Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych Powrót do strony głównej

 

Nowelizacja przepisów o układach zbiorowych pracy

        Nowelizacja XI działu Kodeksu pracy wprowadza m.in. określenie reprezentatywności zakładowej organizacji związkowej, usuwa ograniczenia dotyczące treści rokowań zbiorowych, rozszerza możliwość zrzeszania się pracodawców. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu rządowego - głównym celem nowelizacji jest usprawnienie procesu negocjowania i zawierania układów zbiorowych pracy, przy uwzględnieniu doświadczeń zebranych w okresie funkcjonowania dotychczasowych zasad obowiązujących od listopada 1994 r. Jednocześnie projekt ustawy służyć ma dostosowaniu niektórych przepisów do Konstytucji R. P. - wyjaśniają autorzy rządowego projektu. W czwartek, 9 listopada 2000 r. nowelizację przyjął Sejm.Początek strony

 

      Podstawowe zmiany wprowadzone nowelizacją są następujące:

            Rokowania nad zawarciem układu zbiorowego pracy mogą prowadzić wszystkie organizacje związkowe reprezentujące pracowników. Jeżeli nie wszystkie organizacje przystąpią do rokowań, rokowania te będą mogły prowadzić organizacje związkowe, które wyrażą taką wolę - pod warunkiem, że wśród nich będzie, co najmniej jedna reprezentatywna organizacja związkowa.

            Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do układów ponadzakładowych, gdzie obecnie odmowa uczestniczenia w rokowaniach choćby jednej reprezentatywnej organizacji związkowej wyklucza możliwość zawarcia takiego układu.

            Rozwiązanie to, w połączeniu z wprowadzeniem reprezentatywności zakładowej organizacji związkowej, usprawni również prowadzenie rokowań w sprawie zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy.

            Układ zawierają wszystkie organizacje związkowe uczestniczące w rokowaniach, bądź, co najmniej wszystkie biorące udział w rokowaniach organizacje reprezentatywne.

            Obecnie odmowa zawarcia układu przez przynajmniej jedną z organizacji związkowych - nawet niewielką - która uczestniczyła w rokowaniach, wyklucza możliwość jego zawarcia. Uzależniając zawarcie układu od podpisania go, przez co najmniej wszystkie biorące w rokowaniach reprezentatywne organizacje związkowe, projekt ustawy ułatwi zawieranie układów.Początek strony

 

   Ustalenie kryteriów reprezentatywności dla zakładowej organizacji związkowej. Organizacją reprezentatywną będzie:

·         organizacja wchodząca w skład ponadzakładowej organizacji związkowej zrzeszającej co najmniej 500 tys. pracowników, o ile zrzesza w zakładzie przynajmniej 7% pracowników,

·         organizacja zrzeszająca w zakładzie co najmniej 10% pracowników.

      W razie gdy żadna z zakładowych organizacji związkowych nie spełnia jednego z ww. kryteriów, za reprezentatywną uznaje się organizację najliczniejszą.

      Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że w rokowaniach nad zawarciem układu zakładowego muszą praktycznie uczestniczyć wszystkie zakładowe organizacje związkowe, gdyż nie przystąpienie do rokowań jednej z nich (choćby bardzo nielicznej) powoduje, iż układ nie może zostać zawarty chyba, że pozostałe organizacje zrzeszają, co najmniej 50% załogi - co występuje w niewielu przypadkach.

      Zniesienia obecnie obowiązującego ograniczenia przedmiotowego zakresu układu zbiorowego pracy.

      Strony układu otrzymują pełną swobodę kształtowania treści układu; jedynym warunkiem jest zgodność jego postanowień z prawem, w tym również przestrzeganie zasady, aby postanowienia układu nie były mniej korzystne dla pracowników od przepisów Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

      Powyższa zmiana umożliwi m.in. ustalanie w układzie rozwiązań dotyczących szczególnej ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy korzystniejszych od wynikających z przepisów prawa pracy.Początek strony

 

        Umożliwienia zawierania zakładowych układów zbiorowych pracy dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej.

      Obecnie dla ww. pracowników istnieje możliwość zawierania jedynie układu ponadzakładowego. Rozwiązanie to zgodne jest z Konstytucją R. P.

      Zgodnie z Konstytucją R. P. przyjęta została także zasada, że układy ponadzakładowe w imieniu pracodawców zawierają organizacje pracodawców, w tym również w państwowej i samorządowej sferze budżetowej.

      Aby jednak nie zahamować zawierania ww. układów dla pracowników sfery budżetowej, na okres przejściowy - do 31 grudnia 2003 r. - utrzymano możliwość zawierania tych układów przez właściwego ministra oraz odpowiedni organ samorządu terytorialnego. Będą oni mogli zawierać układy jedynie w imieniu jednostek budżetowych nie zrzeszonych w organizacji pracodawców.

      Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy zawarty przez ministra lub organ samorządu terytorialnego obowiązywać będzie do końca 2005 r., chyba że wcześniej jednostka budżetowa (państwowa lub samorządowa) zostanie objęta układem ponadzakładowym zawartym przez organizację pracodawców, której jest członkiem.

      Ustalenie, że postanowienia rozwiązanego układu zbiorowego pracy są stosowane do czasu wejścia w życie nowego układu, chyba, że strony w układzie lub w porozumieniu ustalą inny termin stosowania tych postanowień.

      Rozszerza to pole negocjacji partnerów społecznych, pozwalając im jednocześnie na odejście od zasady nieograniczonego w czasie obowiązku stosowania rozwiązanego układu, co stanowi jedną z głównych przyczyn niechęci pracodawców do zawierania układów.Początek strony

 

      Ustawa zmieniająca przepisy działu XI Kodeksu pracy wprowadza również zmiany w ustawach:

I. O związkach zawodowych, polegające na:

·         nałożeniu na pracodawcę obowiązku pobierania z wynagrodzenia pracownika składki związkowej w zadeklarowanej przez niego wysokości, o ile z takim wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa, a pracownik wyrazi zgodę. Przepis ten został wprowadzony w wyniku zgłoszenia wniosku poselskiego. Nie negując jego zasadności, strona rządowa uważa, że sposób realizacji ww. obowiązku, w tym sposobu ewentualnego pokrywania kosztów ponoszonych przy jego wypełnianiu, powinien być przedmiotem porozumienia zawartego w tej sprawie przez partnerów społecznych,

·         jednoznacznym określeniu sposobu ustalania liczby członków międzyzakładowej organizacji związkowej, stanowiącej kryterium wymiaru zwolnienia członka zarządu tej organizacji z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Przy ustalaniu prawa do tego zwolnienia uwzględnia się łączną liczbę członków międzyzakładowej organizacji związkowej zatrudnionych u wszystkich pracodawców objętych działaniem tej organizacji,

·         wprowadzeniu obowiązku partycypacji pracodawców objętych działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej w kosztach związanych z zatrudnianiem pracownika zwolnionego od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji związkowej. Obecnie brak jest takiej regulacji, co powoduje iż obowiązek ponoszenia ww. kosztów spoczywa najczęściej na pracodawcy udzielającego zwolnienia, przyczyniając się w wielu przypadkach do nieporozumień pomiędzy partnerami społecznymi.

II. O organizacjach pracodawców oraz o rozwiązywaniu sporów zbiorowych polegające na zmianie definicji pracodawcy i dostosowaniu jej do przepisów Kodeksu pracy. Zmiany te umożliwią wszystkim pracodawcom, w tym również nie prowadzącym działalności gospodarczej, zrzeszanie się w organizacjach pracodawców oraz występowania w sporach zbiorowych.

źródło: MPiPS, 9.11.2000

Początek strony

 

 

Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych

 

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:  kwiecień, 2003  e-meil do obsługującego witrynę  romans@idn.org.pl

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Początek stronyPoczątek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej