Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej

 

Ulgi w nowym - 2001 roku

 

Jedne zostają, inne znikają

      Wszystko już wiadomo. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone przez nowelizację z 9 listopada 2000 r. zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2001 r. Nowelizacja, ogłoszona w Dzienniku Ustaw nr 104, pod poz. 1104, dotyczy m.in. ulg podatkowych.Początek strony

 

Przypominamy. Wciąż będą obowiązywać w 2001 r. następujące ulgi:

    na kupno działki (bez zmian),

    duża ulga budowlana, z tym że jeśli inwestycja mieszkaniowa zostanie rozpoczęta po 1 stycznia 2001 r., będzie można z racji wydatków na nią korzystać z odliczeń tylko przez cztery lata (poza tym bez zmian),

    na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej (bez zmian),

    na remont i modernizację oraz wpłaty na fundusz mieszkaniowy wspólnoty mieszkaniowej (bez zmian; po wejściu w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych obejmie także wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy tych spółdzielni),

    na dojazdy dzieci do szkół położonych poza miejscem stałego albo czasowego zamieszkania dziecka, z tym że skorygowano katalog tych szkół, stosownie do zmian, jakie przyniosła reforma edukacyjna (podstawowe, gimnazja, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, z oddziałami integracyjnymi, specjalne, sportowe i mistrzostwa sportowego, artystyczne),

    na zakup przyrządów, pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą (bez zmian),

    na odpłatne dokształcenie i doskonalenie zawodowe (bez zmian, ale ze skorygowanych przepisów jednoznacznie wynika, że ktoś, kto nie ma z racji ukończenia 35 roku prawa do ulgi na odpłatne studia, może wydatki z nimi związane odliczać w ramach tej ulgi),

    na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych (zmiana polega na tym, że nie będzie wyłączać prawa rodziców do tej ulgi nie tylko uzyskiwanie przez dziecko dochodów zwolnionych z podatku dochodowego, ale i nie powodujących obowiązku płacenia tej daniny, tj. w 2001 r. nie przekraczających 2321,20 zł),

    na odpłatne prywatne leczenie; ta ulga całkowicie zniknie w 2002 r., natomiast w 2001 r. obowiązywać będzie bez zmian,

    na rehabilitację inwalidów (bez zmian; nadal odliczenie od dochodu),

    darowizny na szlachetne cele (bez zmian; odliczenie od dochodu),

    składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika jest obowiązkowa (bez zmian; odliczenie od dochodu).Początek strony

 

Od 1 stycznia 2001 r. przestają obowiązywać następujące ulgi:

    na budowę domu z mieszkaniami na wynajem (z prawem do kontynuowania ulgi na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do 31 grudnia 2003 r.),

    na renty, alimenty na osoby inne niż dzieci, bo na nie nigdy nie przysługiwała (definitywnie),

    na odpłatne kształcenie dzieci w szkołach podstawowych, zawodowych, średnich niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (definitywnie, ale w zamian za pełną dotację budżetową dla szkoły),

    inwestycyjna dla przedsiębiorców (z prawem do kontynuowania odliczeń na dotychczasowych zasadach i przy złagodzonych warunkach z racji wydatków inwestycyjnych poniesionych przed 1 stycznia 2001 r., ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2003 r.).

      Zmieni się, jak co roku, wysokość maksymalnych odliczeń ulg limitowanych (te są w znakomitej większości), poza limitem ulgi remontowej, (bo obowiązuje trzyletni na lata 2000 - 2002).

 

Zeznanie podatkowe za 2001 r. wydatki na zakup lekarstw

        Z przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wynika, że nie jest świadczeniem zdrowotnym zakup lekarstw. Dlatego też wydatki na zakup lekarstw nie mogą być odliczone w ramach tzw. ulgi na leczenie, a jedynie w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Kwoty wydatkowane na odpłatne świadczenia zdrowotne można będzie w zeznaniu za 2001 r. odliczyć po raz ostatni. Z tego tytułu odliczyć można od podatku 19 proc. faktycznie poniesionych na ten cel wydatków, z tym jednak zastrzeżeniem, że w sumie nie więcej niż 370,24 zł. 

        Prawo do dokonania takiego odliczenia wynika obecnie z przepisów art. 7 ust. 25 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 104, poz. 1104). Przewidują one, że wydatki na odpłatne świadczenia zdrowotne poniesione w 2001 r. podlegają odliczeniu od podatku obliczonego za 2001 r. w wysokości i na zasadach określonych w przepisach obowiązujących do końca 2000 r. W brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2000 r. ustawa o podatku dochodowym stanowiła w art. 27a ust. 1 pkt 3 lit. d) że odliczeniu od podatku podlegają wydatki poniesione przez podatnika na odpłatne świadczenia zdrowotne wymienione w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.). Te same zasady dotyczą także podatników ryczałtu ewidencjonowanego (zob. art. 7 ust. 26 ustawy z listopada 2000 r.). 

        Z przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wynika, że nie jest świadczeniem zdrowotnym zakup lekarstw. Dlatego też wydatki na zakup lekarstw nie mogą być odliczone w ramach tzw. ulgi na leczenie. 

       Nie oznacza to jednak, że wydatków takich nie można odliczać w ogóle. Krąg osób, które z odliczenia takiego mogą korzystać, nie obejmuje jednak wszystkich podatników. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.), podatnik opłacający podatek dochodowy może odliczyć od dochodu (jeżeli płaci podatek według skali podatkowej) lub przychodu (jeżeli jest podatnikiem ryczałtu ewidencjonowanego) wydatki na cele rehabilitacyjne. Dotyczy to jednak wyłącznie tych wydatków, które na wskazany cel poniósł podatnik będący osobą niepełnosprawną lub podatnik, na którego utrzymaniu znajdują się osoby niepełnosprawne. 

        Za wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne uważa się, w myśl art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym oraz art. 11 ust. 3 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, m.in. wydatki na zakup leków. Aby jednak odliczenia takiego można było dokonać, trzeba spełnić cały szereg warunków. 

       Koniecznym warunkiem, od spełnienia, którego uzależnione jest prawo do odliczenia wydatków poniesionych na zakup leków, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek, orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub przyznającej rentę szkoleniową albo – w przypadku osób, które nie ukończyły 16 lat – orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności (zob. art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym oraz art. 11 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). Ponadto lekarz specjalista powinien stwierdzić, że osoba ta powinna stosować stale lub czasowo określone leki. Dowodem potwierdzającym konieczność stałego lub okresowego stosowania określonych leków jest zaświadczenie lekarskie. 

       Odliczenie przysługuje także takim podatnikom, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione (adoptowane), dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe (zob. art. 26 ust. 7e ustawy o podatku dochodowym oraz art. 11 ust. 7 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). W tym przypadku istnieje jednak dodatkowy warunek. W roku podatkowym dochody osób niepełnosprawnych znajdujących się na utrzymaniu podatnika nie mogą przekraczać dwunastokrotności kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy. W grudniu 2000 r. kwota ta wyniosła 700 zł. Dochód osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika nie może, zatem przekroczyć w całym 2001 r. 8400 zł (700 zł × 12 = 8400 zł).

I.L.

   

Wybrał i przygotował Wasz korespondent: Roman Szuszkiewicz, e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinie romans@idn.org.pl


Początek strony

 

 Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych  

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

www.solidarnosc.org.pl - KK NSZZ KK NSZZ "Solidarność", 80-855 GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 24 - kliknij tu a znajdziesz się w Gdańsku 80-855 GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 24

Ostatnia modyfikacja: marzec, 2002 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromansz@friko2.onet.pl

Początek stronyPoczątek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej