Problemy Osób Niepełnosprawnych
 

::  Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
.
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::.
 

Obowiązek ponownego uzyskania statusu ZPCh

        WYKŁADNIA

         Z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych otrzymałem poniższą informację, z prośbą o jej opublikowanie.

    W związku z licznymi wątpliwościami i za pytaniami dotyczącymi statusu zakładu pracy chronionej, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wyjaśnia, co następuje:

    W ustawie z dnia 09 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 46, poz. 201 z późn. zm.) ustawodawca nie określił terminu obowiązywania decyzji Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, stwierdzających spełnianie warunków określonych dla zakładu pracy chronionej. W świetle powyższego uznaje się, że przedmiotowe decyzje wydane zostały na czas nieokreślony i pozostają w mocy, jeżeli w zakładzie zachowane są warunki określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) i dopełnione są obowiązki wynikające z art. 30 ust. 1 i 4 tej ustawy.

    Natomiast w decyzjach wydanych po dniu 01 stycznia 1998 r., to jest na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. określony jest okres ważności decyzji przyznających status zakładu pracy chronionej. Wydawane są one na okres trzech lat i po upływie tego okresu wygasają z mocy prawa, o ile nie zostaną wcześniej uchylone. Pracodawca chcąc ponownie otrzymać status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, powinien wystąpić do wojewody - zgodnie z art. 28 cytowanej ustawy - z wnioskiem o przyznanie statusu, przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające spełnianie przez niego warunków określonych tym przepisem.

    Przepisy art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidują, że wniosek powinien być rozpatrzony niezwłocznie, natomiast sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwiane nie póź­niej niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Pracodawca zamierzający nadal prowadzić działalność jako zakład pracy chronionej powinien złożyć kompletny wniosek do wojewody na dwa miesiące przed datą wygaśnięcia dotychczas obowiązującej decyzji.

    Pracodawca ubiegający się o status zakładu pracy chronionej lub prowadzący zakład pracy chronionej, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3 zobowiązany jest zapewnić doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. Doraźna opieka medyczna powinna być zapewniona w miejscu i czasie pracy osób niepełnosprawnych, poprzez zawarcie umowy cywilno-prawnej lub umowy o pracę z osobą posiadającą zezwolenie na wykonywanie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej, wydane przez właściwą Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych - zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 30 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

    Przeznaczone na gabinet pomieszczenie powinno być przygotowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem technicznym i sanitarnym urządzenia i pomieszczenia, w których można wykonywać indywidualną praktykę, indywidualną specjalistyczną praktykę i grupową praktykę pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 27, poz. 344). Pielęgniarki, które prowadziły indywidualną praktykę na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, obowiązane były uzyskać zezwolenie na wykonywanie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej, o którym mowa w art. 25 ust. 1 w terminie 1 roku od dnia wejścia w życie ustawy ww., tj. do 01 listopada 1997 r.

    Przypomnieć należy, iż - zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej zobowiązany jest do przedkładania wojewodzie informacji półrocznych dotyczących spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 tej ustawy. Informacje półroczne sporządzone powinny być na wzorach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz.U. Nr 65. poz. 771) - w terminie do 20 stycznia za II półrocze ubiegłego roku i do 20 lipca za I półrocze danego roku.

    W przypadku zmiany jakiegokolwiek z warunków, określonych art. 28 i realizacji obowiązku wynikającego z art. 33 ust. 1 i 3 cytowanej ustawy, pracodawca zobowiązany jest poinformować wojewodę w terminie 14 dni od dnia tej zmiany.

    Podobnie wnioski w sprawie zmian treści decyzji, spowodowane zmianą np. adresu siedziby firmy lub uruchomieniem nowej placówki, pracodawca powinien kierować do wojewody właściwego dla siedziby zakładu.

Dyrektor Biura     

Jan Lach          

 Początek strony

 

Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych

:: Informacje ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT ::
Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  :: Karty praw :: O mnie :: Home ::
 

Ostatnia modyfikacja:  lipiec 2005, poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Początek stronyPoczątek strony    INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.0. lub nowszej i w rozdzielczości 800 x 600

Copyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2005.

 

  Moja wizytówka!