:: Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::

 

Nowe limity w 2005 roku

 

 

Ulgi i odliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2005 r.

 

- ODLICZENIA OD DOCHODU -

Lp.

Ulga z tytułu poniesienia
wydatków

Maksymalna kwota ulg możliwa do odliczenia
od dochodu

Formuła ulgi, udokumentowanie
wydatków

1 2 3 4
1
Wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi po 1 stycznia 2002 r. przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo -kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek) na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

1) budową budynku mieszkalnego albo

2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego (art.26 b ust. 1 ustawy o p.d.o.f.; (art.11 ustawy o zmianie p.d.o.f. (Dz.U. z 2003 r. Nr 202 , poz.1956).

Faktycznie zapłacone odsetki od kredytu (pożyczki), jedynie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza limitu dużej ulgi budowlanej (w 2005 r. - 189 000 zł). ustalonej w roku zakończenia inwestycji. Odliczeniu podlegają odsetki za cały okres ich spłacania

Z ulgi tej mogą korzystać tylko osoby, które nie korzystały z odliczeń wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe na dotychczasowych zasadach.

Adresatami tej ulgi są także podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Warunek zakończenia inwestycji w ciągu trzech lat od końca roku, w którym uzyskano pozwolenie na budowę, będzie się odnosił wyłącznie do pkt 1 i 4, natomiast ten warunek nie będzie obowiązywał w stosunku do inwestycji realizowanych przez spółdzielnie i deweloperów ( dotyczy pkt 2 i 3)

Możliwość skorzystania z odliczenia mają podatnicy, którzy w latach 2002–2003 zakończyli inwestycję, a nie skorzystali z odliczenia, gdyż ich inwestycja mieszkaniowa trwała dłużej niż trzy lata, i którzy począwszy od 1 stycznia 2004 r. spełniają wszystkie warunki określone w art. 26b ustawyo pd.o.f. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004 r.

Podatnikom przysługuje prawo odliczenia od dochodu uzyskanego w latach 2004–2005, oprócz wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu poniesionych w latach 2004–2005, również odsetek zapłaconych w latach 2002–2003, od części kredytu, która nie przekracza kwoty 189 000 zł.

2

Darowizny przekazane na cele m.in.:

a)      pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, ochrony praw kobiet, nauki, edukacji, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii i ochrony zwierząt, ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, działań na rzecz integracji europejskiej, finansowe wsparcie dla organizacji pozarządowych i instytucji prowadzących działalność pożytku publicznego

 

W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6%. dochodu.

 

Ulgą objęte są darowizny na rzecz organizacji pozarządowych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające dla osiągnięcia zysku, innych osób prawnych i jednostek, w tym fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotyczy to darowizn na rzecz prowadzących taką działalność osób prawnych i jednostek Kościoła katolickiego i innych Kościołów działających na podstawie ustaw o stosunku państwa do poszczególnych Kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

W przypadku darowizn pieniężnych warunkiem odliczenia jest udokumentowanie darowizny dowodem wpłaty na rachunek obdarowanego.

Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn są obowiązaniwykazać wzeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informacje o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.

Jednocześnie odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu

b) na cele kultu religijnego

 (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o p.d.o.f (dodany ust. 6b i 6c -. Dz.U. z 2004 r. Nr 263, poz.2619)

W wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6%. dochodu.

 

Łączna kwota odliczeń z tytułu darowizn na cele wymienione w pkt a i b nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6%. dochodu,  z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz: osób fizycznych i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, jeżeli jednocześnie zajmują się wytwarzaniem wyrobów akcyzowych.

3 Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne

(art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o p.d.o.f.), w tym wydatki:

W wysokości faktycznie poniesionych wydatków z wyjątkiem niżej podanych limitów:

 

Warunkiem korzystania z tych odliczeń jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ, a w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez lekarza specjalistę lub właściwą przychodnię specjalistyczną społecznej służby zdrowia, oświadczenie pisemne o posiadaniu psa, dowód poniesienia wydatków.
1) na opłacenie przewodników  osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa,  w kwocie 2280 zł rocznie
2) na utrzymanie psa przewodnika przez osobę niewidomą I lub II grupy inwalidztwa,  w kwocie 2280 zł rocznie
3) z tytułu używania samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa  albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne  w kwocie 2280 zł rocznie
4) na zakup leków  różnica między kwotą wydaną a kwotą 100 zł miesięcznie, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).
4 Składki określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

a) zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika; podstawę opodatkowania można także pomniejszyć o składki zapłacone za osoby z nim współpracujące,

b) potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

 (art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o p.d.o.f.)

W wysokości faktycznie poniesionej

Dowód wpłaty składki.

Odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52,i 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

 

5 Dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli kwoty te nie zostały potrącone przez płatnika (art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o p.d.o.f. Faktycznie poniesione wydatki

Dokument stwierdzający zwrot świadczenia. Kwota zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, przekraczająca kwotę dochodu podatnika, może być odliczona od dochodu uzyskanego w najbliższych, kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych.

 

6 Wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika (art.26 ust.1 ustawy o p.d.o.f  (dodany pkt 6a - Dz.U. 2004 r. Nr 263, poz. 2619). W wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł

Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

 

 

 

 

 

Początek strony

 

ULGI I ODLICZENIA W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2004 r.

 

ODLICZENIA OD PODATKU
 

 

Lp.

Ulga z tytułu poniesienia
wydatków

Maksymalna kwota ulg możliwa do odliczenia
od podatku

Formuła ulgi, udokumentowanie
wydatków

1 2 3 4
1
Zakup gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego

(art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o p.d.o.f.- Dz.U. Nr 134, poz.1509).

 

19% wydatkowanej kwoty, nie więcej niż 19% kwoty = 350 m2 x cena nabycia 1 m2 gruntu z dnia nabycia

 

Ulga przewidziana na okres obowiązywania ustawy; limit ulgi dotyczy łącznie obojga małżonków. Odliczeniu podlegają wydatki dotyczące gruntów znajdujących się na terytorium RP. Dowodem dokonania zakupu, jak też określającym wartość działki, jest akt notarialny.

 

Z dniem 1 stycznia 2002 r. ulga ta została zlikwidowana, ale prawo do odliczeń na dotychczasowych zasadach przysługuje podatnikom, którzy kontynuują inwestycję mieszkaniowe rozpoczęte przed 1 stycznia 2002 r. i poniosą dalsze wydatki na jej kontynuacje w latach 2002-2004.
2
Budowa budynku mieszkalnego; wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej; zakup nowo wybudowanego budynku lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej; nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne, przebudowa strychu bądź innego pomieszczenia na cele mieszkalne; wykończenie lokalu mieszkalnego w nowym budynku do dnia zasiedlenia

(art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o p.d.o.f.- Dz.U. Nr 134, poz.1509)

35 910 zł

 

 

Ulga przewidziana na okres obowiązywania ustawy: 1) 19% poniesionych wydatków, nie więcej niż 19% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na książkach mieszkaniowych ( 189 000 zł x 19%); limit ulgi dotyczy łącznie obojga małżonków. Odliczeniu podlegają wydatki dotyczące budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium RP.

 

Z dniem 1 stycznia 2002 r. ulga ta została zlikwidowana, ale prawo do odliczeń na dotychczasowych zasadach przysługuje podatnikom, którzy kontynuują inwestycję mieszkaniowe rozpoczęte przed 1 stycznia 2002 r. i poniosą dalsze wydatki na jej kontynuacje w latach 2002-2004.
3
Gromadzenie oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową

 (art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o p.d.o.f.- Dz.U. Nr 134, poz.1509).

11 340 zł

 

30% poniesionych wydatków, nie więcej niż 6% kwoty limitu dla inwestycyjnych wydatków mieszkaniowych (189 000 zł x 6%); limit ulgi dotyczy łącznie obojga małżonków. Potwierdzeniem jest dowód wpłaty wyłącznie na jeden rachunek oszczędnościowo-kredytowy.
W 2002 r. ulga ta została zlikwidowana, ale istnieje możliwość kontynuowania odliczeń dla osób, które rozpoczęły oszczędzanie przed 1 stycznia 2002 r. do upływu ustalonego z bankiem okresu systematycznego oszczędzania
4
Remont i modernizację:

 

 

 

Ulga przewidziana na 3 lata (2003-2005) 19% poniesionych wydatków, lecz:
1) przy remoncie budynku mieszkalnego nie więcej niż 3% kwoty limitu dla inwestycyjnych wydatków mieszkaniowych (189 000 x 3%);
2) przy remoncie lokalu mieszkalnego nie więcej niż 2,5% kwoty limitu dla inwestycyjnych wydatków mieszkaniowych (189 000 zł x 2,5%); limit ulg podanych w pkt 1) dotyczy łącznie obojga małżonków. Odliczeniu podlegają wydatki dotyczące budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium RP. Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT wystawiona na osobę posiadającą tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Dolny limit wydatków, które umożliwiają skorzystanie z tej ulgi, wynosi 567 zł..

 

1) budynku mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej;

 

5670zł

 

2) lokalu mieszkalnego. Uwaga: jeżeli podatnik dokonując remontu lub modernizacji budynku (lub lokalu) mieszkalnego ponosi wydatki na remont lub modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych i w związku z tymi wydatkami przekroczył limity odliczeń podane w pkt 1) i 2) wysokość limitu odliczeń podwyższa się o 945 zł

Podatnicy, którzy w 2003 r. ponieśli wydatki na remont i modernizację, a odliczenie to nie znalazło pokrycia w podatku za 2003 r., zachowują prawo do ich odliczania od podatku w latach następnych, aż do całkowitego ich odliczenia.

(art. 12 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o p.d.o.f.- Dz.U. Nr 202, poz.1956).

 

4725 zł

 

Z dniem 1 stycznia 2004 r. ulga ta zostanie zlikwidowana, ale istnieje możliwość odliczeń w 2004 r. i 2005 r. na dotychczasowych zasadach  wydatków w granicach ustalonego na okres trzech lat limitu.
5
Ulga uczniowska  z tytułu wyszkolenia jednego pracownika w 2004 r. wynosi:

Podatnicy, którzy nabyli prawo do ulgi przed 1 stycznia 2004 r., a nie zdążyli odliczyć w całości poniesionych wydatków mają prawo do korzystania z ulgi uczniowskiej po tym terminie na tych samych zasadach jak dotychczas. Dotyczy to również podatników, którzy przed 1 stycznia 2004 r. zawarli z uczniami lub szkołami właściwe umowy oraz rozpoczęli praktyczną naukę zawodu lub szkolenie w celu przygotowania zawodowego nie później niż w roku szkolnym 2003/2004.

(art.13 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o p.d.o.f  Dz.U. Nr 202, poz.1956; Dz.U. z 2003 r. Nr 203 r. poz.1972.)

4587,36 zł – przy okresie do 24 miesięcy,

7645,60 zł – przy okresie szkolenia ponad 24 miesiące.

 

Wysokość ulgi uczniowskiej za wyszkolenie jednego pracownika zależy od okresu szkolenia wynikającego z umowy o pracę.

Ulgę uczniowską stosuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wydana decyzja o przyznaniu ulgi, z tym że przy ustaleniu kwoty ulgi przyjmuje się kwotę obowiązującą w roku podatkowym, w którym zakończono szkolenie pozytywnym wynikiem.

Z dniem 1 stycznia 2004 r. ulga ta zostanie zlikwidowana, ale istnieje możliwość kontynuowania odliczeń na dotychczasowych zasadach dla podatników korzystających z niej w ramach praw nabytych
6 Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego

(art. 7 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o p.d.o.f – (dodany art. 27d ) - Dz.U. Nr 202, poz.1956).

nie więcej niż 1% podatku należnego Zmniejszenia podatku z tego tytułu będą mogli dokonać podatnicy już w zeznaniach za rok 2003, jeżeli wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonają w terminie od 1 stycznia 2004 r. do dnia złożenia zeznania, czyli do 30 kwietnia 2004 r.. Dla skorzystania z odliczenia konieczny jest dowód wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego.

Wplata, o którą podatnik pomniejsza podatek nie może być odliczona jednocześnie od dochodu tytułem darowizny oraz od przychodu lub podatku na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Nie można odliczać wpłat na rzecz organizacji, jeśli zajmują się wytwarzaniem wyrobów akcyzowych.

Początek strony
 

Wybrane zwolnienia od podatku w 2004 r.

Rodzaj świadczeń

Limit

Diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich

do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł

Świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez  emerytów i rencistów  w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy  stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych

do wysokości nie przekraczającej rocznie kwoty 2280 zł

Wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszu związków zawodowych (rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary i usługi)

do wysokości nie przekraczającej rocznie kwoty 380 zł

Wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową (zwolnienie to nie dotyczy nagród otrzymywanych z działalności gospodarczej stanowiących przychód z tej działalności)

jeżeli jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 760 zł

Równoważniki pieniężne za brak kwatery wypłacane: funkcjonariuszom Policji i Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa  Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz strażakom Państwowej Straży Pożarnej

do wysokości nie przekraczającej  kwoty 2280 zł

Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży nie finansowane z funduszu socjalnego lub z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

do wysokości nie przekraczającej rocznie kwoty 760 zł

Wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe

do wysokości nie przekraczającej rocznie kwoty 2280 zł

Świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne przysługujące członkom rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów i rencistów

do wysokości nie przekraczającej rocznie kwoty 2280 zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz.1953).Początek strony


(Źródło: Gazeta Prawna)
 

 Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych

 
 
    Dochód bez podatku, koszty uzyskania przychodów, kwota pomniejszająca zaliczkę na podatek ściąganą przez płatników, ulgi polegające na odliczeniu od podatku, ulgi polegające na odliczeniu wydatku od dochodu.

Dochód bez podatku - 2790 zł.
Koszty uzyskania przychodów:
- z umowy i pracę i stosunków pokrewnych:

- koszty menedżerów, członków zarządu, społeczników:

Kwota pomniejszająca zaliczkę na podatek ściąganą przez płatników 44 zł 17 gr. miesięcznie, a za cały 2003 r. - 530 zł 8 gr.

Początek strony

Ulgi polegające na odliczeniu od podatku:

Ulgi polegające na odliczeniu wydatku od dochodu:

Maksymalna kwota dochodu w 2002 r. osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika, warunkująca korzystanie przez niego w 2003 r. z ulg na jej rehabilitację - 9120 zł.

Wszystkie pozostałe (poza wskazanymi) wydatki na rehabilitację inwalidów nie są limitowane.

Ryczałt od drobnych zleceń: kwota należności ustalona w umowie zlecania i podobnej zawartej z osobą nie będącą pracownikiem zleceniodawcy, od której pobiera się tylko podatek zryczałtowany wynoszący 20 proc., i której nie łączy z innymi dochodami zleceniobiorcy - 146 zł. (...)

(Źródło: Rzeczpospolita)

 

Początek strony

 

 

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej:: Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::

Ostatnia modyfikacja: wrzesień, 2005 poczta do autora witryny romans@idn.org.pl

Początek stronyPoczątek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Najlepiej oglądać używając IE wersja 5.0. lub nowszy  i w rozdzielczości 800 x 600
Copyright ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2004