE

OBOWIĄZKOWO,

ale tylko wtedy, gdy praca jest wykonywana w siedzibie zleceniodawcy 9)

OBOWIĄZKOWO

Osoba (nie dotyczy emeryta i rencisty) zatrudniona na umowę o pracę u innego pracodawcy niż zleceniodawca, ale osiąga ze stosunku pracy dochody (w przeliczeniu na pełny miesiąc) stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, niższe niż najniższe wynagrodzenie.

OBOWIĄZKOWO

OBOWIĄZKOWO

OBOWIĄZKOWO,

ale tylko wtedy, gdy praca jest wykonywana w siedzibie zleceniodawcy

OBOWIĄZKOWO

Emeryt lub rencista zatrudniony na umowę o pracę (bez względu na wymiar i osiągane dochody) u innego pracodawcy niż zleceniodawca.

DOBROWOLNE

NIE PODLEGA

OBOWIĄZKOWO,

ale tylko wtedy, gdy ubezpieczony przystąpi dobrowolnie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, a praca wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy

OBOWIĄZKOWO

Osoba (nie dotyczy emeryta i rencisty) zatrudniony u innego pracodawcy niż zleceniodawca i osiągający ze stosunku pracy dochody (w przeliczeniu na pełny miesiąc) stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości conajmniej najniższego wynagrodzenia.

DOBROWOLNIE

NIE PODLEGA

OBOWIĄZKOWO,

ale tylko wtedy, gdy ubezpieczony przystąpi dobrowolnie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, a praca wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy

OBOWIĄZKOWO

Osoba (nie dotyczy emeryta i rencisty) nie zatrudniona nigdzie na umowę o pracę lub zatrudniona, ale osiąga ze stosunku pracy dochody (w przeliczeniu na pełny miesiąc), stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, niższe niż najniższe wynagrodzenie, zawiera równocześnie kilka umów zlecenia z różnymi zleceniodawcami (nie będącymi równocześnie pracodawcą takiej osoby).

OBOWIĄZKOWO,

ale tylko z jednej umowy (zawartej najwcześniej lub wybranej) oraz dobrowolnie z pozostałych umów

DOBROWOLNIE,

ale tylko z jednej, która podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu

OBOWIĄZKOWO,

z jednej umowy oraz obowiązkowo z pozostałych (gdy ubezpieczony przystąpi dobrowolnie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego), ale tylko wtedy, gdy praca jest wykonywana w siedzibie zleceniodawcy

OBOWIĄZKOWO,

ze wszystkich umów, tj. ubezpieczonych obowiązkowo jak również dobrowolnie

Emeryt lub rencista nie zatrudniony niegdzie na umowę o pracę, zawiera równocześnie  pracodawcami takiej osoby)

OBOWIĄZKOWO, ale tylko z jednej umowy (zawartej najwcześniej lub wybranej oraz dobrowolnie z pozostałych umów

DOBROWOLNIE, ale tylko z jednej, która podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu

OBOWIĄZKOWO,

Z jednej umowy oraz obowiązkowo z pozostałych (gdy ubezpieczony przystąpi dobrowolnie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego), ale tylko wtedy, gdy praca jest wykonywana w siedzibie zleceniodawcy

OBOWIĄZKOWO, ze wszystkich umów, tj. ubezpieczonych obowiązkowo jak również dobrowolnie

INNE PRZYPADKI ZAWARCIA UMOWY ZLECENIE

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera równocześnie umowę zlecenia w zakresie, na który posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej

NIE PODLEGA

NIE PODLEGA

NIE PODLEGA

NIE PODLEGA

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która jednocześnie zawiera umowę zlecenia, której przedmiot jest inny niż przedmiot działalności wynikający z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

OBOWIĄZKOWO z jednego wybranego tytułu (działalności bądź umowy zlecenia) z drugiego tytułu dobrowolnie

DOBROWOLNIE, ale tylko z jednej, która podlega  obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu

OBOWIĄZKOWO z działalności

(w przypadku wyboru z tego tytułu ubezpieczenia) oraz obowiązkowo ze zlecenia gdy ubezpieczony przystąpi dobrowolnie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, ale tylko wtedy, gdy praca jest wykonywana w siedzibie zleceniodawcy

OBOWIĄZKOWO

 

Opracowała Bernadeta Hirsz przy wykorzystaniu
materiałów Jerzego Płazy oraz artykułu z Serwisu P-P nr  7

Początek strony

 

 

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

Kilka słów o autorze witryny Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o autorze witryny

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam  Ostatnia modyfikacja:   kwiecień, 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinie  romans@idn.org.plPoczątek stronyPoczątek strony  INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl