<%@ Language=VBScript %> Telepraca - pilotażowy program celowy --[Problemy Osób Niepełnosprawnych]--

Problemy Osób Niepełnosprawnych

:: Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::


Telepraca
pilotażowy program celowy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszukiwanych innowacyjnych zawodach wykorzystujących techniki informatyczne

W Polsce telepraca nie jest stosowana na dużą skalę. Jednak w przyszłości wraz z upowszechnianiem się technologii informatycznej może być dla wielu firm sposobem na poprawę jakości i wydajności pracy oraz zmniejszenie jej kosztów. Telepraca jest nie tylko zmianą miejsca wykonywania pracy, ale także zmianą sposobu organizacji i wykonywania zadań składających się na procesy pracy.
 

Cel programu:

      Zatrudnienie osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w poszukiwanych zawodach wymagających uzyskania kwalifikowanych umiejętności informatycznych oraz odpowiednio przystosowanych i wyposażonych w specjalistyczny sprzęt komputerowy stanowisk pracy.

   Przeprowadzenie analizy wyników realizacji programu pod względem możliwości upowszechnienia zatrudnienia w systemie telepracy.

Program realizowany będzie w okresie 18 miesięcy dla grupy do 500 osób niepełnosprawnych. Dzień uruchomienia programu wyznaczony zostanie w umowie zawartej pomiędzy PFRON a KUP.

 Adresaci programu:

1. Osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy, w wieku do 55 lat, które:

a)   mają orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności,

b)   posiadają wykształcenie minimum średnie,

c)   nie posiadają przeciwwskazań do pracy z komputerem,

d)   nadeślą w wyznaczonym terminie do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON wniosek wraz z dokumentami niezbędnymi do podjęcia decyzji o uczestnictwie w programie.

2. Pracodawcy zgłaszający gotowość zatrudnienia osób niepełnosprawnych w systemie telepracy.Początek strony

 

 

Uchwała nr 33/2001
Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

z dnia 6 czerwca 2001 r.

w sprawie: zatwierdzenia programu celowego p.n. „TELEPRACA - pilotażowy program celowy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszukiwanych innowacyjnych zawodach wykorzystujących techniki informatyczne" oraz zmiany uchwały nr 14/2001 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 15 lutego 2001 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdza program celowy p.n. „TELEPRACA - pilotażowy program celowy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszukiwanych innowacyjnych zawodach wykorzystujących techniki informatyczne", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza na realizację programu kwotę 4 mln zł (cztery miliony złotych).

§ 3

Skreśla się § 2 w uchwale nr 14/2001 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie programu „TELEPRACA - pilotażowy program celowy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszukiwanych innowacyjnych zawodach wykorzystujących techniki informatyczne”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Początek strony

 

 

Załącznik do uchwały nr 33/2001
Rady Nadzorczej PFRON

z dnia 6 czerwca 2001 r.

TELEPRACA

Pilotażowy program celowy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszukiwanych innowacyjnych zawodach wykorzystujących techniki informatyczne 

Założenia - przesłanki projektu

Podejmowanie działań na rzecz edukacji informatycznej oraz doskonalenie umiejętności zwiększających szansę osób niepełnosprawnych na zatrudnienie stanowi bezpośrednią realizację zaleceń zawartych w uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Typowy system edukacji, szczególnie dla osób niepełnosprawnych, nie nadąża z zaspokojeniem potrzeb w uzupełnieniu luki edukacyjnej w poszukiwanych przez pracodawców zawodach wykorzystujących techniki informatyczne. Jednocześnie, dynamicznie rozwijający się rynek pracy w zawodach wykorzystujących techniki informatyczne wskazuje wzrastające zapotrzebowanie pracodawców na pracowników w tych zawodach, z możliwością pracy dla osób niepełnosprawnych. Istotną cechą rozwoju rynku pracy w zawodach wykorzystujących techniki informatyczne, jest możliwość pracy na odległość, formy pracy kontraktowej poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, co stanowi szczególną wartość w przypadku pracy dla tych osób.

Permanentny rozwój informatyki i zastosowanie jej w każdej dziedzinie życia pozwala przypuszczać, że zapotrzebowanie na specjalistów wykorzystujących techniki informatyczne będzie ciągle wzrastać.

Będzie to miało jednocześnie istotny wpływ na wzrost konkurencyjności firm w procesie integracji z Unią Europejską. Wychodząc naprzeciw tym tendencjom zainicjowano program TELEPRACA adresowany do środowiska osób niepełnosprawnych, którego celem jest aktywizacja zawodowa i zatrudnienie tych osób. Program ten związany z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, poprzez szkolenia w zakresie podwyższania kwalifikacji zawodowych w kierunkach wykorzystujących techniki informatyczne, zostanie przeprowadzony w formie pilotażu na terenie wybranych województw z wykorzystaniem standardów europejskich.

Definicje pojęć:

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

Programie - oznacza to program TELEPRACA - pilotażowy program celowy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszukiwanych innowacyjnych zawodach wykorzystujących techniki informatyczne;

Szkoleniu - oznacza to wszelkie formy kształcenia: szkolne i poza szkolne;

Telepracy - oznacza to pracę, w której kontakt z pracodawcą lub klientem odbywa się za pośrednictwem łącz telekomunikacyjnych;

PFRON - oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

Pełnomocniku - oznacza to Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

Biurze Pełnomocnika - oznacza to Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

KUP - oznacza to Krajowy Urząd Pracy;

WUP - oznacza to Wojewódzki Urząd Pracy;

Przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art.20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 i z 1999 r. Nr 38, poz. 360)

Tworzącym stanowisko telepracy - oznacza to pracodawcę lub osobę fizyczną podejmującą działalność gospodarczą w systemie telepracy;

Pracodawcy - oznacza to jednostkę organizacyjną, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Początek strony

I. Cel programu

1. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w poszukiwanych zawodach wymagających uzyskania kwalifikowanych umiejętności informatycznych oraz odpowiednio przystosowanych i wyposażonych w specjalistyczny sprzęt komputerowy stanowisk pracy.

2. Przeprowadzenie analizy wyników realizacji programu pod względem możliwości upowszechnienia zatrudnienia w systemie telepracy.

II. Zasięg działania i czas trwania program

Program realizowany będzie w okresie 18 miesięcy dla grupy do 500 osób niepełnosprawnych.

III. Adresaci programu

1. Osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy, w wieku do 55 lat, które:

a)   mają orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności,

b)   posiadają wykształcenie minimum średnie,

c)   nie posiadają przeciwwskazań do pracy z komputerem,

d)   nadeślą w wyznaczonym terminie do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON wniosek wraz z dokumentami niezbędnymi do podjęcia decyzji o uczestnictwie w programie.

2. Pracodawcy zgłaszający gotowość zatrudnienia osób niepełnosprawnych w systemie telepracy.

IV. Realizatorzy programu

1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - finansowanie programu; nadzór nad realizacją programu.

2. Krajowy Urząd Pracy - finansowanie programu; nadzór nad realizacją programu.

V. Partnerzy programu

1. Organizacje pozarządowe działające na terenie wybranych województw zajmujące się wykorzystaniem komputera i Internetu w aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych - pomoc w naborze uczestników programu i ich zatrudnieniu, w tym organizacje pracodawców - zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych i pomoc w zatrudnieniu uczestników programu.

2. Samorządy wojewódzkie i powiatowe właściwe terytorialnie dla wybranych województw - pomoc w naborze uczestników oraz zatrudnieniu absolwentów.

3. Jednostki organizujące szkolenia - przygotowanie zawodowe uczestników programu do podjęcia zatrudnienia w systemie telepracy, w zawodach wykorzystujących techniki informatyczne.

VI. Promocja programu

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspólnie z Krajowym Urzędem Pracy przygotuje materiał informacyjny o programie, który zostanie przekazany celem rozpowszechniania właściwym dla rejonu wyznaczonego do pilotażu oddziałom PFRON oraz wojewódzkim i powiatowym urzędom pracy po zatwierdzeniu daty uruchomienia programu. Czas trwania promocji zostanie ustalony przez Komitet Roboczy, o którym mowa w rozdz. VII ust. 3. Jednocześnie materiał promocyjny zostanie przekazany realizatorom i partnerom programu w celu umieszczenia na stronach internetowych oraz w wydawanych przez nich czasopismach.

VII. Zasady realizacji programu

1. Zasady organizacji i finansowania oraz wybór województw, w których program będzie realizowany ustali umowa zawarta pomiędzy PFRON i KUP, której załącznikiem będzie program zatwierdzony przez Radę Nadzorczą PFRON i Prezesa KUP.

2. W celu merytorycznego nadzoru nad realizacją programu i upowszechniania jego wyników Pełnomocnik w porozumieniu z Prezesem Krajowego Urzędu Pracy powoła Komitet Sterujący Programu złożony z jednego przedstawiciela Biura Pełnomocnika, jednego przedstawiciela Rady Nadzorczej PFRON i jednego przedstawiciela Zarządu PFRON oraz jednego przedstawiciela KUP.

3. Do zadań Komitetu Sterującego Programu należą w szczególności:

1)   wybór partnerów programu,

2)   określenie liczby członków Komitetu Roboczego,

3)   powołanie Komitetu Roboczego,

4)   zaopiniowanie projektu realizacji programu,

5)   ustalenie zaleceń dla Komitetu Roboczego, dotyczących naboru uczestników programu, tak aby stanowili oni grupę reprezentatywną dla rynku pracy w Polsce,

6)   przygotowanie wytycznych dotyczących techniki i metodologii badań socjologicznych osób niepełnosprawnych zatrudnionych w systemie telepracy,

7)   przyjmowanie od Komitetu Roboczego sprawozdań z przebiegu i realizacji programu. Komitet Sterujący Programu pełnić będzie również funkcje doradcze i koordynacyjne.

4. Bezpośrednia realizacja programu zostanie powierzona Komitetowi Roboczemu, w skład którego wejdą: przedstawiciele PFRON i przedstawiciele WUP z właściwych terytorialnie jednostek oraz koordynatorzy z Biura PFRON i KUP.

5. Po zakończeniu szkoleń właściwe terytorialnie Powiatowe Urzędy Pracy we współpracy z partnerami programu wskażą absolwentom szkoleń możliwości zatrudnienia lub rozpoczęcia (kontynuowania) działalności gospodarczej.

Początek strony

VIII. Zasady finansowania programu

1. Realizatorzy programu zobowiązują się do zabezpieczenia środków finansowych na realizację programu. Decyzja o wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu będzie miała formę umowy pomiędzy PFRON a KUP. W umowie tej określone zostaną szczegółowe zasady finansowania programu.

2. Ogólny koszt szkolenia jednego uczestnika programu nie może przekroczyć kwoty siedmiu tysięcy złotych, z uwzględnieniem kosztów zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów.

3. Dofinansowanie kosztu utworzenia stanowiska telepracy dla jednej osoby niepełnosprawnej posiadającej tytuł kwalifikacyjny, może być przyznane tworzącemu stanowisko telepracy, do wysokości kwoty 30-tu przeciętnych wynagrodzeń. Warunkiem rozliczenia dofinansowania jest podpisanie umowy gwarantującej zatrudnienie osoby niepełnosprawnej zgodnie z jej kwalifikacjami przez okres co najmniej 54 miesięcy lub podpisanie umowy gwarantującej utrzymywanie nieprzerwanej działalności gospodarczej prowadzonej za pośrednictwem łącz telekomunikacyjnych przez okres co najmniej 54 miesięcy w przypadku osób niepełnosprawnych prowadzących taką działalność.

4. Koszty związane z realizacją programu, a w szczególności z pracą Komisji Kwalifikacyjnej, o której mowa w rozdz. IX ust. 4 Programu: dojazdy, diety - pokrywają w odniesieniu do swoich pracowników PFRON i KUP. Koszty dojazdów i diet przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych pokrywa PFRON.

IX. Tryb postępowania

1. Komitet Roboczy, o którym mowa w rozdz. VII ust. 3, zostanie powołany w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia programu.

2. Komitet Roboczy ustali terminy składania wniosków przez adresatów programu.

3. Wniosek zgłoszenia winien być złożony na specjalnie opracowanym dla potrzeb programu formularzu we właściwym terytorialnie Oddziale PFRON.

4. Dzień uruchomienia programu wyznaczony zostanie w umowie zawartej pomiędzy PFRON a KUP. Data uruchomienia programu oraz wykaz koniecznych do przedstawienia dokumentów i informacji zawarte będą w materiałach promocyjnych i będą upowszechniane przez instytucje uczestniczące w promocji.

5. Komitet Roboczy powoła Komisje kwalifikacyjne złożone z przedstawicieli PFRON - dwie osoby i przedstawicieli WUP - dwie osoby z udziałem przedstawicieli partnerów programu - trzy osoby (w tym jeden reprezentant organizacji pracodawców) oraz ustali regulamin ich działania. Liczbę komisji ustala Komitet Roboczy.

6. Komisja kwalifikacyjna - w I etapie - na podstawie nadesłanych dokumentów oraz informacji, a następnie w II etapie na podstawie rozmów kwalifikacyjnych przedstawi ostateczną imienną listę uczestników programu do zatwierdzenia przez pełnomocników Zarządu PFRON.

7. O podjętych decyzjach Komisja kwalifikacyjna zarówno po I, jak i po II etapie kwalifikacji powiadomi osoby zgłoszone na piśmie.

8. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

X. Monitoring programu

1. Za monitoring realizacji programu i ocenę efektywności odpowiedzialny będzie Komitet Roboczy.

2. Komitet Roboczy składa Komitetowi Sterującemu kwartalne sprawozdanie z przebiegu i realizacji programu zawierające w pierwszej kolejności:

1)       liczbę wnioskodawców,

2)       liczbę wniosków zakwalifikowanych pozytywnie pod względem formalnym,

3)       liczbę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w programie,

4)       liczbę osób rozpoczynających szkolenie,

5)       liczbę osób kontynuujących szkolenie,

6)       rezultaty szkolenia uczestników programu,

7)       informacje o sytuacji zawodowej uczestników.

3. Komitet Roboczy inicjuje badania socjologiczne osób niepełnosprawnych zatrudnionych w systemie telepracy, zgodnie wytycznymi ustalonymi przez Komitet Sterujący Programu.

Początek strony

XI. Ocena efektywności programu

W celu określenia efektywności realizacji programu przyjmuje się następujące wskaźniki:

1)       Wskaźnik trafności doboru uczestników szkoleń: liczba osób, które ukończyły szkolenia w stosunku do liczby osób, które uczestniczyły w szkoleniach.

2)       Wskaźnik efektywności zatrudnienia: liczba osób zatrudnionych po zakończeniu szkolenia w stosunku do liczby osób, które ukończyły szkolenia.

3)       Wskaźnik efektywności kosztów uczestnictwa: koszt realizacji całości programu w stosunku do liczby uczestników programu.

4)       Wskaźnik kosztu zatrudnienia: koszt realizacji całości programu w stosunku do liczby zatrudnionych.

XI. Korygowanie pilotażu

Zastrzega się możliwość wniesienia zmian do pilotażu, o ile zmiany te wynikają z konieczności zapewnienia jego prawidłowej realizacji. Propozycje modyfikacjiPoczątek strony programu Komitet Roboczy przedstawia Radzie Nadzorczej PFRON i Prezesowi KUP.

:: Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::

Ostatnia modyfikacja: październik 2005, poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Początek stronyPoczątek strony     INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Najlepiej oglądać używając IE wersja 5.0. lub nowszy  i w rozdzielczości 800 x 600

Copyright ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2005