Powrót do strony głównej  Problemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej
 

 

 Nauczanie wyższe studentów niepełnosprawnych

>> STUDENT <<

  Informacja na temat pomocy materialnej dla studentów:

        Na podstawie art.152 ust.3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65 z późniejszymi zmianami) studentom przysługuje prawo do pomocy materialnej. Kwestie te reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1991 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych (Dz.U. Nr 9, poz. 32 i Nr 112, poz. 486 oraz Dz.U. z 1997 r. Nr 63, poz. 396), a w przypadku studentów wyższych szkół zawodowych ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz.U. Nr 96, poz. 590 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 września 1998 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych uczelni zawodowych (Dz.U. Nr 124, poz. 814).

        Zgodnie z przepisami studenci studiów dziennych mogą otrzymać bezzwrotną pomoc państwa w postaci: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, zapomóg, dopłat do zakwaterowania i dopłat do posiłku. Postanowienia dotyczące stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych i rozszerzonej formy dopłat do zakwaterowania również w kwaterach prywatnych oraz dopłat do posiłków w innych obiektach żywieniowych poza stołówkami studenckimi, obowiązują od 1 stycznia 1998 r. Decyzje w sprawach przyznawania ww. świadczeń studentom (z wyjątkiem stypendium ministra za osiągnięcia w nauce) podejmują uczelnie samodzielnie. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego określa również regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów. W związku z powyższym student powinien złożyć stosowne podanie o stypendium w swojej uczelni, po uprzednim zapoznaniu się ze szczegółowymi przepisami obowiązującymi w jego szkole wyższej, szczególnie w zakresie dokumentowania dochodów jego rodziny.

        Minister Edukacji Narodowej podejmuje natomiast decyzje dotyczące przyznawania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce. Stypendium takie może być przyznane studentowi po drugim roku studiów, a w przypadku szczególnych osiągnięć w nauce, po pierwszym roku. Student obiegający się o wspomniane świadczenie powinien mieć wysoką średnią ocen (powyżej 4,5), osiągnięcia i publikacje naukowe, działalność w kole naukowym, itd. Z wnioskiem w sprawie przyznania stypendium ministra występuje uczelnia.

 Źródło: MEN

Początek strony

 

 

Program Celowy
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

STUDENT

- pomoc osobom niepełnosprawnym, w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym

Cel programu - przygotowanie osób niepełnosprawnych, poprzez zdobycie wyższego wykształcenia, do rywalizacji o zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Wiedza jest obecni, a także będzie w przyszłości, najważniejszym atutem osoby niepełnosprawnej w konkurencji o zatrudnienie.

        Oprócz bezpośredniej pomocy dla adresatów programu, jego celem ogólnospołecznym jest także przełamanie uprzedzeń pracodawców w stosunku do osób niepełnosprawnych i unaocznienie osobom niepełnosprawnym, iż sukces zawodowy i życiowy, dzięki wkładowi pracy w naukę oraz pomocy PFRON, jest możliwy mimo niepełnosprawności.

        Elementem wspomagającym osiągnięcie wyżej wymienionych efektów jest propagowanie w środkach masowego przekazu osią­gnięć naukowych i zawodowych osób niepełnosprawnych.

Adresaci programu - osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), wpisane w listę studentów szkół wyższych i studiujące w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym, w tym również za pośrednictwem Internetu.

Zasięg i czas trwania programu – program będzie realizowany na terenie całego kraju, przez okres 6 lat, od dnia 1 stycznia 2002 roku.

Formy i zakres pomocy dla niepełnosprawnych studentów:

1.     przyznane w ramach programu dofinansowanie, może obejmować w szczególności następujące koszty:

a)       opłaty za studia,

b)       zakwaterowania (w przypadku nauki poza miejscem zamieszkania),

c)       dojazdów,

d)       uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,

e)      zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym sprzętu komputerowego i komputerowych programów edukacyjnych,

f)       wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

 2.      Łączna wysokość dofinansowania udzielonego jednemu studentowi nie może przekroczyć w jednym semestrze pięciokrotności najniższego wynagrodzenia, obowiązującego w IV kwartale roku poprzedzającego rok udzielenia dofinansowania.

3.      Z wnioskiem o dofinansowanie mogą ubiegać się studenci, którzy zaliczyli, co najmniej pierwszy semestr studiów. Warunek ten nie dotyczy studentów podejmujących naukę na uzupełniających studiach magisterskich.

4.       Pomoc finansową, o której mowa w ust.1, student może otrzymać w danym roku akademickim za okres do 10 miesięcy.

5.      Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać dofinansowanie na jednym z kierunków, według własnego wyboru.

6.        Dofinansowanie nie przysługuje w czasie trwania urlopu studenta.

7.       Dopuszcza się możliwość wypłaty dofinansowania w sytuacji powtarzania roku akademickiego przez studenta z zastrzeżenie, iż może to nastąpić tylko jeden raz w ciągu trwania studiów.

8.       Zakres udzielonego dofinansowania uzależniony jest od:

a)       sytuacji majątkowej studenta,

b)       uzyskiwanych wyników w nauce,

c)       kierunku studiów.

9.       W uzasadnionych przypadkach prezes Zarządu PFRON może przyznać ze środków przeznaczonych na realizację programu stypendium specjalne dla:

a)       studentów posiadających szczególne osiągnięcia w nauce,

b)      studentów posiadających szczególne osiągnięcia w nauce i podejmujących naukę na studiach wyższych zagranicznych.

Warunki uczestnictwa w programie:

1.      posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego studiowanie w szkole wyższej lub przyjęcie na uzupełniające studia magisterskie.

2.       W programie nie mogą uczestniczyć osoby o średnich miesięcznych dochodach brutto przekraczających:

a)      100% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,

b)      120% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób samotnych.

3.      Dokument potwierdzający kontynuację nauki w szkole wyższej oraz oświadczenie wysokości średnich miesięcznych dochodów brutto w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym należy przedkładać każdorazowo przed rozpoczęciem nowego semestru studiów.

Początek strony

 

 

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej

Zmiany w przepisach - warto wiedzieć    (warto wiedzieć):      Zmiany w przepisach - warto wiedzieć  

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych,

Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących,

Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej,
 
Przydatne przepisy dla niepełnosprawnych i nie tylko... ! Informujemy, Uprawnienia i ulgi - musisz to wiedzieć!Uprawnienia i ulgi, Ulgi w 2002 rokuUlgi w 2002 roku,
 
Sprzęt dla osób niewidomych i słabo widzących Sprzęt dla osób niewidomych.
Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowiZałącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

Braille - 2000 - program celowy BRAILLE - program celowy Braille 2000 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie: szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia Okulary w nowym systemie

Program - ,,SEZAM" SEZAM  Program celowy:  Drogowskaz DROGOWSKAZ  Program ,,HOMER" - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania  dla niewidomych i niedowidzących HOMER 2000 Program ,,PEGAZ 2000" PEGAZ 2000 Program celowy: ,,HEFAJSTOS" - pomoc dla pracodawców prowadzących ZPCh - produkujących sprzęt rehabilitacyjny i ortopedycznyHefajstos

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Program celowy: ,,PAPIRUS" Papirus - program celowy

Początek strony

 

 

Przekazał: Roman Szuszkiewicz

 

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:  kwiecień, 2003  e-meil do obsługującego witrynę  romans@idn.org.plPoczątek stronyPoczątek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej