Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

 

Ulgi dla Osób Niepełnosprawnych
do odliczenia od dochodu za 1999 r.

(Dz.U. Nr 35 z 1995 r. poz. 173 z póź. zm.)

§ 8. 1. Za wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, uważa się wydatki na:

1)

adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

2)

przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

3)

zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

4)

zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

5)

odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym,

6)

odpłatność za pobyt na leczeniu sanatoryjnym, za pobyt w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjno-usprawniające,

7)

opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym trzykrotnego najniższego wynagrodzenia pracowników, określonego w odrębnych przepisach, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy, (jest to kwota - 1500 zł.)

8)

Utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 7, psa przewodnika - w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty określonej w pkt 7. (jest to kwota - 1500 zł.)

9)

opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych I grupy inwalidztwa,

10)

opłacenie tłumacza języka migowego,

11)

kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych,

12)

leki - w wysokości stanowiącej nadwyżkę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą odpowiadającą 20% najniższego wynagrodzenia pracowników, określonego w odrębnych przepisach, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo), (jest to kwota -100 zł.)

13)

odpłatny, konieczny przewóz na zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne:

 1. osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
 2. osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa - również innymi środkami transportu, niż wymieniony w lit. a,

13a)

używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa, dla potrzeb związanych z koniecznym dowozem na niezbędne zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne - wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty określonej w pkt 7. (jest to kwota - 1500 zł.)

14)

odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na:

 1. turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym,
 2. na leczeniu sanatoryjnym w placówkach leczniczo - sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo - opiekuńczych,
 3. koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych,

2. Wydatki na cele rehabilitacyjne wymienione w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie były finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo finansowane z tych funduszy, odlicza się różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z zakładowego albo państwowego funduszu rehabilitacji lub zwróconą z jakichkolwiek środków.

 3. Podstawą do odliczenia wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne jest posiadanie dowodu poniesienia tych wydatków, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 8 i 13a.

 4. Warunkiem odliczenia, o którym mowa w ust. 3, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek, orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ, a w odniesieniu do dzieci do lat 16 - orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez lekarza specjalistę lub właściwą przychodnię specjalistyczną publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

 5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowie - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy. (jest to kwota - 6000 zł.)

 6. Ilekroć § 8 ust. 1-5 jest mowa o osobach zaliczonych :

1) do I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

2) do II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

 

1996 r 1997 r. 1998 r.
najniższe wynagrodzenie   370 zł.   450 zł.   500 zł.
trzykrotne najniższe wynagrodzenie 1110 zł. 1350 zł. 1500 zł.
20% najniższego wynagrodzenia wynosiło     74 zł.     90 zł.   100 zł.

 Powrót na początek strony

 

Informacje ogólne

W zakresie podatków w 1999 r. w stosunku do roku ubiegłego pozornie niewiele się zmieniło. Zasady obliczania podatków, katalog zwolnień i odliczeń są takie same. Zmianie uległa wysokość progów podatkowych, kosztów uzyskania przychodów, kwoty wolnej od podatku oraz limitów odliczeń. Wynika to ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Jednak wprowadzone od 1 stycznia 1999 r. powszechne ubezpieczenia zdrowotne maja ogromny wpływ na system podatkowy, ponieważ obliczony podatek dochodowy, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na to ubezpieczenie. To ogranicza możliwość dokonywania odliczeń, mimo iż możliwość taka nadal obowiązuje. Szerzej o tym i pozostałych podatkowych zagadnieniach poniżej.

Obowiązkiem każdego podatnika jest rozliczenie się z urzędem skarbowym. Jeżeli posiadamy dochody tylko z jednego źródła, nie dokonujemy odliczeń, nie opodatkowujemy się wspólnie z małżonkiem, rozliczenia dokona za nas płatnik (pracodawca, ZUS). W innych przypadkach rozliczamy się samodzielnie. Wypełniamy wtedy zeznanie podatkowe (tzw. PIT) odpowiednio - dla osób posiadających dochody z wielu źródeł nie korzystających z odliczeń; dla korzystających z odliczeń bądź dla podatników korzystających ze wspólnego opodatkowania z małżonkiem.

Należy pamiętać, że można również rozliczać się wspólnie.

1. Dotyczy to małżonków. Kiedy warto, żeby rozliczyli się oni wspólnie? Na przykład jedno z nich zarabia mało lub wcale, a drugie osiąga dochody z II albo III przedziału podatkowego. Jeśli dochody małżonków mieszczą się w tym samym przedziale podatkowym, wtedy nie ma to sensu. Dlaczego?
Wspólne rozliczenie polega na dodaniu dochodów małżonków i podzieleniu tej sumy przez 2.

Przykład 1.

Dochód w ciągu roku Podatek do zapłacenia jeśli małżonkowie rozliczają się oddzielnie  Roczny dochód na jednego małżonka, przy wspólnym rozliczaniu się z podatku dochodowego
Żona 14 tys. zł 19% 50 tys. zł: 2 = 25 tys. zł 
Mąż 36 tys. zł 30% jw.

Przy wspólnym rozliczeniu się dochód na jednego małżonka wyniesie 25 tys. zł. Ta kwota mieści się w I przedziale podatkowym, czyli obowiązująca dla nich stawka podatkowa to 19%.

2. Osoby samotnie wychowujące w danym roku podatkowym:

. dzieci małoletnie,
. dzieci, bez względu na ich wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny ( a więc dzieci niepełnosprawne ),
. dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, jeśli dzieci te nie uzyskały w roku podatkowym dochodów, z wyjątkiem dochodów zwolnionych od podatku, mogą skorzystać z podobnych zasad (jak przy wspólnym rozliczaniu się małżonków) .

Podatek liczymy w podwójnej wysokości od połowy dochodów takich podatników. Tu podobnie, jak w Przykładzie 1, czyli przy zarobku 36 tys. zł rocznie, podatnik musiałby zapłacić 30% podatku. Jeśli jednak skorzysta z w/w. możliwości, to wówczas zapłaci 19%, ponieważ połowa jego dochodów to 18 tys. zł, a więc mieści się w I przedziale podatkowym.

Osoba samotnie wychowująca dzieci to wg ustawy rodzic albo opiekun prawny stanu wolnego: panna, kawaler, osoba rozwiedziona, wdowa oraz wdowiec. Nie jest taka osoba np. matka, która nie mieszka z mężem i faktycznie samotnie wychowuje dziecko, ale nie jest po rozwodzie.

UWAGA: Takie rozliczenie jest możliwe także wówczas, gdy rodzic samotnie opiekował się dzieckiem tylko przez cześć roku.

Przykład: Kobieta urodziła dziecko w grudniu 1999 r. i wychowuje je samotnie może rozliczyć podatek wspólnie z dzieckiem za cały 1999 r.

Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania w danym roku podatkowym z małżonkiem, bądź na zasadach przysługujących osobom samotnie wychowującym dzieci, jego zaliczki na podatek będą odpowiednio zmniejszone. Uniknie w ten sposób nadpłaty podatku.Powrót na początek strony 

 

Obliczanie dochodu

Podatek płacimy od dochodu, który osiągnęliśmy w danym roku.

Dochód = przychód - koszty uzyskania przychodu

1. Wypełniając zeznanie podatkowe sumujemy wszystkie przychody podlegające opodatkowaniu, czyli środki z:

a) pracy na etacie (lub części etatu),
b) umowy zlecenia, umowy o dzieło,
c) renty, emerytury,
d) najmu, dzierżawy,
e) działalności gospodarczej wykonywanej na własny rachunek,
f) innych źródeł, nawet tych nie wymienionych w ustawie.

Na odrębnych zasadach opodatkowane są spadki i darowizny.

UWAGA: Należy pamiętać, że istnieją też kwoty, które nie są opodatkowane (listę tych tzw. zwolnień przedmiotowych podajemy poniżej). Oznacza to, iż kwoty te są wolne od podatku i nie dodajemy ich do kwoty przychodów.

2. Od obliczonej kwoty przychodu odejmujemy tzw. koszty uzyskania przychodu.

W 1999 r. są to następujące kwoty:

Zryczałtowane koszty uzyskania (dla pracujących na jednym etacie):

. miesięcznie: 74 zł 06 gr.

. za cały rok: 888 zł 72 gr.

dla wieloetatowców - maksymalnie 1333 zł 08 gr. rocznie

Koszty uzyskania dla osób pracujących poza miejscem stałego lub czasowego zamieszkania, nie otrzymujących rozłąkowego (pracujących na jednym etacie):

. miesięcznie: 92 zł 57 gr.

. za cały rok: 1110 zł 84 gr.

dla wieloetatowców - maksymalnie 1666 zł 26 gr. rocznie

. W celu podwyższenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu wykonywania pracy poza miejscem stałego lub czasowego zamieszkania, pracownik powinien złożyć pracodawcy odpowiednie oświadczenie.

. Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy autobusem, koleją lub środkami komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych (konieczne są imienne bilety okresowe).

. Wyżej określone koszty przyjmuje się w przypadku zatrudnienia. Inaczej będzie w razie np. umowy zlecenia (20% kwoty przychodu). Jeżeli jednak podatnik udokumentuje, że koszty uzyskania przychodów były wyższe, przyjmuje się je w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

. W przypadku zaś rent i emerytur nie przyjmuje się w ogóle kosztów uzyskania przychodów.

3. W ten sposób, po odjęciu kosztów uzyskania, od przychodu, otrzymujemy dochód.

Powrót na początek strony

 

Jakie kwoty są zwolnione od podatku dochodowego?

Lista przykładowych zwolnień przedmiotowych:

1) renty inwalidów wojennych i wojskowych,

2) odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa administracyjnego, prawa cywilnego i na podstawie innych ustaw (np. odszkodowania za uszkodzenie ciała poniesione w wyniku wypadku samochodowego, za wypadek przy pracy, renty odszkodowawcze z PZU),

3) kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych (jeśli ubezpieczyliśmy się sami lub ubezpieczyliśmy mieszkanie samochód, np. odszkodowania z tytułu ubezpieczenia auto casco albo od następstw nieszczęśliwych wypadków),

4) zasiłki (dodatki) rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki wychowawcze,

5) kwoty pomocy finansowej ze środków pomocy społecznej i z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wypłacane na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych,

6) dodatek energetyczny dla kombatantów,

7) świadczenia z pomocy społecznej: zasiłki, renty socjalne, świadczenia rzeczowe oraz zapomogi wypłacane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszów związków zawodowych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci,

8) świadczenia otrzymywane na:

. rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z zakładowych funduszy rehabilitacji,
. doraźną lub okresową pomoc dla kombatantów oraz pozostałych po nich członków rodzin ze środków Państwowego Funduszu Kombatantów.

9) świadczenia rzeczowe otrzymywane przez emerytów i rencistów z macierzystych zakładów pracy oraz związków zawodowych,

10) stypendia naukowe,

11) nagrody wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich,

12) świadczenia pieniężne przyznane na podstawie ustawy z 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesze i ZSRR.Powrót na początek strony

 

O czym trzeba pamiętać ?

Wypełniając zeznanie podatkowe, posługujemy się informacjami, które otrzymujemy z zakładu pracy, ZUS-u, czy od zleceniodawcy. Tam znajdziemy obliczone kwoty przychodu, kosztów uzyskania, dochodu i zaliczek wpłaconych na poczet należnego podatku.

Rozliczając się z urzędem skarbowym możemy wpływać na wysokość zapłaconego przez nas podatku dochodowego w ciągu danego roku poprzez:

. odliczenia od dochodu,
. odliczenia od podatku.

Odliczenia od dochodu są korzystniejsze niż odliczenia od podatku. Dotyczy to osób o wyższych dochodach (z II i III przedziału podatkowego). Różnica polega na tym, ze odliczając określona kwotę od dochodu, odzyskujemy odpowiednio 19%, 30% lub 40% poniesionych wydatków. Gdy odliczamy od podatku, to odzyskujemy 19% poniesionych wydatków (w jednym przypadku 30%), ponieważ odliczamy tylko 19% wydatków.

Poniżej podajemy przykłady tych dwóch rodzajów odliczeń.Powrót na początek strony


Odliczenia od dochodu

Od dochodu odliczamy:

1) zapłacone przez podatnika lub potrącone przez płatnika kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Jest to nowe odliczenie, które jednak nie przynosi wymiernych korzyści. W związku z reforma ubezpieczeń społecznych ubruttowiono wynagrodzenia, czyli podniesiono je o kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, stąd odliczenie tych składek od dochodu jest konieczne, aby nie płacić większego podatku,

2) dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych emerytur i rent oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego, jeśli podatek dochodowy nie został potrącony przez organ rentowy,

Przykład: Podjęliśmy prace i nasze przychody przekroczyły określone przepisami progi - 70% albo 130% przeciętnego wynagrodzenia. Nasza renta powinna zostać zmniejszona (lub zawieszona). Jeśli jednak pobieraliśmy rentę, to nienależnie pobrane świadczenia musimy zwrócić do ZUS. Jednak wcześniej płaciliśmy od tego podatek (wysokość świadczenia miała wpływ na wysokość podatku, a nawet na zmianę przedziału podatkowego). Dlatego zwroty możemy później odliczyć - co zmniejsza nasz dochód i zapłacimy odpowiednio mniejszy podatek (konieczny jest dowód wpłaty),

3) darowizny:

a) na cele: naukowe, naukowo-techniczne, oświatowe, oświatowo-wychowawcze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów - łącznie do wysokości nie przekraczającej 15% dochodu,

b) na cele: kultu religijnego i na działalność charytatywno - opiekuńczą, bezpieczeństwa publicznego, obrony narodowej, ochrony środowiska, dobroczynne - łącznie do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu.

Łączna kwota darowizn (punkty a i b) nie może przekroczyć 15% dochodu.


UWAGA: Nie można odliczać darowizn na rzecz osób fizycznych. Możemy natomiast odliczać kwoty wpłacone na rzecz stowarzyszeń, fundacji itd. Jeśli jednak stowarzyszenie zbiera pieniądze na operacje chorego dziecka i mieści się to w ramach jego działalności statutowej, to w ten sposób pomagamy konkretnej osobie. Tu również potrzebny jest dowód wpłaty.

4) renty i inne trwałe ciężary oparte na tytule prawnym, nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, oraz alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, w wysokości ustalonej w wyroku alimentacyjnym. Chodzi o sytuacje, gdy my dla kogoś ustanawiamy rentę i wypłacamy ją. Pojęcie "trwałe ciężary oparte na tytule prawnym" nie jest zdefiniowane w ustawie, stąd nie należy nadużywać tego odliczenia. Największe kontrowersje dotyczą tzw. prywatnych stypendiów. W jednym z ostatnich orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego uznano, iż prywatne stypendia nie mieszczą się w kategorii trwałych ciężarów,

5) spłatę kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe przed 31 maja 1992 r. Odlicza się raty i odsetki (nie więcej niż 25.270 zł). Rok 1999 jest ostatnim rokiem obowiązywania tego odliczenia,

6) składki na rzecz organizacji, do których przynależność jest obowiązkowa (np. lekarze, pielęgniarki z mocy prawa należą do samorządu lekarskiego, pielęgniarek i mogą odliczać płacone składki),

7) wydatki na cele rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych. Są one ważne dla osób niepełnosprawnych - z tego względu omawiamy je szczegółowo  poniżej.Powrót na początek strony

 


Co uznaje się za wydatki na cele rehabilitacyjne?

Są to następujące wydatki:

1. adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, czyli wydatki na:

Możemy również odliczyć :

Odliczenie na adaptacje jest korzystniejsze od ulgi remontowej, ponieważ odliczamy od dochodu, a nie od podatku (ważne dla osób o wyższych dochodach). Poza tym nie ma limitów ograniczeń kwotowych.


2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Dotyczy to tzw. oprzyrządowania, a nie zakupu samochodu lub części do niego. Mieści się tu również zabezpieczenie progów samochodu przed zniszczeniem przez wózek, montaż bagażnika na wózek.Powrót na początek strony

3. zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Są to: wszelkiego rodzaju przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny, a wiec wózki i części do nich, opony, także kule, protezy, obuwie ortopedyczne, aparaty słuchowe, okulary, laski, chodniki, rotor, materace i poduszki przeciwodleżynowe, chwytaki itp., także urządzenia ułatwiające komunikowanie się (np. telefony dla niewidomych, dla osób mających trudności z przemieszczaniem się). Trudno wymienić wszystkie rzeczy, które mogłyby znaleźć się na tej liście, zresztą nie ma takiej. Zasadą podstawową jest związek pomiędzy przedmiotem / sprzętem a określoną, konkretną niesprawnością.

Zakup tego samego przedmiotu w jednym przypadku będzie uzasadniony (np. telefax dla osób niesłyszących, dyktafon dla niewidomych), w innym może być zakwestionowany. Jeśli urządzenie nie ma związku z konkretnym schorzeniem lub jest powszechnie stosowane (np. telewizor, lodówka) to urząd skarbowy może zakwestionować celowość tego odliczenia.

4. zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności: książki, broszury, kasety audio, wideo dotyczące np. metod usprawniania, prasa dla osób niepełnosprawnych,

5. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym,

6. odpłatność za pobyt na leczeniu sanatoryjnym, za pobyt w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych i szkolno-wychowawczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjno - usprawniające,

7. opłacenie przewodników osób niewidomych I i II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej 1500 zł (w 1999 r.),

8. utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w punkcie,  psa przewodnika, w kwocie nie przekraczającej 1500 zł (w 1999 r.),

9. opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

10. opłacenie tłumacza języka migowego,

11. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych,

12. leki - w wysokości stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę 100 zł (w 1999 r.) miesięcznie, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. Odliczyć można np. maści przeciwodleżynowe dla osób długotrwale unieruchomionych. Jeśli np. w lipcu w związku z naszym schorzeniem (ale nie np. grypa), wydaliśmy na leki 150 zł, to odliczamy 50 zł (150 zł - 100 zł), jeśli w sierpniu wydaliśmy 80 zł , to nie odliczamy za ten miesiąc żadnej kwoty.

WARUNKI: Musimy posiadać pisemne zaświadczenie lekarza specjalisty o konieczności stosowania konkretnych leków związanych z daną niesprawnością. Ulga przysługuje tylko osobom niepełnosprawnym i nie mogą z niej korzystać np. osoby starsze lub chore, jeśli nie mają orzeczenia o niepełnosprawności (lub grupie inwalidzkiej).

13. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

a) osoby niepełnosprawnej - karetka transportu sanitarnego,
b) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu.

Powrót na początek strony

14. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawna zaliczona do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, w kwocie nie przekraczającej 1500 zł w 1999 r. (bez rachunków),

15. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na:

a) turnusie rehabilitacyjno - usprawniającym,
b) leczeniu sanatoryjnym w placówkach leczniczo - sanatoryjnych, rehabilitacyjno - szkoleniowych i leczniczo - opiekuńczych oraz szkolno - wychowawczych,
c) koloniach i obozach dla dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych. W przypadku odpłatnych przejazdów transportem publicznym zachowajmy bilety!

Wymagane dokumenty:

. Aby odliczyć wymienione wyżej wydatki musimy posiadać rachunki. Na przykład w przypadku prac adaptacyjno-remontowych konieczne są rachunki uproszczone wystawiane przez płatnika VAT.

. Nie dotyczy to wydatków określonych w punktach: 7), 8) i 14). Tu przyjęto rozwiązanie bez rachunków. Nie oznacza to, iż obowiązuje zupełna dowolność, wiec np. jeśli osoba niewidoma nie posiada psa (pkt 8) albo niepełnosprawny nie ma samochodu (pkt 14), to oczywiście nie może odliczać tych kwot.

UWAGA: Wydatki na cele rehabilitacyjne można odliczyć, jeżeli nie były finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), zakładowego funduszu rehabilitacji albo nie zwrócono ich podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku, gdy wydatki były częściowo finansowane z tych źródeł, odlicza się różnice pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą dofinansowania.

    Odliczamy wiec tylko te wydatki, które sami pokryliśmy!

Przykład I: Koszt turnusu rehabilitacyjnego to 800 zł, z tego 300 zł pokrywa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzime. 500 zł zapłaciliśmy z własnej kieszeni - odliczamy wtedy tylko te 500 zł.

Przykład II: Otrzymaliśmy wózek ze stowarzyszenia - nie odliczamy nic. Inaczej jest jeśli częściowe koszty zakupu wózka pokrywa kasa chorych. Wózek kosztuje 2500 zł. Kasa chorych pokrywa 1450 zł. Dostaliśmy jeszcze dofinansowanie z pomocy społecznej w wysokości 500 zł. W takim przypadku odliczamy 550 zł ( 550 = 2500 - 1450 - 500).

Pamiętajmy: Wydatki na cele rehabilitacyjne odliczamy od dochodu przed opodatkowaniem, a nie od kwoty podatku.Powrót na początek strony

 

Kto może odliczać wydatki na cele rehabilitacyjne?

W zależności od tego kto poniósł wydatki może to być :

1. osoba niepełnosprawna albo

2. podatnik, na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna, jeżeli w roku podatkowym dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył kwoty 6000 zł (w całym 1999 r.). Przepisy zaliczają do tych podatników: współmałżonka, dzieci własne, przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięcia i synową.

UWAGA: Rachunki muszą być wystawione na osobę, która będzie odliczała ten wydatek.

Przykład: Syn uległ wypadkowi i otrzymuje najniższą rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W całym roku jego dochód nie przekroczy 6000 zł. Ojciec może odliczyć wydatki na wózek, poduszkę przeciwodleżynową itd., ale rachunki muszą być wystawione na ojca.

Osoba, której dotyczy dany wydatek musi posiadać jeden z dokumentów:

 UWAGA : W związku z obowiązującą regulacją dotyczącą orzecznictwa o niepełnosprawności, należy pamiętać, że ilekroć w ulotce mowa jest o stopniu niepełnosprawności / grupie inwalidztwa należy przez to rozumieć osoby posiadające orzeczenie:

. o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji (dotychczasowa I grupa inwalidztwa),

. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy (dotychczasowa II grupa inwalidztwa),

. o lekkim stopniu niepełnosprawności lub częściowej niezdolności do pracy oraz o celowości przekwalifikowania zawodowego (dotychczasowa III grupa inwalidztwa).

Powrót na początek strony

 

Jak oblicza się podatek ?

Po odliczeniu od dochodu określonych wyżej wydatków otrzymujemy podstawę opodatkowania (czyli: dochód - odliczenia).

Teraz obliczamy podatek.

To, ile płacimy podatku, zależy od tego, w którym przedziale mieści się podstawa opodatkowania (czyli: dochód - odliczenia).

Podstawą obliczenia podatku w złotych są reguły :

I. do kwoty 39.621 zł 19% minus 394 zł 80 gr.
II. ponad 29.624 zł do 59.248 zł - 5.233 zł 76 gr. plus 30% nadwyżki ponad 29-624 zł
III. ponad 59.248 zł - 14.120 zł 96 gr. plus 40% nadwyżki ponad 59.248 zł.
Powrót na początek strony

 

Odliczenia od podatku

Od obliczonej kwoty podatku, możemy odliczyć niektóre poniesione przez nas wydatki (a ściślej - ich 19%). Najważniejsze z nich wymieniamy poniżej.

Ulgi - ile można odliczyć od podatku - limit w 1999 r.

Dojazd dzieci własnych i przysposobionych do szkoły położonej poza miejscowością stałego bądź czasowego zamieszkania :

Odpłatne kształcenie dzieci własnych i przysposobionych w szkołach niepublicznych (podstawowych, zawodowych, średnich) o uprawnieniach szkół publicznych :

 Zakup przez pracowników przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych, wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i praca ( musimy być zatrudnieni przynajmniej na części etatu ) :

Odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe :

Odpłatne kształcenie w szkołach wyższych. Ulga dotyczy podatników, którzy nie ukończyli 35 lat albo ich dzieci kształcących się, które nie ukończyły 25 lat i nie osiągają dochodów, poza zwolnionymi z opodatkowania :

Odpłatne leczenie w niepublicznych placówkach (np. spółdzielnie, gabinety prywatne), także przez lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących prywatną praktykę. Odliczyć można wydatki na: wizyty lekarskie, świadczenia lecznicze, zabiegi, badania, ale nie na leki i sprzęt medyczny. Wydatki mogą dotyczyć podatnika albo małżonka / dzieci, jeśli nie uzyskują oni dochodów, poza zwolnionymi z opodatkowania. Każdy z małżonków uzyskujących dochody ma prawo do odrębnego odliczenia.

UWAGA: Ulga nie dotyczy świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej (przychodni rejonowych, szpitali państwowych), choćby były to świadczenia odpłatne (np. odpłatne wydanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych). Jeśli jednak wpłacimy "cegiełkę" na przyszpitalną fundacje, to możemy ją odliczyć jako darowiznę na cele ochrony zdrowia (patrz: odliczenia od dochodu).

Powrót na początek strony

Zakup działki budowlanej.

Przykład: Jeśli kupiliśmy działkę mającą 2000 m2 po 100 zł za m kw. to podatek pomniejszymy o 19% od kwoty: 350 m2, razy 100 zł, czyli zmniejszenie podatku wyniesie 6650 zł.

Ulga remontowa: remont i modernizacja budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego a także wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej (w tym przypadku na podstawie dowodu wpłaty).

Jeśli ktoś jednocześnie remontuje i modernizuje instalację gazową, urządzenia eksplozymetryczne lub urządzenia gazowe i wyczerpie wyżej wymienione limity, może skorzystać z powiększonego odliczenia o kwotę 409 zł 50 gr. ( odpowiada to wydatkom do 2155 zł 26 gr.). Powyższe limity dotyczą wydatków ponoszonych w okresie trzech lat: 1997-1999, tzn. możemy wydać kwotę w jednym roku, wyczerpując cały limit bądź dokonać wydatków w ciągu trzech kolejnych lat: 1997, 1998, 1999. Suma wydatków w ciągu 3 lat musi wynosić co najmniej 245,70 zł. Na podstawie dowodu faktury VAT lub rachunku uproszczonego wystawionego na osobę posiadającą tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

Powrót na początek strony

        Ulga budowlana / mieszkaniowa:

19% poniesionych wydatków, ale nie więcej niż 25.270 zł (odpowiada to wydatkom w wysokości do 133.000 zł ). Na podstawie:


UWAGA: Jeśli ktoś kontynuuje budowę budynku, przebudowę strychu, suszarni, przystosowanie innego pomieszczenia lub wykończenie mieszkania w nowym budynku, rozpoczęte przed 1 stycznia 1997 r., to może odliczać wydatki na starych zasadach (od dochodu).

Oszczędzanie w kasie mieszkaniowej, na jednym rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym w jednym banku.

Pamiętajmy, że na wszystkie wymienione wydatki wymagane są rachunki / dowody wpłat.

Powrót na początek strony

 

O czym warto pamiętać ?

Uwaga! Obliczony podatek dochodowy w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (składka jest obowiązkowo, co miesiąc, potrącana z zaliczki na podatek). To bardzo ogranicza możliwość dokonywania odliczeń, mimo iż takie odliczenia (wymienione powyżej) nadal obowiązują. Korzyść z odliczenia ogranicza się jedynie do możliwości uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku (pomniejszonego o składkę na ubezpieczenie zdrowotne) z urzędu skarbowego. Zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne oczywiście nie można się domagać. Ta zmiana dotknie przede wszystkim podatników o niskich dochodach, bo to im zabraknie dochodu / podatku do odliczeń. Im niższy dochód, tym bardziej wzrasta procentowy udział składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie podatku.

Przykład:

Najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi:

Roczny dochód z renty / emerytury to:  5232,77 zł (415 x 5 plus 461.11 x 7).

Podatek dochodowy za 1999 r.: 599 zł ( 19% z 5232,77 minus 394,80 zł).
Składka na ubezpieczenie zdrowotne to 7,5% przychodu:

od 1 stycznia do 31 maja - 31,12 miesięcznie (7,5 % z 415 zł), od 1 czerwca do 31 grudnia - 33,83 zł miesięcznie (7,5% z 451,11 zł).

Składka za 1999 r. - 392.41 zł (31,12 x 5 plus 33,83 x 7).

Podatek pomniejszony o składkę to 206,59 zł . Składka stanowi 65% podatku !

Gdyby nie składka, można by maksymalnie uzyskać zwrot podatku w wysokości 599 zł. Niestety uzyskamy maksymalnie 206,59 zł.

Częściowym wyjściem z tej sytuacji jest zwiększenie własnego dochodu (podejmowanie zajęć zarobkowych, zleceń) oraz dokonywanie najpierw odliczeń jednorocznych (np. na rehabilitacje, na odpłatne kształcenie, na leczenie). Wydatki budowlane, mieszkaniowe, remontowe, na zakup działki i na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej można odliczać w latach następnych aż do całkowitego odliczenia.

Innym rozwiązaniem może być wykorzystywanie możliwości odliczania wydatków na cele rehabilitacyjne przez podatników mających na utrzymaniu osoby niepełnosprawne (patrz wcześniej - ,,Kto może odliczać wydatki na cele rehabilitacyjne? ). Wówczas jednak osoba niepełnosprawna musi mieć niskie dochody (6000 zł w całym 1999 r.). Rachunki muszą być wystawione nie na osobę niepełnosprawną, ale na podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę.

Podatek należny

Obliczony należny podatek (po odliczeniach) porównujemy z kwotą zaliczek na podatek wpłacanych przez cały rok podatkowy i albo dopłacamy różnicę należną fiskusowi, albo czekamy na zwrot nadpłaty z urzędu skarbowego.Powrót na początek strony

 

O czym należy pamiętać ?

. Musimy bardzo dokładnie czytać polecenia zawarte w poszczególnych rubrykach deklaracji podatkowej i starannie wykonywać wszelkie obliczenia.

. Należy dokładnie i czytelnie wypełnić deklaracje podatkową. Błędy w obliczeniach mogą zostać potraktowane jako oszustwo.

. Pamiętajmy, że mamy obowiązek zachowania dokumentów potwierdzających wydatki (np. rachunki, faktury, bilety) przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Dokumenty zachowujemy w domu - nie dołączamy ich do zeznania podatkowego.

. W razie wątpliwości przy wypełnianiu deklaracji warto poprosić o wyjaśnienie w informacji urzędu skarbowego. Można też udać się do doradcy podatkowego, ale jest to usługa płatna.

. Za dany rok rozliczamy się do 30 kwietnia roku następnego. Jeśli przekroczymy termin, to będziemy musieli zapłacić odsetki karne. Zaletą wcześniejszego rozliczenia się, czyli np. już w styczniu danego roku, a nie w ostatniej chwili np. 29 kwietnia, jest wcześniejszy zwrot nadpłaconego podatku.

. Zeznanie podatkowe wysyłamy pocztą (listem poleconym) albo zanosimy bezpośrednio do urzędu skarbowego. Warto zrobić kopię zeznania dla siebie i potwierdzić na kopii jego złożenie w urzędzie skarbowym (jeśli zanosimy osobiście).

. Na wniosek podatnika urząd skarbowy może ograniczyć wysokość zaliczek na podatek dochodowy, jeśli podatnik dowiedzie, że zaliczki byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od przewidywanego na dany rok dochodu. Obniżenie zaliczki ograniczy się jednak wyłącznie do kwoty po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne.

. W wyjątkowych wypadkach na wniosek podatnika, urząd skarbowy może zaniechać poboru podatku. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy pobranie podatku zagraża ważnym interesom podatnika, a w szczególności jego egzystencji.

. Jeżeli osoba wezwana przez urząd skarbowy (np. do złożenia wyjaśnień), nie może stawić się z powodu ,,choroby, kalectwa lub innej ważnej przyczyny, organ podatkowy może przyjąć wyjaśnienie lub zeznanie albo dokonać czynności w miejscu pobytu tej osoby" (art. 160 par. l Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).

Powrót na początek strony

 

TABELA UPRAWNIEŃ

DO ULG PRZEJAZDOWYCH i PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH NA POLSKICH KOLEJACH PAŃSTWOWYCH

Uprawnieni

Rodzaj pociągu

osobowy

pospieszny
i inny
wyższej kat.
  Dzieci do lat 4

bezpłatnie

bezpłatnie

  Posłowie i senatorowie

bezpłatnie

bezpłatnie

  Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej, Urzędów Celnych, policjanci, żołnierze wojskowych organów porządkowych - w czasie wykonywania obowiązków służbowych

bezpłatnie

bezpłatnie

  Inwalidzi wojenni i wojskowych I grupy

bezpłatnie

bezpłatnie

  Przewodnicy: niewidomych lub ociemniałych, inwalidów wojennych i wojskowych I grupy, inwalidów cywilnych I grupy

bezpłatnie

bezpłatnie

  Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych na trasie dom - szkoła, przedszkole, ośrodek leczniczy, ośrodek rehabilitacyjny oraz placówka opiekuńczo - wychowawcza - dom

bezpłatnie

bezpłatnie

  Inwalidzi cywilni I grupy

2 kl. bezpłatnie

50%

  Inwalidzi wojenni i wojskowych II i III grupy

50%

50%

  Niewidomi i ociemniali

50%

50%

  Kombatanci oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - renciści, emeryci inwalidzi oraz wdowy i wdowcy-emeryci, renciści- po tych osobach

50%

50%

  Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna przy przejazdach:
 • dom - szkoła, przedszkole, ośrodek leczniczy, ośrodek rehabilitacyjny oraz placówka opiekuńczo - wychowawcza - dom

 

 

bezpłatnie

 

 

bezpłatnie

 
 • w dowolnej relacji 2 klasy

50%

50%

  Dzieci od lat 4 do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

50%

50%

  Dzieci od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 24 roku życia, studenci 26 roku życia

2 kl. 50%

2 kl. 50%

  Żołnierze odbywający niezawodowo służbę wojskową z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formacjach równorzędnych

2 kl. 50%

2 kl. 50%

  Nauczyciele i nauczyciele akademiccy

50%

-

  Emeryci, renciści oraz współmałżonkowie, na których są pobierane dodatki rodzinne

2 przejazdy w roku kalendarzowym dowolnym rodzajem pociągu w dowolnej relacji z ulgą 50%

 Powrót na początek strony

 TABELA UPRAWNIEŃ

DO ULG PRZEJAZDOWYCH i PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH w POLSKIEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

Uprawnieni w przejazdach autobusami PKS

Rodzaj uprawnienia

  Dzieci do lat 4

bezpłatnie

  Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej, Urzędów Celnych, policjanci, żołnierze wojskowych organów porządkowych - w czasie wykonywania obowiązków służbowych

bezpłatnie

  Przewodnicy niewidomych lub ociemniałych oraz opiekun towarzyszący inwalidzie I grupy wymagającemu opieki osoby trzeciej

bezpłatnie

  Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna na trasie: dom - szkoła, przedszkole, ośrodek leczniczy, ośrodek rehabilitacyjny oraz placówka opiekuńczo - wychowawcza - dom

bezpłatnie

  Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych przy przejazdach na trasie: dom - szkoła, przedszkole, ośrodek leczniczy, ośrodek rehabilitacyjny oraz placówka opiekuńczo - wychowawcza - dom

bezpłatnie

  Dzieci od lat 4 do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

50%

  Żołnierze odbywający niezawodowo służbę wojskową z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formacjach równorzędnych

50%

  Niewidomi lub ociemniali oraz inwalidzi I grupy

50%

  Dzieci od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 24 roku życia, studenci do 26 roku życia

50%

  Nauczyciele i nauczyciele akademiccy

50%

 PodstawaPowrót na początek strony

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 54, poz. 254 z późn. zmianami).

 Warunkiem korzystania z ulg przejazdowych jest okazanie organom kontrolnym PKP ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi w trakcie podróży.

Specjalne wagony dostosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich włączone do pociągów w relacjach:

 1. Warszawa U Bydgoszcz ("Kopernik")
 2. Warszawa U Lublin ("Wieniawski")
 3. Warszawa U Suwałki ("Hańcza")
 4. Warszawa U Krynica (nr poc. 13209; 31202)
 5. Kraków U Krynica/Zagórz (nr poc. 66121; 66122)
 6. Kraków U Kołobrzeg (nr poc. 38202/3; 83202/3)
 7. EuroCity Warszawa U Berlin ("Berolina")  Powrót na początek strony

 

 

Dokumenty uprawniające do korzystania z ulg PKP

1. wpis do dowodu przez ZUS
2. KIZ oryginał
od 16 do 26 roku

1. jeśli inwalidztwo jest widoczne
2. zaświadczenie placówki służby zdrowia
3. cel przejazdu - leg. szkolna z adresem szkoły
4. leg. koloru żółtego - wyd. przez szkołę
5. skierowanie na rehabilitacje

Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromansz@friko2.onet.pl

Powrót na początek strony  INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl.