<%@ Language=VBScript %> Trener - pilotażowy program Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych
 

Trener
Pilotażowy program Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
wspierania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych upośledzonych 
umysłowo i chorych psychicznie na otwartym rynku pracy

Cel programu:

- Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie na otwartym rynku pracy.

- Przełamywanie istniejących barier społecznych i stereotypów w odniesieniu do osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo.

- Przeprowadzenie analizy wyników realizacji programu pod względem możliwości zatrudnienia osób upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie oraz efektów społecznych płynących z aktywizacji zawodowej tych osób, jak też analizy kosztów realizacji programu w stosunku do uzyskanych efektów.

    Adresaci programu: osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym upośledzone umysłowo i chore psychicznie, bezrobotne lub poszukujące pracy - nie pozostające w zatrudnieniu, zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy.

    Program realizowany będzie pilotażowo na terenie wybranych powiatów lub powiatu do dnia 31 grudnia 2002 roku.         Wyboru powiatu lub powiatów dokona Zarząd PFRON po zasięgnięciu opinii Pełnomocnika.Początek strony

 

Uchwała nr 35/2001

Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z dnia 6 czerwca 2001 r.

w sprawie: zatwierdzenia programu celowego p.n. „TRENER - pilotażowy program wspierania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie na otwartym rynku pracy".

    Na podstawie art. 47 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

    Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdza program celowy Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pn. "TRENER - pilotażowy program wspierania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie na otwartym rynku pracy", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Początek strony

 

Załącznik do uchwały nr 35/2001
Rady Nadzorczej PFRON

z dnia 6 czerwca 2001 r.

TRENER
Pilotażowy program wspierania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie na otwartym rynku pracy

Założenia - przesłanki projektu

    Osoby upośledzone umysłowo stanowią grupę bezrobotnych, która ma największe trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Sytuacja ta spowodowana jest istnieniem barier społecznych oraz stereotypów dotyczących przekonania społeczeństwa o braku wartości pracy osób upośledzonych umysłowo i psychicznie chorych. Niemniej istotną przeszkodą w znalezieniu zatrudnienia jest brak umiejętności pełnego kierowania swoim życiem, co powoduje konieczność pomocy i opieki osób trzecich. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, funkcjonuje system oparty o działania tzw. ,,Trenerów pracy", którzy przełamując ww. bariery u osób niepełnosprawnych i pracodawców, umożliwiają osobom upośledzonym umysłowo i chorym psychicznie podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Rolą trenera jest przełamanie wewnętrznych lęków osoby niepełnosprawnej, poznanie jej zainteresowań, oczekiwań oraz predyspozycji tak, aby określić optymalny dla niej rodzaj pracy. Równolegle trener poszukuje pracy dla swoich podopiecznych, przekonując pracodawców o ich przydatności zawodowej. Po znalezieniu pracodawcy, trener uczy podopiecznych czynności, które wykonywać będą w pracy. Trener towarzyszy osobom niepełnosprawnym w pracy, kontrolując jakość wykonywanej pracy - aż do usamodzielnienia się podopiecznych. Istotą i nadrzędną ideą systemu amerykańskiego jest fakt, że środki finansowe, przeznaczone na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, nie trafiają do rąk pracodawcy. Niniejszy program, oparty jest o doświadczenia wynikające z wieloletniego funkcjonowania systemu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i ma charakter pilotażowy. Celem programu jest wypracowanie metod skutecznego zatrudniania osób niepełnosprawnych chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo. W ramach programu finansowane będą koszty szkoleń kandydatów na trenerów pracy oraz koszty związane z ich zatrudnianiem.Początek strony

 

Definicje pojęć:

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

Programie - oznacza to program ,,TRENER - pilotażowy program wspierania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie na otwartym rynku pracy"

PFRON - oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocniku - oznacza to Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Biurze Pełnomocnika - oznacza to Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Opiece - oznacza to działania trenera pracy, mające na celu przygotowanie osoby niepełnosprawnej do podjęcia pracy (nawiązanie kontaktu z osobą niepełnosprawną, przełamanie jej wewnętrznych lęków i oporów, rozpoznanie zainteresowań i predyspozycji oraz określenie odpowiedniego rodzaju pracy, przyuczanie do wykonywania pracy) oraz nadzorowanie pracy zatrudnionej osoby niepełnosprawnej, aż do momentu uzyskania pełnej samodzielności zawodowej osoby niepełnosprawnej

Przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 i z 1999r. Nr 38, poz. 360)

I. Cel programu

1. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie na otwartym rynku pracy.

2. Przełamywanie istniejących barier społecznych i stereotypów w odniesieniu do osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo.

3. Przeprowadzenie analizy wyników realizacji programu pod względem możliwości zatrudnienia osób upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie oraz efektów społecznych płynących z aktywizacji zawodowej tych osób, jak też analizy kosztów realizacji programu w stosunku do uzyskanych efektów.Początek strony

 

II. Adresaci programu

    Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym lub znacznym upośledzone umysłowo i chore psychicznie, bezrobotne lub poszukujące pracy - nie pozostające w zatrudnieniu, zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy.

III. Zasięg działania i czas trwania programu

1. Program realizowany będzie pilotażowo na terenie wybranych powiatów lub powiatu do dnia 31 grudnia 2002 roku, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału XI ust. 2.

2. Wyboru powiatu lub powiatów, o których mowa w ust. 1, dokona Zarząd PFRON po zasięgnięciu opinii Pełnomocnika.

Początek strony

IV. Realizatorzy programu

1. PFRON - finansowanie programu i nadzór nad realizacją programu oraz inne działania w zakresie określonym procedurami.

2. Jednostki samorządu terytorialnego - rekrutacja, szkolenie i zatrudnianie trenerów pracy zajmujących się aktywizacja zawodową osób upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie oraz wyszukiwanie adresatów programu i pracodawców wyrażających chęć ich zatrudnienia.

V. Partnerzy programu

1. Organizacje pozarządowe, w szczególności organizacje pracodawców - pomoc w pozyskaniu pracodawców dla adresatów programu; zdiagnozowanie potrzeb i możliwości pracodawców

2. Jednostki szkolące trenerów pracy - przygotowanie trenerów do pracy z osobami upośledzonymi umysłowo i chorymi psychicznie, w celu aktywizacji zawodowej tych osób.

 

VI. Zasady realizacji programu

    Bezpośrednia realizacja programu powierzona zostanie właściwym dla obszaru pilotażu Oddziałom PFRON.

VII. Zasady finansowania programu

1. PFRON zobowiązuje się do zabezpieczenia środków finansowych na realizację programu.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu w danym roku kalendarzowym, określana będzie przez Radę Nadzorczą PFRON.

3. W ramach programu finansowane mogą być następujące rodzaje kosztów:

1)       szkoleń trenerów pracy -wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50 % udokumentowanych kosztów szkoleń trenerów pracy, jednak nie więcej niż iloczynu liczby szkolonych trenerów pracy i kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

2)       zatrudnienia wyszkolonych trenerów pracy - wysokość dofinansowania nie może przekroczyć w danym miesiącu 80 % sumy wynagrodzeń wraz z pochodnymi zatrudnionych trenerów pracy, jednak nie więcej niż iloczynu liczby zatrudnionych trenerów pracy i 120 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

Początek strony

VIII. Tryb postępowania

1. Termin składania wniosków określi Zarząd PFRON po zatwierdzeniu programu przez Radę Nadzorczą PFRON.

2. Wnioski o uczestnictwo w programie, składane są na specjalnie opracowanym dla potrzeb programu formularzu, we właściwym terytorialnie Oddziale PFRON. Wzór wniosku stanowi załącznik do procedur realizacji programu.

3. Oddział PFRON dokonuje weryfikacji formalnej wniosków i przekazuje je do Biura Funduszu.

4. Decyzje w sprawie przyznania dofinansowania, podejmowane są przez Zarząd PFRON.

5. Pozytywna decyzja skutkuje zawarciem umowy pomiędzy PFRON a wnioskodawcą, określającej między innymi wysokość dofinansowania, zakres rzeczowy, sposób przekazywania środków i termin rozliczenia.

6. Szczegółowe warunki jakie muszą spełniać wnioskodawcy, terminy i tryb rozpatrywania wniosków oraz sposób przekazywania środków i rozliczania przyznanego dofinansowania, określone zostaną w procedurach realizacji programu.

7. Wnioskodawcy, któremu odmówiono przyznania środków finansowych w wyniku uchybienia ze strony realizatorów programu przy weryfikacji wniosków - przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

IX. Monitoring programu

    Jednostki samorządu terytorialnego, uczestniczące w programie, składają we właściwych terytorialnie Oddziałach PFRON sprawozdania, zawierające w pierwszej kolejności:

1)       liczbę osób niepełnosprawnych objętych opieką w ramach programu,

2)       liczbę osób niepełnosprawnych, które znalazły zatrudnienie w wyniku realizacji programu. Oddziały PFRON, na podstawie sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego, składają do Biura PFRON sprawozdania z efektów realizacji programu.

X. Ocena efektywności programu

    W celu określenia efektywności realizacji programu przyjmuje się wskaźnik efektywności działania programu: liczba osób zatrudnionych w stosunku do liczby osób, które objęte były opieką.

XI. Korygowanie pilotażu

1. Zastrzega się możliwość wniesienia zmian do pilotażu, o ile zmiany te wynikają z konieczności zapewnienia jego prawidłowej realizacji.

2. Zastrzega się możliwość zakończenia realizacji programu w przypadku braku oczekiwanych efektów jego realizacji, jak też wtedy, gdy analizy, o których mowa w rozdziale I ust. 3, wykażą niewspółmierność efektów działania programu do poniesionych przez PFRON nakładów finansowych.Początek strony

 

 

Powrót na stronę główną Problemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

Zmiany w przepisach - warto wiedzieć   (warto wiedzieć):        

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych,

Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących,

Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej,
 
Przydatne przepisy dla niepełnosprawnych i nie tylko... !Informujemy, Uprawnienia i ulgi - musisz to wiedzieć!Uprawnienia i ulgi,
 
Sprzęt dla osób niewidomych i słabo widzącychSprzęt dla osób niewidomych.
Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowiZałącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

Braille - 2000 - program celowy BRAILLE - program celowy Braille 2000 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie: szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia Okulary w nowym systemie

Program - ,,SEZAM" SEZAM  Program celowy:  Drogowskaz DROGOWSKAZ  Program ,,HOMER" - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania  dla niewidomych i niedowidzących HOMER 2000 Program ,,PEGAZ 2000" PEGAZ 2000 Program celowy: ,,HEFAJSTOS" - pomoc dla pracodawców prowadzących ZPCh - produkujących sprzęt rehabilitacyjny i ortopedycznyHefajstos

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Początek strony

Program celowy: ,,PAPIRUS" Papirus - program celowy

 

Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną
 

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam  Ostatnia modyfikacja: maj, 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.pl

Kilka słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Początek stronyPoczątek strony     INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót na stronę główną Problemy Osób Niepełnosprawnych Powrót na stronę główną