Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną
 

 

SZANSA
Pomoc osobom niepełnosprawnym zagrożonym bezrobociem w wyniku likwidacji lub upadłości 
zakładów pracy chronionej

        Program umożliwia udzielenie skutecznej pomocy osobom niepełnosprawnym zatrudnionym w zakładach pracy chronionej, których restrukturyzacja ze względów ekonomicznych jest nieuzasadniona. Środki przekazywane w ramach programu umożliwią utworzenie nowych miejsc pracy, na których winny zostać w szczególności zatrudnione osoby niepełnosprawne zwolnione z likwidowanych ZPCh, a także modernizację zakładów po przejęciu ich przez ZPCh będące w dobrej sytuacji ekonomicznej, dzięki której możliwe będzie utrzymanie zatrudnienia.


Uczestnikami programu mogą być:

1.        Samorządy powiatowe, na terenie których znajdują się lub znajduje się z ZPCh w stanie likwidacji lub zagrożony upadłością, a starosta przedstawi plan działań mający na celu zatrudnienie przez pracodawców osób niepełnosprawnych w szczególności zwalnianych z ZPCh zagrożonych upadłością lub w stanie likwidacji,

2.        Zakłady pracy chronionej będące w dobrej sytuacji ekonomicznej, które przejęły innych ZPCh będący w stanie likwidacji lub zagrożony upadłością, a przejęcie to nastąpiło po dacie rozpoczęcia realizacji programu.

 

Program realizowany jest przez Oddziały PFRON.Powrót na początek strony

 

SZANSA

- program pomocy osobom niepełnosprawnym zagrożonym bezrobociem w wyniku zwolnień grupowych, likwidacji lub upadłości zakładów pracy chronionej


Załącznik do uchwały nr 10/2002
Rady Nadzorczej PFRON
z dnia 5 marca 2002 r.

Rozdział I. CEL PROGRAMU

Program pod nazwą „SZANSA - program pomocy osobom niepełnosprawnym zagrożonym bezrobociem w wyniku zwolnień grupowych, likwidacji lub upadłości zakładów pracy chronionej" umożliwia udzielenie skutecznej pomocy osobom niepełnosprawnym zatrudnionym w tych zakładach pracy chronionej, których restrukturyzacja ze względów ekonomicznych jest nieuzasadniona. Środki przekazywane w ramach programu umożliwiają utworzenie nowych miejsc pracy, na których winny zostać zatrudnione osoby niepełnosprawne, które utraciły pracę w ramach zwolnień grupowych z zakładów pracy chronionej, a także modernizację zakładów pracy chronionej zgłoszonych do upadłości, będących w stanie upadłości lub likwidacji, po przejęciu ich przez zakłady będące w dobrej sytuacji ekonomicznej, dzięki której możliwe będzie utrzymanie zatrudnienia.
Program umożliwi podjęcie dwóch form działań mających na celu utrzymanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

1. skierowanie dodatkowych środków do powiatów zagrożonych nagłym wzrostem bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych, w związku ze zgłoszeniem do Powiatowego Urzędu Pracy zawiadomienia o planowanych zwolnieniach grupowych w zakładzie (lub zakładach) pracy chronionej, gdzie liczba zwalnianych osób niepełnosprawnych jest nie mniejsza niż 20,
2. umożliwienie ratowania substancji majątkowej ZPCh i miejsc pracy osób niepełnosprawnych, dzięki dofinansowaniu modernizacji, zgłoszonego do upadłości, będącego w stanie upadłości lub likwidacji zakładu pracy chronionej, po przejęciu przez silniejszego ekonomicznie partnera.
Powrót na początek stronyRozdział II. ADRESACI PROGRAMU

1. Uczestnikami programu mogą być samorządy powiatowe i zakłady przejmujące, spełniające następujące warunki:
1) w przypadku samorządów powiatowych:
a) powiaty, w których do Powiatowego Urzędu Pracy zgłoszono przynajmniej jedno zawiadomienie o planowanym zwolnieniu grupowym w zakładzie pracy chronionej,
b) w ramach zwolnienia, o którym mowa w lit. a) liczba zwalnianych osób niepełnosprawnych, w przeliczeniu na pełne etaty, jest nie mniejsza niż 20,
c) starosta przedstawi plan działań mający na celu znalezienie nowych miejsc pracy dla zwalnianych na terenie powiatu w ramach zwolnień grupowych osób niepełnosprawnych,
2) w przypadku zakładu przejmującego - zakład będący w dobrej sytuacji ekonomicznej, który zamierza przejąć ZPCh zgłoszony do upadłości, będący w upadłości lub w likwidacji i zapewni zatrudnianym tam osobom niepełnosprawnym miejsca pracy.
2. Samorządy powiatowe oraz zakłady przejmujące na dzień sporządzenia wniosku nie mogą posiadać wymagalnych zobowiązań w stosunku do Funduszu.
Powrót na początek strony


Rozdział III. POMOC UDZIELANA W RAMACH PROGRAMU

1. Samorządy powiatowe, spełniające warunki o których mowa w rozdziale II. ust. 1 pkt 1, mogą uzyskać ze środków finansowych Funduszu środki przeznaczone na refundację kosztów organizacji nowych miejsc pracy lub przystosowania istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu przekazywanych do dyspozycji samorządowi powiatowemu nie może przekraczać iloczynu liczby osób niepełnosprawnych zadeklarowanych do zatrudnienia w planie, o którym mowa w rozdziale II ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz dwudziestopięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.
3. Wysokość kwoty refundacji udzielana pracodawcom, tworzącym lub przystosowującym stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych ze środków przeznaczonych na realizację programu przez samorząd powiatowy nie może przekroczyć dwudziestopięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia za każde nowoutworzone lub przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowisko pracy.
4. Zakłady przejmujące, o których mowa w rozdziale II. ust. 1 pkt 2 mogą uzyskać ze środków finansowych Funduszu środki przeznaczone na refundację kosztów modernizacji przejętego zakładu, w wyniku której utrzymane zostaną miejsca pracy osób niepełnosprawnych.
5. Wysokość kwoty refundacji udzielonej ze środków Funduszu zakładowi przejmującemu ustalana jest na podstawie rzeczywistych kosztów modernizacji zakładu, jednakże nie może przekraczać iloczynu liczby osób niepełnosprawnych (w przeliczeniu na pełne etaty) przejętych z ZPCh zgłoszonego do upadłości, będącego w stanie upadłości lub likwidacji, oraz dwudziestopięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.
6. Zakład przejmujący korzystający ze środków programu zobowiązany jest do utrzymania stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku powiększonego o przejęte ze zlikwidowanego ZPCh osoby niepełnosprawne, przez co najmniej 36 miesięcy od daty otrzymania środków z zastrzeżeniem ust. 7.
7. W przypadku, gdy liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych, przejętych z przejmowanego zakładu pracy chronionej jest mniejsza niż zatrudnienie w zakładzie przejmowanym wskazane we wniosku, zakład przejmujący zobowiązany jest do zatrudnienia osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w liczbie równej różnicy pomiędzy stanem zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie przejmowanym i przejmującym a osobami niepełnosprawnymi zatrudnionymi po przejęciu, w terminie do 3 miesięcy od daty przejęcia.
8. W przypadku, gdy zakład przejmujący nie utrzyma przez 36 miesięcy stanu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 6, zobowiązany jest do zwrotu środków otrzymanych z Funduszu wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przekazania przez Fundusz środków na rachunek zakładu przejmującego do dnia ich zwrotu do Funduszu. W przypadkach uzasadnionych, Zarząd Funduszu może podjąć decyzję o odstąpieniu od naliczenia odsetek ustawowych oraz o zwrocie otrzymanych przez zakład przejmujący środków proporcjonalnie do liczby osób niepełnosprawnych, o które zmniejszył się stan zatrudnienia.
9. Program realizowany jest do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na jego realizację.
10. Złożenie wniosku o refundację przyznawanych w ramach programu środków Funduszu, nie gwarantuje jego realizacji.

Powrót na początek strony
 

Rozdział IV. REALIZATORZY PROGRAMU

1. Program jest realizowany na terenie całego kraju przez Biuro i Oddziały Funduszu.
2. Oddziały Funduszu, na terenie swojego działania przeprowadzają promocję programu oraz przyjmują, kompletują i opiniują wnioski o dofinansowanie lub refundację.
3. Biuro Funduszu weryfikuje wnioski pod względem formalnym, przedstawia je do decyzji Zarządu Funduszu.
4. Decyzję o przyznaniu i wysokości dofinansowania lub refundacji w ramach programu podejmuje Zarząd Funduszu.
5. Od decyzji Zarządu Funduszu nie przysługuje odwołanie.
6. Umowy z samorządami powiatowymi zawierają i rozliczają Pełnomocnicy Zarządu Funduszu w Oddziałach Funduszu.
7. Umowy z zakładami przejmującymi zawierają i rozliczają Pełnomocnicy Zarządu Funduszu w Biurze Funduszu.
8. Fundusz ma prawo kontroli prawidłowości, rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku i załącznikach.
9. Szczegółowe zasady realizacji programu oraz wzory formularzy wniosków, umów i załączników zatwierdza Zarząd Funduszu.
Powrót na początek strony


Rozdział V. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU

1. Samorząd powiatowy, ubiegający się o środki finansowe w ramach programu zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego planu działań, o którym mowa w rozdziale II ust. 1 pkt 1 lit. c), mającego na celu zatrudnianie osób niepełnosprawnych zwalnianych w ramach zwolnień grupowych, przygotowanego przez Starostę na podstawie konsultacji przeprowadzonych z pracodawcami.
Plan winien zawierać:
1) wykaz zakładów pracy chronionej, które złożyły zawiadomienia o planowanych zwolnieniach grupowych (potwierdzone przez Powiatowy Urząd Pracy), gdzie liczba zwalnianych osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełne etaty jest nie mniejsza niż 20, z podaniem liczby niepełnosprawnych pracowników każdego z tych zakładów w przeliczeniu na pełne etaty,
2) wykaz pracodawców podejmujących się utworzenia nowych miejsc pracy z zaznaczeniem formy prawnej działalności, rodzaju działalności, oceny sytuacji ekonomicznej firmy oraz liczby miejsc pracy, które zostaną utworzone przez poszczególnych pracodawców oraz szacunkowych kosztów utworzenia każdego z projektowanych miejsc pracy,
3) wykazy, o których mowa w pkt 1 i 2, powinny przedstawiać stan z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku.
2. Wysokość kwoty przekazanej samorządowi powiatowemu na realizację programu nie może być większa niż suma szacunkowych kosztów utworzenia miejsc pracy wyszczególnionych w planie działań, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem rozdziału III ust. 2.
3. Starosta refunduje pracodawcom koszty nowoutworzonych lub przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych miejsc pracy ze środków przeznaczonych na realizację programu, zgodnie z procedurą realizacji programu.
4. W przypadku, gdy rzeczywiste koszty utworzenia lub przystosowania miejsc pracy są mniejsze niż kwota przekazana na realizację programu, różnicę tę samorząd powiatowy zwraca do Funduszu.
5. Wniosek zakładu przejmującego o refundację kosztów modernizacji zakładu winien zawierać plan przejęcia i modernizacji zgłoszonego do upadłości, będącego w upadłości lub likwidacji ZPCh. W planie winny być zawarte następujące dane:
1) nazwa ZPCh zgłoszonego do upadłości, będącego w upadłości lub likwidacji wraz liczbą niepełnosprawnych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku,
2) liczba niepełnosprawnych pracowników zakładu, o którym mowa w pkt 1, w przeliczeniu na pełne etaty, którzy utrzymają pracę po przejęciu,
3) wstępny kosztorys przeprowadzenia modernizacji zakładu,
4) w przypadku, gdy zakład przejmowany znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji, do wniosku winna być dołączona potwierdzona notarialnie umowa przedwstępna, dotycząca przyrzeczenia sprzedaży zakładu przejmowanego zakładowi przejmującemu, zawarta pomiędzy prowadzącym zakład przejmujący a syndykiem masy upadłościowej lub likwidatorem ZPCh przejmowanego.
6. Kwota określona w umowie zawartej między Funduszem, a zakładem przejmującym nie może przekraczać kosztów wskazanych we wstępnym kosztorysie przeprowadzenia modernizacji zakładu przejmowanego, z zastrzeżeniem rozdziału III. ust. 5.
7. Wypłata kwoty refundacji kosztów modernizacji następuje na podstawie zapłaconych faktur.
Powrót na początek strony
 

DEFINICJE POJĘĆ

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:
1) programie - rozumie się przez to program pn. ,,SZANSA - program pomocy osobom niepełnosprawnym zagrożonym bezrobociem w wyniku zwolnień grupowych, likwidacji lub upadłości zakładów pracy chronionej",
2) Funduszu - należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
3) wymagalnym zobowiązaniu - rozumie się przez to takie zobowiązanie, którego termin spłaty upłynął; w rozumieniu niniejszego programu za wymagalne zobowiązanie nie uznaje się jednak zobowiązania, którego termin spłaty upłynął a wniosek zakładu o jego umorzenie lub zmianę terminu płatności nie został rozpatrzony negatywnie w terminie 60 dni od daty jego złożenia,
4) przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz.1118 i z 1999 r. Nr 38, poz. 360),
5) pracodawcy - oznacza to jednostkę organizacyjną, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudnia pracowników,
6) wnioskodawcy - oznacza to samorząd powiatowy lub zakład przejmujący zakład pracy chronionej zgłoszony do upadłości, będący w stanie upadłości lub likwidacji,
7) wniosku - oznacza to wniosek o dofinansowanie lub refundację złożony w ramach programu,
8) kwocie refundacji - oznacza to kwoty nie obejmujące podatku VAT,
9) przejęciu zakładu - oznacza to przejęcie niepełnosprawnych pracowników, majątku i zobowiązań zakładu pracy chronionej zgłoszonego do upadłości, będącego w stanie upadłości lub likwidacji,
10) zakładzie przejmowanym - oznacza to zakład pracy chronionej zgłoszony do upadłości, będący w upadłości lub likwidacji, który jest przejmowany przez zakład przejmujący,
11) zakładzie przejmującym - oznacza to zakład będący w dobrej sytuacji ekonomicznej, który przejął lub jest w trakcie przejmowania niepełnosprawnych pracowników, majątku i zobowiązań zgłoszonego do upadłości, będącego w stanie upadłości lub likwidacji zakładu pracy chronionej,
12) zwolnieniu grupowym - oznacza to zmniejszenia zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r. Nr 4 poz. 19.),
13) ZPCh zgłoszony do upadłości - oznacza to zakład pracy chronionej w stosunku, do którego do sądu zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości.
Powrót na początek strony

 

 

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej

Uchwała nr 22/2001
Rady Nadzorczej
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z dnia 12 kwietnia 2001 r.

w sprawie: zatwierdzenia programu celowego p.n. „SZANSA” - pomoc osobom niepełnosprawnym zagrożonym bezrobociem w wyniku likwidacji lub upadłości zakładów pracy chronionej.

        Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

        Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdza program celowy Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych p.n. "SZANSA - pomoc osobom niepełnosprawnym zagrożonym bezrobociem w wyniku likwidacji lub upadłości zakładów pracy chronionej", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

        Na program, o którym mowa w § 1 przeznacza się kwotę 8 mln zł (osiem milionów złotych) z pozycji planu finansowego Funduszu na 2001 r. „Inne programy w tym „Sezam””.

§ 3 Powrót na początek strony

        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej

 Załącznik do uchwały nr 22/2001
Rady Nadzorczej PFRON
z dnia 12 marca 2001 r.

SZANSA

pomoc osobom niepełnosprawnym zagrożonym bezrobociem w wyniku likwidacji lub upadłości zakładów pracy chronionej

 

Podstawa prawna: art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z poźn. zmian.) w związku z art. 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 60, poz. 704).

 

Warszawa, 12 kwietnia 2001 roku

 

Rozdział I. CEL PROGRAMU


Program pod nazwą
SZANSA - pomoc osobom niepełnosprawnym zagrożonym bezrobociem w wyniku likwidacji lub upadłości zakładów pracy chronionej" umożliwia udzielenie skutecznej pomocy osobom niepełnosprawnym zatrudnionym w zakładach pracy chronionej, których restrukturyzacja ze względów ekonomicznych jest nieuzasadniona ze względu na wysokość kosztów. Środki przekazywane w ramach programu umożliwiają utworzenie nowych miejsc pracy, na których winny zostać w szczególności zatrudnione osoby niepełnosprawne zwolnione z likwidowanych ZPCh, a także modernizację zakładów po przejęciu ich przez ZPCh będące w dobrej sytuacji ekonomicznej, dzięki której możliwe będzie utrzymanie zatrudnienia. Program umożliwi podjęcie dwóch form działań mających na celu utrzymanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

1.       skierowanie dodatkowych środków do powiatów zagrożonych nagłym wzrostem bezrobocia osób niepełnosprawnych w związku z likwidacją zakładu (lub zakładów ) pracy chronionej,

2.       umożliwienie ratowania substancji majątkowej ZPCh i miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych dzięki dofinansowaniu modernizacji po przejęciu zlikwidowanego zakładu przez silniejszego ekonomicznie partnera.Powrót na początek strony

 

Rozdział II. ADRESACI PROGRAMU


1. Uczestnikami programu mogą być:
A. samorządy powiatowe,
B. zakłady pracy chronionej, spełniające następujące warunki:
1) w przypadku samorządów powiatowych:

a)      na terenie powiatu znajdują lub znajduje się zakład pracy chronionej w stanie likwidacji lub zagrożony upadłością,

b)      starosta przedstawi plan działań mający na celu zatrudnienie przez pracodawców osób niepełnosprawnych w szczególności zwalnianych z zakładów, o których mowa w lit. a),


2) w przypadku zakładu pracy chronionej:

a)     zakład pracy chronionej będący w dobrej sytuacji ekonomicznej, który przejął inny ZPCh będący w stanie likwidacji lub zagrożony upadłością i zapewnił zatrudnianym tam osobom niepełnosprawnym miejsca pracy w swoim zakładzie, zwany dalej ZPCh przejmującym,

b)     przejęcie, o którym mowa w lit. a) nastąpiło po dacie rozpoczęcia realizacji programu.


2. Samorządy powiatowe oraz ZPCh przejmujące na dzień sporządzenia wniosku nie mogą posiadać wymagalnych zobowiązań w stosunku do Funduszu.

Powrót na początek strony

 

Rozdział III. POMOC UDZIELANA W RAMACH PROGRAMU

1.       Samorządy powiatowe, o których mowa w rozdziale II. ust. 1 pkt 1 mogą uzyskać ze środków finansowych Funduszu środki przeznaczone na refundację kosztów organizacji nowych miejsc pracy lub przystosowania istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, o których mowa w ust.1.

2.       Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu przekazywanych do dyspozycji samorządowi powiatowemu nie może przekraczać iloczynu liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej z terenu powiatu, będących w stanie likwidacji lub zagrożonych upadłością oraz dwudziestopięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

3.       Wysokość kwoty refundacji udzielana pracodawcom, tworzącym lub przystosowującym stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych ze środków przeznaczonych na realizację programu przez samorząd powiatowy nie może przekroczyć dwudziestopięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia za każde nowoutworzone lub przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowisko pracy.

4.       ZPCh przejmujące, o których mowa w rozdziale II. ust. 1 pkt 2 mogą uzyskać ze środków finansowych Funduszu środki przeznaczone na refundację kosztów modernizacji zakładu, w wyniku której utrzymane zostaną miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozdziale II. ust.1.

5.       Wysokość kwoty refundacji udzielonej ze środków Funduszu ZPCh przejmującemu ustalana jest na podstawie rzeczywistych kosztów modernizacji zakładu, jednakże nie może przekraczać iloczynu liczby osób niepełnosprawnych (w przeliczeniu na pełne etaty) przejętych ze zlikwidowanego ZPCh oraz średniej arytmetycznej kwoty refundacji kosztów utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej udzielonych przez Fundusz w roku poprzedzającym przyznanie refundacji, powiększonej o zakładany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik inflacji.

6.       ZPCh przejmujący korzystający ze środków programu zobowiązany jest do utrzymania stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku powiększonego o przejęte ze zlikwidowanego ZPCh osoby niepełnosprawne, przez co najmniej 36 miesięcy od daty otrzymania środków.

7.       Program realizowany jest do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.

8.       Złożenie wniosku o refundację przyznawanych w ramach programu ze środków Funduszu, nie gwarantuje jego realizacji.Rozdział IV. REALIZATORZY PROGRAMU


1.    Program jest realizowany na terenie całego kraju przez Biuro i Oddziały Funduszu.

2.    Oddziały Funduszu na terenie swojego działania przeprowadzają promocję programu oraz przyjmują, kompletują i opiniują wnioski o dofinansowanie lub refundację oraz rozliczają przyznane przez Zarząd Funduszu środki na dofinansowanie lub refundację.

3.   Biuro Funduszu weryfikuje wnioski pod względem formalnym.

4.   Decyzję o przyznaniu dofinansowania lub refundacji w ramach programu oraz ich wysokości podejmuje Zarząd Funduszu.

5.   Od decyzji Zarządu Funduszu nie przysługuje odwołanie.

6.   Fundusz ma prawo kontroli prawidłowości, rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku i załącznikach.

7.   Szczegółowe zasady realizacji programu oraz wzory formularzy wniosków, umów i załączników zatwierdza Zarząd Funduszu.Powrót na początek strony


Rozdział V. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU.

 

1.       Samorząd powiatowy, ubiegający się o środki finansowe w ramach programu zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego planu działań mającego na celu zatrudnianie osób niepełnosprawnych zwalnianych z zakładów znajdujących się w stanie likwidacji lub zagrożonych upadłością, o którym mowa w rozdziale II. ust. 1 pkt 1 lit. b, przygotowanego przez Starostę na podstawie konsultacji przeprowadzonych z pracodawcami z terenu powiatu. Plan winien zawierać:

 

1)      wykaz zakładów pracy chronionej będących w stanie likwidacji lub zagrożonych upadłością wraz liczbą pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku,

2)      wykaz pracodawców podejmujących się utworzenia nowych miejsc pracy z zaznaczeniem formy prawnej działalności, rodzaju działalności, oceny sytuacji ekonomicznej firmy oraz liczby miejsc pracy, które zostaną utworzone przez poszczególnych pracodawców oraz szacunkowych kosztów utworzenia każdego z projektowanych miejsc pracy.

 

2.       Wysokość kwoty przeznaczonej na realizację programu na terenie powiatu nie może być większa niż suma szacunkowych kosztów utworzenia miejsc pracy wyszczególnionych w planie działań, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 w rozdziale III.

3.       Starosta refunduje pracodawcom koszty nowoutworzonych lub przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych miejsc pracy ze środków przeznaczonych na realizację programu zgodnie z procedurą realizacji programu.

4.       W przypadku gdy rzeczywiste koszty utworzenia lub przystosowania miejsc pracy są mniejsze niż kwota przekazana na realizację programu, różnicę tą samorząd powiatowy zwraca do Funduszu.

5.       Wniosek ZPCh przejmującego o refundację kosztów modernizacji zakładu winien zawierać plan przejęcia pozostającego w stanie likwidacji lub zagrożonego upadłością ZPCh i modernizacji zakładu. W planie winny być zawarte następujące dane:

1)      nazwa ZPCh będącego w stanie likwidacji lub zagrożonego upadłością wraz liczbą pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku,

2)      liczba pracowników zakładu, o którym mowa w pkt 1, którzy utrzymają pracę po przejęciu,

3)      wstępny kosztorys przeprowadzenia modernizacji zakładu.

 

6.       Kwota określona w umowie nie może przekraczać kosztów wskazanych we wstępnym kosztorysie przeprowadzenia modernizacji zakładu, z zastrzeżeniem ust. 5 w rozdziale III.

7.       Wypłata kwoty refundacji kosztów modernizacji następuje na podstawie zapłaconych faktur.

DEFINICJE POJĘĆ 

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

 

1)      programie - rozumie się przez to niniejszy program pn. SZANSA - pomoc osobom niepełnosprawnym zagrożonym bezrobociem w wyniku likwidacji lub upadłości zakładów pracy chronionej",

2)      Funduszu - należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

3)      wymagalnym zobowiązaniu - rozumie się przez to takie zobowiązanie, którego termin spłaty upłynął; w rozumieniu niniejszego programu za wymagalne zobowiązanie nie uznaje się jednak zobowiązania, którego termin spłaty upłynął a wniosek zakładu o jego umorzenie lub zmianę terminu płatności nie został rozpatrzony negatywnie w terminie 60 dni od daty jego złożenia,

4)      przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz.1118 i z 1999 r. Nr 38, poz. 360),

5)      pracodawcy - oznacza to jednostkę organizacyjną, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudnia pracowników,

6)      wnioskodawcy - oznacza to samorząd powiatowy lub zakład pracy chronionej przejmujący upadający albo będący w likwidacji inny zakład pracy chronionej,

7)      kwocie refundacji - oznacza to kwoty nie obejmujące podatku VAT. Powrót na początek strony

 

 

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej

                             Czytaj również: Zmiany w przepisach - warto wiedzieć 

Przydatne przepisy dla niepełnosprawnych i nie tylko ! Informujemy, Uprawnienia i ulgi - musisz to wiedzieć! Uprawnienia i ulgi,

Ust. o pomocy społecznej, USTAWA o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z dnia 9 października 1997 r.) ostatnia zmiana Dz.U. 49/99 poz. 486 od 31.05 i 01.06.1999 Ustawa o rehabilitacji... ,

O zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych... O zasiłkach rodzinnych... ,Poradnik dla niepełnosprawnych Poradnik dla ON , ZAMIAST RENT INWALIDZKICH - RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Zamiast renty... ,

 ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW - szczegóły
Świadczenia - szczegóły ,
Aktualnosci-przepisy Aktualności - przepisy,

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych - Uchwała Sejmu RP z 1 sierpnia 1997 r. Karta praw ON , Europejska Karata Społeczna Europ. Karta Społeczna , Zasady dofinansowywania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON Turnusy - dofinansowanie,

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych,
Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących,

Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej, Przydatne linki, koniecznie zobacz Zasiłki przedemerytalne
Ulgi w 2001 roku Ulgi w 2002 roku  Sprzęt dla osób niewidomych i słabo widzących Sprzęt dla osób niewidomych   
Zasiłeek Pielęgnacyjny dla dzieci do lat 16 Pielęgnacyjny zasiłek dla dzieci do 16 lat
Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi).

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

Braille - 2000 - program celowy BRAILLE - program celowy Program - ,,SEZAM" SEZAM  Program celowy  Drogowskaz DROGOWSKAZ 
Program ,,HOMER" - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania  dla niewidomych i niedowidzących HOMER 2000 Program ,,PEGAZ 2000" PEGAZ 2000
Program celowy ,,HEFAJSTOS" - pomoc dla pracodawców prowadzących ZPCh - produkujących sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny Hefajstos  Program celowy ,,PAPIRUS" Papirus - program celowy
Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
Program celowy dla niesłyszącego ,,Tłumacz 2000" Tłumacz dla niesłyszącego ,,Domino" - pilotażowy program celowy Domino - program pilotażowy
,,Telepraca" - pilotażowy program celowy Telepraca   Dziedzictwo - udostępnienie osobom niepełnosprawnym narodowych dóbr kultury i przyrody, likwidujący bariery architektoniczne Dziedzictwo Trener - program celowy Trener   ,,Orzecznik" - pilotażowy program celowy Orzecznik

Powrót na początek strony

 

 

 

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej

 

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam  Ostatnia modyfikacja: maj, 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.pl

Powrót na początek stronyPowrót na początek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Najlepiej oglądać używając IE wersja 5.0. lub nowszy  i w rozdzielczości 800 x 600 lub większej.
Copyright 1997 - 200
3