Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych
 

Wykorzystanie telepracy dla osób niepełnosprawnych

         W dniu 12 września 2001 r. o godzinie 10.00 w Centrum Szkolenia i Doradztwa przy ul. Minerskiej 16 w Warszawie, odbyła się konferencja zorganizowana przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach pn.: ,,Wykorzystanie telepracy dla osób niepełnosprawnych".

        Spotkanie rozpoczęto minutą ciszy, na cześć ofiar po terrorystycznym ataku w dniu 11 września 2001 r. na Nowy Jork i Waszyngton.

        Pani Agnieszka Bogucka odczytała w imieniu Premiera Jerzego Buzka list do uczestników i organizatorów konferencji.

        Obrady otworzyła już tradycyjnie, pani podsekretarz stanu w ministerstwie pracy i polityki socjalnej - Elżbieta Sobótka. Mówiła ona o e-technologii w Unii Europejskiej.

        Prezes Fundacji Stanisław Kogut - w swoim wystąpieniu zadał pytanie, czy jest to realna szansa, czy jedynie mrzonka. Przedstawiciele osób niepełnosprawnych, w tym z Fundacji Fuga Mundi i Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo, mówili o tym, jakie warunki powinny być spełnione, by telepraca dla osób niepełnosprawnych nie pozostała jedynie w sferze mrzonek. Mówili też o dotychczasowych doświadczeniach i o przygotowywaniu osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy w systemie zdalnym. Upowszechnieniu telepracy ma służyć rozpoczęty we wrześniu br. w czterech wojewódz­twach program celowy "Telepraca".

        Podkreślono, że proces europejski z zakresu Telepracy, toczy się prawie równocześnie z procesem rozwoju społeczeństwa informacyjnego i telepracy w Polsce.

        Telepraca jest elastyczną formą zatrudniania, dlatego musi mieć odniesienie do ogólnych postanowień Unii w sprawie organiza­cji pracy i ochrony socjalnej pracowników, które poprzedziły wprowadzanie społeczeństwa informacyjnego.

        Było kilka wystąpień m.in.: pani Doroty Pasterczyk z Krajowego Urzędu Pracy, pana Jana Chmielewskiego - posła, członka Komisji Parlamentarnej Polityki Społecznej, Prezesa Zarządu PFRON - Waldemara Flűgiela, pana Marka Piaseckiego przedstawiciela - Fundacji Fuga Mundi, pana Marcina Lindstedt z Firmy "Simens", przedstawicieli Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo, przedstawiciela Firmy "Alcatel", przedstawiciela Firmy "Kartimex.

         Na szczególne zainteresowanie zasłużył referat, przedstawiony przez pana Marka Piaseckiego, prezesa - Fundacji Fuga Mundi z Lublina, na temat doświadczeń telepracy w krajach Unii Europejskiej.

        Pracę zwykle wykonuje się w jakimś określonym miejscu. Kojarzy nam się ona z codziennym wychodzeniem do oddalonego miejsca pracy, a po jej zakończeniu powrotem do domu.

        Telepraca (praca zdalna) jest rozumiana jako praca wykonywana z dala od konwencjonalnego miejsca zatrudnienia przy użyciu współczesnych technologii teleinformatycznych.

        Obecnie praca często wiąże się z przetwarzaniem informacji. Ponad 50% współczesnych zawodów bezpośrednio dotyczy zarządzania informacją; 80% nowych zawodów zostało utworzonych przez małą przedsiębiorczość w usługach i sektorze informatycznym.

        Dzięki infrastrukturze teleinformatycznej (telefonia komórkowa i stacjonarna, fax., wideo-konferencje, usługi cyfrowe) telepraca - praca na odległość - stała się dla wielu ludzi rzeczywistością.

        Telepraca oznacza przekazywanie informacji pomiędzy ludźmi w taki sposób, że ograniczenie odległości i czasu zostaje zniesione. Pełne wdrożenie telepracy umożliwi ludziom wykonywać swoją pracę tak, gdzie będą chcieli i kiedy będą chcieli. Telepraca ma również tę główną przewagę nad tradycyjnym stosunkiem pracy, że: praca przychodzi do człowieka, w przeciwieństwie do tradycyjnego pojęcia uczęszczania ludzi do pracy.

        Implikacja tego odwrócenia porządku nie jest tylko teoretyczna - głęboko wnika w stosunki pracy i i sposób, w jaki pojmujemy pracę i "nie-pracę".

        Wzrasta samozatrudnienie w formie telepracy, głównie z powodu presji na małą przedsiębiorczość do redukcji kosztów. Sektor własnej działalności gospodarczej dostarcza takich usług jak: dostawcy usług informacyjnych (recepcjoniści, telefoniści), usługi telefoniczne (np. prawnicze, handlowe), edycja tekstów, tłumaczenia, księgowość. Stwierdza się, że ta forma pracy jest atrakcyjna dla osób niepełnosprawnych. Aktualne koszty nie są głównym hamulcem rozwoju, bowiem koszty utworzenia stanowiska pracy w biurze są wyższe niż wyposażenie telepracobiorcy.

        Dziś stwarza nowe możliwości zatrudnienia osobom o szczególnych potrzebach. Zjawisko telepracy nie kreuje miejsc pracy. Jedyne, co oferuje, to możliwości; także możliwość skorzystania z nich w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

        W przeszłości polityka wobec osób z niepełnosprawnością w dużej mierze polegała na społecznej kompensacji poprzez działania charytatywne, oddzielne świadczenia na marginesie społeczeństwa oraz rozwój specjalistycznych usług opiekuńczych. Pomimo że była ona potrzebna i oparta na dobrych intencjach, polityka ta prawdopodobnie skomplikowała problem marginalizacji i zbyt niskiej partycypacji społecznej osób niepełnosprawnych.

        Tradycyjne podejście do niepełnosprawności opiera się na przekonaniu, że jest ona odchyleniem od normy. W tym kontekście rehabilitacja jest centralnym pojęciem polityki społecznej. Celem rehabilitacji jest pomoc w kompensacji odchylenia i zachęceniu osób z niepełnosprawnością do funkcjonowania zgodnie z normami społecznymi w takim stopniu, jak to jest tylko możliwe.

        Obecnie w relacji pomiędzy niepełnosprawnością a "normą" zachodzą rewolucyjne zmiany, głównie pod wpływem samych osób z niepełnosprawnością. Pod tym względem na całym świecie dochodzi się do przekonania, że różnice indywidualne między ludźmi są zjawiskiem, które jest czymś naturalnym i przynoszącym korzyści dla społeczeństwa.

        We wszystkich Państwach Członkowskich Unii Europejskiej obserwuje się tę samą ewolucję w kierunku modelu równych szans w dziedzinie polityki wobec osób z niepełnosprawnością. W tej dziedzinie polityki Państwa Członkowskie stopniowo i dostrzegalnie zmierzają w kierunku zapewnienia równie skutecznych praw.

        Na zakończenie należy przypomnieć, że ta kolejna już konferencja, była kontynuacją poprzednio organizowanych obrad w tym zakresie przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, poprzednia odbyła się w czerwcu 2001 r.

  Początek strony

 

Przydatność teleedukacji i telepracy
dla niepełnosprawnych i bezrobotnych

       W dniach 8 - 9 czerwca 2001 r. w Ośrodku Szkoleniowym Politechniki Warszawskiej w Grybowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt.: ,,TELEEDUKACJA i TELEPRACA" - zorganizowana przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach ze Stanisławem Kogutem na czele, pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Oświaty, Prezesa Krajowego Urzędu Pracy, Marszałka Województwa Małopolskiego i Kanadyjskiej Izby Handlowej.

    Obrady otworzyła, pani podsekretarz stanu w ministerstwie pracy i polityki socjalnej - Elżbieta Sobótka.

  Główny nacisk położono na szczególną przydatność teleedukacji i telepracy dla niepełnosprawnych i bezrobotnych.

  Przedstawione zostały doświadczenia praktyczne w wykorzystaniu nowych technologii informacyjnych w służbie edukacji i zatrudnienia oraz doświadczenia rządowe w tym zakresie.

  Głównym tematem konferencji była rola Internetu w rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

  W konferencji udział w niej wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych i samorządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. W obradach uczestniczyli przedstawiciele rządu, a także kilku firm informatycznych, uczestniczyli w niej również politycy, oraz naukowcy. 

  W swoich wystąpieniach odwoływano się m.in. do doświadczeń Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo zarówno w zakresie przygotowywania osób niepełnosprawnych do telepracy i teleedukacji.
  Powołano kilka zespołów roboczych, które będą kontynuowały działania na rzecz wykorzystania Internetu do pracy i edukacji ON.

  O działalności spółki TELEPRACA, działającej przy Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym poinformowała zebranych pani Anna Rusiecka. 
  Na spotkaniu obecni byli: minister zdrowia Grzegorz Opala, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Joanna Staręga-Piasek, wiceminister pracy, płacy i polityki socjalnej Elżbieta Sobótka, prezes małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie, prof. Janina Wyczesana z Akademii Pedagogicznej w Krakowie, byli również przedstawiciele z Kanady, Ukrainy i Francji, pani Krystyna Karwicka - Rychlewicz z Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo - Zastępca Kierownika Projektu IdN1, pierwszego węzła Internetu dla Niepełnosprawnych (www.idn.org.pl) oraz pani Krystyna Wojakowska - Lewicka. Prowadzącym był redaktor radia ,,Echo" pan Młyński, obecni byli także przedstawiciele NSZZ ,,Solidarność": Ewa Kędzior - Pełnomocnik KK ds. Osób Niepełnosprawnych, a także pani Jadwiga Wcisło - przewodnicząca Sekcji Krajowej Osób Niepełnosprawnych NSZZ ,,S", pan Stanisław Domański - przewodniczący Sekcji Krajowej Osób Niewidomych NSZZ ,,S", pan Stanisław Dziedzic z Telewizji Polskiej i wielu innych nie mniej interesujących ludzi.
   Konferencję zakończyła dyskusja panelowa z udziałem trzech ministrów: zdrowia - Grzegorz Opala, pracy - Elżbieta Sobótka (podsekretarz stanu w ministerstwie pracy i polityki socjalnej), oraz Joanna Staręga-Piasek - pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

  W dniu 10 czerwca 2001 r. goście konferencji uczestniczyli w Zintegrowanej Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży w Stróżach.

   Wzrastające bezrobocie dotknęło zarówno ludzi zdrowych jak i osoby niepełnosprawne. Inwalidzi mają więcej problemów ze znalezieniem i utrzymaniem pracy.

     Idea wykonywania pracy na odległość, za pośrednictwem komputera i łączy telefonicznych, liczy już ponad ćwierć wieku. Jednak dopiero od kilku lat zaczyna przeżywać swoje prawdziwie złote lata. To nowe oblicze telepracy ma ścisły związek z rozwojem Sieci i jej komercyjnych zastosowań.

Łącza analogowe i światłowodowe, komputery oraz sieci elektroniczne pozwalają pracować - przynajmniej w pewnych dziedzinach - we własnych czterech ścianach.

Jeżeli nawet w Polsce tego rodzaju organizacja pracy jeszcze nie jest rozwinięta, ta fala szybko do nas dociera, ponieważ - po pierwsze - dociera do nas wszystko, co dzieje się na Zachodzie i - po drugie - jesteśmy do tego już przygotowani pod względem sprzętowym.

Odległość praktycznie nie odgrywa tu żadnej roli, często korzysta się z usług kogoś mieszkającego w innym kraju. Przy niezbyt skomplikowanym zadaniu księgowym, ktoś z Europy Środkowej, na przykład z Węgier, wykona je taniej niż pracownik z Austrii. Jeżeli Polska, za sprawą czarodziejskiej różdżki, zacznie od jutra oferować tego rodzaju usługi, zyska właśnie z tego względu mnóstwo zamówień. Telepraca wkracza intensywnie także w dziedzinę wszelkiego rodzaju usług serwisowych, takich jak naprawa pralek, lodówek, komputerów, telewizorów, itp. Ludzie wykonujący te zajęcia, dysponując notebookami i telefonami bezprzewodowymi, nie mają potrzeby zjawiać się każdego dnia rano w firmie, podpisywać listy obecności, brać "zleceń" i dopiero wtedy wyruszać do klientów. Zlecenia wyświetlą im się na ekranie podręcznego komputerka, skoro rano, przy śniadaniu, włączą go do specjalnego kontaktu nad stołem kuchennym, przez co połączą się z siecią firmy. Natomiast bezpośredni kontakt z nimi, w każdej chwili, zapewnia telefon komórkowy. Tacy teleserwisowcy wstępują do biura jedynie wtedy, gdy naprawdę zachodzi potrzeba, bez tracenia czasu.

Telepraca (praca zdalna) to nowa forma zatrudnienia, której zastosowanie stało się możliwe poprzez:

.     obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności komputerów oraz urządzeń i usług telekomunikacyjnych;

.     zwiększoną dostępność narzędzi i usług zapewniających otwartość sieci elektronicznych (w tym Internetu);

.    wzrastające powoli zainteresowanie ze strony pracodawców, pracowników i prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, wykorzystaniem nowatorskich sposobów osiągania zawodowych i osobistych aspiracji.

Telepraca staje się atrakcyjną formą zatrudnienia poprzez:

.    wzrastający nacisk na sektor wytwórczy i usługowy zmierzający do obniżenia kosztów usług kierowanych do klienta, przy jednoczesnej poprawie ich poziomu;

.    wzrastającą świadomość potrzeby ochrony środowiska naturalnego, a zwłaszcza wpływu, jaki wywierają na niego budowa dróg i samochody,

.    stopniowy rozwój gospodarki sieciowej, w której telepraca i telehandel będą odgrywały kluczową rolę:

-      przechodzenie z ,,zatrudnienia na posadzie" do ,,pracy okazjonalnej",

-      przy wzrastającym udziale form samozatrudnienia i zatrudnienia na część etatu,

-      oraz rosnącej zależności od profesjonalistów, bardzo małych firm i ,,mikroprzedsiębiorstw".

      Praca na odległość, bardzo często wykonywana w domu za pomocą technik teleinformatycznych to szczególna szansa dla osób niepełnosprawnych. Największą barierą są jednak koszty oferowanych przez TP S.A. usług telekomunikacyjnych i jakość dostępu do Internetu. Mówiono o potrzebie położenia większego nacisku na umowy o pracę, w miarę możliwości na czas nieokreślony, oraz o prawie do zrzeszania się pracowników wykonujących telepracę i ich stałych kontaktów. Dyskutowano na temat również edukacji poprzez telewizję i Internet, a także o potrzebie szerokiej integracji.Początek strony

 

    Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach została powołana z inicjatywy Stanisława Koguta 17 marca 1998 roku, i zarejestrowana 27 maja 1998 r. w Sądzie Rejonowym w Warszawie.

Założycielami Fundacji zostały:

.        Zakłady Usługowe ,,Południe" spółka z o.o. w Krakowie,

.        ,,Agencja Centrum" sp. z o.o. w Krakowie,

.        ,,WarsRest" S.A.

.        Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych w Krakowie P.P.

Głównym zamierzeniem Fundacji na dzień dzisiejszy jest powołanie Specjalistycznego Ośrodka Szkoleniowo - Rehabilitacyjnego w Stróżach, którego celem działania jest:

.     prowadzenie szkoleń osób, które z powodu niepełnosprawności mają utrudniony lub uniemożliwiony dostęp do korzystania ze szkolenia w innych placówkach,

.         określenie psychofizycznej sprawności danej osoby w stosunku do wymagań różnych zawodów,

.         określenie przez zastosowanie odpowiednich testów sprawności i prób praktycznych, uzdolnienia, możliwości i rozwoju zdolności danej osoby,

.         zapewnienie uczestnikom szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia, pomocy dydaktycznej oraz opieki medycznej i usług rehabilitacyjnych.

 Główne cele Fundacji to:

.         Budowa integracyjnych ośrodków życia i nauki dla osób niepełnosprawnych i sprawnych (domy, osiedla, przedszkola, ośrodki zdrowia i in.)

.         Wspomaganie inicjatyw zmierzających do dostosowania istniejącej infrastruktury do wymogów korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne.

.         Udzielanie dotacji na realizację inwestycji dla niepełnosprawnych.

.         Organizowanie technicznego i naukowego zaplecza wspomaganych przedsięwzięć.

.         Organizowanie i finansowanie specjalistycznych szkoleń w zakresie integracji osób niepełnosprawnych.

.         Zakładanie i prowadzenie przedszkoli i szkół integracyjnych, a także zawodowych.

.         Organizowanie imprez, spotkań i konferencji mających wspomagać rozwój idei integracyjnej.

.       Organizowanie zbiórek i kwest na rzecz ludzi niepełnosprawnych, wymagających leczenia, bądź potrzebujących pomocy.

.         Zakup, rozdawanie i użyczanie sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocniczego dla niepełnosprawnych i instytucji ich wspierających.

.         Organizowanie i prowadzenie rehabilitacji, w tym także hipoterapii i terapii w wodzie.

.         Organizowanie wakacyjnych obozów rekreacyjnych i szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych.

.         Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych.

.         Organizowanie, obsługa baz danych dotyczących inicjatyw dla osób niepełnosprawnych.

.         Współdziałanie z polskimi i zagranicznymi ośrodkami pomocy niepełnosprawnym.

 

        Dla osiągnięcia swych celów Fundacja wspiera działalność innych instytucji i organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Początek strony

 

(warto wiedzieć):      Zmiany w przepisach - warto wiedzieć  

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych,

Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących,

Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej,
Przydatne przepisy dla niepełnosprawnych i nie tylko... !Informujemy, Uprawnienia i ulgi - musisz to wiedzieć!Uprawnienia i ulgi, Ulgi w 2002 rokuUlgi w 2002 roku,
Sprzęt dla osób niewidomych i słabo widzącychSprzęt dla osób niewidomych.

Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowiZałącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawo-dowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

Braille - 2000 - program celowy BRAILLE - program celowy Braille 2000 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie: szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia Okulary w nowym systemie

Program - ,,SEZAM" SEZAM  Program celowy:  Drogowskaz DROGOWSKAZ  Program ,,HOMER" - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania  dla niewidomych i niedowidzących HOMER 2000 Program ,,PEGAZ 2000" PEGAZ 2000 Program celowy: ,,HEFAJSTOS" - pomoc dla pracodawców prowadzących ZPCh - produkujących sprzęt rehabilitacyjny i ortopedycznyHefajstos

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Program celowy: ,,PAPIRUS" Papirus - program celowy

 Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

Kilka słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja: kwiecień, 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.pl

Początek stronyPoczątek strony     INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną