Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych
 

Stanowisko Krajowej Rady Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych z dnia 16.04. 2002 r. w sprawie projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

Organizacje zrzeszone w Krajowej Radzie Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, po zapoznaniu się z projektem założeń do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec zawartych w projekcie propozycji zmian, w szczególności wobec planowanych zmian zasad funkcjonowania zakładów pracy chronionej.

             Przedstawione w projekcie propozycje zmian cechuje brak widocznego celu ich wprowadzenia, niekonsekwencja i niespójność, a w szczególności brak jakiegokolwiek związku z dostosowaniem przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej do przepisów Unii Europejskiej oraz ustawy o dopuszczalności pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Analiza poszczególnych propozycji zmian w systemie funkcjonowania zakładów pracy chronionej prowadzi do wniosku, że zmierzają one wręcz w przeciwnym kierunku niż współczesne tendencje w Unii Europejskiej i na świecie.

            Zakłady pracy chronionej, tak samo jak wszystkie polskie przedsiębiorstwa, dotkliwie odczuwają zbyt niski wzrost gospodarczy, brak popytu wewnętrznego, nieopłacalność eksportu i nasilające się zatory płatnicze. Zahamowanie wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tych zakładach w 2000 r., a w 2001 r. wręcz spadek zatrudnienia o 10%, świadczą o stale pogarszającej się ich kondycji. Zmniejszanie się wartości kapitałów podstawowych oraz brak inwestycji potwierdzają tylko ten stan i funkcjonowanie zakładów głównie w oparciu o wcześniej wypracowane rezerwy. Zaostrzanie wymagań wobec zakładów pracy chronionej może spowodować tylko dalsze obniżanie się ich konkurencyjności i pogarszanie pozycji rynkowej, a w konsekwencji konieczność likwidacji lub wręcz upadłość.

            W uzasadnieniu projektu nie przedstawiono żadnej symulacji skutków społeczno-ekonomicznych zarówno dla zakładów pracy chronionej, jak i zatrudnionych w nich osób niepełnosprawnych. Nie przedstawiono również wyników badania ankietowego kondycji zakładów pracy chronionej przeprowadzonego przez zespół ekspertów powołanych przez Ministra Pracy. Propozycjom dotyczącym zmian w zasadach udzielania pomocy publicznej dla zakładów pracy chronionej nie towarzyszy zestawienie raportów UOKiK o wysokości pomocy publicznej dla zakładów pracy chronionej w latach 1999 - 2001 w przeliczeniu na jedną osobę niepełnosprawną.

            Obecnie zakłady pracy chronionej kreują ponad 4% całego krajowego obrotu gospodarczego i zatrudniają ponad 6% ogółem zatrudnionych w Polsce. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w mechanizmach funkcjonowania tak dużego segmentu przedsiębiorstw bez odpowiednich symulacji skutków jest niedopuszczalne i godzi w interesy gospodarcze kraju. Likwidacje i upadłości zakładów pracy chronionej spowodują zerwanie wielu więzi kooperacyjnych, co dla rynku pracy oznacza kolejne redukcje zatrudnienia i wzrost bezrobocia. Negatywne skutki będą niweczyć efekty pakietu „Przedsiębiorczość, rozwój, praca”.

            Podwyższanie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej oznacza wzrost koncentracji zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tych zakładach, a tym samym powrót do skompromitowanej koncepcji „getta” zamiast promowania zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.  

            Jednoczesne zaostrzanie kryteriów orzekania o niepełnosprawności (szczególnie w stosunku do osób o lekkim stopniu), podwyższanie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej i dalsze systematyczne pozbawianie zakładów pracy chronionej kolejnych form finansowego wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych ( w tym zabieranie ulg podatkowych, ograniczanie pomocy z PFRON, zaostrzanie rygorów dopuszczalności pomocy publicznej) bezpośrednio zagraża dalszemu funkcjonowaniu większości z tych zakładów.

            Szczególny niepokój budzi zamiar wprowadzenia wymogu świadczenia pracy przez co najmniej 50% zatrudnionych osób niepełnosprawnych w obiektach i pomieszczeniach użytkowanych przez zakłady pracy chronionej. Jest to kolejny krok w kierunku izolowania osób niepełnosprawnych pracujących w zakładach pracy chronionej, co gorsze krok sprzeczny ze światowymi tendencjami zmian w strukturze zatrudnienia w gospodarce w kierunku wzrostu zatrudnienia w handlu i usługach. W Polsce w zakładach pracy chronionej działających w handlu i usługach zatrudnionych jest około 70 000 osób niepełnosprawnych. Wiele z tych zakładów zatrudnia kilkaset i więcej osób, co oznacza realny brak możliwości spełnienia powyższego kryterium, a w konsekwencji konieczność rezygnacji ze statusu zakładu pracy chronionej i masowe zwolnienia osób niepełnosprawnych, podczas gdy projekt zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej nie przedstawia żadnego mechanizmu zatrudnienia zwolnionych niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

            Kierunki zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej przedstawione w projekcie bezpośrednio zagrażają z trudem tworzonemu od ponad 10 lat nowoczesnemu systemowi rehabilitacji zawodowej, a projekt nie przewiduje żadnej alternatywy dla zatrudnienia prawie 200 000 osób niepełnosprawnych w innej formie niż w obecnie funkcjonujących zakładach pracy chronionej.

            Krajowa Rada Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, zdecydowanie sprzeciwiając się przedstawionym w projekcie propozycjom, wzywa Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych do odstąpienia od wdrażania fragmentarycznych i niespójnych zmian pod presją czasu oraz przedstawienia środowisku wizji docelowego modelu kompleksowej rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce zarówno na otwartym, jak i chronionym rynku pracy, a także do przeprowadzenia konsultacji z organizacjami niepełnosprawnych pracowników i ich pracodawców w celu wypracowania rozwiązań uwzględniających zarówno interes ogólnospołeczny, jak i interesy zakładów pracy chronionej, a w szczególności pracujących w nich osób niepełnosprawnych.Powrót na początek strony

 

                                                                                    Przewodniczący KRAZON

                                                                                    (-) Włodzimierz Sobczak

 

Organizacje zrzeszone w Krajowej Radzie Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych:

Dolnośląski Spółdzielczy Związek Rewizyjny

Federacja Spółdzielczych Związków Zawodowych

Federacja Związków Zawodowych Osób Niepełnosprawnych i Pracowników ZPCh

Krajowa Federacja Zakładów Pracy Chronionej

Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Porozumienie Branżowe - Organizacja Pracodawców w Chorzowie

Spółdzielczy Związek Rewizyjny w Katowicach Powrót na początek strony

 

 

 

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:   kwiecień, 2003      e-meil do obsługującego witrynę  romans@idn.org.pl

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

 

Powrót na początek stronyPowrót na początek strony  INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych