Problemy Osób Niepełnosprawnych
:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT ::  Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  ::  Karty praw :: O mnie ::  Linki ::


Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych wprowadzone ustawą o pomocy społecznej

Czytaj również: Ustawa o świadczeniach rodzinnych  oraz Dodatki rodzinne

Kolejna nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

Rodzaje i wysokość świadczeń w okresie zasiłkowym 01 września 2006 r. – 31 sierpnia 2007 r.

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia

Kryterium dochodowe – wysokość miesięcznego dochodu rodziny netto* w przeliczeniu na osobę

Świadczenia rodzinne

zasiłek rodzinny

48,00 zł – miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia,  

64,00 zł – miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do

ukończenia 18 roku życia

68,00 zł – miesięcznie na dziecko w

wieku powyżej 18 roku życia do

ukończenia 24 roku życia

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

 

dodatki do zasiłku rodzinnego, z tytułu:

 

 

urodzenia dziecka

1000,00 zł – jednorazowo

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400,00 zł - miesięcznie

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

samotnego wychowywania dziecka

170,00 zł – miesięcznie ( nie więcej niż 340,00 zł na wszystkie dzieci),

 

250,00 zł - miesięcznie w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym

stopniu niepełnosprawności ( nie więcej niż 500,00 zł na wszystkie dzieci)

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

 

80,00 zł – miesięcznie na trzecie

i na następne dzieci uprawnione do

zasiłku rodzinnego

 

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

kształcenia i rehabilitacji

dziecka niepełnosprawnego

 

60,00 zł – miesięcznie na dziecko w

wieku do ukończenia 5 roku życia

80,00 zł – miesięcznie na dziecko w

wieku powyżej 5 roku życia do

ukończenia 24 roku życia

 

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

rozpoczęcia roku szkolnego

 

100,00 zł - raz w roku

 

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

 

 

 

 

 

 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 

90,00 zł – na dziecko przez okres 10

miesięcy w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
 

50,00 zł – na dziecko przez okres 10

miesięcy w związku z dojazdem z

miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

  

 

 

 

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe ustawowe)

1000,00 zł jednorazowo

wniosek składa się do 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka

nie obowiązuje kryterium dochodowe

 

Jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe gminne)

 

maksymalnie 1000,00 zł jednorazowo wniosek składa się do 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka

(świadczenie nie przysługuje na dzieci urodzone przed dniem 09 lutego 2006 r.)

nie obowiązuje kryterium dochodowe

 

  

Świadczenia opiekuńcze

 

świadczenie pielęgnacyjne

420,00 zł – miesięcznie

583,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny,

zasiłek pielęgnacyjny

153,00 zł - miesięcznie

nie obowiązuje kryterium dochodowe

 

 

 

 * kryterium dochodowe netto - dochód pomniejszony o podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

    W 2006 roku rodziny, w których urodzi się dziecko, mogą otrzymać trzy świadczenia. Becikowe, podwyższony dodatek za urodzenie dziecka i zapomogę z gminy, w której mieszkają.

    Prezydent
RP Lech Kaczyński podpisał 18.01.2006 r. nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych.. Tzw. becikowe otrzymywać będą wszyscy rodzice, bez względu na dochód. Ustawa przewiduje też, że gminy będą mogły samodzielnie z własnych środków wypłacać własną zapomogę rodzicom, którzy zamieszkują na jej terytorium.

    Przypominam, że od początku 2006 roku obowiązuje już inna nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przesądziła ona o podniesieniu z 500 zł do 1000 zł dodatku z tytułu urodzenia dziecka, który jest wypłacany gorzej sytuowanym rodzicom.

    Wszyscy rodzice otrzymywać będą becikowe, a ci, którym wiedzie się nieco gorzej, dostaną podwyższony dodatek,  niektórzy z nich - w zależności od decyzji samorządowców - dodatkowe wsparcie od gminy, w której mieszkają.

Tysiąc złotych za urodzone dziecko

Wszystkie rodziny, w których przyjdzie na świat dziecko lub większa liczba dzieci, będą miały prawo do świadczenia wynoszącego 1000 zł na każde z nich.

Świadczenie to będzie przysługiwać ojcu lub matce dziecka albo jego opiekunowi prawnemu, niezależnie od ich dochodu. Nie zostanie ono jednak wypłacone automatycznie.

Aby otrzymać becikowe, ojciec lub matka dziecka (albo jego opiekun prawny) będzie musiał złożyć wniosek o to świadczenie. Wniosek ten trzeba złożyć w urzędzie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Innymi słowy, we własnym urzędzie gminy.

Becikowe nie zostanie wypłacone automatycznie po urodzeniu dziecka. Aby je otrzymać, trzeba - w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia dziecka - złożyć w gminie wniosek o jego przyznanie.

Wniosek trzeba będzie złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Ustawa przewiduje, że jeśli zostanie o­n złożony później, gmina pozostawi go bez rozpoznania, tzn. nie zajmie się nim i becikowego nie wypłaci. Termin złożenia wniosku o becikowe różni się od tego, który obowiązuje, w sytuacji gdy osoba stara się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. O ten dodatek (warunki jego otrzymania omawiamy dalej) można do gminy wystąpić w ciągu roku od daty narodzin dziecka.

Dodatkowa pomoc dla rodziców

Rodzice spodziewają się w marcu tego roku trzeciego dziecka. Do tej pory nie ubiegali się o świadczenia rodzinne, bo ich dochód na osobę w rodzinie przekraczał 504 zł. Jednak po urodzeniu się dziecka - zwiększy się liczba członków rodziny - zyskają prawo do tych świadczeń. Muszą więc wystąpić do gminy (lub pracodawcy) z wnioskiem o świadczenia rodzinne i dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Równocześnie jednak zyskają prawo otrzymywania zasiłku rodzinnego na dwoje pierwszych dzieci, a ponadto otrzymywać też będą dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Razem więc mogą co miesiąc otrzymywać 189 zł - dwa zasiłki rodzinne po 43 zł, jeden w wysokości 53 zł oraz dodatek dla rodzin wielodzietnych w wysokości 50 zł.

Otrzymają też oczywiście jednorazowo 1000 zł dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz 1000 zł z tytułu tzw. becikowego.

Ponadto mogą się o­ni też ubiegać o inne dodatki, w zależności od zajścia określonych okoliczności. Na przykład, gdy ich starsze dziecko rozpoczyna rok szkolny, otrzymają jednorazowo 90 zł.
Na początek strony

Źródło: Gazeta Prawna z 20.01.2006 r.
 

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych nowelizacją z 21 kwietnia 2005 r.

       Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka może być zwiększony, jeśli rodzina znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. Dodatku nie można jednak kumulować, tzn. istnieje ograniczenie, które nie pozwala pobrać tego świadczenia na trzecie dziecko (i kolejne).

      Te zmiany wprowadzone do ustawy o świadczeniach rodzinnych nowelizacją z 21 kwietnia 2005. Nowelizacja ograniczyła również krąg osób uprawnionych do dodatku.

      Ustawa z dn. 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, wprowadza liczne zmiany w systemie świadczeń rodzinnych, czyli w ustawie z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Nowelizacja zawęziła krąg uprawnionych do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. System świadczeń rodzinnych opiera się na zasiłku rodzinnym oraz dodatkach przyznawanych w zależności od tego, w jakiej konkretnie sytuacji znajdują się świadczeniobiorcy. Jedną z takich wyróżnionych sytuacji jest samotne wychowywanie dziecka.

      O dodatku z tytułu samotnego wychowywania mówi artykuł 12 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Opisuje on m.in. zasady określania wielkości tej formy pomocy. Dodatek przysługuje w wysokości 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

      W przypadku, gdy dochód rodziny nie przekracza 50 % kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, kwotę dodatku zwiększa się o 50,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 100,00 zł na wszystkie dzieci. Kwoty, o których mowa w p. 5 to kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli 504 i 583 zł. Dodatek zostanie, więc zwiększony, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 252 zł (291,5 zł., kiedy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

      Dodatek, w opisanych wyżej wysokościach, będzie przyznawany i wypłacany od 1 września 2005 r. Jego podstawowa kwota nie uległa zmianie - w tej wielkości wypłaca się dodatek dla samotnie wychowujących od 1 maja 2004 r.

      Nowością jest możliwość zwiększenia wypłacanej pomocy dla rodzin najuboższych. Ważną zmianą jest również wprowadzenie limitów. Limity powodują, że dodatek z tytułu samotnego wychowywania otrzymać można na pierwsze i drugie dziecko. Wcześniej (od 1.05.2004) nie istniało ograniczenie dotyczące kumulacji dodatku. Jeśli np. matka wychowywała samotnie pięcioro dzieci na każde z nich otrzymywała 170 zł miesięcznie. Należy jednak pamiętać, że wprowadzając ograniczenie, zaproponowano jednocześnie nowy rodzaj dodatku. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacany jest na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego - bez zmian: należy jednak pamiętać, że ustawa o świadczeniach rodzinnych daje samorządom możliwość zwiększenia kwotNa początek strony dodatków zapisanych w ustawie. (…) Na podstawie: www.ngo.pl

Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

Zmiany do ustawy wchodzą w życie z dniem 1 września 2005 r.

1. Komu od września 2005 r. nie przysługuje zasiłek rodzinny.

Zasiłek rodzinny nie będzie przysługuje, jeżeli:

· dziecko lub osoba ucząca się (w rozumieniu przepisów ustawy) pozostają w związku małżeńskim,

· dziecko lub osoba ucząca się będą umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

· dziecko lub osoba ucząca się będą uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,

· dziecko zostanie umieszczone w rodzinie zastępczej,

· osobie samotnie wychowującej dziecko (pannie, kawalerowi, osobie pozostającej w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobie rozwiedzionej, wdowie lub wdowcowi, jeśli nie wychowują wspólnie dziecka z jego ojcem lub matką dziecka) nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z jego rodziców (wyjątkiem jest sytuacja, gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone).

2. Ograniczona została liczba osób uprawnionych do pobierania dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

· Zgodnie z nowymi przepisami dodatek ten będzie przysługiwał wyłącznie samotnie wychowującym dzieci - ojcu lub matce, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, jeśli nie mają zasądzonych alimentów od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ; drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Dodatek ten będzie też przysługiwał osobie uczącej się - jeśli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

· Dodatek będzie przysługiwał także osobom pozostającym w związku małżeńskim - wtedy, gdy małżonek jest ubezwłasnowolniony, pozbawiony władzy rodzicielskiej, albo przebywa w areszcie lub więzieniu powyżej 3 miesięcy, a dzieci nie mają zasądzonych od niego alimentów.

3. Zmieniają się kwoty dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

· Będzie on przysługiwał - tak jak dotychczas - w wysokości 170 zł, jednak nie więcej niż 340 na wszystkie dzieci w rodzinie. W przypadku dziecka niepełnosprawnego lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności kwota dodatku (170 zł) zostanie zwiększona o 80 zł (do 250 zł), nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

· W przypadku, w których dochód na członka rodziny nie będzie przekraczał połowy kwoty uprawniającej do skorzystania z systemu świadczeń rodzinnych (tj.: 252 zł miesięcznie lub 291,5 zł miesięcznie), to w takiej sytuacji dodatek będzie podwyższany o 50 zł na jedno dziecko, jednak nie więcej niż 100 zł na wszystkie dzieci.

4.Uchwalona nowelizacja likwiduje świadczenie, jakim jest dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (400 zł miesięcznie).

5. Rodziny wielodzietne otrzymają specjalny dodatek (50 zł) na trzecie i kolejne dzieci.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych przewiduje od września br. wypłatę dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się taką rodzinę, w której wychowuje się troje lub więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego. Przysługiwać będzie matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka. Wyniesie 50 zł miesięcznie na każde trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

6. Od września 2005 r. zmiany w przysługiwaniu dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

· Dodatek nie będzie przysługiwał tak jak dotychczas w sytuacjach, wymienionych w ustawie, poza wyjątkiem, jeśli dziecko będzie przebywać w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie, przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w żłobku albo w przedszkolu, gdy:

· legitymuje się ono orzeczeniem o niepełnosprawności i będzie uczęszczać do żłobka lub przedszkola w celach terapeutycznych,

· będzie przebywać w zakładzie opieki zdrowotnej, jednak nie może to być zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy.

7. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

· Będzie przysługuje tak ja dotychczas - raz w roku w wysokości 90 zł na dziecko. Nie będzie on jednak wypłacany (tak jak dotychczas) tylko we wrześniu, ale w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

8. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

· Dodatek przysługujący osobom uczącym się w związku z ich zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (80 zł) będzie wypłacany uczniom szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki (aktualnie ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna), a także szkoły podstawowej lub gimnazjum, gdy dziecko lub osoba ucząca się legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (aktualnie tylko gimnazjum).

· Dodatek dla „dojeżdżających” (40 zł) ma być wypłacany w związku z dojazdem ucznia do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej (aktualnie ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej).

9. Świadczenie pielęgnacyjne od września br.

· Zmiana polega na wykluczeniu z osób uprawnionych do pobierania tego świadczenia opiekuna prawnego dziecka.

Nie będzie przysługiwało, jeśli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do:

· emerytury,

· renty, renty socjalnej,

· zasiłku stałego (nie ma tego zastrzeżenia w aktualnych przepisach), zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego.

Nie będzie też wypłacone w sytuacji, gdy osoba wymagająca opieki:

· pozostaje w związku małżeńskim

· została umieszczona w rodzinie zastępczej (także tych zastrzeżeń nie ma w obecnie obowiązujących przepisach) albo w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie (w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji), przez co najmniej 5 dni w tygodniu (z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej - to nowy wyjątek).
Świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwało także, gdy osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na dziecko, którym się opiekuje lub ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie.

 10. Dochód rodzin uprawnionych do otrzymywania świadczeń rodzinnych będzie weryfikowany w trakcie okresu zasiłkowego.

Osoba mająca prawo do świadczeń rodzinnych na dany okres zasiłkowy (wrzesień-sierpień) będzie musiała do 15 marca w instytucji je wypłacającej - złożyć oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Gdy nie złoży takiego oświadczenia albo dochód w nim podany przekroczy kwoty uprawniające do korzystania ze świadczeń rodzinnych (504 zł lub 583 zł), ich wypłata zostanie wstrzymana do końca okresu zasiłkowego. Jeśli świadczeniobiorca złoży takie oświadczenie po terminie, ale dochód na członka jego rodziny nie przekroczy dopuszczalnej kwoty, wypłata świadczeń rodzinnych zostanie wznowiona, ale od następnego miesiąca (po miesiącu, w którym wpłynęło oświadczenie). Składane oświadczenia będą weryfikowane przez instytucję wypłacającą świadczenia rodzinne pozyskując w tym zakresie stosowne informacje z urzędów skarbowych.

 11. Zmienia się termin wypłaty świadczeń.

· Świadczenia rodzinne będą wypłacane nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało do nich prawo. Gdy osoba złoży wniosek o świadczenia po 10 dniu danego miesiąca, wtedy zostaną one wypłacone do końca następnego miesiąca.

· Gdy osoba starająca się o prawo do świadczeń na nowy okres zasiłkowy (rozpoczyna się od września) złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 lipca, świadczenia przysługujące za wrzesień zostaną jej wypłacone do 30 września. Jeśli natomiast zrobi to w okresie od 1 sierpnia do 30 września, świadczenia za wrzesień zostaną jej wypłacone do końca października.

12. Wstrzymanie wypłaty świadczeń.

· Wypłata świadczeń zostanie wstrzymana w sytuacjach wymienionych dzisiaj w ustawie, a także, jeśli osoba mająca do nich prawo nie podejmie ich przez kolejne trzy miesiące. Jednak, gdy osoba taka zgłosi się po nie po tym terminie, zostaną jej one wypłacone za cały okres wstrzymania (pod warunkiem, że spełnia warunki określone w ustawie). Jeżeli natomiast wznowienie wypłaty wstrzymanych świadczeń nie nastąpi do końca okresu zasiłkowego, prawo do nich wygaśnie.

13. Kto będzie wypłacał świadczenia rodzinne od września 2005 r.

· Zasiłek rodzinny oraz dodatki z tytułu; urodzenia dziecka; kształcenia i rehabilitacji dziecka i z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz zasiłek pielęgnacyjny będą wypłacać swoim pracownikom - pracodawcy zatrudniający na dzień 31 lipca br., co najmniej 20 osób.

· Zasiłek rodzinny oraz wszystkie przysługujące dodatki a także zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne – gminy

14. Inne zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

· Zmiana, która miała zacząć obowiązywać od września br., a dotycząca wysokości zasiłków rodzinnych uzależnionych od wieku dziecka, zostanie przesunięta o rok - do września 2006 r.,

· świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim, cudzoziemcom posiadającym obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego obszaru gospodarczego, jeżeli zamieszkują i przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres, co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne,

· w przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, do ustalania ich prawa do świadczeń rodzinnych przyjmować się będzie, że miesięczny dochód z 1 hektara przeliczeniowego odpowiada nie tak jak dotychczas 252 zł, ale kwocie określonej w przepisach o pomocy społecznej wynoszącej 194 zł, co oznacza, że rodzina utrzymująca się z gospodarstwa rolnego może mieć 2,6 ha przeliczeniowego na osobę a w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym - 3 ha przeliczeniowe na osobę (dotychczas 2,3),

· dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (500 zł), na dzieci urodzone w kwietniu 2004 r., będzie wypłacony do końca sierpnia 2005 r. rodzicom lub opiekunom, jeśli rodzina spełnia warunki określane w ustawie o świadczeniach rodzinnych i jeśli przed 1 maja 2004 r. nie został na dziecko przyznany jednorazowy zasiłek macierzyński (na podstawie przepisów o pomocy społecznej) albo jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka przysługujący na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,

· do końca sierpnia 2005 r. przedłużono okres „przejściowy” dla osób pozostających w związku małżeńskim, które otrzymywały do końca kwietnia ub.r. świadczenie ze zlikwidowanego Funduszu Alimentacyjnego; mogą one do tego czasu (po spełnieniu wymogów ustawy) pobierać dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

· organ gminy nie będzie opłacał składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, jeśli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu lub na podstawie innych przepisów,

· na nowy okres zasiłkowy będą obowiązywały nowe druki wniosków,

· poszerzony został znacznie katalog dochodów nieopodatkowanych, które w przypadku ich osiągania w 2004 r. trzeba będzie wykazać ubiegając się o świadczenia rodzinne.

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

(Dz. U. Nr.86, poz. 732)

Ustawa wchodzi w życie w części dotyczącej postępowania wobec dłużników alimentacyjnych od 1 czerwca 2005 r., a w części dotyczącej zaliczki alimentacyjnej od 1 września 2005 r.

1. Kto otrzyma zaliczkę alimentacyjną? 

· Zaliczka alimentacyjna będzie wypłacana osobom uprawnionym do alimentów wychowywanym przez osobę samotną do ukończenia przez nie 18 lat lub, gdy uczą się one w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 24 lat. Warunkiem jej otrzymania będzie jednak fakt, że osoba uprawniona ma prawo do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, ale ich egzekucja jest bezskuteczna.

· Zaliczkę otrzymają też osoby „uczące się” w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Są to pełnoletnie osoby uczące się, niepozostające na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od nich alimentów, jeśli wyrok sądu je orzekający został wydany przed osiągnięciem przez nie pełnoletności.

· Zaliczka będzie przysługiwać dzieciom, które wychowywane są przez osobę samotną w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. przez pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, wdowę lub wdowca, jeżeli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka.

· Zaliczkę będzie mogła pobierać tylko przez rok - w drodze wyjątku - osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego, (gdy jego egzekucja jest bezskuteczna) wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim. Jednak, pod warunkiem, że osoba ją wychowująca złoży do sądu pozew o rozwód albo separację, a także spełni wszystkie inne wymogi ustawy.

WAŻNE
Osoba ubiegająca się o zaliczkę alimentacyjną, która nie otrzymuje zasądzonych alimentów, powinna mieć złożony u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji, ponieważ dopiero w przypadku bezskutecznej egzekucji otrzyma zaliczkę alimentacyjną.

Bezskuteczność egzekucji - ustawowo - oznacza egzekucję, w wyniku, której nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy.

2. Komu zaliczka nie będzie przysługiwała?

Mimo spełnienia kryterium dochodowego, a także warunku bezskutecznej egzekucji zaliczka nie będzie przysługiwała, jeśli osoba uprawniona:

· przebywa w rodzinie zastępczej,

· przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

· zawarła związek małżeński,

· jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

3. Jaki dochód uprawnia do zaliczki?

· Zaliczka będzie przysługiwała, jeśli dochód rodziny, w której wychowuje się osoba uprawniona, niemogąca wyegzekwować alimentów, nie przekracza na jednego jej członka 583 zł miesięcznie.

4. Jakie będą kwoty wypłacanych zaliczek? 

Zaliczka alimentacyjna będzie przysługiwała w wysokości przyznanego przez sąd świadczenia alimentacyjnego (albo różnicy pomiędzy kwotą przyznanego świadczenia, a wyegzekwowaną faktycznie w danym miesiącu kwotą alimentów), jednak nie więcej niż: 

· w sytuacji, gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 170 zł na uprawnioną osobę lub 250 zł, jeśli legitymuje się ona orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Większa jest wysokość zaliczki dla osób uprawnionych, wychowywanych w rodzinach, w których dochód na jej członka nie przekracza połowy kwoty uprawniającej do skorzystania z zaliczki (291,50 zł). Takie osoby otrzymają wyższą zaliczkę wynoszącą:

· gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 300 zł na osobę uprawnioną albo 380 zł, jeśli legitymuje się ona orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

· gdy takich osób jest trzy lub więcej - 250 zł na osobę uprawnioną albo 300 zł, jeśli legitymuje się ona orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

· po upływie kwartału po rozliczeniu pomiędzy wypłaconą zaliczką a wyegzekwowanym przez komornika świadczeniem alimentacyjnym, będzie ustalana wysokość zaliczki na następny kwartał.

5. Gdzie należy złożyć wniosek o zaliczkę alimentacyjną?

· Wniosek składa się u komornika sądowego.

· Komornik dołącza do wniosku o przyznanie zaliczki zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego a także informację o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego i przekazuje wniosek wraz z zaświadczeniem do gminy.

· W gminie będzie wydana decyzja o przyznaniu zaliczki na podstawie dokumentów:

·  1-wniosku o zaliczkę;

·  2-zaświadczenie od komornika;

· 3-oświadczenia wnioskodawcy, że osoba uprawniona nie przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej, że nie zawarła związku małżeńskiego, że nie jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

· 4- informacji osoby składającej wniosek o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych do alimentacji;

· 5- innych niezbędnych dokumentów określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych

6. Jakie działania będą podejmowane wobec osób niepłacących alimenty, gdy egzekucja będzie bezskuteczna?

· Jeżeli po przeprowadzeniu wywiadu przez ośrodek pomocy społecznej okaże się, że dłużnik nie płaci bo nie ma pracy, będzie kierowany do pracy lub do prac organizowanych na zasadach robót publicznych.

· W przypadku, gdy dłużnik odmówi przeprowadzenia u niego wywiadu środowiskowego, lub będzie się uchylał lub odmawiał podjęcia prac - wówczas wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego będzie kierował do starosty wniosek o zatrzymanie jego prawa jazdy.

· W takich sytuacjach, może być także dłużnik ścigany za przestępstwa określone w art. 209 kodeksu karnego, a organ, który wypłaca na jego dzieci zaliczkę alimentacyjną, może wytoczyć powództwo przeciwko osobom zobowiązanym w dalszej kolejności do alimentacji na podstawie art. 132 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

· Jeżeli dłużnik nie będzie płacił alimentów przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, komornik złoży wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych.

· Będzie przeprowadzana egzekucja alimentów z rachunku bankowego dłużnika w pełnej wysokości.

· Gdy gmina wypłaca zaliczki osobie uprawnionej do alimentów - na dłużniku będzie ciążył obowiązek ich zwrotu,Na początek strony powiększonych o 5 procent ich wartości.

Kto wypłaci świadczenia rodzinne po 1 września 2005 r.

Od 1 września 2005 r. zmieniają się podmioty wypłacające świadczenia rodzinne

W okresie zasiłkowym od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. do wypłaty świadczeń rodzinnych zostały zobowiązane jedynie dwa podmioty:

·         organ właściwy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta), 

·         pracodawcy zatrudniający w dniu 31 lipca 2005 r. co najmniej 20 pracowników.

 

W nowym okresie zasiłkowym do ustalania prawa i wypłaty świadczeń rodzinnych nie będą, zatem już uprawnieni m.in. pracodawcy zatrudniający, co najmniej 5 pracowników, lecz mniej niż 20 pracowników, świadczeń rodzinnych nie będzie również wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dotychczasowi płatnicy świadczeń rodzinnych zostali zobowiązani do poinformowania osób uprawnionych, którym wypłacają świadczenia rodzinne za okres do 31 sierpnia 2005 r., o tym, że do wypłaty tych świadczeń za dalszy okres upoważniony jest organ właściwy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) oraz o terminie składania wniosków w tym organie.

 

Świadczenia rodzinne wypłacane przez pracodawców

 

Pracodawcy zatrudniający w dniu 31 lipca 2005 r., co najmniej 20 pracowników ustalają prawo do świadczeń rodzinnych i świadczenia te wypłacają swoim pracownikom w czasie trwania zatrudnienia oraz osobom wykonującym pracę na podstawie zawartej z nimi umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.

Pracodawcy upoważnieni są do wypłaty świadczeń rodzinnych w ograniczonym zakresie. Mogą ustalać prawo i wypłacać jedynie takie świadczenia, jak:

 

·         zasiłek rodzinny,

·         dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

·         urodzenia dziecka, 

·         kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

·         rozpoczęcia roku szkolnego,

·         zasiłek pielęgnacyjny.

 

Należy zaznaczyć, że zakres świadczeń rodzinnych, do wypłaty, których w nowym okresie zasiłkowym zostali zobowiązani pracodawcy, uległ ograniczeniu w stosunku do zakresu świadczeń wypłacanych przez nich w okresie zasiłkowym od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. W nowym okresie zasiłkowym pracodawcy nie są upoważnieni do ustalania prawa i wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Jeżeli zatem pracownik wystąpi do pracodawcy z wnioskiem o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy i którykolwiek z dodatków, do wypłaty którego nie jest on upoważniony, tj. o dodatek z tytułu:

·     opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

·     samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, 

·     samotnego wychowywania dziecka, 

·     wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 

·     podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

·     albo o świadczenie pielęgnacyjne,

 

Pracodawca, choćby zatrudniał w dniu 31 lipca 2005 r., co najmniej 20 pracowników, nie będzie ustalał temu pracownikowi prawa do zasiłku rodzinnego ani do dodatków (nawet, jeżeli byłyby wśród nich także te, które należą do jego właściwości), ani do zasiłku pielęgnacyjnego czy świadczenia pielęgnacyjnego. Wypłatę wszystkich świadczeń rodzinnych w takim przypadku realizuje organ właściwy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) i tam wnioskodawca powinien złożyć wniosek o świadczenia rodzinne.

 

Świadczenia rodzinne wypłacane przez organ właściwy

 

Organ właściwy zobowiązany jest do ustalania prawa i wypłaty świadczeń rodzinnych wszystkim uprawnionym, którym świadczeń tych nie wypłacają pracodawcy.

Organem tym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne.

Organ właściwy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) upoważniony jest do ustalania prawa i wypłaty świadczeń rodzinnych w pełnym zakresie. W okresie zasiłkowym od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. organ ten wypłaca:

·     zasiłki rodzinne, 

·     dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 

·     urodzenia dziecka, 

·     opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

·     samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, 

·     samotnego wychowywania dziecka, 

·     wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 

·     kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

·     rozpoczęcia roku szkolnego, 

·     podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 

·     świadczenia opiekuńcze, czyli: 

·     zasiłek pielęgnacyjny, 

·     świadczenie pielęgnacyjne.
 

Gdzie złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy?

 

Jeżeli jesteś pracownikiem zakładu pracy zatrudniającego w dniu 31 lipca 2005 r. mniej niż 20 pracowników:
o świadczenia rodzinne, bez względu na ich rodzaj, występujesz do organu właściwego (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) dla twojego miejsca zamieszkania.

 

Jeżeli jesteś pracownikiem zakładu pracy zatrudniającego w dniu 31 lipca 2005 r., co najmniej 20 pracowników:

·     świadczenia rodzinne występujesz do pracodawcy, jeżeli ubiegasz się o zasiłek rodzinny oraz o dodatki do tego zasiłku z tytułu: 

·     urodzenia dziecka, 

·     kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

·     rozpoczęcia roku szkolnego 

·     albo o zasiłek pielęgnacyjny, 

·     świadczenia rodzinne występujesz do organu właściwego, jeżeli ubiegasz się o zasiłek rodzinny oraz o dodatki do tego zasiłku, wśród których jest choćby jeden z niżej wymienionych, z tytułu:

·     opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

·     samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, 

·         samotnego wychowywania dziecka, 

·         wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 

·         podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 

·         albo ubiegasz się o świadczenie pielęgnacyjne.

 

Jeżeli jesteś ubezpieczonym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub osobą z nim współpracującą:
- o świadczenia rodzinne, bez względu na ich rodzaj, występujesz do organu właściwego (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) dla twojego miejsca zamieszkania.

 

Jeżeli pobierasz emeryturę lub rentę z ZUS i świadczenia rodzinne wypłacał ci dotychczas ZUS:
- o świadczenia rodzinne, bez względu na ich rodzaj, występujesz do organu właściwego (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) dla twojego miejsca zamieszkania.

Co prawda od września 2005 r. ZUS nie wypłaca już zasiłków pielęgnacyjnych, nadal jednak będzie przyznawał i wypłacał dodatki pielęgnacyjne przysługujące emerytom i rencistom.

 

 Terminy składania wniosków o świadczenia rodzinne
na nowy okres zasiłkowy w organie właściwym

 

Osoby, którym do wypłaty świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy zobowiązany jest organ właściwy, wnioski o te świadczenia powinny składać w urzędzie gminy lub miasta, właściwym według miejsca zamieszkania.

W przypadku złożenia wniosku o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do dnia 31 lipca 2005 r., świadczenia rodzinne przysługujące za wrzesień 2005 r. zostaną wypłacone we wrześniu 2005 r.  

Jeżeli zaś wniosek zostanie złożony w sierpniu lub wrześniu 2005 r. - świadczenia rodzinne przysługujące za wrzesień 2005 r.Na początek strony zostaną wypłacone dopiero w październiku 2005 r.

 

Dodatki dla samotnych niekonstytucyjne

 

Trybunał Konstytucyjny - świadczenia rodzinne

 

    Aktualne przepisy regulujące wypłatę dodatków do zasiłku rodzinnego dla osób samotnie wychowujących dzieci są niezgodne z konstytucją – orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny.

Trybunał zajął się wnioskiem rzecznika praw obywatelskich, dotyczącym stwierdzenia niezgodności z konstytucją wybranych przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). RPO zwrócił się do Trybunału, podzielając wątpliwości rzecznika praw dziecka, który zarzucił aktualnym przepisom, że dyskryminują dzieci wychowywane w pełnych związkach. Rzecznik uważa, że obecny sposób uzyskania prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka (także dodatek wypłacany samotnym, po tym, jak tracą prawo do zasiłku dla bezrobotnych) jest zachętą do tego, aby rodzice posiadali status samotnych. Zauważa, że przepisy te dyskryminują dzieci rodziców pozostających w związkach formalnych i te, których rodzice są w związkach nieformalnych, ale razem wychowują dzieci. Prowadzi to do erozji odpowiedzialności rodzicielskiej i stanowi zachętę do ustalania przez rodziców swego statusu jako osoby formalnie samotnej. Rzecznik dodaje też, że aktualne przepisy rażąco niesłusznie uprzywilejowują rodziców niepozostających w związkach małżeńskich.

Trybunał podzielił wątpliwości rzecznika i uznał przepisy dotyczące wypłat dodatków za niekonstytucyjne. Wskazał, że tracą one swoją moc do końca br. Zauważył m.in., że zgodnie z art. 71 ustawy zasadniczej państwo ma w swojej polityce uwzględniać dobro rodziny, a rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej – zwłaszcza wielodzietne i niepełne – mają prawo do pomocy szczególnej. Tymczasem aktualne rozwiązania faworyzują rodziny niepełne – uznał Trybunał. Ponadto art. 18 konstytucji stanowi, że rodzina i małżeństwo znajdują się pod szczególną ochroną państwa. – Państwo ma działać tak, aby umacniać więzi rodzinne, a te przepisy je osłabiają, zachęcając do zaniedbywania obowiązków spoczywających na rodzicach – zauważył wiceprezes TK Andrzej Mączyński.

– Rząd spodziewał się takiego wyroku i dlatego zaproponował nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych – zauważyła po ogłoszeniu wyroku dyrektor departamentu świadczeń socjalnych w Ministerstwie Polityki Społecznej Alina Wiśniewska. Zgodnie z nowelą (została we wtorek opublikowana w Dzienniku Ustaw) od września br. zostanie znacznie ogranicza liczba rodziców uprawnionych do dodatku dla samotnie wychowujących dziecko. Będą go otrzymywać jedynie te osoby uprawnione (lub reprezentujący ich rodzice), które nie mają zasądzonych alimentów, gdyż nie można tego zrobić (np. drugi z rodziców dziecka nie żyje). Nowe przepisy przewidują też wypłatę specjalnego dodatku dla rodzin wielodzietnych (50 zł na trzecie iNa początek strony kolejne dziecko). Ma to równoważyć pomoc adresowaną do rodzin pełnych i niepełnych. Źródło: Gazeta Prawna z 19.05.2005 r.

 

 

    Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą:

    Nowa ustawa o pomocy społecznej uchwalona została 12 marca 2004 r. Prace nad ustawą trwały w Sejmie ponad pół roku. W ich trakcie pojawiły się pomysły zmian w uchwalonych już wcześniej aktach.

    Przykładem jest ustawa o świadczeniach rodzinnych, w której znowelizowano
12 artykułów i dodano trzy nowe.

    Nowy system świadczeń rodzinnych wejdzie w życie 1 maja 2004. Podobnie jak ustawa o pomocy społecznej. Oba akty są ze sobą powiązane ponieważ tworzą dwa nowe, uzupełniające się systemy wsparcia. Ustawa o świadczeniach rodzinnych uchwalona 28 listopada 2003 r. została już raz znowelizowana (Dz.U.2004.35.305).

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych wprowadzone ustawą o pomocy społecznej

    Nowelizacja dotyczyła dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Pierwotnie dodatek miał przysługiwać, w wysokości 80 zł miesięcznie, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły. Dodano do tego możliwość częściowego pokrycia kosztów dojazdu dziecka do miejscowości gdzie znajduje się szkoła. W tym drugim przypadku wysokość dodatku wynosi 40 zł miesięcznie. Dodatek można otrzymać na jedno dziecko tylko z jednego tytułu, tzn. albo na zamieszkanie albo na dojazd.

    Zmiany wprowadzone kolejną nowelizacją - czyli tą zawartą w nowej ustawie o pomocy społecznej - są większe. Poniżej niektóre z nich.

 Z art. 10, który mówi o dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, skreślono zapis mówiący o tym, że dodatek nie przysługuje osobie, jeśli osoba ta ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (art. 12) - w przypadku pobierania go w większej kwocie (250 zł), która przysługuje wychowującym dzieci niepełnosprawne - nie mógł przekroczyć 750 zł miesięcznie dla rodziny. Nowelizacja zniosła to ograniczenie. Oznacza to, że dodatek będzie można otrzymać na czwarte i kolejne dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

    Podwyższono kwotę zasiłku pielęgnacyjnego (art. 16) ze 142 zł na 144 zł.

W art. 17 zmieni się określenie komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne
. Ustawa w brzmieniu z 28 listopada 2003 r. mówiła o niepodejmowaniu lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej "w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności". Zrezygnowano z wcześniejszego wymagania, które stosowano przy przyznawaniu zasiłków stałych (świadczenie pielęgnacyjne zastępuje obecny zasiłek stały) dotyczącego wskazań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności powinno mieć dodatkowo wpisane w orzeczenie dwa wskazania, o:
- „konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji”.

    Tylko w takiej sytuacji przyznawany jest zasiłek stały. W nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych powrócono do tego wymagania. Ubiegający się o świadczenie pielęgnacyjne będą musieli przedstawiać orzeczenie o niepełnosprawności dziecka do ukończenia 16 roku życia, w którym zapisane będą oba wymienione wyżej wskazania.

    Nowelizacja art. 20 pozwoli ośrodkom pomocy społecznej zająć się obsługą świadczeń rodzinnych, na podstawie upoważnienia wydanego przez gminę (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta).

    Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa w art. 26 termin wypłaty świadczeń.
„Świadczenia rodzinne wypłaca się najpóźniej do 15 dnia danego miesiąca”. W nowododanym art. 48b znalazł się zapis zezwalający na wypłacanie świadczeń za maj 2004 r. do 15 czerwca 2004.

    W najgorszym wypadku może się wiec zdarzyć, że po wejściu w życie nowego systemu, osoby uprawnione do świadczeń otrzymają pierwsze pieniądze z miesięcznym opóźnieniem. Składający wnioski powinni pamiętać, że aby otrzymywać wsparcieNa początek strony terminowo, należy zdążyć „z papierami” do 5 dnia danego miesiąca.

 

Zasiłek rodzinny

      Zasiłek ten będzie przysługiwać rodzinie wychowującej dzieci do lat 16, a w przypadku dzieci uczących się - do ukończenia przez nie 21 roku życia lub 24 roku życia w przypadku nauki w uczelni wyższej osoby z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Dochód rodziny uprawnionej nie może być wyższy niż 504,00 zł na osobę lub nie wyższy niż 583,00 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Te rozwiązania proponuje się wprowadzać etapowo - począwszy od 1 września 2004 r. Do tego czasu wysokość zasiłku będzie zgodna z obecnymi rozwiązaniami w tej dziedzinie.

      Rodzina uprawniona do zasiłku rodzinnego może otrzymać jednorazowe lub okresowe zwiększenie pomocy finansowej w formie dodatku do zasiłku rodzinnego. Są to dodatki z następujących tytułów:

·     urodzenie dziecka - wysokość dodatku jest jednakowa dla wszystkich rodzin spełniających kryterium dochodowe (504,00 zł) i wynosi 300,00 zł;

·     opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - dodatek ten wyniesie 400,00 zł. Wypłacany będzie nie dłużej niż przez dwa lata, a w przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu - nie dłużej niż przez trzy lata. W przypadku opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym dodatkowy zasiłek rodzinny może przysługiwać przez okres 6 lat;

·    samotne wychowywanie dziecka i utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego wynosić będzie 400,00 zł miesięcznie, nie dłużej niż przez 3 lata pod warunkiem wychowywania dziecka w wieku do 7 lat i posiadania statusu osoby poszukującej pracy,

·    samotne wychowywanie dziecka - wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego wynosi 170,00 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 510,00 zł na rodzinę.

·    rozpoczęcie roku szkolnego - jednorazowy zasiłek wypłacany będzie we wrześniu, a jego wysokość wyniesie 90,00 zł na każdego ucznia uprawnionego do zasiłku rodzinnego. Tym samym program „wyprawka szkolna” przestanie być realizowany;

·    podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - jest to nowe świadczenie, którego celem jest zrekompensowanie kosztów nauki dziecka poza miejscem swego zamieszkania. Wysokość zasiłku, wypłacanego przez 10 miesięcy, wyniesie 80,00 zł.

 

 

Świadczenia opiekuńcze

 

      Ich celem jest częściowe pokrycie wydatków ponoszonych przez rodzinę w związku z koniecznością zapewnienia opieki i pielęgnacji niepełnosprawnym dorosłym lub dzieciom. Przewiduje się dwa rodzaje zasiłków:

·     zasiłek pielęgnacyjny - wysokość tego zasiłku wyniesie 141,70 zł miesięcznie. Zasiłku tego nie będą otrzymywać m.in. osoby, które ukończyły 75 rok życia i osoby, w rodzinach, których dochód przekracza 1166,00 zł na osobę;

·    świadczenie pielęgnacyjne - zasiłek ten zastąpi funkcjonujący obecnie w pomocy społecznej zasiłek stały. Będzie on przeznaczony dla osób rezygnujących z aktywności zawodowej w celu opieki nad dzieckiem do lat 16 (z orzeczoną niepełnosprawnością) lub powyżej 16 roku życia z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Wysokość zasiłku wyniesie 420,00 zł miesięcznie.

 

     Projekt ustawy przewiduje, że docelowo, to jest od 1 września 2006 roku, wszystkie zadania dotyczące świadczeńNa początek strony rodzinnych będą realizowane przez samorząd gminy oraz w pewnym zakresie przez samorząd województwa.

Świadczenia rodzinne - poważne zmiany w systemie

   Obecnie funkcjonujące pieniężne świadczenia rodzinne nie stanowią systemu, ponieważ nie są ze sobą wzajemnie powiązane. Powstawały w różnych okresach jako odpowiedź na doraźne potrzeby. Efektem tego jest ich zróżnicowanie i rozproszenie, zarówno, co do źródeł prawa, jak i zakresów podmiotowych, podmiotów organizacyjnych, wysokości świadczeń, a tym samym ich efektywności. Brak jest mechanizmów przeciwdziałających niepożądanej kumulacji świadczeń, spełniających te same cele i brak możliwości monitorowania systemu jako całości.

    Celem projektu ustawy o świadczeniach rodzinnych jest budowa nowego, wyraźnie odrębnego od systemu pomocy społecznej, systemu pozaubezpieczeniowych świadczeń rodzinnych.

System świadczeń rodzinnych przewiduje:

     Dla określania kryterium dochodowego, warunkującego dostęp do świadczeń rodzinnych, wykorzystywane będą wyniki badań Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na temat progu wsparcia dochodowego rodzin (WDR).

Obliczony przez IPiSS próg wsparcia dochodowego rodzin, jako próg oddzielający rodziny uprawnione do świadczeń rodzinnych od nieuprawnionych, uwzględnia wydatki na żywność, mieszkanie (eksploatację i wyposażenie), odzież i obuwie, edukację, ochronę zdrowia i higienę, transport i łączność, kulturę, sport i wypoczynek. Przy czym wydatki na edukację, zdrowie, kulturę, sport i wypoczynek w badaniach WDR zdeterminowane zostały głównie potrzebami rozwojowymi i integracyjnymi dzieci.

Zakłada się okresową weryfikację progu wsparcia dochodowego rodzin, a tym samym okresową weryfikację kryterium dochodowego. W ustawie zapisano, że weryfikacja taka będzie dokonywana, co trzy lata.

Kryterium dochodowe odnosi się do dochodu netto, tj. po odliczeniu obowiązujących składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych. Kryterium dochodowe dotyczy wysokości dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Taki sposób ustalania uprawnień do świadczeń stwarza preferencje dla rodzin wielodzietnych.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń będą brane pod uwagę dochody uzyskiwane ze wszystkich źródeł. Dotyczyć to będzie także dochodów ze świadczeń społecznych. Dowodem wysokości uzyskanych dochodów będzie m.in. zaświadczenie z urzędu skarbowego. Na początek strony
      Świadczenia rodzinne
- tak jak dotychczas -
będą zwolnione z podatku od dochodów osób fizycznych.

 

 

Zasiłek rodzinny

 Zasiłek ten będzie przysługiwać rodzinie wychowującej dzieci do lat 16, a w przypadku dzieci uczących się - do ukończenia przez nie 21 roku życia lub 24 roku życia w przypadku nauki w uczelni wyższej osoby z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Dochód rodziny uprawnionej nie może być wyższy niż 504,00 zł na osobę lub nie wyższy niż 583,00 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Te rozwiązania proponuje się wprowadzać etapowo - począwszy od 1 września 2004. Do tego czasu wysokość zasiłku będzie zgodna z obecnymi rozwiązaniami w tej dziedzinie.

 Zasiłku rodzinnego nie otrzymają rodziny wychowujące dziecko z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które ukończyło 16 lat i nie uczy się, lub które ukończyło 24 rok życia. Osobom tym będzie przysługiwał zasiłek pielęgnacyjny, mogą one również ubiegać się o rentę socjalną, przyznawaną bez względu na dochód rodziny.

 Rodzina uprawniona do zasiłku rodzinnego może otrzymać jednorazowe lub okresowe zwiększenie pomocy finansowej w formie dodatku do zasiłku rodzinnego. Są to dodatki z następujących tytułów:

·      urodzenie dziecka - wysokość dodatku jest jednakowa dla wszystkich rodzin spełniających kryterium dochodowe (504,00 zł) i wynosi 300,00 zł;

·      opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - dodatek ten wyniesie 400,00 zł. Wypłacany będzie nie dłużej niż przez dwa lata, a w przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu - nie dłużej niż przez trzy lata. W przypadku opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym dodatkowy zasiłek rodzinny może przysługiwać przez okres 6 lat;

·     samotne wychowywanie dziecka i utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego wynosić będzie 400,00 zł miesięcznie, nie dłużej niż przez 3 lata pod warunkiem wychowywania dziecka w wieku do 7 lat i posiadania statusu osoby poszukującej pracy. Za osoby korzystające z tej formy zwiększenia zasiłku rodzinnego nie będzie opłacana składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

·     samotne wychowywanie dziecka - wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego wynosi 170,00 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 510,00 zł na rodzinę. Proponowane rozwiązanie zastąpi dotychczasowe świadczenie alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego, który zostanie zniesiony;

·     kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - zwiększenie zasiłku rodzinnego z tego tytułu wynosi 50,00 zł miesięcznie na dziecko do 5 roku życia oraz 70,00 zł miesięcznie - w wieku 6-24 lata (warunkiem koniecznym jest orzeczenie u tych dzieci niepełnosprawności lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności);

·     rozpoczęcie roku szkolnego - jednorazowy zasiłek wypłacany będzie we wrześniu, a jego wysokość wyniesie 90,00 zł na każdego ucznia uprawnionego do zasiłku rodzinnego. Tym samym program "wyprawka szkolna" przestanie być realizowany;

·     podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - jest to nowe świadczenie, którego celem jest zrekompensowanie kosztów nauki dziecka poza miejscem swego zamieszkania. Wysokość zasiłku, wypłacanego przez 10Na początek strony miesięcy, wyniesie 80,00 zł.

 

 

Świadczenia opiekuńcze

 Ich celem jest częściowe pokrycie wydatków ponoszonych przez rodzinę w związku z koniecznością zapewnienia opieki i pielęgnacji niepełnosprawnym dorosłym lub dzieciom. Przewiduje się dwa rodzaje zasiłków:

·     zasiłek pielęgnacyjny - zaproponowano zmodernizowanie obecnie funkcjonującej pomocy w tym zakresie poprzez skierowanie tej pomocy dla osób wymagających rzeczywistej opieki i pielęgnacji. Wysokość tego zasiłku wyniesie 141,70 zł miesięcznie. Zasiłku tego nie będą otrzymywać m.in. osoby, które ukończyły 75 rok życia i osoby, w rodzinach, których dochód przekracza 1166,00 zł na osobę;

·     świadczenie pielęgnacyjne - zasiłek ten zastąpi funkcjonujący obecnie w pomocy społecznej zasiłek stały. Będzie on przeznaczony dla osób rezygnujących z aktywności zawodowej w celu opieki nad dzieckiem do lat 16 (z orzeczoną niepełnosprawnością) lub powyżej 16 roku życia z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Wysokość zasiłku wyniesie 420,00 zł miesięcznie. Za osoby korzystające z tej formy świadczenia opłacana będzie składka emerytalno-rentowa. Warunkiem otrzymania świadczeń pielęgnacyjnych jest spełnienie kryterium dochodowego - czyli 583,00 zł na osobę.

  Projekt ustawy przewiduje, że docelowo, to jest od 1 września 2006 roku, wszystkie zadania dotyczące świadczeń rodzinnych będą realizowane przez samorząd gminy oraz w pewnym zakresie przez samorząd województwa.

        Szacowane wydatki na 2003 rok znajdują pełne pokrycie w tegorocznym budżecie państwa, w którym na świadczenia rodzinne przewidziana jest kwota 7.831,4 mln zł. Przewiduje się, że w roku 2004 globalne wydatki na ten cel z budżetu państwa wzrosną w stosunku do roku poprzedniego o 1 proc. (w 2005 - 2,2 proc., natomiast w 2006 zmniejszą się o 0,2 proc.).

        Realizacja projektu nie będzie miała większego wpływu na rynek pracy, za wyjątkiem nowych miejsc pracy w administracji samorządowej. Trudno ocenić wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki. Wpływ proponowanych regulacji na sytuację i rozwój regionalny należy ocenić jako znikomy. Proponowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

Powrót na stronę  głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę  główną

Na początek stronyNa początek strony  Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT ::  Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  ::  Karty praw :: O mnie ::  Linki ::

Ostatnia modyfikacja: październik, 2006 poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Najlepiej oglądać używając IE wersja 5.5 lub nowszy i rozdzielczości 800 x 600

Copyright ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2006.