Powrót do strony głównej  Problemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej
 

 

Uchwała nr 121/2000
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z dnia 22 marca 2000 r.

zmieniająca uchwałę nr 31/99 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie zatwierdzenia zasad dofinansowywania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON.

    Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776, Nr 160, poz. 1082; z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i poz.1126; z 1999 r. Nr 49, poz. 486, poz. 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280) uchwala się, co następuje:

§ 1

    W załączniku do uchwały nr 31/99 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 stycznia 1999 r w sprawie zatwierdzenia zasad dofinansowywania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON zmienionej uchwałą nr 146/99 Zarządu PFRON z dnia 31 marca 1999 r. i uchwałą nr 313/99 Zarządu PFRON z dnia 14 lipca 1999r. oraz uchwałą nr 78/2000 z dnia 29 lutego 2000 r. wprowadza się następujące zmiany:Powrót na początek strony

  1. w § 1 ust. 6 - skreśla się wyrazy "obowiązujące w dniu 1 stycznia danego roku"

  2. w § 2 ust. 2 pkt a - otrzymuje brzmienie "osoby w wieku powyżej 16 roku życia, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), lub",

  3. w § 12 - po wyrazie ,,kraju" skreśla się wyrazy ,,oraz w miejscu zamieszkania uczestników",

  4. w § 13 ust. 6 - skreśla się wyrazy ,,a wyniki tych badań należy przedstawić na druku: ,,Informacje o stanie zdrowia uczestnika turnusu", której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszych ,,Zasad",

  5. w załączniku nr 3 do ,,Zasad dofinansowywania turnusów rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych", po zdaniu w nawiasie ,,Wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnosprawnej w jej imieniu rodzice, bądź opiekun prawny" dodaje się wyrazy:

 

,, Dane osobowe Wnioskodawcy

Imię i nazwisko............................................................................ Data urodzenia..................................... Kod pocztowy...................... Miejscowość............................ Adres......................................................".Powrót na początek strony

        § 2

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej

 Czytaj również: Zmiany w przepisach - warto wiedzieć 

Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowiZałącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

Braille - 2000 - program celowy BRAILLE - Program celowy Braille 2000

Program - ,,SEZAM" SEZAM 

Program celowy:  Drogowskaz DROGOWSKAZ 

Program ,,HOMER" - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania  dla niewidomych i niedowidzących HOMER 2000

Program ,,PEGAZ 2000" PEGAZ 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie: szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia Okulary w nowym systemie

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Uslugi medyczneUsługi medyczne

Powrót na początek strony

 

 

 

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

 Parę słów o obsługującm witrynę Ostatnia modyfikacja: maj, 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.pl

Powrót na początek stronyPowrót na początek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej