Problemy Osób Niepełnosprawnych
::  Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::
   

ZASIŁKI, ŚWIADCZENIA, RENTY...

witryny_bullet_1.gif (201 bytes)witryny_bullet_1.gif (201 bytes)witryny_bullet_1.gif (201 bytes)

ZASIŁKI

 

Rodzaj zasiłku

Okres obowiązywania

Kwota (w zł)

 dla bezrobotnych (100%)  od 1 czerwca 2005 r.  -

521,90

 dla bezrobotnych (100%)

 od 1 czerwca 2004 r.  -

504,20

 dla bezrobotnych (100%)*

 od 1.10. 2003 r. - 31.05.2004 r.

504,20

 dla bezrobotnych (100%)  1.09.2003 - 29.02.2004 r.

503,20

 pielęgnacyjny  od 1 maja 2004 r.  -

144,00

 pielęgnacyjny  1.03.2003 r. - 29.02.2004 r.

141,70

 pogrzebowy

 

 od 1 marca 2005 r.

 od 1 grudnia 2004 r.

 od 1.12.2003 -   29.02.2004 r.

 od 1.09.2003 – 31.11..2003

 

 

4.810,92

4539,86

4320,04

4282,02

 

 rodzinny:

  a) na małżonka, pierwsze
 i drugie dziecko,

  b) na trzecie dziecko,

  c) na każde kolejne

 1.05.2004 - 31.08.2005 r.

a) 43,00

b) 53.00

c) 66.00

 wychowawczy dla osoby:

 a) pozostającej w związku małżeńskim,

 b) na trzecie dziecko,

 c) samotnie wychowującej dzieci

 1.06.2003 r. - 30.04.2004 r.


a) 318,10 zł

    b) 505,80 zł

    c) 505,80 zł

* Ustala się od dnia 1 września 2002 r . wskaźnik waloryzacji dla zasiłków dla bezrobotnych - 104,5%.

Podstawa prawna: art.29 ustawy budżetowej na 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 30, poz.275)

  Od zasiłku dla bezrobotnych urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości - 32,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia i stażu (dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 1,62%) tj. w łącznej wysokości - 34,14 %.

Uwaga! Zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym (Dz.U. Nr 83, poz759) okres zasiłkowy ustalony dla zasiłków rodzinnych, trwający od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r. został przedłużony do dnia 31 grudnia 2003 r.Początek strony

Zasiłki dla bezrobotnych
 

Kategoria Kwota w zł

Zasiłki dla bezrobotnych

od 1 marca 2004 r.

M.P.2004.10.154 

od 1 czerwca 2004 r.
Dz.U. Nr 99, poz.1001
 
Zasiłki dla bezrobotnych:      
- podstawowy ( 100 %) 504,20 504,20

 

- obniżony (80%) 403,40 403,40

 

- podwyższony (120%) 403,40 605,10

 

Stypendia dla bezrobotnych absolwentów w okresie:      
- odbywania szkolenia (60 % kwoty zasiłku podstawowego) 302,52 302,52  
- odbywania stażu (100 % zasiłku podstawowego) 504,20 504,20  
- kontynuowania nauki (w rejonach ,,zagrożonych'' - 60% zasiłku podstawowego) 504,20 302,52

 

Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych (20% zasiłku podstawowego) 100,84 100,84

 

Zasiłek przedemerytalny**:      
- podstawowy - minimalny (120% zasiłku podstawowego) 605,10 605,10

 

- podwyższony - maksymalnie 160% zasiłku podstawowego (nie więcej jednak niż 90% przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy zatrudnienia) 806,72 806,72

 

Świadczenie przedemerytalne (od 1.01.2002 - 80% kwoty emerytury - nie mniej niż 120% i nie więcej niż 200% zasiłku dla bezrobotnych)

wynikowo
(od
605,10 do 1008,40)

wynikowo
(od
605,10 do 1008,40)

 Od 1 sierpnia 2004 r.
w jednej wysokości 670 zł.

Od zasiłku dla bezrobotnych urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości - 32,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia i stażu dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 1,62% tj. w łącznej wysokości - 34,14 %.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6 poz. 56 z późn. zm.), art. 24 ust. 6 b
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M. P. z 2002 r. nr 35, poz. 554)

Dodatkowe informacje:
Zgodnie z art. 24 ust. 6a ustawy zasiłki dla bezrobotnych podlegają waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim półroczu, w terminach 1 marca i 1 września.

Prezes GUS ogłasza w formie komunikatu, w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca każdego półrocza, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzednie półrocze (art. 24 ust. 6c ustawy).

**Od 1 stycznia 2002 r. zamiast zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego jest jedno świadczeniePoczątek strony przedemerytalne - Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz.1793.

 

ZASIŁEK RODZINNY
 

    W okresie od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. uwzględnia się liczbę dzieci, natomiast w okresie od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. uwzględnia się wiek dziecka.
 

Okres obowiązywania

Wyszczególnienie

Kwota 
(w zł miesięcznie)

1.05.2004 - 31.08.2005

 

na pierwsze i drugie dziecko

43

na trzecie dziecko

53

na czwarte i kolejne dziecko

66

1.09.2005 - 31.08.2006 na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

44

na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia
do ukończenia 18 roku życia

56

na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia
do ukończenia 24 roku życia

65

 

    Zasiłek rodzinny przysługuje:
    1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

    2) opiekunowi faktycznemu dziecka;

    3) osobie uczącej się,

    - jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, ost. zm. Nr 64, poz. 593)Początek strony

Granice dochodu uprawniające do świadczeń rodzinnych
 

Wyszczególnienie

Kryterium dochodowe (w zł miesięcznie na osobę)

Okres obowiązywania

 

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza:

w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

 

zasiłek rodzinny:

zasiłek rodzinny

504

583

I okres: 1.05.2004 - 31.08.2005*

II okres:
1.09.2005 - 31.08.2006
*

dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

urodzenia dziecka

504

583

1.05.2004 - 31.08.2006

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

504

583

1.05.2004 - 31.08.2006

samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

504

583

1.05.2004 - 31.08.2006

samotnego wychowywania dziecka

504

583

1.05.2004 - 31.08.2006

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

504

583

1.05.2004 - 31.08.2006

rozpoczęcia roku szkolnego

504

583

1.05.2004 - 31.08.2006

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

504

583

1.05.2004 - 31.08.2006

świadczenia opiekuńcze

świadczenie pielęgnacyjne

504

583

1.05.2004 - 31.08.2006

zasiłek pielęgnacyjny

nie obowiązuje

1.05.2004 - 31.08.2006

* W okresie od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. uwzględnia się liczbę dzieci, natomiast
w okresie od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia 2006 r. uwzględnia się wiek dziecka.
W obydwu okresach obowiązują różne kwoty zasiłku rodzinnego, natomiast bez zmian pozostaje kryterium dochodowe.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, ost. zm. Nr 64, poz. 593)Początek strony

Dodatki do zasiłku rodzinnego

obowiązują od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2006 r.

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

Kwota świadczenia (w zł)

Uwagi

urodzenie dziecka

500

jednorazowo

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400

miesięcznie

samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

400

miesięcznie

samotnego wychowywania dziecka

170

na dziecko

250

na dziecko niepełnosprawne

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

50

miesięcznie
na dziecko w wieku do ukończenia
5 roku życia

70

miesięcznie
na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

rozpoczęcia roku szkolnego

90

jednorazowo na dziecko
wypłacany we wrześniu

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

80

10 miesięcy w roku - od września do czerwca, na dziecko

40

10 miesięcy w roku - od września do czerwca, na dziecko

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł.
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o
umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, ost. zm. Nr 64, poz. 593)

Świadczenia opiekuńcze
obowiązują od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2006 r.

Rodzaj świadczenia

Kwota świadczenia (w zł)

Uwagi

świadczenie pielęgnacyjne

420

miesięcznie

zasiłek pielęgnacyjny

144

miesięcznie

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się:
- orzeczeniem o niepełnosprawności - gdy zachodzi konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 z pózn. zm.)Początek strony

   Zasiłek pielęgnacyjny

  Okres obowiązywania

  Kwota (w zł)

Podstawa prawna

Od 1 maja 2004 r.

144,00*

M.P.2004.10.163

1.03.2003-29.02.2004

141,70

M.P.2003.10.154

1.06.2002-28.02.2003

136,64

M.P.2002.19.345

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; oraz osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
3) osobie, która ukończyła 75 lat. bez względu na dochody.

* Z dniem 1 października 2004 r. zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się:
orzeczeniem o niepełnosprawności - gdy zachodzi konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583,00 zł.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, ost. zm. Nr 64, poz. 593)Początek strony

Wychowawczy

 

Okres obowiązywania

Kwota (w zł)

1.06.2002-30.04.2004

318,10

1.06.2001-31.05.2002

308,80

Wychowawczy dla osoby samotnie wychowującej dziecko

Okres obowiązywania

Kwota ( w zł)

1.06.2002-30.04.2004

505,80

1.06.2001-31.05.2002

491,00

 

Granice dochodu uprawniające do zasiłków rodzinnych i wychowawczych

 

Przyznany zasiłek

Okres obowiązywania

Kwota dochodu

 Zasiłek rodzinny

1.06.2002 r.-30.04.2004 r.

548 zł

- a dla osób samotnie wychowujących dzieci lub wychowujących dzieci uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego

1.06.2002 r.-30.04.2004 r.

612 zł

Zasiłek wychowawczy

1.06.2002 r.-30.04.2004 r.

548 zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (j.t .Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.); M.P. 2000 r. Nr 5, poz.120; M.P. z 2001 r. Nr 6, poz.108; Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz.1791.
Uwaga!
Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255) okres zasiłkowy ustalony dla zasiłków wychowawczych, trwający od dnia 1 czerwca 2003 r. do dnia 31grudnia 2003 r . został przedłużony do dnia 30 kwietnia 2004 r.
Początek strony

 

REFUNDACJE  Z  FUNDUSZU  PRACY

Stypendia dla bezrobotnych

Stypendia dla bezrobotnych w okresie:

Obowiązują od:

odbywania

szkolenia

odbywania

stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy

kontynuowania

 nauki**

(40% kwoty zasiłku dla bezrobotnych)

(100% kwoty zasiłku

dla bezrobotnych)

(40% kwoty zasiłku

dla bezrobotnych)

1 czerwca 2004 r.

201,70 zł

504,20 zł

201,70 zł

Od wypłaconych stypendiów starosta opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.
*
Stypendium w tej wysokości otrzymuje bezrobotny do 25 roku życia, skierowany przez starostę na szkolenie.

**Stypendium przysługuje pod warunkiem nie przekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Obecnie kwota dochodu na osobę w rodzinie wynosi - 316 zł.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. Nr 99, poz.1001);

Refundacja z tytułu zatrudnienia bezrobotnych

    Maksymalne kwoty refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy skierowanych przez urzędy pracy w ramach prac interwencyjnych

Obowiązują od:

Okres dokonywania refundacji

Bezrobotni powyżej 50 roku życia

do 12
m-cy

do 18
m-cy**

dofinansowanie na wyposażenie nowego stanowiska pracy

spełniają warunki do świadczenia przedemerytalnego

nie spełniają warunków do świadczenia przedemerytalnego

(kwota zasiłku i składki na *) (minimalne wynagrodzenie i składki na*) (nie więcej niż 400% przeciętnego wynagrodzenia) (80%minimalnego wynagrodzenie i składki na*) (50% minimalnego wynagrodzenie i składki na*
Od 1 grudnia 2004 r.

586,18 zł

957,98 zł

9 079,72 zł

766,39 zł

478,99 zł

1.09.2004 r. – 30.11.2004 r.

586,18 zł

957,98 zł

8 922,12 zł

766,39 zł

478,99 zł

1.06.2004 r. –31.08.2004 r.

586,18 zł

957,98 zł

9 328,68 zł

766,39 zł

478,99 zł

* Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane przez pracodawcę wynoszą 16,26%. Składka na ubezpieczenie wypadkowe podlega refundacji w wysokości faktycznie opłaconej od kwoty refundowanego wynagrodzenia.
** jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001); M.P. z 2004 r. Nr 21, poz. 383); M.P. z 2004 r. Nr 35, poz. 617, M.P. z 2004 r. Nr 48, poz. 833.

Refundacja z tytułu zatrudnienia bezrobotnych

    Maksymalne kwoty refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy skierowanych przez urzędy pracy w ramach robót publicznych

Obowiązują od:

Okres zatrudnienia bezrobotnych

do 6 miesięcy

do 12 miesięcy **

do 6 miesięcy i na pół etatu ***

(50 % przeciętnego wynagrodzenia i składki na) * 100 % przeciętnego wynagrodzenia i składki na * (50 % minimalnego wynagrodzenia i składki na) *
Od 1 grudnia 2004 r.

1 319, 51 zł

2 639,02 zł

478,99 zł

1.09.2004 r. – 30.11.2004 r.

1 296,60 zł

2 593,21 zł

478,99 zł

1.06.2004 r.- 31.08.2004 r.

1 355,70 zł

2 711,38 zł

478,99 zł

* Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane przez pracodawcę wynoszą 16,26%. Składka na ubezpieczenie wypadkowe podlega refundacji w wysokości faktycznie opłaconej od kwoty refundowanego wynagrodzenia.
**
jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.
*** bezrobotni na swój wniosek lub za ich zgodą mogą zostać skierowani przez starostę do wykonywania pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem - w instytucjach użyteczności publicznej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001); M.P. z 2004 r. Nr 35, poz. 617, M.P. z 2004 r. Nr 48, poz. 833.Początek strony

Stypendia dla bezrobotnych

Stypendia dla bezrobotnych w okresie:

Obowiązują od:  

odbywania

szkolenia * 

odbywania

stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy

kontynuowania

 nauki**

(40% kwoty zasiłku dla bezrobotnych)

(100% kwoty zasiłku

dla bezrobotnych)

(40% kwoty zasiłku

dla bezrobotnych)

1 czerwca 2004 r.

201,70 zł

504,20 zł

201,70 zł

Od wypłaconych stypendiów starosta opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.
*
Stypendium w tej wysokości otrzymuje bezrobotny do 25 roku życia, skierowany przez starostę na szkolenie.

**Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Obecnie kwota dochodu na osobę w rodzinie wynosi - 316 zł.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. Nr 99, poz.1001);

Stypendia dla bezrobotnych absolwentów w okresie:

Obowiązują od:  

odbywania

szkolenia  

odbywania

stażu

kontynuowania

 nauki

Dodatek

szkoleniowy

dla bezrobotnych

Podstawa prawna

(60% kwoty zasiłku dla

bezrobotnych)

(100% kwoty zasiłku dla

 bezrobotnych)

(w rejonach zagrożonych

- 60% kwoty zasiłku dla bezrobotnych)

(20% kwoty zasiłku dla

bezrobotnych

1 marca 2004 r.

302,60 zł

504,20 zł

302,60 zł

100,90 zł

M.P.2004.10.154

1 września 2003 r.

302,00 zł

503,20 zł

302,00 zł

100,70 zł

M.P.2003.40.588

Maksymalne kwoty refundacji z Funduszu Pracy

Starosta ze środków Funduszu Pracy może:

Obowiązuje od:

refundować koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej;

refundować koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności

(300 % przeciętnego wynagrodzenie)

(500 % przeciętnego wynagrodzenie)

(80 % kosztów, nie więcej niż przeciętne wynagrodzenie)

Od 1 grudnia 2004 r.

6 809,79 zł

11 349,65 zł

2269,93 zł

1.09.2004 r. – 30.11.2004 r.

6 691,59 zł

11 152,65 zł

2230,53 zł

1.06.2004 r. –31.08 2004 r.

6 996,51 zł

11 660,85 zł

2 332,17 zł

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001); M.P. z 2004 r. Nr 21, poz. 383; M.P. z 2004 r. Nr 35, poz. 617, M.P. z 2004 r. Nr 48, poz. 833.

Inne świadczenia dla bezrobotnych

Maksymalne kwoty świadczeń dla bezrobotnych:

Obowiązują od:  

dodatek szkoleniowy
dla bezrobotnych

dodatek aktywizacyjny

dofinansowanie kosztów opieki na dzieckiem do lat 7

(20% kwoty zasiłku
dla bezrobotnych)
(50%* i 30%** kwoty zasiłku dla bezrobotnych) (50% kwoty zasiłku dla bezrobotnych)
1 czerwca 2004 r.

100,90 zł

252,10 zł
151,30 zł

252,10 zł

Dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku:

* jeżeli bezrobotny podjął, w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy, zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę,

** jeżeli bezrobotny z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Obecnie kwota dochodu na osobę w rodzinie wynosi - 316 zł.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz.1001).

 

 • Maksymalne kwoty refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia bezrobotnego skierowanego przez urzędy pracy w ramach:

  Prac interwencyjnych wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne
  503,20 +89,97

  593,17 zł

  Robót publicznych wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne
  1080,01 +193,11

  1273,12 zł

  Zatrudnienia skierowanego absolwenta wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne
  503,20 +89,97

  593,17 zł

  Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę wynoszą 17,88%

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 z późn. zm.; Komunikat GUS z dnia 13 listopada 2003 r. Początek strony

  POŻYCZKI  Z  FUNDUSZU  PRACY

  Pożyczki z Funduszu pracy udziela się osobom fizycznym na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, jak również pracodawcom na utworzenie dodatkowych miejsc pracy. Wnioski należy składać w powiatowych urzędach pracy.

  Maksymalne kwota pożyczki dla bezrobotnych i pracodawców
  na utworzenie jednego dodatkowego miejsca:

  Obowiązują od:

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników w gospodarce narodowej w:

  Wysokość pożyczki

  (20 -krotność)

  Maksymalna kwota pożyczki

  Podstawa
  prawna

   1 marca 2004 r.

  IV kw. 2003 r.

  2.276,84 zł

  x 20

  45.536,80 zł

  M.P.2004.9.136

   1 grudnia 2003 r.

  III kw. 2003 r.

  2.160,02 zł

  x 20

  43.200,40 zł

  M.P.2003.52.837
  1 września 2003 r.

  II kw. 2003 r.

  2.141,01 zł

  x 20

  42.820,20 zł

  M.P.2003.41.603
  1 czerwca 2003 r.

  I kw. 2003 r.

  2.228,68 zł

  x 20

  44.573,60 zł

  M.P.2003.25.369

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 z późn. zm.

  Początek strony

    Wynagrodzenie młodocianych  2002, 2003, 2004 i 2005 r.


     Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% tego wynagrodzenia.

  Podstawa prawna:  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278); Komunikat GUS  z dni 18 listopada 2003 r.

   

  Najniższe wynagrodzenie miesięczne (w zł)

  Obecnie przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2004 r. wynosi jw. 849 zł. Do końca 2005 r. wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszych dwóch lat pracy nie może być niższe niż 679,20 zł stanowiącego 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia - w pierwszym roku pracy i 764,10 zł stanowiącego 90% wysokości minimalnego wynagrodzenia - w drugim roku pracy.
     
  Dla pracowników podejmujących pracę w 2004 r. nie mogła być niższa niż:

  - w I roku pracy (80% minimalnego wynagrodzenia) - 659,20 zł,

  - w II  roku pracy (90% minimalnego wynagrodzenia) - 741,60 zł.Początek strony

  Podstawa prawna: Dz.U. z 2003 Nr 167 poz.1623.

  Przeciętne wynagrodzenie 2002, 2003 i 2004 r.

  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 2004 r.

  Okres obowiązywania

  Wysokość w złotych

  Podstawa prawna

  Marzec 2004 r.

  2.421,93

  Komunikat GUS z dnia 15 kwietnia 2004 r.
  Luty 2004 r.

  2.375,44

  Komunikat GUS z dnia 12 marca 2004 r.
  Styczeń 2004 r.

  2.324,77

  Dz. Urz. GUS 2004.2.13

   

  Zasiłek pielęgnacyjny
   

  Okres

  Kwota (w zł)

  od 1 marca 2004 r. -

  144,00

               1.03.2003 r. - 29.02.2004 r.

  141,70

               1.06.2002 r. - 28.02.2003 r.

  136.64

  1.06.2001 r. - 31.05.2002 r.

  135,96

  1.06.1999 r. - 31.05.2001 r.

  120,64

  1.06.1999 r. - 31.05.2000 r.

  115,67

  1.09.1998 r. - 31.051999 r.

  106,41

       Początek stronyPodstawa prawna: M.P. z 2003 r. Nr 10, poz.154.

          
  Ile może dorobić emeryt

  Dopuszczalne przychody emerytów i rencistów
  -
  którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni)

  Kwota przychodu warunkująca:


  Kwota
  w
   2004 r.


   Kwota aktualna
  od
  1.09.2004


  Kwota aktualna
  od
  1.12 - 31.12 2004

   

   
  Kwota aktualna
  od
  1.01 – 29.02.2005


  Kwota aktualna
  od
  1.03.2005


  Kwota aktualna
  od
  1.06.2005

  zmniejszenie emerytury lub renty

  (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)

  18 976,60

  1561,40

  1589,00 zł

   

  1589,00 zł

   

  1.683,90 1.690,90

  zawieszenie emerytury lub renty

  (130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)

  35 241,70

  2899,70

  2951,00 zł

  2951,00 zł

  3.127,10 3.140,10

    Podstawa prawna: M.P. z 2002 r. Nr 19, poz.346; M.P. z 2002 r. Nr 36, poz.570, M.P. z 2003 r. Nr 26, poz.380.

  Kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz kwot granicznych przychodu w 2004 r.

  Na podstawie art. 104 ust. 10 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2004 nr 39, poz. 353 z późn. zm.1) ogłasza się, co następuje:

  Kwota graniczna przychodu w 2004 r. odpowiadająca:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 18 976,60 zł

  • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 35 241,70 zł

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 16 listopada 2004 r.

  Kwota przychodu odpowiadająca 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2004 r. ogłoszonego do celów emerytalnych
  Od 1 grudnia 2004 r. kwota przychodu odpowiadająca 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2004 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, wynosi 681,00 zł.

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 16 listopada 2004 r.

   

      Od 1 marca 2005 r. emerytura lub renta osób, które osiągną przychód przekraczający kwotę 1.683,90 zł (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2004 r.) zostanie zmniejszona, a zawieszona, jeżeli osiągany przychód przekroczy 3.127,10 zł (130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2004 r.).

      Od 1 marca 2005 r. dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2004 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, wynosi 1.144,80 zł miesięcznie. Natomiast graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2004 r., ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 1.602,70 zł miesięcznie. ZUS podał również, że od 1 marca 2005 r. roczna dopuszczalna kwota przychodu wynosi, 13.737,60 zł, a roczna graniczna kwota przychodu 19.232,40 zł.

   

      Komunikat Prezesa ZUS z 16 lutego 2005 r. w sprawie dopuszczalnych kwot przychodu, granicznych kwot przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu od dnia 1 marca 2005 r.Początek strony
   

  Zmniejszenia rent i emerytur
   

      W przypadku gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70 % przeciętnego wynagrodzenia, ale będzie niższy niż 130 % przeciętnego wynagrodzenia - emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby ulegną zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), tj.:

   

  Rodzaj świadczenia

  Kwota maksymalnego zmniejszenia

  Do 29.02.2004 r. Od 1.03.2004 r.

  Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

  382,36 zł 389,24 zł

  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

  286,79 zł 291,95 zł

  Renta rodzinna dla jednej osoby

  325,02 zł 330,87 zł


  Najniższe emerytury i renty

  Rodzaj świadczenia

  Kwota aktualna
  od 1 czerwca 2002 r.
  (w zł, miesięcznie)

  Kwota aktualna
  od 1 marca 2003 r.
  (w zł, miesięcznie)

  Kwota aktualna
  od 1 marca 2004 r.
  (w zł, miesięcznie)


  emerytura, renta rodzinna i renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy

  532,91

  552,63

  562,58


  renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy

  409,92

  425,09

  432,74


  renta wypadkowa z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

  639,49

  663,16

  675,10


  renta wypadkowa z tytułu częściowej niezdolności do pracy

  491,90

  510,11

  519,29

     Podstawa prawna:  M.P. z 2003 r. Nr 10 poz. 152; Komunikat ZUS z dnia 13 lutego 2003 r.

   Kwota bazowa
   

  Waloryzacja emerytur i rent

  Wysokość kwoty

  Podstawa prawna

  Od 1 marca 2005 r. 1903,03 zł M.P.2005.10. 206

  Od 1 marca 2004 r.

  1829,24 zł

  M.P.2004.9.138
  Od 1 marca 2003 r. 1862,62 zł M.P.2003.9.137

  Od 1 czerwca 2002 r.

  1775,89 zł

  M.P 2002.19. 342

  Od 1 czerwca 2001 r.

  1683,27 zł

  M.P 2001.15. 247

  Od 1 czerwca 2000 r.

  1540,20 zł

  M.P 2000.14. 313

  Kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne w kwartale kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji.

  Początek strony

  Jednorazowe wypłaty dla emerytów i rencistów

  Osoby, które pobierają świadczenia ustalone w kwocie nie wyższej niż kwota najniższej emerytury lub renty przysługuje jednorazowa wypłata w wysokości:
  100 zł dla osób pobierających emeryturę, rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub rentę rodzinną w najniższej wysokości (562,58 zł),
  75 zł dla osób pobierających rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy w najniższej wysokości (432,74 zł).
  Realizacja wypłaty następuje w marcu 2005 r. i w marcu 2006 r. pod warunkiem, że w latach tych nie będzie waloryzacji.

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 września 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2004 r. Nr 236, poz. 2355).

  Świadczenie przedemerytalne w 2004 r.
   

                              Do końca lipca 2004 r. świadczenia przedemerytalne poprzednich zasadach

  Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych wejdzie w życie 1 czerwca 2004 r. Wyjątek stanowią regulacje dotyczące nowych zasad nabywania, wypłacania i zawieszania świadczeń przedemerytalnych, które będą obowiązywały od 1 sierpnia 2004 r.
  Jeszcze przez trzy miesiące prawo do świadczenia przedemerytalnego będą ustalały i świadczenie wypłacały powiatowe urzędy pracy na obecnych zasadach, czyli na podstawie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Również od 1 sierpnia 2004 r. prawo do świadczeń przedemerytalnych będą ustalały i świadczenia wypłacały oddziały rentowe ZUS.
  Świadczenia przedemerytalne na nowych, przewidzianych w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych, zasadach będą przyznawane od 1 sierpnia 2004 r. Również od tego dnia prawo do zasiłków przedemerytalnych będą ustalały (i je wypłacały) organy rentowe ZUS. A więc jeszcze przez trzy miesiące świadczenia przedemerytalne będą przyznawane przez powiatowe urzędy pracy na obecnych zasadach.
  Od 1 czerwca 2004 roku będzie obowiązywała też nowelizacja art. 39 kodeksu pracy, zgodnie z którą pracodawca nie będzie mógł wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Innymi słowy okres ochronny dla osób będących przed emeryturą ulegnie wydłużeniu z dwóch do czterech lat.
  Świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz koszty ich obsługi będą finansowane ze środków budżetu państwa.
  Od decyzji organu rentowego dotyczącej ustalenia lub odmowy ustalenia wysokości emerytury dla celów świadczenia przedemerytalnego można odwołać się do sądu okręgowego wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych. Wnosi się je na piśmie do organu, który wydał decyzję, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Najważniejsze zmiany
   

      Jedną z najważniejszych zmian jest podwyższenie granicy wieku, uprawniającej do ubiegania się o przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego. Druga ważna zmiana to wysokość świadczenia.
      Świadczenie może otrzymać kobieta, która ukończyła 55 lat, i mężczyzna, który ukończył 60 lat (poprzednio – 50 i 55 lat). Ma ono przysługiwać wszystkim uprawnionym w jednakowej wysokości.
      Świadczenie przedemerytalne będzie wypłacane po półrocznym okresie oczekiwania. Będzie je przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ustalono też nowe zasady zmniejszania wysokości świadczenia i zawieszania jego wypłaty. Cała ustawa o świadczeniach przedemerytalnych wejdzie w życie 1 czerwca 2004 r. Jednak regulacje ustalające nowe zasady nabywania, wypłacania, i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych oraz ich zmniejszania i zawieszania będą obowiązywały od 1 sierpnia 2004 r.
      Świadczenia przedemerytalne to pomoc finansowa dla osób o długim stażu pracy, które nie z własnej winy straciły pracę i z racji swojego wieku nie mają możliwości znalezienia nowego zatrudnienia. Dotychczas przepisy regulujące zasady nabywania, wypłacania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych oraz ich zawieszania regulowały przepisy ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Wkrótce znajdą się one w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych, która po podpisaniu przez prezydenta zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe rozwiązania przewidują znaczne zaostrzenie kryteriów przyznawania świadczeń przedemerytalnych.
      Ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu zastąpiła ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 1 czerwca 2004 r.

      Po 1 sierpnia 2004 roku wszyscy uprawnieni do świadczenia przedemerytalnego będą otrzymywali je w jednakowej wysokości 670 zł.

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu j.t. Dz.U z 2003 r. Nr 58, poz. 514 z późn. zm.


  Od 1 sierpnia 2004 r. świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne mogą być zmniejszane i zawieszane. Dotyczy to zarówno zasiłków już nabytych, jak i tych, które są przyznane na nowych zasadach.
  Jeśli dostajesz świadczenie przedemerytalne (przyznane po 1 sierpnia 2004 r., czy też jeszcze na starych zasadach) lub zasiłek przedemerytalny, to obowiązuje Ciebie limit:
  - łącznie świadczenie i twoje dodatkowe zarobki nie mogą przekroczyć miesięcznie 1100 zł brutto;
  - jeśli przekroczysz 1100 zł - świadczenie będzie zmniejszone o połowę nadwyżki;
  - jeśli przekroczysz 1541 zł - świadczenie zostanie zawieszone,
  - jeśli twoje świadczenie jest wyższe niż 1100 zł i podejmujesz jakąkolwiek pracę (niezależnie od wysokości dodatkowych zarobków) zostanie ono zawieszone.

  Dla osób otrzymujących świadczenia przedemerytalne na nowych zasadach łatwo wyliczyć limit dopuszczalnych zarobków: 530 zł brutto (bo nowe świadczenie jest dla wszystkich równe - 670 zł), a zatem:
  - jeśli będziesz dorabiać trochę więcej niż 530 zł - zmniejszą tobie świadczenia o połowę tej nadwyżki,
  - natomiast jeśli będziesz dorabiać ponad 1100 zł - świadczenie zostanie zawieszone (jeśli przekroczysz barierę 1541 zł).

  Od 1 sierpnia 2004 r. zmieniła się przede wszystkim wysokość świadczenia. Do czasu wprowadzenia zmiany ustawy ... wysokość świadczenia przedemerytalnego wahała się w granicach od 603 zł do 1006 zł.
  Po 1 sierpnia 2004 r. wysokość świadczenia wynosi 670 zł. Ale najpierw przez pół roku będziesz otrzymywać 504 zł zasiłku dla
  Początek strony bezrobotnych.
   

      Zmiany wprowadzone od 1 lipca 2003 r. w ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, nazywanej powszechnie ustawą o zwolnieniach grupowych, a zwłaszcza wyłączenie małych pracodawców (zatrudniających do 20 pracowników) spod działania tej ustawy, spowodowały zaniepokojenie osób zagrożonych utratą pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy i chcących – w związku z tym – zabiegać o przyznanie im świadczenia przedemerytalnego.
      Osoby zatrudnione u małych pracodawców będą nadal mogły przechodzić na świadczenia przedemerytalne, oczywiście po spełnieniu warunków wymienionych w art. 37k ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (zob. podstawa prawna). Jedną z przesłanek uprawniającą niektóre osoby do ubiegania się o wspomniane świadczenie jest wymóg dojścia do rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Przy definiowaniu tych przyczyn wymieniona ustawa nie odwołuje się jednak do znowelizowanej ustawy o zwolnieniach grupowych. Ustawa o zatrudnieniu wprowadziła bowiem własną definicję tego pojęcia w art. 2 ust 1 pkt 20a. Wynika z niej, że przez zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy należy rozumieć rozwiązanie stosunku pracy (stosunku służbowego) z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych, a także wygaśnięcie stosunku pracy (stosunku służbowego) z powodu śmierci pracodawcy lub gdy przepisy ustawy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy. Jest to definicja inna i szersza od przyjętej w ustawie o zwolnieniach grupowych. Dlatego wyłączenie małych pracodawców z konieczności stosowania tej ustawy nie pozbawia ich pracowników uprawnień do świadczeń przedemerytalnych, regulowanych przecież inną ustawą (o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu).
   

  Renta socjalna
   

  Renta socjalna wynosi 84 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rentę socjalną waloryzuje się na zasadach i w trybie określonych dla emerytur i rent z FUS. Od 1 marca 2004 r. kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 562,58 zł.
  W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
  Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

   

  Okres obowiązywania

    Kwota brutto renty socjalnej

  200% kwoty najniższej emerytury z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

  Od 1 marca 2004 r.

  472,57 zł

  1125,16 zł

  Od 1.10 2003 r.–29.02.2004 r.

  464,21 zł

  1105,26 zł

      Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2003 r. Nr 135, poz.  1268).Początek strony

  Renta socjalna – maksymalna kwota przychodu

   

  Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, w łącznej kwocie wyższej od 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszony przez Prezesa GUS. (M.P. z 2003 r. nr 53, poz. 850)
   

  Okres obowiązywania

   
  Kwota przychodu odpowiadająca 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

  Podstawa prawna

  1 czerwca 2005 r.

  724,70 zł.

  Komunikat ZUS z 16 maja 2005 r.
  Od 1 marca 2004 r.

  683,10 zł

  Komunikat ZUS z dnia 23 lutego 2004 r.
  Od 1 grudnia 2003 r.

  648,10 zł.

  Komunikat ZUS z dnia 18 listopada 2003 r. 


     
  Od 1 marca 2004 r. renta socjalna wynosi 472,57 zł.

      Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2003 r. Nr 135, poz.  1268).

   

      W przypadku rencistów pobierających renty socjalne kwota przychodu odpowiadająca 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2005 od 1 czerwca 2005 r. wynosi 724,70 zł.
   

  Przeciętne wynagrodzenie służące do wyliczenia podstawy emerytury
   

  Lp.

  Rok
  kalendarzowy


  Wysokość (w zł)
   

  Podstawa prawna

  miesięcznie

  rocznie

  1

  1970

  2.235,00

  26.820,00

  M.P.1990.21.171

  2

  1971

  2.358,00

  28.296,00

  M.P.1990.21.171

  3

  1972

  2.509,00

  30.108,00

  M.P.1990.21.171

  4

  1973

  2.798,00

  33.576,00

  M.P.1990.21.171

  5

  1974

  3.185,00

  38.220,00

  M.P.1990.21.171

  6

  1975

  3.913,00

  46.956,00

  M.P.1990.21.171

  7

  1976

  4.281,00

  51.372,00

  M.P.1990.21.171

  8

  1977

  4.596,00

  55.152,00

  M.P.1990.21.171

  9

  1978

  4.887,00

  58.644,00

  M.P.1990.21.171

  10

  1979

  5.327,00

  63.924,00

  M.P.1990.21.171

  11

  1980

  6.040,00

  72.480,00

  M.P.1990.21.171

  12

  1981

  7.689,00

  92.268,00

  M.P.1990.21.171

  13

  1982

  11.631,00

  139.572,00

  M.P.1990.21.171

  14

  1983

  14.475,00

  173.700,00

  M.P.1990.21.171

  15

  1984

  16.838,00

  202.056,00

  M.P.1990.21.171

  16

  1985

  20.005,00

  240.060,00

  M.P.1990.21.171

  17

  1986

  24.095,00

  289.140,00

  M.P.1990.21.171

  18

  1987

  29.184,00

  350.208,00

  M.P.1990.21.171

  19

  1988

  53.090,00

  637.080,00

  M.P.1990.21.171

  20

  1989

  206.758,00

  2.481.096,00

  M.P.1990.21.171

  21

  1990

  1.029.637,00

  12.355.644,00

  M.P.1991.5.35

  22

  1991

  1.770.000,00

  21.240.000,00

  M.P.1992.5.33

  23

  1992

  2.935.000,00

  35.220.000,00

  M.P.1993.6.25

  24

  1993

  3.995.000,00

  47.940.000,00

  M.P.1994.10.83

  25

  1994

  5.328.000,00

  63.936.000,00

  M.P.1995.7.107

  26

  1995

  702,62

  8.431,44

  M.P.1996.11.134

  27

  1996

  873,00

  10.476,00

  M.P.1997.9.72

  28

  1997

  1.061,93

  12.743,16

  M.P.1998.5.93

  29

  1998

  1.239,49

  14.873,00

  M.P.1999.5.63

  30

  1999

  1.706,74

  20.480,00

  M.P.2000.5.120

  31

  2000

  1.923,81

  23.085,72

  M.P.2001.6.108

  32

  2001

  2.061,85

  24.742,20

  M.P.2002.8.156

  33

  2002

              2.133,21

               25.598,52

  M.P.2002.9.136
  34

  2003

     2.201,47

        26.417,64

  M.P.2004.9.137

  35.

  2004

     2.289.57

        27.474,84

  M.P.2005.10.205.

   

  Kwota zasiłku pogrzebowego


      Od 1 grudnia 2004 r.
  kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4539,86 zł.

      Podstawa prawna: Komunikat Prezesa ZUS z 16 listopada 2004 r.; (M.P. z 2004 r. Nr 49, poz.853

      Od 1 marca 2005 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4.810,92.

      Podstawa prawna: Komunikat Prezesa ZUS z 16 lutego 2005 r., (M.P z 2005 r. Nr 11, poz.231)

       Od dnia 1 czerwca 2005 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4830,90 zł. (Na podstawie: www.zus.pl)

  Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 2005 r.

  Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, którego wypłata po upływie 6-miesięcznego okresu zasiłkowego będzie przedłużana w I kwartale 2005 r. nie podlega waloryzacji, ponieważ stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2004 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2004 r. nie przekracza 100% i wynosi 97,3%.
  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 16 listopada 2004 r.
  Początek strony

  Podróże służbowe w kraju - diety i ryczałty

   

  Wyszczególnienie

  Kwota aktualna od 1 stycznia 2002 r.

  Kwota aktualna od 1 kwietnia 2002 r.

  Kwota aktualna
  od 1 stycznia
  2003 r.

  Kwota aktualna
  od 1 marca 2004 r. 

  Kwota aktualna
  od 1 marca 2005 r. 

  Dieta (stawka za dobę)

  18 zł

  19,00 zł

  20,00 zł

  21,00 zł

  21,00 zł

  Ryczałt za nocleg (150% diety)

  27 zł

  28,50 zł

  30,00 zł

  31,50 zł

  31,50 zł

  Ryczałt za dojazd (20% diety)

  3,6 zł

  3,8 zł

  4,00 zł

  4,20 zł

  4,20 zł

      Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikami z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 151, poz. 1720). Ustawa budżetowa została ogłoszona w Dz.U. z dnia 29 marca Nr 30, poz.275.

  Kwota diety oraz stawka za jeden kilometr przebiegu pojazdu ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Kwotę diety zaokrągla się do pełnego złotego w górę.Początek strony

   

  Kwoty, na podstawie których ustala się świadczenia z pomocy społecznej w 2004 r.


  Wyszczególnienie

  Kwota w zł
  od 1 maja 2004 r.

   Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej:

   

   na osobę samotnie gospodarującą

  461 zł

   na osobę w rodzinie

  316 zł

   na rodzinę

  sumy kwot kryterium dochodowego na osobę
  w rodzinie

   Wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 ha przeliczeniowego

  194 zł

   Kwota stanowiąca podstawę ustalania pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej wynosi

  1 621 zł

   Kwota stanowiąca podstawę ustalania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie lub kontynuowanie nauki dla osób opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wynosi

  1 621 zł


       Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz.U. Nr 64, poz.593).Początek strony

   


  WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ
  w 2004 r.

   

  Świadczenia

  Od 1 maja 2004 r.

  (wysokość w zł)

  Zasady ustalania wysokości świadczenia

  Zasiłek stały

  418**

  różnica między kryterium dochodowym osoby gospodarującej a dochodem tej osoby

  30*

  różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie
  Zasiłek okresowy

  418**

  różnica między kryterium dochodowym osoby gospodarującej a dochodem tej osoby

  20*

  różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie
  Zasiłek celowy

   

  może być przyznany w formie biletu kredytowego – niezależnie od dochodu
  Specjalny zasiłek celowy

  461**

  osobie samotnie gospodarującej
  Specjalny zasiłek celowy

  316**

  rodzinie
  Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie

   

  Rada gminy określa wysokość i tryb przyznawania tych świadczeń
  Pomoc dla rodzin zastępczych (częściowa)

  648,40**

  162,10*

  40% podstawy pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka, nie mniej niż 10% podstawy
  Pomoc dla rodzin zastępczych (całkowita)

  1296,80**

  324,20*

  nie przekraczającej 80% podstawy, pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka, nie mniej niż 20% podstawy
  Pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki

  486,30**

  30% podstawy miesięcznie
  Świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców

  od 420 zł do 1149 zł

  Pomoc jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji


      
  * kwota minimalna

       **kwota maksymalna

       Podstawa ustalenia pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej wynosi –1 621 zł.Początek strony

       Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz.U. Nr 64, poz.593).

   

  Kwoty dochodu  na osobę w rodzinie, w zależności, od którego ustala się wysokość
  odpłatności za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wynoszą:

  Dochód na osobę w złotych

  Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usługi dla:

  osób samotnie gospodarujących

  osób w gospodarstwach wieloosobowych

  do 461

  nieodpłatnie

  nieodpłatnie

  462 - 752

  3

  7

  753 - 1003

  7

  15

  1004 - 1171

  15

  25

  1172- 1253

  30

  40

  1254 - 1337

  60

  70

  1388 - 1504

  90

  100

  powyżej 1504

  100

  100


  Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 13 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot po waloryzacji oraz wysokości świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2000 r. (M P Nr 11 poz. 234).

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usługPoczątek strony opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi. (Dz.U. z 1997 r. Nr 2, poz. 12).

 • Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2004 r.

   

  Podstawa naliczania

   Od kwoty 1855,15 zł

  Na jednego pracownika - 37,5%

  695,68 zł

  Na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy - 50%

  927,58 zł

  Na jednego młodocianego:  
  w pierwszym roku nauki - 5%

  92,76 zł

  w drugim roku nauki - 6%

  111,31 zł

  w trzecim roku nauki - 7%

  129,86 zł

  Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu na te osoby może wynieść 43,75 % podstawy wymiaru

  811,63 zł

  Na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona. o 6,25%

  115,95 zł

    Podstawa prawna: ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 70,
    poz. 335 z późn. zm.); Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2004 r.
  Początek strony

   

   Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

  1 kwietnia 2005 r. uległy zmianie odszkodowania za wypadki przy pracy.
  Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej od 1 kwietnia 2005 r. do 31 marca 2006 r. wynoszą:
  - 412 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
  - 412 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych,
  - 8.013 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,
  - 8.013 zł z powodu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty,
  - 41.212 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
  - 20.606 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko,
  - 41.212 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 8.013 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,
  - 41.212 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 8.013 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko,
  - 8.013 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom,
  - 20.606 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 8.013 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.
  Kwoty te zostały opublikowane w obwieszczeniu Ministra Polityki Społecznej z 11 marca 2005 r. w sprawie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. nr 16, poz. 275).

  Podstawa prawna:
  Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.; M.P. z 2004 r. Nr 13, poz.217; M.P. z 2005 r. nr 16, poz. 275.

  Rodzaje świadczeń powypadkowych - obowiązują od 1 stycznia 2003 r.
   

 • Rodzaj świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej*

  Osoba uprawniona do świadczenia

  zasiłek chorobowy

  dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,

  świadczenie rehabilitacyjne

  dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy,

  zasiłek wyrównawczy

  dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

  jednorazowe odszkodowanie

  dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

  jednorazowe odszkodowanie

  dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,

  renta z tytułu niezdolności do pracy

  dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

  renta szkoleniowa

  dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,

  renta rodzinna

  dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,

  dodatek do renty rodzinnej

  dla sieroty zupełnej;

  dodatek pielęgnacyjny

  dla osoby uprawnionej do renty z ubezpieczenia wypadkowego,

  pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą

  dla ubezpieczonego skierowanego przez lekarza orzecznika na wniosek lekarza prowadzącego.

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz.1673).Początek strony


   

   

   Odprawa pieniężna dla zwalnianych z przyczyn zakładu pracy

  (obowiązuje od 1 lipca 2003 r.)

   

  Okres zatrudnienia pracownika uprawniający do wypłaty
  odprawy pieniężnej u danego pracodawcy:

  Wysokość odprawy pieniężnej

   mniej niż 2 lata  jednomiesięczne wynagrodzenie
   2 i więcej lat, jednak nie więcej niż 8 lat  dwumiesięczne wynagrodzenie
   ponad 8 lat  trzymiesięczne wynagrodzenie
   Obowiązek wypłaty odprawy pieniężnej dotyczy tylko pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników.

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz.980 z późn. zm.).

  Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy

   Wyszczególnienie

  w 2004 r.

  w 2005 r.

  Miesięcznie
  (w zł)

  Rocznie
  (w zł)

  Miesięcznie
  (w zł)

  Rocznie
  (w zł)

  Dla zatrudnionych u jednego pracodawcy w tej samej miejscowości

  102,25

  1227,00

  102,25

  1227,00

  Dla zatrudnionych u wielu pracodawców jednocześnie w tej samej miejscowości

    1840,77

   

  1840,77

  Dla dojeżdżających z innej miejscowości zatrudnionych u jednego pracodawcy

  127,82

  1533,84

  127,82

  1533,84

  Dla dojeżdżających z innej miejscowości zatrudnionych u wielu pracodawców

    2300,94

   

  2300,94

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U z 2000 r. Nr 14, poz.176; art.10 ust.2 i 3 - Dz.U. z 2001 r. Nr 134, poz.1509, Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz.1956).Początek strony

   

   

  Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

  ::  Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
  :: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::

  Ostatnia modyfikacja: lipiec 2005, poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
  [kliknij na link aby do mnie napisac]

  Początek stronyPoczątek strony     INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

   

  Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.0. lub nowszej i w rozdzielczości 800 x 600

  Copyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2005.