Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych
 

Rozporządzenie RM w sprawie niektórych ulg dla inwalidów wojennych

Dz.U. z 2002r. Nr 4 poz. 35

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie niektórych ulg przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym

(Dziennik Ustaw z dnia 18 stycznia 2002 r.)

Na podstawie art. 23 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 10, poz. 37, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681, z 1996 r. Nr 136, poz. 636, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2001 r. Nr 81, poz. 877 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 34) zarządza się, co następuje:

§ 1. [ Przywileje inwalidów wojennych lub wojskowych ]

1. Inwalidom wojennym i wojskowym przysługuje:

1) zwolnienie z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych,

2) 50% zniżka w opłatach za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów samochodowych oraz w opłacaniu składek na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych.

2. Inwalidom wojennym i wojskowym całkowicie niezdolnym do pracy przysługuje 50% zniżka w opłacaniu składki na dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych, określone w dziale II w grupie 3 załącznika do ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189), z tym że jeżeli suma ubezpieczenia przekracza 20 000 zł, zniżka przysługuje od części składki ustalonej w takiej proporcji, w jakiej kwota 20 000 zł pozostaje do rzeczywistej sumy ubezpieczenia.

3. Zniżki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przysługują w odniesieniu do jednego pojazdu samochodowego, nie służącego do zarobkowego przewozu, będącego własnością inwalidy wojennego lub wojskowego.

§ 2. [ Nabycie prawa do ulg ]

Ulgi, o których mowa w § 1, przysługują inwalidom wojennym i wojskowym, jeżeli nie korzystają z takich ulg na podstawie innych przepisów.

§ 3. [ Książeczka inwalidy ]

Dowodem uprawniającym do korzystania z ulg jest książka inwalidy wojennego (wojskowego) wystawiona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

§ 4. [ Przepisy uchylone ]

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie niektórych ulg i przywilejów przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym (Dz. U. Nr 21, poz. 124, z 1983 r. Nr 8, poz. 42 i z 1984 r. Nr 28, poz. 144).

§ 5. [ Wejście w życie ]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Przypisy:


 Rozporządzenie wchodzi w życie 2 lutego 2002 r.Początek strony

 

    

 Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych

Zmiany w przepisach - warto wiedzieć   (warto wiedzieć):        

Przydatne przepisy dla niepełnosprawnych i nie tylko... ! Informujemy Informujemy Przydatne dla niepełnosprawnych i nie tylko... !

Podstawowe uprawnienia i ulgi PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI

Polski Serwer Prawa Polski Serwer Prawa

OPINIE, PROJEKTY USTAW, PROPOZYCJE KK NSZZ "S" Opinie, projekty ustaw - KK NSZZ ,,Solidarność"

Gazetka internetowa ON Kurier IDN1

Poradnik dla niepełnosprawnych Poradnik dla ON

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy za 1999 r. dotyczące ZPCh Inspekcja Pracy w ZPCh

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych,

Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących,

Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej,
 
Ulgi w 2002 rokuUlgi w 2002 roku,
 
Sprzęt dla osób niewidomych i słabo widzącychSprzęt dla osób niewidomych.
Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowiZałącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

Braille - 2000 - program celowy BRAILLE - program celowy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie: szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia Okulary w nowym systemie  Program - ,,SEZAM" SEZAM

Program celowy:  Drogowskaz DROGOWSKAZ  Program ,,HOMER" - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania  dla niewidomych i niedowidzących HOMER 2000 Program ,,PEGAZ 2000" PEGAZ 2000 Program celowy: ,,HEFAJSTOS" - pomoc dla pracodawców prowadzących ZPCh - produkujących sprzęt rehabilitacyjny i ortopedycznyHefajstos

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Program celowy: ,,PAPIRUS" Papirus - program celowy Program celowy dla niesłyszącego - ,,Tłumacz 2000"Tłumacz dla niesłyszącego ,,Domino" - pilotażowy program celowyDomino - program pilotażowy

Przydatne linki, koniecznie zobacz Szansa  ,,Telepraca" - pilotażowy program celowyTelepraca   Dziedzictwo - udostępnienie osobom niepełnosprawnym narodowych dóbr kultury i przyrody, likwidujący bariery architektoniczneDziedzictwo Trener - program celowyTrener   ,,Orzecznik" - pilotażowy program celowyOrzecznikPoczątek strony

 

 

Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:  kwiecień, 2003  e-meil do obsługującego witrynę  romans@idn.org.pl

Kilka słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Początek stronyPoczątek strony     INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót na stronę główną Problemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną