Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych
 

 

UCHWAŁY ZARZĄDU
i
RADY NADZORCZEJ PFRON
(z okresu od 9 marca do 14 lipca i 28 grudnia 1999 r.)

Uchwały Zarządu PFRON:

Uchwała Nr 19/99 Zarządu PFRON z dnia 19 stycznia 1999 r., w sprawie: zatwierdzenia zasad udzielania dofinansowania osobie fizycznej na likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w sprawie zmiany uchwały nr 39/98 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 6 lutego 1998 r. w sprawie zatwierdzenia zasad i trybu postępowania w zakresie dofinansowywania likwidacji barier urbanistycznych i architektonicznych oraz w komunikowaniu się, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała nr 31/99 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie: zatwierdzenia zasad dofinansowywania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON.

        Na podstawie art. 51 ust 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz.1118 i poz. 1126) uchwala się, co następuje:

§ 1

        Zarząd PFRON zatwierdza ,,Zasady dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON" stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2Powrót na początek strony

        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

Uchwała Nr 140/99 z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych 1999 r. na realizację zadań przez Oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

streszczenie:

zatwierdzenie podziału środków finansowych 1999 r. na realizację przez Oddziały PFRON zadań w zakresie:

 1. ochrony istniejących miejsc pracy, rynku chronionego - rehabilitacji zawodowej;
 2. dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (dorośli);
 3. dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (dzieci);
 4. dofinansowania budowy, rozbudowy obiektów rehabilitacyjnych (dorośli);
 5. dofinansowania budowy, rozbudowy obiektów rehabilitacyjnych (dzieci);
 6. modernizacji dofinansowania opracowywania i rozpowszechniania materiałów informacyjnych i szkoleniowych (dorośli);
 7. dofinansowania opracowywania i rozpowszechniania materiałów informacyjnych i szkoleniowych (dzieci);
 8. finansowania w części lub w całości wydawnictw (dorośli);
 9. dofinansowania ośrodków szkolno-wychowawczych, rehabilitacyjnych i innych placówek dla dzieci i młodzieży;
 10. dofinansowania usług transportowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
 11. dofinansowania szkoleń rodziców, opiekunów i wolontariuszy

Uchwała Nr 141/99 z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie: zatwierdzenia formularza ,,Sprawozdania finansowo-rzeczowego z wykorzystaniem środków PFRON" w celu udostępnienia samorządom powiatowym streszczenie: Rozbudowany, pięciostronicowy formularz wraz z precyzyjnym objaśnieniem przeznaczony do kwartalnego rozliczania się przez samorządy powiatowe ze środków uzyskanych z PFRON.Powrót na początek strony

 

Uchwała Nr 148/99 z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przyjęcia: ,,Sprawozdania z realizacji planu działalności planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 1998 r." - sprawozdanie skierowane do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą PFRON.

Uchwała Nr 163/99 z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie: ustalenia wysokości współczynników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie algorytmu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację określonych zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz sposobu przedstawienia sprawozdań o wykorzystaniu tych środków.

Uchwała Nr 200/99 z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie: zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.Powrót na początek strony

    streszczenie:

 1. zasady dofinansowania sportu, rekreacji, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 2. warunki, jakie muszą spełniać wnioskodawcy, ubiegający się o udzielenie dofinansowania,
 3. zasady rozpatrywania wniosków i wzór wniosku o udzielenie dofinansowania,
 4. zasady ustalania wysokości i rozliczania przyznanego dofinansowania,
 5. zasady sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu.

 

Uchwała Nr 201/99 z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie: zasad dofinansowania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydawnictw dotyczących rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, a także opracowywania i rozpowszechniania materiałów informacyjnych i szkoleniowych.

streszczenie:

 1. utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażony słowem lub znakami graficznymi oraz utwór audiowizualny, w tym wizualny i audialny,
 2. publikacje periodyczne (czasopisma) w rozumieniu przepisów prawa prasowego,
 3. inne materiały dotyczące problemów niepełnosprawności oraz rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej.
 1. technicznego przygotowania druku lub emisji,
 2. druku i papieru,
 3. zakupu audiowizualnych nośników informacji (dyskietki, płyty CD-ROM, kasety magnetofonowe i wideo oraz inne),
 4. powielenia materiałów informacyjnych i szkoleniowych,
 5. dystrybucji i kolportażu lub emisji materiałów informacyjnych i szkoleniowych.
 1. całkowity koszt zadania,
 2. wysokość deklarowanego udziału własnego wnioskodawcy,
 3. możliwość dofinansowania przez sponsora (fundację, gminę lub inne podmioty),
 4. wcześniejsze korzystanie przez wnioskodawcę ze środków Funduszu, także na inne cele ustawowe,
 5. liczbę osób niepełnosprawnych, korzystających z efektów dofinansowania.
 1. poprawę poziomu samoobsługi lub pobudzenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, objętych wnioskiem,
 2. wykorzystanie na potrzeby niepełnosprawnych środków pochodzących spoza Funduszu, w tym własnych środków wnioskodawcy, środków samorządu terytorialnego lub środków budżetowych poszczególnych resortów, oraz środków przekazanych przez sponsorów, także zagranicznych,
 3. możliwie równomierne wykorzystanie środków Funduszu na potrzeby osób niepełnosprawnych o różnych rodzajach niepełnosprawności,
 4. zapewnienie racjonalności ekonomicznej wykorzystania środków Funduszu,
 5. ograniczenia wynikające z planu finansowego Funduszu, w szczególności dotyczące wysokości środków, przeznaczonych na realizację zadania ustawowego.

 

Uchwała Nr 212/99 z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie: dofinansowania zadań wynikających z samorządowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych, ze środków finansowych PFRON

§1

Zatwierdza się ,,Zasady dofinansowania zadań, wynikających z samorządowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych, ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2Powrót na początek strony

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 212/99 Zarządu PFRON z dnia 26 maja 1999 r. Zasady dofinansowania zadań, wynikających z samorządowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych, ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwane dalej "zasadami",

I. Przepisy ogólne

§1

1. Zasady określają:

1)rodzaje zadań., wynikających z samorządowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych, jakie mogą podlegać dofinansowaniu, zwane dalej "zadaniami".
2) zasady dofinansowania, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem",
3) warunki, jakie muszą spełniać wnioskodawcy, ubiegający się o udzielenie dofinansowania,
4) zasady rozpatrywania i wzór wniosku o udzielenie dofinansowania,
5) zasady ustalania wysokości, przekazywania środków i rozliczania przyznanego dofinansowania,
6) zasady sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu przekazanych na dofinansowanie zadań.

2. Przez zadania, których realizacja może podlegać dofinansowaniu należy rozumieć zadania, z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych, prowadzonej w formach określonych w ustawie oraz w przepisach:

1) o zakładach opieki zdrowotnej i ochronie zdrowia psychicznego dla rehabilitacji leczniczej i społecznej rehabilitacji społecznej i zawodowej,
2) o pomocy społecznej i systemie oświaty dla rehabilitacji społecznej i zawodowej.

3. Zadania z zakresu rehabilitacji leczniczej mogą być dofinansowane wyłącznie w przypadku, gdy jednostką realizującą zadania jest zakład rehabilitacji leczniczej, wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez wojewodę, albo Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, wyłącznie w powiązaniu z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej lub społecznej.

4. Dofinansowanie programów samorządowych ze środków Funduszu może być udzielone jedynie w ramach środków przewidzianych w planie finansowym Funduszu na dany rok.Powrót na początek strony

§2.

1. Program samorządowy, zwany dalej programem, powinien być planowany na okres co najmniej 12 miesięcy, jako zespół działań, wykonywanych na rzecz osób niepełnosprawnych na obszarze odpowiadającym zakresowi działania samorządu. Zadania podlegające dofinansowaniu w ramach programu, powinny spełniać łącznie następujące warunki :

1) samorząd koordynuje działania Jednostek realizujących poszczególne zadania składające się na program,
2) program jest zatwierdzony do realizacji uchwałą odpowiedniego organu samorządu,
3) w budżecie samorządu, zatwierdzonym uchwałą, przewidziano własne środki finansowe na realizację zadań objętych programem.

II. Szczegółowe zasady dofinansowania

§3.

1. Przedmiotem dofinansowania ze środków Funduszu mogą być w szczególności następujące zadania :

1) tworzenie i funkcjonowanie poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych,
2) organizacja turnusów rehabilitacyjnych,
3) organizowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
4) organizowanie i wspomaganie działalności warsztatów terapii zajęciowej,
5) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i szkoleniowych.
6) likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych -w obiektach użyteczności publicznej, położonych na obszarze, odpowiadającym zakresowi działania samorządu,
7) prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem :

a) zakupu sprzętu i urządzeń zmniejszających skutki niepełnosprawności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
b) szkolenia rodziców, opiekunów i wolontariuszy w zakresie specjalistycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
c) usług transportowych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

8) badania, ekspertyzy, analizy opracowywanie projektów norm, a także wydawnictwa i konkursy dotyczące rehabilitacji zawodowej lub społecznej,
9) inne zadania związane z rehabilitacją zawodową. społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych.

2. Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, wynosi do 50% wydatków przewidzianych na realizację programu, z tym, że jeżeli program realizowany będzie dłużej niż rok, nie więcej niż do 50% wydatków związanych z realizacją zadań wdanym roku.

3. Przy określaniu udziału procentowego Funduszu, o którym mowa w ust. 2. kwotę dofinansowania obniża się o:

1) dofinansowanie udzielone ze środków Funduszu na indywidualne wnioski podmiotów, biorących udział w realizacji zadań objętych programem, przyznane tym podmiotom zgodnie z odrębnymi zasadami finansowania, przyjętymi przez Zarząd Funduszu,
2) udział środków Funduszu przekazywanych samorządom zgodnie z algorytmem, określonym odrębnymi przepisami, o ile zadania, finansowane z tych środków zostały przewidziane do realizacji w programie.

4. Wysokość dofinansowania poszczególnych zadań realizowanych w ramach programu, nie może przekroczyć 75 % ich kosztu.

5. Z dofinansowania zadań wyłącza się dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, przyznawanych osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.Powrót na początek strony

    III. Warunki jakie muszą spełniać wnioskodawcy

§4.

1. 0 dofinansowanie mogą ubiegać się odpowiednie organy samorządu terytorialnego, po podjęciu prawomocnej uchwały. określającej:

1) rodzaje zadań objętych programem,
2) podmioty realizujące zadania,
3) wysokość środków finansowych, niezbędnych na realizację zadań, w tym wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie wnioskodawcy,
4) liczbę osób niepełnosprawnych, na rzecz których realizowane będą zadania,
5) liczbę osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na obszarze właściwości terytorialnej wnioskodawcy.

2. Odmowa dofinansowania całości lub części programu ze środków Funduszu, wynikająca z ograniczenia środków finansowych pozostających w dyspozycji Oddziału Funduszu w danym okresie sprawozdawczym nie powinna być przyczyną całkowitego zaniechania realizacji programu samorządowego, natomiast może być przyczyną ograniczenia jego zakresu lub wydłużenia czasu realizacji programu.

IV. Tryb składania, zasady rozpatrywania i wzory wniosków o udzielenie dofinansowania Powrót na początek strony

§5.

1. Wniosek o udzielenie dofinansowania ostemplowany pieczątką wnioskodawcy oraz pieczątkami imiennymi osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wnioskodawcy, składają odpowiednie organy samorządu terytorialnego we właściwym terytorialnie dla ich siedziby Oddziale Funduszu, na właściwych formularzach, wraz z kompletem wymaganych załączników.

2. Wnioski należy składać w terminie co najmniej trzech miesięcy przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji programu.

3. Wniosek w imieniu wnioskodawcy może złożyć pełnomocnik lub osoba upoważniona do składania oświadczeń woli.

4. Wnioski rozpatruje się według kolejności ich złożenia z kompletem wymaganych załączników. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do zasad .

§6.

1. Nie podlegają rozpatrywaniu wnioski:

1) niekompletne z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2) wnioskodawców, którzy po otrzymaniu dofinansowania na cele określone w ustawie, nie dotrzymali warunków umowy albo nie złożyli dokumentów rozliczających przyznane dofinansowanie.

2. W razie złożenia przez wnioskodawcę niekompletnego wniosku, Oddział Funduszu ma obowiązek w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę złożenia w Oddziale wszystkich wymaganych przez Fundusz dokumentów.

3. W przypadku nie złożenia kompletu wymaganych dokumentów w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do usunięcia braków, Oddział Funduszu odsyła wnioskodawcy wniosek wraz z załącznikami bez rozpatrzenia, informując na piśmie o przyczynie nierozpatrzenia wniosku.

4. Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.

5. Oddział Funduszu powinien rozpatrzyć kompletny wniosek w terminie 60 dni od daty jego złożenia. 6. Fundusz nie refunduje kosztów związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.Powrót na początek strony

§7.

1. Wnioski powinny zawierać następujące dane i informacje:

1) nazwę i adres wnioskodawcy ,
2) dane osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy (pełnomocnictwo),
3) nazwę banku i numer konta lub rachunku bankowego,
4) kwoty przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu, daty przyznania i stanu rozliczenia środków.
5) zestawienie zadań realizowanych w ramach programu, zawierające :

a) nazwę zadania,
b) szczegółowe zakresy rzeczowe zadań,
c) miejsce realizacji zadań,
d) łączny koszt realizacji zadania,
e) kwotę wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu,
f) podsumowanie kosztów wszystkich zadań realizowanych w ramach programu oraz kwot wnioskowanych z Funduszu,
g) termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
h) nazwę i adres podmiotu realizującego zadanie, o ile jest znana w momencie składania wniosku,

6) informacje o zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania,
7) kopię uchwały organu stanowiącego samorządu.

2. Wnioski powinny ponadto zawierać następujące dane i informacje: Powrót na początek strony

1) przewidywane efekty realizacji programu (liczba osób niepełnosprawnych, korzystających z efektów dofinansowania),
2) inne, wymagane dla danego zadania opinie lub informacje, określone przez Oddział Funduszu.

§ 8.

1. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę:

1) całkowity koszt poszczególnych zadań,
2) wysokość deklarowanego udziału własnego wnioskodawcy,
3) udział, innych niż Fundusz, podmiotów w finansowaniu zadania,
4) wcześniejsze korzystanie przez wnioskodawcę ze środków Funduszu, na dofinansowanie innych programów samorządowych,
5) liczbę osób niepełnosprawnych, do których adresowane są poszczególne zadania,
6) udział osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności połączonym z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, w stosunku do liczby osób niepełnosprawnych, dla których planowane są poszczególne zadania.

2. Wnioski rozpatruje w Oddziale "Komisja do spraw opiniowania wniosków o dotację i dofinansowanie", zwana dalej "Komisją".Powrót na początek strony

3. Komisję powołuje Prezes Zarządu Funduszu lub upełnomocniony Dyrektor Oddziału.

4. W skład Komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej dwie osoby spośród etatowych pracowników Oddziału oraz co najmniej jedna osoba będąca przedstawicielem organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie działania Oddziału. Nieobecność przedstawiciela organizacji pozarządowych na posiedzeniu Komisji, mimo pisemnego zaproszenia, upoważnia Komisję do wydania opinii w składzie osobowym etatowych pracowników Oddziału.

5. W przypadku, gdy wniosek obejmuje dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń zmniejszających skutki niepełnosprawności, Dyrektor Oddziału może się zwrócić o merytoryczną ocenę ich przydatności dla rehabilitacji leczniczej, społecznej lub zawodowej oraz weryfikację przedstawionych kosztorysów w zakresie dotyczącym sprzętu, której dokona pracownik merytoryczny komórki organizacyjnej Biura Funduszu, odpowiedzialnej za weryfikację specjalistyczną, w terminie 14 dni. Po wydaniu opinii wniosek wraz z załącznikami odsyła się do Oddziału w celu dalszego rozpatrywania.

6. Podanie przez wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą, eliminuje wniosek z rozpatrywania.

§9.Powrót na początek strony

1. Rozpatrywanie wniosków odbywa się w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmuje:

1) sprawdzenie, czy Wniosek posiada wymagane załączniki,
2) sprawdzenie wiarygodności podanych we wniosku informacji,
3) potwierdzenie przez radcę prawnego, że zadanie wyszczególnione we wniosku zgodne jest z przepisem ustawy i niniejszej uchwały.

2. Drugi etap obejmuje ocenę merytoryczną zadania, weryfikację przedstawionych kosztów oraz określenie przez głównego księgowego Oddziału lub osobę odpowiedzialną za gospodarkę finansową, czy istnieje możliwość pozytywnego rozpatrzenia wniosku przy uwzględnieniu stanu wykorzystania limitu środków finansowych Oddziału, planowanych na dofinansowanie programów samorządowych. Rozpatrywanie wniosku kończy wydanie przez Komisję opinii.

3. Opinia Komisji określa przedmiot i proponowaną wysokość kwoty dofinansowania, sposób zabezpieczenia lub propozycje odstąpienia od zabezpieczenia, sposób przekazywania środków i proponowany termin rozliczenia.

4. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania oraz o warunkach jego realizacji, podejmują Pełnomocnicy Zarządu działający w Oddziale, zgodnie z zakresem udzielonego pełnomocnictwa.

5. Odmowa udzielenia dofinansowania nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Od odmowy udzielenia dofinansowania nie przysługuje odwołanie.

VI. Zasady ustalania wysokości, przekazywania środków i rozliczania przyznanego dofinansowania

§10.Powrót na początek strony

Przy określaniu wysokości przyznanego dofinansowania bierze się pod uwagę:

1) wykorzystanie na potrzeby niepełnosprawnych środków pochodzących spoza Funduszu: własnych środków wnioskodawcy, środków samorządu terytorialnego lub środków budżetowych poszczególnych resortów, sponsorów, w tym zagranicznych,
2) możliwie równomierne wykorzystanie środków Funduszu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego oraz dla różnych rodzajów niepełnosprawności.
3) zapewnienie racjonalności ekonomicznej wykorzystania środków Funduszu,
4) ograniczenia wynikające z planu finansowego Funduszu, w szczególności z wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania ustawowego.

§11.

1. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów zakupu urządzeń, materiałów lub wykonania usług lub czynności, zakupionych lub wykonanych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem przez wnioskodawcę umowy z Funduszem.

2. Do obowiązków Wnioskodawcy należy zapewnienie, aby podmioty biorące udział w realizacji zadań objętych programem, zatrudniały osoby o kwalifikacjach wymaganych odrębnymi przepisami, uzyskały pozwolenia oraz zapewniły warunki realizacji zadania wymagane przepisami szczegółowymi.

3. Przekroczenie kosztów ponad wysokość określoną w umowie, także w przypadkach, gdy dla prawidłowej realizacji zadania niezbędne było wykonanie dodatkowych usług, robót czy dokonanie zakupu materiałów lub urządzeń nie podlega dofinansowaniu ze środków Funduszu.

4. Wnioskodawca obowiązany jest do powiadomienia Oddziału Funduszu w formie pisemnej, o każdej okoliczności mającej wpływ na termin lub zakres realizacji jego zobowiązań, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia. §12.

1. Przekazanie środków Funduszu na realizację zadania następuje na podstawie pisemnej umowy, zawartej pomiędzy pełnomocnikami Zarządu Funduszu działającymi w Oddziale, a wnioskodawcą.Powrót na początek strony

2. Wzór umowy określa załącznik nr 2 do zasad.

3. Przekazanie środków Funduszu następuje, zgodnie z zapisami umowy, przelewem na wskazane przez wnioskodawcę subkonto na rachunku własnym, wydzielone dla środków otrzymywanych z Funduszu lub na konto dostawcy lub wykonawcy usług wynikające z dokumentów finansowych.

4. Przelew dokonywany jest po dostarczeniu przez wnioskodawcę faktur lub rachunków uproszczonych, wystawionych na wnioskodawcę przez wykonawcę usług lub dostawców towarów - o terminie płatności nie krótszym niż 30 dni od daty ich wystawienia, opatrzonych przez wnioskodawcę klauzulą "płatne ze środków PFRON w wysokości" lub innych dokumentów finansowych, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji mającej charakter ciągły, prowadzonej w okresie dłuższym niż dwa kwartały, dopuszcza się możliwość zaliczkowego przekazywania środków, według następujących zasad:

1) pierwsza transza przekazywana zaliczkowo dotyczy wyłącznie zadań objętych dofinansowaniem. prowadzonych w okresie jednego pełnego kwartału,
2) przekazanie drugiej transzy (kwartalnej) warunkowane jest złożeniem przez wnioskodawcę dokumentów rozliczających co najmniej 75% wartości transzy pierwszej,
3) przekazanie trzeciej i każdej następnej transzy następuje po złożeniu przez wnioskodawcę dokumentów rozliczających co najmniej 75% wartości ostatnio otrzymanej transzy oraz po prawidłowym rozliczeniu kwot przekazanych w transzach wcześniejszych (poprzedzających otrzymaną ostatnią transzę),
4) nie rozliczenie albo nieuznanie przez Fundusz rozliczenia części kwot przekazanych we wcześniejszych transzach, upoważnia Fundusz do przekazania transzy następnej w wysokości zmniejszonej o kwotę nierozliczoną lub o kwotę, której rozliczenia Fundusz nie uznał.

6. Wnioskodawca obowiązany jest ponadto do:

1) przedłożenia w Oddziale Funduszu dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 4. w terminie 14 dni od daty ich wystawienia,
2) przedstawienia w Oddziale dowodu zapłaty udziału własnego w kosztach zadania, jako podstawę do zapłacenia kwoty określonej w umowie o dofinansowanie.

7. Przekazanie środków finansowych Funduszu następuje w terminie do 14 dni od dnia złożenia wymaganego kompletu dokumentów. Powrót na początek strony

 

8. Wnioskodawca obowiązany jest prowadzić wydzielone subkonto na rachunku bankowym dla środków Funduszu oraz prowadzić ewidencję księgową w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie przeznaczenia kwot przekazanych przez Fundusz.

9. W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych, a także podatku od towarów i usług w przypadku wnioskodawców, będących płatnikami VAT.

10. Wnioskodawca zobowiązany jest przy korzystaniu ze środków Funduszu do stosowania zasad postępowania określonych w ustawie o zamówieniach publicznych.

11. Rozliczenie dofinansowań odbywa się zgodnie z zapisami umowy. Podstawę końcowego rozliczenia stanowi rozliczenie finansowe poszczególnych etapów zadania oraz sprawozdanie merytoryczne.

12. Rozliczenie finansowe programu powinno zawierać zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków przekazanych przez Fundusz w odniesieniu do pozycji kosztorysu, a także zestawienie obejmujące:

1) nazwę zadań,
2) koszt realizacji zadań,
3) kwotę przyznaną przez Fundusz,
4) kwotę środków z Funduszu faktycznie wykorzystaną na realizację zadań,
5) udział innych niż Fundusz źródeł finansowania zadań (nazwę źródła i kwotę wydatkowaną).

13. Sprawozdanie merytoryczne powinno zawierać: Powrót na początek strony

1) opis zrealizowanych zadań,
2) określenie terminu realizacji zadań,
3) liczbę osób niepełnosprawnych bezpośrednio i pośrednio korzystających z efektów dofinansowania,
4) ocenę efektów dofinansowania.

14. Wnioskodawca przedstawiając końcowe rozliczenie, składa oświadczenia:

1) o sprawdzeniu prawidłowości przyjętych do rozliczenia i przedstawionych w zestawieniach dokumentów finansowych (rachunków, faktur i innych) pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnoprawnym,
2) o opłaceniu zobowiązań wynikających z przedstawionych w rozliczeniu dokumentów finansowych oraz innych z nimi związanych, wynikających z odrębnych przepisów,
3) o przyjęciu do ewidencji uzyskanych środków trwałych i wyposażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15. Dokumenty składające się na końcowe rozliczenie dofinansowania powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.

16. W przypadkach wymagających przedstawienia przez wnioskodawcę źródłowych dokumentów rozliczeniowych (rachunków, faktur) dopuszcza się przedstawianie ich kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, radcę prawnego lub głównego księgowego.

17. O uznaniu przedstawionego rozliczenia Oddział Funduszu informuje wnioskodawcę na piśmie.

VII. Zasady sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu przekazanych na dofinansowanie zadania

§13.

1. W umowie, o której mowa w § 12 ust. 2 strony ustalają zakres kontroli sprawowanej przez Fundusz, nad prawidłową realizacją zadań.

2. Oddziały Funduszu przekazują Zarządowi Funduszu informacje o zakresie i sposobie wykorzystania środków, zgodnie z odrębnymi zasadami, określonymi uchwałą Zarządu Funduszu. Integralną częścią uchwały są załączniki: wzór wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań wynikających z samorządowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wzór umowy o dofinansowanie programu samorządowego.Powrót na początek strony

 

Uchwała Nr 213/99 z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie: zasad dofinansowania budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów służących rehabilitacji ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

        Na podstawie art.51 ust. 3 pkt 4 i 6 w zw. z art. 47 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123. póz. 776; zm.: Dz.U. Nr 160, póz. 1082, z 1998 r. Nr 99, póz. 628; Nr 106, póz. 668; Nr 137, póz. 887; Nr 156, póz. 1019 i Nr 162, póz. 1118 i póz. 1126) uchwala się, co następuje:

§1

        Uchwala się, ,,Zasady dofinansowania budowy rozbudowy i modernizacji obiektów służących rehabilitacji ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" stanowiące załącznik do uchwały.

§2

1. Traci moc uchwała nr 22/98 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 23 stycznia 1998 r. w sprawie zatwierdzania trybu składania wniosków, zasad przyznawania i rozliczania dofinansowań, w części dotyczącej dofinansowania budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów służących rehabilitacji.

2. Wnioski, które zostały złożone, a nie zostały rozpatrzone przed dniem wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu według przepisów tej uchwały z uwzględnieniem następujących odstępstw przyjętych w uchwale:

1) wnioskodawcy powinni uzupełnić brakujące informacje i dokumenty w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do uzupełnienia braków, pod rygorem odmowy rozpatrzenia wniosku,
2) w przypadku odmowy rozpatrzenia wniosku z przyczyn o których mowa w pkt l. wnioskodawca ma prawo złożyć nowy wniosek,
3) w sprawach wniosków, w których wnioskodawcami są podmioty powstałe w wyniku przekształceń lub utworzonych w związku z reformą ustrojową państwa, reformą ubezpieczeń społecznych i reformą służby zdrowia, zawiesza się w 1999 r. warunek prowadzenia dwuletniej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o których mowa w § 4 ust. 1 zasad.

3. W sprawach wniosków, które zostały rozpatrzone przed dniem podjęcia uchwały, obsługiwanych przez odpowiednie Biura Funduszu obowiązują następujące zasady:

1) zachowują ważność wzory umów stosowane do dnia podjęcia uchwały, w przypadkach, gdy zostały wcześniej wysłane celem podpisania przez wnioskodawców,
2) wnioski, których rozpatrzenie nie wiąże się z koniecznością podejmowania zobowiązań finansowych skutkujących wypłatą środków finansowych Funduszu po dniu podjęcia uchwały, pozostają w kompetencji odpowiednich komórek organizacyjnych Biura Funduszu.

§3

        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Powrót na początek strony

 

Załącznik do Uchwały nr 213/99 Zarządu PFRON z dnia 16 maja 1999 r. "Zasady dofinansowania budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów służących rehabilitacji ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych", zwane dalej "zasadami".

I. Przepisy ogólne

§1.

1. Zasady określają:

1) warunki, jakie muszą spełniać wnioskodawcy, ubiegający się o udzielenie dofinansowania,
2) tryb składania, zasady rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania, 3) zasady przekazywania i rozliczania przyznanego dofinansowania,
4) zasady sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu przekazanych na dofinansowanie zadania.

2. Rehabilitacja lecznicza, zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, których formy i warunki realizacji określone zostały w ustawie oraz przepisach o zakładach opieki zdrowotnej, ochronie zdrowia psychicznego, pomocy społecznej i systemie oświaty.

3. Obiektami służącymi rehabilitacji są;

1) budynki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
2) wydzielone części budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w tym także kondygnacje, stanowiące zamkniętą całość (pomieszczenia użytkowe do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, ciągi komunikacyjne, sanitariaty, szatnie, pomieszczenia techniczne przeznaczone dla urządzeń lub przechowywania materiałów i sprzętu przeznaczonych do obsługi pomieszczeń użytkowych),
3) wydzielone pomieszczenia użytkowe (w przypadku modernizacji), przeznaczone wyłącznie do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 2.

4. Nie są modernizacją roboty polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego oraz roboty stanowiące bieżącą konserwację.

Powrót na początek strony

§2.

1. Kwota dofinansowania ze środków Funduszu wynosi do 70% wartości realizowanego zadania, w przypadku wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, kwota dofinansowania nie może przekroczyć 40% wartości realizowanego zadania.

2. Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie na budowę, rozbudowę lub modernizację może wystąpić ponownie o udzielenie dofinansowania na ten cel, odpowiednio do kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą, o której mowa w ust. 1, a kwotą uzyskanego dofinansowania. Powtórny wiosek nie może dotyczyć urządzeń, robót i czynności, których zakup, montaż lub wykonanie byty poprzednio objęte do finansowaniem. 3. Fundusz nie dofinansowuje kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, który stanowić będzie wyposażenie obiektu będącego przedmiotem dofinansowania.

§3.

1. Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych oraz budowy lub robót budowlanych albo innych usług z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji obiektów służących rehabilitacji, wykonanych po przyznaniu środków finansowych i zawarciu przez wnioskodawcę umowy z Funduszem, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Zakres rzeczowy i finansowy budowy lub robót budowlanych określa projekt budowlany

3. Do obowiązków wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz pozwolenia na budowę, a także w koniecznych przypadkach zapewnienie nadzoru inwestorskiego. Koszty uzyskania pozwolenia, zapewnienia nadzoru inwestorskiego, uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii pokrywa wnioskodawca, z zastrzeżeniem ust. 4. Powrót na początek strony

4. Wnioskodawcy można dofinansować:

1) koszty nadzoru inwestorskiego do wysokości 2 % wartości robót według kosztorysu, zaakceptowanego przez Fundusz,
2) koszty wynagrodzenia inwestora zastępczego do wysokości 3% wartości kosztorysowej robót określonej w kosztorysie, o którym mowa w pkt 1, jeżeli jego ustanowienie wynika z przepisów szczególnych,

5. Przekroczenie kosztów ponad wysokość określoną w uznanym kosztorysie, także w przypadkach, gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót budowlanych wymaganych przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.

6. Wnioskodawca będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, obowiązany jest, w zależności od rodzaju zadania, powierzyć wykonanie budowy lub robót budowlanych wybranym przez siebie podmiotom - w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, z zastrzeżeniem udzielenia gwarancji na wykonywane prace oraz z zachowaniem terminu ich wykonania, określonego w umowie z Funduszem. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania wykonawcy .

7. O zawarciu umowy z wykonawcą wnioskodawca obowiązany jest powiadomić Fundusz w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

II. Warunki jakie muszą spełniać wnioskodawcy, ubiegający się o udzielenie dofinansowaniaPowrót na początek strony

1. 0 dofinansowanie mogą ubiegać się:

1) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie zakładu pracy chronionej i osoby prawne, jeżeli są hipotecznym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości,
2) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli są zarządcą lub użytkownikiem stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości gruntowej, części lub całości budynku użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego lub pomieszczeń, w których prowadzona jest rehabilitacja (decyzja o oddanie w zarząd wydana lub umowa użytkowania zawarta na minimum 10 lat), jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych dłużej niż dwa lata oraz przedstawią jej efekty.

2. Wnioskodawcy powinni udokumentować zapis o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych a wnioskodawcy będący:

1) organizacjami pozarządowymi,
2) osobami fizycznymi lub prawnymi, prowadzącymi działalność gospodarczą, dodatkowo określić prawne gwarancje przekazania majątku o wartości nie niższej, niż wartość udzielonego dofinansowania na cele statutowe w przypadku likwidacji organizacji lub zaprzestania prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie 10 lat od daty rozliczenia dofinansowania.

3. Wnioskodawcy, o których mowa w ust.1 pkt.2, powinni udokumentować zgodę właściciela nieruchomości i właściwych organów na realizację zadania.

4. Wnioskodawcy powinni udokumentować posiadanie lub gwarancję uzyskania środków finansowych w wysokości wystarczającej na realizację zadania w części określonej jako udział własny.

III. Tryb składania, zasady rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania.Powrót na początek strony

§5.

1. Wniosek o udzielenie dofinansowania, ostemplowany pieczątką wnioskodawcy, oraz pieczątkami imiennymi osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wnioskodawcy, należy składać we właściwym terytorialnie dla
siedziby wnioskodawcy Oddziale Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, na właściwych formularzach, wraz z kompletem wymaganych załączników.

2. Oddziały terenowe organizacji pozarządowych nie posiadające osobowości prawnej składają wnioski w Oddziałach Funduszu właściwych terytorialnie dla miejsca realizacji zadania.

3. Wniosek w imieniu wnioskodawcy może złożyć ustanowiony notarialnie pełnomocnik lub osoba upoważniona do składania oświadczeń woli, zgodnie z treścią wpisu w rejestrze sądowym.

4. W nioski o udzielenie dofinansowania należy składać do dnia 1 grudnia roku poprzedzającego realizację zadania.

§6.

1. Nie podlegają rozpatrywaniu wnioski: Powrót na początek strony

1) niekompletne, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,
2) wnioskodawców, którzy:

a) po otrzymaniu dofinansowania na cele, określone w ustawie, nie dotrzymali warunków umowy lub nie złożyli dokumentów rozliczających przyznane dofinansowanie albo
b) zalegają z obowiązkowymi wpłatami na Fundusz.

3) osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dotyczące modernizacji pomieszczeń w wynajmowanych od podmiotów trzecich budynkach lub ich częściach.

2. Oddziały Funduszu w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku mają obowiązek poinformować wnioskodawcę o niekompletności wniosku. Za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę złożenia w Oddziale wszystkich wymaganych przez Fundusz dokumentów.

3. Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.

4. W przypadku nie złożenia kompletu wymaganych dokumentów w terminie: 2 tygodni od daty otrzymania wniosku przez Oddział - wnioski niekompletne podlegają odesłaniu wraz z załącznikami do wnioskodawcy.

5. W przypadku stwierdzenia zawyżenia w kosztorysie cen jednostkowych, przekraczającego o ponad 20% ceny określone w cennikach lub informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD -u, wniosek podlega odesłaniu do wnioskodawcy bez rozpatrzenia.

6. Podanie przez wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.

7. Fundusz nie refunduje kosztów związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.Powrót na początek strony

 §7.

1. Wnioski powinny zawierać następujące dane i informacje:

1) nazwę i adres wnioskodawcy,
2) numer identyfikacji podatkowej NIP,
3) status prawny oraz podstawę prawną działalności wnioskodawcy,
4) dane osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy (wpis w rejestrze sądowym, pełnomocnictwo),
5) nazwę banku i numer konta lub rachunku bankowego,
6) miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
7) przewidywane efekty realizacji zadania (liczba osób niepełnosprawnych korzystających z efektów dofinansowania),
8) wartość kosztorysową zadania,
9) termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
10) ogólną wartość nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek, waz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania,
11) kwotę wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu,
12) informację o innych potwierdzonych źródłach finansowania zadania,
13) kwoty przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu, daty przyznania i stanu rozliczenia, (WOZiRON, Starostwo Powiatowe, Fundusz),
14) numer identyfikacyjny PERON - dotyczy płatników na PFRON,
15) w przypadku zakładu pracy chronionej wniosek powinien zawierać ponadto

a) datę uzyskania statusu zakładu pracy chronionej i numer decyzji,
b) sprawozdanie F-01 i F-02,
c) kwotę naliczenia oraz sprawozdanie z wykorzystania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

16) oświadczenie wnioskodawcy, że nie będzie ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na wyposażenie obiektu,
17) inne wymagane dla danego zadania opinie lub informacje, określone przez Fundusz.

2. Do wniosku należy dołączyć również: Powrót na początek strony

1) tytuł prawny do budynku, obiektu, lokalu itp., odpis z KW,
2) decyzję o warunkach: zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana,
3 ) pozwolenie na budowę,
4) projekt budowlany, dotyczący zakresu prac będących przedmiotem wniosku.

§ 8.

1. Projekt budowlany powinien spełniać wymogi określone dla danego rodzaju obiektów w przepisach prawa budowlanego, o zakładach opieki zdrowotnej, o systemie oświaty, o pomocy społecznej oraz przepisach techniczno-budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujących Polskich Normach i zasadach wiedzy technicznej.

2. Kosztorysy załączone do wniosku powinny spełniać następujące warunki:

1) każda pozycja kosztorysu powinna być szczegółowo wyliczona na podstawie cen jednostkowych, stawek i narzutów - z podaniem podstawy kalkulacji, z zastosowanie średnich cen, według cenników SEKOCENBUD -u, katalogów nakładów rzeczowych i katalogów scalonych nakładów rzeczowych,
2) wkład rzeczowy lub praca własna wnioskodawcy powinny być określone, wartościowo w złotych, zgodnie z
pozycjami kosztorysu.

3. Wnioskodawca powinien jednoznacznie określić, które pozycje kosztorysu mają być sfinansowane ze środków Funduszu.

§ 9.

1. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę całkowity koszt zadania, rodzaj i przeznaczenie obiektu, prawo do nieruchomości (gruntu i obiektu), deklarowany udział własny wnioskodawcy ponad limit określony w § 2 ust. 1, możliwość dofinansowania przez sponsora (fundację, urząd gminy lub inny podmiot) oraz wcześniejsze korzystanie przez wnioskodawcę ze środków Funduszu na inne cele ustawowe, ilość osób niepełnosprawnych, dla których planowane jest zadanie. Skalę punktową oceny wniosków określa załącznik nr 2 do zasad. Powrót na początek strony

2. Rozpatrywanie wniosków odbywa się w dwóch etapach.

1) etap pierwszy obejmuje:

a) sprawdzenie, czy wniosek posiada wymagane załączniki,
b) weryfikację przedstawionych kosztorysów oraz sprawdzenie poprawności rozwiązań technicznych - w przypadku modernizacji także w oparciu o dokonaną wizję lokalną,
c) potwierdzenie przez radcę prawnego zgodności zakresu zadania, będącego przedmiotem wniosku, z zakresem określonym w ustawie.

2) drugi etap obejmuje ocenę wniosku według skali punktowej - i zostaje zakończony wydaniem opinii przez "Komisję do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie" zwaną dalej "Komisją".

3. Komisję powołuje Prezes Zarządu Funduszy lub upełnomocniony Dyrektor Oddziału Funduszu.

4. W skład Komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej dwie spośród etatowych pracowników Oddziału oraz co najmniej jedna osoba będąca przedstawicielem organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie działania Oddziału.
Nieobecność przedstawiciela organizacji pozarządowych na posiedzeniu Komisji, mimo pisemnego zaproszenia, upoważnia Komisję do wydania opinii w składzie osobowym pracowników Oddziału.

5. Opinia Komisji określa w szczególności przedmiot i proponowaną wysokość kwoty dofinansowania, sposób zabezpieczenia lub propozycje odstąpienia od zabezpieczenia, sposób przekazania środków i proponowany termin rozliczenia.

6. Wszystkie wnioski złożone w terminie określonym w § 5 ust. 4 są rozpatrywane według kolejności wynikającej z oceny punktowej wniosków dokonanej według skali, o której mowa w ust. 1. do dnia 30 kwietnia roku następnego.

§ 10.

1. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania do kwoty nie przekraczającej 500.000,00 zł podejmują Pełnomocnicy Zarządu Funduszu w Oddziałach Funduszu, po uzyskaniu pisemnej opinii Komisji.

2. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania w kwocie powyżej 500.000,00 zł podejmuje Zarząd Funduszu po uzyskaniu pisemnej opinii Komisji oraz opinii merytorycznej komórki organizacyjnej w Biurze Funduszu, odpowiedzialnej za weryfikację specjalistyczną.

3. O decyzjach o których mowa w ust. 1 i 2. Wnioskodawca zostanie poinformowany w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

IV. Zasady przekazywania dofinansowaniaPowrót na początek strony

        §11.

1. Wysokość przyznanego dofinansowania, sposób wypłacenia oraz zasady rozliczenia określa umowa.

2. Wzór umowy określa załącznik nr 3 do zasad.

3. Wnioskodawca obowiązany jest do powiadomienia Funduszu, w formie pisemnej, o każdej zmianie mającej wpływ na realizację jego zobowiązań, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia.

§12.

1. Przekazanie środków Funduszu następuje po dostarczeniu przez wnioskodawcę:

1) kosztorysu ofertowego (jeżeli roboty zostały wykonane w pełnym zakresie na podstawie umowy ryczałtowej) lub kosztorysu powykonawczego,
2) protokołu końcowego odbioru robót, podpisanego przez wykonawcę i inspektora nadzoru, jeżeli jego ustanowienie wynikało z treści pozwolenia na budowę.
3) faktur lub rachunków uproszczonych, wystawionych na wnioskodawcę przez wykonawcę lub dostawców - o terminie płatności nie krótszym niż 30 dni od daty wystawienia rachunku, opatrzonych przez wnioskodawcę klauzulą "płatne ze środków PFRON w wysokości......", z zastrzeżeniem ust. 2,
4) dowodu uiszczenia udziału własnego,
5) rozliczenia zużycia materiałów według pozycji kosztorysu w przypadku rozliczenia rachunkami zakupów materiałowych, oraz po sprawdzeniu przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym, przelewem na wskazane konto lub przekazem pocztowym.

2. Do faktur powinny być załączone kosztorysy powykonawcze sporządzone na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych, zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania i zastosowaniem średnich cen według wydawnictw SEKOCENBUD, zaakceptowane przez inspektora nadzoru, jeżeli był ustanowiony lub wnioskodawcę zapisem "określony w kosztorysie zakres prac został wykonany".

3. Wnioskodawca obowiązany jest ponadto do przedłożenia Funduszowi dokumentów rozliczeniowych, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od daty ich wystawienia.

4. W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów opłat i kar umownych, a także podatku od towarów i usług w przypadku płatników VAT.

5. Przekazanie środków finansowych Funduszu następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wymaganego kompletu dokumentów, bezpośrednio przelewem na wskazane konto.

6. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze zadania, przekazanie środków finansowych zostanie wstrzymane do 7 dni po terminie udokumentowania przez wnioskodawcę usunięcia wad.

V. Zasady sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków Funduszu przekazanych na dofinansowanie zadania.

§13.

1. W umowie, o której mowa w § 11 1 ust.1, strony ustalają zakres kontroli sprawowanej przez Fundusz nad realizacją zadania.

2. Oddziały Funduszu przekazują Zarządowi Funduszu informację o zakresie i sposobie wykorzystania środków, przeznaczonych na realizację zadania będącego przedmiotem umowy.
Integralną częścią uchwały są załączniki: wzór wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, skala punktowa oraz wzór umowy o dofinansowanie budowy/rozbudowy/modernizacji obiektów służących rehabilitacji.
Powrót na początek strony

 

Uchwała Nr 219/99 z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla samorządów powiatowych w 1999 r.

streszczenie:
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje podziału środków PFRON w 1999 r. dla samorządów powiatowych wymienionych w załączniku do uchwały.

Uchwała nr 244/99  z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie: zatwierdzenia oferty skierowanej do jednostek samorządu powiatowego dotyczącej realizacji programu dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze realizowanego przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

        Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, póz. 776, Nr 160, póz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz.628, Nr 106, póz. 668, Nr 137, póz. 887, Nr 156, póz. 1019 i Nr 162, póz. 11181 póz. 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, póz. 486) w związku z B2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie zlecenia przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej (Dz. U. Nr 7, póz. 58) uchwala się, co następuje:

§1

        Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdza treść oferty skierowanej do jednostek samorządu powiatowego dotyczącej realizacji programu celowego pod nazwą "Program dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze realizowany przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie" stanowiącej załącznik do uchwały.

§2

        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Powrót na początek strony

 

Załącznik  nr 1 do oferty zlecenia realizacji programu dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Program dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze realizowany przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Program celowy

I. WSTĘP

Ze względu na obowiązywanie od 1 stycznia 1999 roku ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, póz. 668), wejście w życie przepisów ustawy z dnia 6 lutego 1997 r "o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym" (Dz.U. Nr 28, poz.153 z późn. zm.) oraz ukazanie się rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 listopada 1998 r w sprawie "szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia" (Dz.U. Nr 140 póz. 912), zaszła potrzeba opracowania i wdrożenia nowej koncepcji dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

II. DEFINICJEPowrót na początek strony

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, póz. 776 z późn. zm.),

2. rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 listopada 1998 r "w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia" (Dz.U. Nr 140 póz, 912),

3. PFRON - rozumie się przez to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

4. powiecie - rozumie się przez to również miasto na prawach powiatu art. 91 ust 5 ustawy z dnia 5 lipca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz.578),

5. PCPR - rozumie się przez to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a także jednostki organizacyjne w miastach naprawach powiatu wykonujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 35a ustawy.

6. Oddziale - rozumie się przez to oddział PFRON,

7. programie - rozumie się przez to "Program dofinansowania zaopatrzenia osób
niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze realizowany przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie".

8. Kasach Chorych - rozumie się przez to branżową lub regionalne Kasy Chorych,

9. przeciętnym wynagrodzeniu - rozumie się przez to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (art. 2 pkt 4 ustawy), Powrót na początek strony

10. uczestniku programu - rozumie się przez to występującego o przyznanie dofinansowania w ramach programu; w przypadku osób nieletnich (dzieci i młodzieży do lat 18) uczestnikiem jest jedno z rodziców lub opiekun prawny,

11. znacznym stopniu niepełnosprawności - rozumie się przez to: znaczny stopień niepełnosprawności orzeczony przez zespoły orzekające (art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1, 4 i 5, oraz art. 6 ustawy) lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (art. 5 pkt 1 ustawy) lub aktualne orzeczenie byłych Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia o l grupie inwalidzkiej (art. 62 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy) lub orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym w przypadku osób, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny (art. 62 ust. 1 i ust 3 pkt 1 ustawy),

12. umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - rozumie się przez to: umiarkowany stopień niepełnosprawności orzeczony przez zespoły orzekające (art. 3 ust. 1 pkt 2, art. 4 ust. 2 i 4, art. 6 ustawy) lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy (art. 5 pkt 2 ww. ustawy) lub aktualne orzeczenie byłych Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia o II grupie inwalidzkiej (art. 62 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy) lub orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym w przypadku osób, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny (art. 62 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy),

13. lekkim stopniu niepełnosprawności - rozumie się przez to: lekki stopień niepełnosprawności orzeczony przez zespoły orzekające (art. 3 ust. 1 pkt. 3, art. 4 ust. 3 ustawy), lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o częściowej niezdolności do pracy (art.5 pkt 3 ww. ustawy), lub aktualne orzeczenie byłych Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia o III grupie inwalidzkiej (art. 62 ust 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy), lub orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym w przypadku osób, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny (art. 62 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 ustawy).Powrót na początek strony

III. CEL PROGRAMU

        Celem programu jest dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności oraz dzieci i młodzieży z przyznanym zasiłkiem pielęgnacyjnym, lub orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Przedmiotowy cel zostanie osiągnięty poprzez: dofinansowanie ze środków PFRON do udziału własnego osób niepełnosprawnych w kosztach nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wymienionych w rozporządzeniu.

IV. ADRESACI PROGRAMU

        W programie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, które wymagają zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz rodzice lub opiekunowie dzieci niepełnosprawnych z przyznanym zasiłkiem pielęgnacyjnym lub orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

V. FORMY OFEROWANEJ POMOCY

1. Osoby niepełnosprawne i rodzice lub opiekunowie dzieci z przyznanym zasiłkiem pielęgnacyjnym, lub orzeczonym stopniem niepełnosprawności o miesięcznych dochodach ( po ubruttowieniu) niższych niż:

- 80% przeciętnego wynagrodzenia w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego, lub
-100% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych,

    będą mogły otrzymać:

a) dofinansowanie ze środków PFRON pokrywające udział własny osoby niepełnosprawnej w kosztach nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, przy których zakupie zgodnie z rozporządzeniem taki udział jest wymagany, a także
b) dofinansowanie do zakupu ponad standardowego zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wymienione w rozporządzeniu (przyjmując limit Kasy Chorych za standard), przy czym kwota dofinansowania nie może przekroczyć wartości 30% kwoty limitu wyznaczonego przez Kasę Chorych dla danego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego.

    Dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu nie mogą być objęte:

- okulary l soczewki kontaktowe,
- systemy wspomagające słyszenie tj. pętle induktofoniczne, systemy FM i na podczerwień.

VI. REALIZATORZY PROGRAMU

1. PCPR przyjmuje, rozpatruje, przyznaje środki finansowe i rozlicza wystąpienia o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Powrót na początek strony

2. PCPR sporządza rozliczenie wydatkowanych w ramach programu środków PFRON.

3. Rozliczenie otrzymanych środków PFRON podpisane przez osoby statutowo uprawnione do reprezentowania powiatu (lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu) składane jest we właściwym terytorialnie Oddziale PFRON.

VII. PROCEDURA REALIZACYJNA

1. Uczestnik programu chcąc uzyskać dofinansowanie zwraca się do PCPR z kompletem wymaganych dokumentów, wymienionych w Rozdziale VII pkt. 3 programu.

2. PCPR na podstawie prawidłowo przygotowanych dokumentów rozstrzyga o przyznaniu dofinansowania.

3. Środki z dofinansowania zostają przekazane uczestnikowi programu bądź wykonawcy lub dostawcy przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych na podstawie:

a) faktur rachunków uproszczonych za zakupione przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze wystawionych na osobę niepełnosprawną a w przypadku dziecka niepełnosprawnego na jego rodzica lub prawnego opiekuna, wyszczególniających kwotę opłaconą przez Kasę Chorych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego osoby niepełnosprawnej lub rodzica opiekuna dziecka niepełnosprawnego, lub faktur rachunków z odroczonym terminem płatności, nie krótszym niż 30 dni od daty wystawienia przez wykonawcę lub dostawcę przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych wystawionych na osobę niepełnosprawną a w przypadku dziecka niepełnosprawnego na jego rodzica lub prawnego opiekuna, wyszczególniających kwotę opłacaną przez Kasę Chorych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego osoby niepełnosprawnej lub rodzica opiekuna dziecka niepełnosprawnego,
b) kopii aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność lub zaświadczenia o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego przez rodzica opiekuna dziecka niepełnosprawnego,
c) oświadczenia o miesięcznych dochodach (po ubruttowieniu) osoby niepełnosprawnej lub rodzica/opiekuna dziecka niepełnosprawnego w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego.

4. PCPR prowadzi rejestr przyznanych dofinansowań i sporządza listy imienne zawierające poza imieniem i nazwiskiem, stopień niepełnosprawności, rodzaj, typ, cenę i ilość poszczególnych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kwotę dofinansowania ze środków PFRON.Powrót na początek strony

 
5. Na podstawie prowadzonych rejestrów, o których mowa w punkcie 4, PCPR kontroluje częstotliwość korzystania przez uczestników programu z dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

6. Rozliczenie dofinansowania stanowią kopie faktur/rachunków uproszczonych wraz z dowodami zapłaty, wystawione na osobę niepełnosprawną lub rodzica/opiekuna dziecka niepełnosprawnego opatrzone przez upoważnionego urzędnika PCPR klauzulą "opłacone ze środków PFRON w kwocie dofinansowania .............. zł", potwierdzone za zgodność z oryginałem, sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalno - prawnym.

7. Upoważniony urzędnik PCPR umieszcza na oryginale rachunku klauzulę opłacone ze środków PFRON w kwocie dofinansowania ............... zł".   Powrót na początek strony

 

 

Uchwała Nr 252/99 z dnia 10 czerwca 1999 r. w sprawie: podziału na poszczególne powiaty środków finansowych przeznaczonych w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 1999r., na realizację zadania w zakresie dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych.

§1

        Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje podziału na poszczególne powiaty środków finansowych przeznaczonych w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 1999 r., na realizację zadania w zakresie dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych, stanowiącego załącznik do uchwały .

§2Powrót na początek strony

        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 266/99 Zarządu PFRON z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Uchwała Nr 297 /99 z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie: zasad udzielania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowania pracodawcom prowadzącym zakłady nie posiadającym statusu zakładu pracy chronionej w celu utrzymania istniejących a zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486 ) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Udzielenie dofinansowania ze środków PFRON, zwanego dalej ,,Funduszem" pracodawcom prowadzącym zakłady nie posiadającym statusu zakładu pracy chronionej zwanych dalej ,, zakładem" w celu utrzymania istniejących a zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych zwanego w dalszej treści ,,dofinansowaniem" ma przede wszystkim na celu długookresowe odsunięcie zagrożenia likwidacji miejsc pracy osób niepełnosprawnych.

2. Dofinansowanie może być udzielone pracodawcom prowadzącym zakłady , który:

1) przeprowadzają zwolnienia grupowe pracowników w trybie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz.U. z 1990 r. Nr 4, poz. z późniejszymi zmianami ), z wyjątkiem zwolnień spowodowanych likwidacją i upadłością.

lub

2) przeprowadzają proces restrukturyzacji, albo

3 ) ponoszą koszty związane z dostosowaniem miejsc pracy osobom, które w trakcie stosunku pracy uzyskały orzeczenie o:

a) stopniu niepełnosprawności,

b) podwyższeniu stopnia niesprawności

§ 2

        Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia technicznego, oraz na szkolenia związane z utrzymaniem miejsc pracy osób niepełnosprawnych.Powrót na początek strony

    § 3

            Dofinansowaniem nie mogą być objęte miejsca pracy osób niepełnosprawnych , które :

 1. są refundowane ze środków Funduszu w trybie art. 26 lub 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 1998 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwanej dalej " ustawą " i umowa o zwrot kosztów organizacji , przystosowania miejsca pracy lub wynagrodzeń pracowników jeszcze nie wygasła,
 2. zostały dofinansowane na podstawie art.47 ust pkt. 1 ustawy i nie upłynął 5 letni okres od daty podpisania umowy.

§ 4

        Pracodawca prowadzący zakład może otrzymać dofinansowanie, jeśli spełni łącznie następujące warunki:

1) nie jest objęty postępowaniem upadłościowym,

2) nie ma wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu ,

3) wykaże realne zagrożenie likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych w zakładzie,

4) przedstawi gwarancję wykorzystania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem w postaci zabezpieczenia nie niższego niż 100% kwoty dofinansowania, o które się ubiega. Wśród zabezpieczeń mogą się znaleźć m.in.: hipoteka , gwarancja bankowa, przewłaszczenie rzeczy ruchomych, weksel własny zakładu poręczony przez członków zarządu wraz z małżonkami lub udziałowców spółki/ właścicieli . Zabezpieczenia nie dotyczą jednostek i zakładów budżetowych oraz samorządowych, zatrudniających osoby niepełnosprawne.

§ 5

        W przypadku otrzymania dofinansowania pracodawca prowadzący zakład zobowiąże się do nie zmniejszania zatrudnienia osób niepełnosprawnych poniżej liczby etatów, na którą otrzymał dofinansowanie, przez okres dwóch lat od dnia zawarcia umowy z Funduszem o dofinansowanie.

§ 6

 1. Kwota dofinansowania nie może przekraczać iloczynu liczby objętych dofinansowaniem miejsc pracy zatrudnionych osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełne etaty i 75% kwoty przeciętnego kosztu utworzenia ze środków Funduszu stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w roku poprzedzającym przyznanie dofinansowania, powiększonej o zakładany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik inflacji.
 2. Przeciętny koszt utworzenia ze środków Funduszu stanowiska pracy , o którym jest mowa w ust. 1, określany jest corocznie przez Zarząd Funduszu w terminie do 15 lutego.
 3. W roku 1999 przeciętny koszt , o którym jest mowa w ust. 2 wynosi 16.435 zł.

§ 7

        Procedurę dotyczącą trybu składania i rozpatrywania wniosku o dofinansowanie określa "Regulamin przyznawania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowania zakładom pracy nie posiadającym statusu zakładu pracy chronionej w celu utrzymania istniejących a zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych"- stanowiący załącznik do uchwały.

§ 8

        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Powrót na początek strony

 

Załącznik do uchwały 297/99 Zarządu PFRON z dnia 8 lipca 1999 r.

        Regulamin przyznawania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowania pracodawcom prowadzącym zakłady nie posiadające statusu zakładu pracy chronionej w celu utrzymania istniejących a zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych- zwany w dalszej treści ,,Regulaminem".

Rozdział I - sporządzenie i złożenie wniosku

 1. Wnioskodawca sporządza wniosek wypełniając druk, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i składa go we właściwym terenowo Oddziale Funduszu .
 2. Wnioski niekompletne, niewłaściwie sporządzone lub zawierające nieprawdziwe dane nie będą rozpatrywane.
 3. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku Oddział Funduszu zobowiązany jest powiadomić o tym wnioskodawcę w terminie do 14 dni od daty złożenia niekompletnego wniosku wzywając do uzupełnienia dokumentów.
 4. Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu .
 5. Wniosek o dofinansowanie jest propozycją zawarcia umowy cywilnoprawnej i nie podlega rozpatrywaniu w trybie kodeksu postępowania administracyjnego.Powrót na początek strony

Rozdział II - rozpatrzenie wniosku i decyzja Pełnomocników Zarządu Funduszu

 1. Wnioski są rozpatrywane w kolejności wynikającej ze złożenia w Oddziale Funduszu kompletnych wniosków.
 2. Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć na prośbę Funduszu wszelkie dodatkowe dokumenty i informacje niezbędne do przeprowadzenia analizy wniosku. Fundusz nie zwraca kosztów związanych z przygotowaniem wniosku.
 3. Oddział Funduszu analizuje wniosek w zakresie:

  a) spełnienia przez wnioskodawcę formalnych kryteriów dofinansowania i określenia maksymalnej, możliwej kwoty dofinansowania,

  b) oceny proponowanych przez wnioskodawcę zabezpieczeń,

  c) oceny realności przedstawionego programu naprawczego w przypadku ubiegania się przez wnioskodawcę o dofinansowanie z tytułu przeprowadzanej restrukturyzacji.

 4. Oddział Funduszu sporządza kartę obiegową do wniosku - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. Zawarte w niej dane są syntezą zgromadzonych informacji i opinii. W karcie obiegowej zawarta jest propozycja pracownika merytorycznego w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 5. Propozycja pracownika merytorycznego opiniowana jest przez radcę prawnego oraz przez co najmniej 3-osobową Komisję ds. opiniowania wniosków zwaną w dalszej treści Komisją, powoływaną przez Prezesa Zarządu Funduszu lub upełnomocnionego Dyrektora Oddziału Funduszu .
 6. W skład Komisji wchodzą pracownicy Funduszu .
 7. Wniosek zaopiniowany przez Komisję kierowany jest do ostatecznego rozpatrzenia przez Pełnomocników Zarządu Funduszu .
 8. Pełnomocnicy Zarządu Funduszu w terminie do 60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku zobowiązani są do podjęcia decyzji w sprawie dofinansowania.
 9. Od decyzji Pełnomocników Zarządu Funduszu, o której mowa w pkt. 8 nie przysługuje odwołanie.
 10. decyzji Pełnomocników Zarządu Funduszu wnioskodawca informowany jest pisemnie w terminie Powrót na początek strony

14 dni od daty podjęcia decyzji.

Rozdział III - realizacja wniosku

 1. Oddział Funduszu przygotowuje umowę o dofinansowanie, która winna być każdorazowo zaakceptowana / parafowana przez radcę prawnego
 2. Pełnomocnicy Zarządu Funduszu zawierają z wnioskodawcą umowę o dofinansowanie, wzór której stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

Rozdział IV - rozliczenie i kontrola wykorzystania środków finansowych

 1. Wnioskodawca rozlicza dofinansowanie zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie, o której mowa w Rozdziale III pkt. 2 Regulaminu.
 2. W uzasadnionych przypadkach Oddział Funduszu przeprowadza u wnioskodawcy kontrolę zgodności wykorzystania dofinansowania z warunkami umowy, a następnie sporządza notatkę z kontroli .
 3. Dokumenty niezbędne do rozliczenia dofinansowania są następujące:

  1) do zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia technicznego

  1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego i protokół postępowania o zamówienie publiczne w przypadku kwot przekraczających 30 tys. ECU
  2. umowa z dostawcą / wykonawcą
  3. protokół rozruchu maszyn i urządzeń
  4. dokument przejęcia środka trwałego ,, OT"
  5. faktura dot. produktu zakupu, ( lub rachunku uproszczonego )Powrót na początek strony

  2) szkolenia / przekwalifikowania:

  1. szczegółowy program szkolenia
  2. szczegółowy wykaz wydatków według rodzajów
  3. umowa z organizatorem lub wykonawcą szkolenia
  4. dokumenty źródłowe potwierdzające wykonanie czynności przewidzianych w programie szkoleń i dokonanie zapłaty tj. rachunki z dowodami zapłaty.
 4. Zakład może wystąpić o zmianę postanowień zawartej umowy o dofinansowanie w celu utrzymania istniejących a zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób, jeżeli spełni łącznie następujące warunki:

1/ wywiązuje się bez zastrzeżeń z realizacji umowy i nie naruszył jej postanowień,

2/ uzasadni wystąpienie o zmianę postanowień umowy, a w szczególności, że nie można było wcześniej przewidzieć okoliczności będących powodem wystąpienia,

3/ przedstawi efekty, które będą skutkiem zmian w przeznaczeniu dofinansowania, złoży wniosek nie później niż na trzy miesiące przed upływem terminu rozliczenia ustalonego w umowie i nie później niż na miesiąc przed upływem terminu rozliczenia w przypadku wystąpienia wyłącznie o jego przedłużenie.

Powrót na początek strony

 

 

    Załącznik nr 2 do Regulaminu

KARTA OBIEGOWA

do wniosku nr (nr wniosku) z dnia (data zarejestrowania)

o dofinansowanie w celu utrzymania istniejących a zagrożonych likwidacją

(liczba etatów ) .................. miejsc pracy osób niepełnosprawnych

1. Dane ogólne o wnioskodawcy

a) Wnioskodawca...........................................  
b) Regon........................................................  
c) NIP............................................................  
d) Identyfikator PFRON.................................  

2. Przedmiot działalnościPowrót na początek strony

3. Zatrudnienie wg. stanu na dzień .     r.

Wyszczególnienie [osoby] [etaty]
Zatrudnienie ogółem    
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, w tym:    
Liczba zagrożonych miejsc pracy, będących przedmiotem wniosku    

4. Sytuacja ekonomiczno - finansowa zakładu

[tys. zł]

Wybrane dane z rachunku wyników 31.12.199. okres bieżący
Przychody ze sprzedaży    
Koszty działalności operacyjnej    
Zysk / strata ze sprzedaży    
Pozostałe przychody operacyjne    
Pozostałe koszty operacyjne    
Zysk / strata netto    

[tys. zł]Powrót na początek strony

5. Informacje o dotychczas otrzymanych środkach z PFRON .

6. Informacja o obowiązkowych wpłatach na PFRON oraz innych zobowiązaniach wobec PFRON:

7. Wnioskowana przez zakład kwota dofinansowania, jej przeznaczenie i proponowane zabezpieczenia

Kwota............................... .............. zł
Przeznaczenie.................... 1.

2.

Zabezpieczenie.................. 1.

2.

8. Propozycja pracownika merytorycznego:

Kwota............................... ............. zł
Przeznaczenie.................... 1.

2.

Zabezpieczenie.................. 1.

2.

Transze.............................. 1.
Termin rozliczenia.............  

UzasadnieniePowrót na początek strony

9. Maksymalna kwota dofinansowania: .............. zł

10. Podstawa prawna

11 Załączone dokumenty

12. Kartę obiegową sporządził:

                                                      ............................, dn. ..................................................

13. Opinia prawna:

14. Opinia Komisji:

15. Decyzja Pełnomocników Zarządu PFRON:  Powrót na początek strony

 

    Załącznik nr 3 do Regulaminu

UMOWA NR ...

o dofinansowanie w celu utrzymania istniejących
a zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych

 

zawarta w dniu .................... w ....................pomiędzy:

............. Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy

Al. Jana Pawła II nr 13, zwanym w treści umowy ,,Funduszem", reprezentowanym przez:

1. Pana/Panią ..............- Dyrektora .......................Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- Pełnomocnika Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2. Pana/Panią ...............-...........................................................- Pełnomocnika Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

a

.........................z siedzibą w ...............przy ul. ................... zwanym w dalszej treści umowy "Zakładem ", reprezentowanym przez:

1. Pana/Panią ................. -Powrót na początek strony

2. Pana/Panią ................. -

§ 1

Fundusz przyznaje Zakładowi na jego wniosek z dnia ........środki finansowe w kwocie ..........................zł /słownie: /.

§ 2

Przyznane przez Fundusz środki finansowe, o których mowa w § 1, zostaną przeznaczone wyłącznie na:

............................................................................................................................................................................

§ 3

1. Zakład zobowiązuje się do:

1/ wykorzystania przyznanego dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem, określonym w § 2

2/ nie zmniejszenia przez okres 2 lat stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych poniżej poziomu......etatów;

3/ przedłożenia dokumentów rozliczeniowych wskazujących na wykorzystanie przyznanych środków na cele określone w § 2 - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;

4/ przesyłania przez okres dwóch lat od daty podpisania niniejszej umowy kwartalnych sprawozdań o stanie zatrudnienia do Oddziału Funduszu - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy;

5/ końcowego rozliczenia otrzymanych środków w terminie do................................................

2. Fundusz zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanych środków.Powrót na początek strony

§ 4

1. Prawne zabezpieczenie zwrotu udzielonej pomocy finansowej stanowi:

1/ ustanowienie hipoteki zwykłej w kwocie dofinansowania na nieruchomości Zakładu zlokalizowanej w ................ przy ul..................., dla której prowadzona jest księga wieczysta KW. nr....................., na okres 2 lat od daty podpisania niniejszej umowy.

2/ weksel własny in. blanco ,,bez protestu".

3/ inne zabezpieczenia .....................................

2. Koszty związane z udzieleniem zabezpieczeń, o których jest mowa w ust 1 ponosi Zakład.

§ 5

1. Środki finansowe wynikające z niniejszej umowy przekazane zostaną po ustanowieniu zabezpieczenia oraz potwierdzeniu przez Fundusz, że Zakład nie zalega z obowiązkowymi wpłatami na Fundusz,*

2. Za uzyskane zabezpieczenie, o którym mowa w § 4 ust 1 pkt. 1,2 uznaje się dostarczenie przez Zakład wypis z księgi wieczystej o dokonaniu wpisu hipoteki oraz weksla własnego in. blanco.Powrót na początek strony

§ 6

Fundusz zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu przekazanych środków wraz z ustawowymi odsetkami licząc od dnia przekazania środków finansowych na konto zakładu w następujących przypadkach:

1/ niewywiązania się przez pracodawcę prowadzącego zakład z umowy;

2/ złożenia we wniosku lub w rozliczeniu oświadczeń niezgodnych ze stanem rzeczywistym.

§ 7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Sądem właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych w zakresie interpretacji bądź wykonania niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Oddziału Funduszu.

§ 9

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 Oddziału Funduszu oraz 1 dla Zakładu.

 

PRACODAWCA - PROWADZĄCY  ZAKŁAD ...............................................................................................FUNDUSZ

 

Powrót na początek strony

 

 

Uchwała Nr 311 /99 Zarządu PFRON z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie: zatwierdzenia ,,Procedury realizacji w Oddziałach PFRON wniosków w sprawie refundacji poniesionych kosztów przez zakłady pracy chronionej wdrażających i posiadających system zapewnienia jakości według norm ISO"

Streszczenie:

Wnioski o dofinansowanie w trybie refundacji kosztów wdrażania systemu jakości wg norm serii ISO ze środków PFRON składane są we właściwych dla siedziby wnioskodawcy Oddziałach PFRON. Składanie wniosków w przypadku ZPCh posiadających wdrożony system, może mieć miejsce po skompletowaniu całości dokumentacji, natomiast w przypadku ZPCh będących w trakcie wdrażania systemu, etapowo można występować o dofinansowanie poprzez refundację poniesionych kosztów wdrażania systemu jakości - po każdym etapie wdrażania systemu zgodnie z podziałem zawartym w Programie (przygotowanie do opracowywania systemu; opracowywanie systemu; uruchomienie i wdrożenie systemu; uzyskanie certyfikatu ISO) składając wnioski maksymalnie cztery razy - lub łącząc etapy po kilka lub występując o refundację kosztów po zakończeniu całości procesu wdrażania - (za każdym razem obowiązuje taka sama procedura powtarzana w celu uaktualnienia danych).Powrót na początek strony

 

Uchwała Nr 313 /99 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 14 lipca 1999 r. Zmieniająca uchwałę nr 31/99 Zarządu PFRON z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie zatwierdzenia zasad dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON, zmienionej uchwałą nr 146/99 Zarządu PFRON z dnia 31 marca 1999 roku.

    Streszczenie:

    Decyzją Zarządu PFRON przez zmiany w uchwale 31/99 umożliwiono korzystanie z dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osobom do 16 roku życia, uznanych przez publiczny zakład opieki zdrowotnej za niepełnosprawne, które przebywają w domu pomocy społecznej, domu dziecka lub innej placówce opiekuńczo - wychowawczej i z tego tytułu pozbawione są prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (z wyjątkiem osób, za których pobyt rodzina ponosi odpłatność).Powrót na początek strony

        

 Załącznik nr 1

do Zasad i procedur udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier w komunikowaniu się.

                                                                                                                                                                                             

                                                                                 ....................................................................................................

                                                                                                data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok)

 

............................... /...................................... /................................

nr kolejny wniosku                 powiat            rok złożenia wniosku

               WNIOSEK

o dofinansowanie* / sfinansowanie* zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu likwidacji

barier w komunikowaniu się

**********************************************************************************************

Uwaga, przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z zasadami i procedurami udzielania osobie fizycznej dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier w komunikowaniu się.

**********************************************************************************************

Wnioskodawca (proszę wypełnić drukowanymi literami) Powrót na początek strony

  ............................................................................................................................. syn/córka* .......................

                                           imię (imiona) i nazwisko                                                                                       imię ojca

 

seria .........  nr ...............................  wydany w dniu ................................. przez ..........................................

                         dowód osobisty

nr PESEL......................................................... nr NIP  ................................................................................

 miejscowość .............................................  ulica ........................................................  nr domu .................. 

nr lokalu .............

                         adres stałego zameldowania

nr kodu ...... -............. poczta ...................................................................  powiat .......................................

 województwo ..............................................................  nr tel./fax. (z nr. kier.) ............................................

Proszę o dofinansowanie*/ sfinansowanie*.......................................................................................................

   należy podać nazwę urządzenia (ewentualny montaż), rodzaj usługi

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

w łącznej wysokości ..................................................................................   Powrót na początek strony

(słownie ........................................................................................................................................... zł),

co stanowi .................... % ceny brutto, pomniejszonej o ewentualne dofinansowanie z innych źródeł.

    W przypadku ubiegania się o dofinansowanie zobowiązuję się do zapłacenia z własnych środków pełnej kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy ceną zakupu urządzenia wraz z montażem*/ kosztem wykonania usługi*, pomniejszonej o ewentualne dofinansowanie z innych źródeł a przyznaną ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotą dofinansowania.

Krótkie uzasadnienie składanego wniosku

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Informacje o Wnioskodawcy  

I. Stopień niepełnosprawności lub jego odpowiednik(1)

1.     znaczny,

 

    ·    inwalidzi I grupy,

 

    ·   osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji,

 

    ·   osoby stale albo długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

 

    ·  osoby w wieku do lat 16 (w przypadku pobierania nauki w szkole do 24 lat), którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

 

2.        umiarkowany,

 

    ·    inwalidzi II grupy,

 

    ·    osoby całkowicie niezdolne do pracy,

 

    ·     inwalidzi III grupy ze względu na głuchotę lub głuchoniemotę

 

3.        lekki,

 

    ·   pozostali inwalidzi III grupy,

 

    ·    osoby częściowo niezdolne do pracy,

 

    ·    osoby stale albo długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym

 

Powrót na początek strony

 

II. Rodzaj niepełnosprawności (1)

1.        dysfunkcja narządu ruchu z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim;
wrodzony brak albo amputacja dłoni lub rąk

 

2.        inna dysfunkcja narządu ruchu

 

3.        dysfunkcja narządu wzroku

 

4.        dysfunkcja narządu słuchu

 

5.        dysfunkcja narządu mowy

 

6.        deficyt rozwojowy (upośledzenie umysłowe)

 

7.        niepełnosprawność z ogólnego stanu zdrowia

 

 
III. Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Wnioskodawcą (w tym osoby niepełnosprawne)

 

Imię i nazwisko – pokrewieństwo

niepełnosprawność

dochód miesięczny brutto [zł]

stopień(2)

rodzaj(3)

1.         

 

 

 

2.         

 

 

 

3.         

 

 

 

4.         

 

 

 

5.         

 

 

 

6.         

 

 

 

7.         

 

 

 

 

IV. Sytuacja zawodowa (1)

1.        zatrudniony*/ prowadzący działalność gospodarczą*

 

2.        młodzież w wieku od lat 18 do 24, ucząca się w systemie szkolnym lub studiująca*

 

3.        bezrobotny poszukujący pracy* / rencista poszukujący pracy*

 

4.        rencista*/ emeryt* niezainteresowany podjęciem pracy

 

5.        dzieci i młodzież do lat 18

 


Powrót na początek strony

V. Średni dochód miesięczny brutto na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy(1)  

1.        poniżej 100,00 zł

 

2.        101,00 – 200,00 zł

 

3.        201,00 – 300,00 zł

 

4.        301,00 – 400,00 zł

 

5.        401,00 – 500,00 zł

 

6.        501,00 – 600,00 zł

 

7.        601,00 – 700,00 zł

 

8.        701,00 – 800,00 zł

 

9.        powyżej 800,00 zł

 

 VI. Korzystanie ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (1)

1.        na likwidację barier w komunikowaniu się:

 

1.1. nie korzystałem

 

1.2. korzystałem (w tym ze środków przyznanych przez WOZiRON)

 

a) przedmiot dofinansowania............................................................................................................................................

b) data otrzymania dofinansowania.................................................................................................................................

c) kwota dofinansowania [zł]............................................................................................................................................

2.        korzystałem na inne cele ustawowe i rozliczyłem się

 

3.        korzystałem na inne cele ustawowe i jestem w trakcie rozliczenia

 

4.        korzystałem i nie rozliczyłem się

 

Powrót na początek strony

 VII. Informacja o ewentualnym dofinansowaniu z innych źródeł, przeznaczonym na ten sam cel

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Uprzedzona/y o odpowiedzialności wynikającej z art. 297 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553) oświadczam, że dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym.
O zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku zobowiązuję się informować w ciągu 14 dni.

 

...................................................................................

(podpis Wnioskodawcy* /Przedstawiciela ustawowego*/

opiekuna prawnego*/ Pełnomocnika*/)            

 

 

Przedstawiciel ustawowy (dla małoletniego Wnioskodawcy), Opiekun prawny lub Pełnomocnik

 

.............................................................................................................................  syn/córka* .......................

                                           imię (imiona) i nazwisko                                                                                       imię ojca

seria ......... nr ............................  wydany w dniu ..............................  przez .............................................

                         dowód osobisty

nr PESEL.......................................................... nr NIP .............................................................................

miejscowość .............................................  ulica .............................................................  nr domu ...........  

nr lokalu ..........

                         adres stałego zameldowania

nr kodu ...... -............. poczta ...................................................................  powiat .....................................

województwo ..............................................................  nr tel./faksu (z nr. kier.) ...............................................

ustanowiony Opiekunem*/ Pełnomocnikiem*

 .............................................................................................................................. ,

*postanowieniem Sądu Rejonowego ............................................... z dn. ..................................  sygn. akt ......

*na mocy pełnomocnictwa potwierdzonego przez Notariusza ............................................................................

z dn. ..............................................................................  repet. nr ....................................................................


Załączniki do wniosku:
Powrót na początek strony

1.       Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik.

2.       Kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób.

3.       Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności,  jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu.

4.       Zaświadczenie* / oświadczenie* o dochodach Wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z Wnioskodawcą.

5.       Zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub 

      poszukującego pracy.

6.       Kopia decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego, w przypadku jego pobierania.

7.       Kopia decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej, jeśli takie występują.

8.       Zgoda właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego, jeżeli taka zgoda jest wymagana.

 

 Adnotacje przyjmującego wniosek

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

I. Ocena zasadności wniosku Powrót na początek strony

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 

............................................

data i podpis

II. Opinia Komisji ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

.........data..........................................................................................................................................podpisy.

Powrót na początek strony

III. Decyzja o przyznaniu dofinansowania

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Powrót na początek strony

...................................

(data, podpisy)

Uchwały Rady Nadzorczej:

Uchwała Nr 9/99 z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie: kryteriów przyznawania prowadzącym zakłady pracy chronionej subwencji ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Uchwała Nr 11/99 z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie: zatwierdzenia programu celowego "Pomoc dziecku niepełnosprawnemu - wspomagające i alternatywne metody porozumiewania" program dofinansowania projektu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju "Sieć instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym - wspomagające i alternatywne metody porozumiewania" realizowanego w ramach projektu Umbrella.Powrót na początek strony

 

Uchwała Nr 12/99 z dnia 14 kwietnia 1999 r. zmieniająca uchwałę nr 23/98 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 8 września 1998 r. w sprawie zatwierdzenia programu specjalnego "Centralna kuchnia" w Stargardzie Szczecińskim.

Uchwała Nr 13/99 z dnia 28 kwietnia 1999 r. zmieniająca uchwałę nr 26/98 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie "Programu pomocy dla zakładów pracy chronionej wdrażających i posiadających system zapewnienia jakości według norm ISO oraz zasady jego finansowania".

Uchwała Nr 18/99  z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie: zatwierdzenia programu celowego ,,Program szkolenia pracowników samorządów powiatowych".Powrót na początek strony

 

Uchwała Nr 49/99 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  z dnia 28 grudnia 1999 r. zmieniająca uchwałę nr 34/98 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie kryteriów przyznawania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez zakłady pracy chronionej.

 Na podstawie art.50 ust. 6 pkt 2 oraz w związku z art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych / Dz.U. Nr 123, poz.776, Nr 160 poz.1082, z 1998 r. Nr 99 poz. 628, Nr 106 poz. 668, Nr 137, poz.887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz.1118 i poz.1126, z 1999 r. Nr 49, poz.486 i Nr 90, poz.1001/ uchwala się, co następuje:

§ 1

 W uchwale nr 34/98 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 3 grudnia 1998r. w sprawie kryteriów przyznawania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez zakłady pracy chronionej wprowadza się następujące zmiany:

 1) § 1 ust.2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

,,5) kredycie - należy przez to rozumieć kredyt inwestycyjny lub obrotowy zaciągnięty w banku przez prowadzącego zakład pracy chronionej z wyłączeniem kredytów w rachunku bieżącym i w linii kredytowej.”,

 2) § 5 otrzymuje brzmienie: Powrót na początek strony

 

,,Maksymalna wysokość kredytów, do których zakład może uzyskać dofinansowanie nie może przekroczyć sumy kwot:  

-70.000,00 zł. na jedną osobę niepełnosprawną zatrudnioną w zakładzie o znacznym stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełne etaty,

-40.000,00 zł. na jedną osobę niepełnosprawną zatrudnioną w zakładzie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełne etaty,

-25.000,00 zł. na jedną osobę niepełnosprawną zatrudnioną w zakładzie o lekkim stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełne etaty.”,

 3) § 9 ust. 2 pkt 2 i 5 otrzymują brzmienie:

„2) informację o uzyskanych środkach z Funduszu, w tym ilość zrefundowanych stanowisk pracy przez WOZiRON oraz starostów za okres od uzyskania statusu zakładu pracy chronionej do dnia złożenia wniosku,

5) informację z banku kredytującego o szacunkowej wysokości odsetek, jakie zakład zapłaci z tytułu zaciągniętych umów kredytowych za okres objęty wnioskiem.”,

 4) §  14 otrzymuje brzmienie:

„1.Wniosek o dofinansowanie na 2000 r. do oprocentowania kredytów zaciągniętych w 1999 r. i wcześniej zakład powinien złożyć w terminie do 20 stycznia 2000 r.

2.Wnioski zakładów przyjęte w styczniu i lutym 2000 r. zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 60 dni.

3.Wnioski przyjęte od zakładów od 01 marca 2000 r. Fundusz rozpatrzy
w terminie określonym w § 7.”,

 5) Wprowadza się nowy załącznik Nr 1 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 §2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2000 r.Powrót na początek strony

 

Powrót do strony głównej  Problemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o autorze witryny

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:    kwiecień, 2003   e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinie  romans@idn.org.plPowrót na początek stronyPowrót na początek strony    INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych