Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych

Informujemy - koniecznie przeczytaj

 

UCHWAŁA  SENATU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ
z dnia 18 grudnia 2002 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepeł
nosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2002 r. ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 7, w art. 6c w ust. 9 w pkt 1 wyrazy "o prawie osoby niepełnosprawnej do korzystania z ulg i uprawnień" zastępuje się wyrazami ", o których mowa w art. 5a";

2)

w art. 1 w pkt 7, w art. 6c skreśla się ust. 10;

3)

w art. 1 w pkt 9, w art. 10b:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów uczestnictwa warsztacie osób niepełnosprawnych przebywających w jednostkach organizacyjnych obowiązanych do zapewnienia terapii zajęciowej na podstawie odrębnych przepisów, jest obniżane w zależności od procentowego wskaźnika udziału tych osób w ogólnej liczbie uczestników warsztatu, zwanego dalej "wskaźnikiem udziału", zastrzeżeniem ust. 3a i 3b.",

b) dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Ze środków Funduszu nie mogą być dofinansowane koszty, o których mowa w ust. 3, w przypadku, gdy wskaźnik udziału wynosi co najmniej 80%.

3b. Koszty, o których mowa w ust. 3, nie ulegają obniżeniu w przypadku, gdy wskaźnik udziału nie przekracza 30%.",

c) w ust. 5 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) szczegółowe zasady obniżania dofinansowania w zależności od wskaźnika udziału,";

4)

w art. 1 w pkt 9, w art. 10d w ust. 8 w pkt 3 wyrazy "rejestru ośrodków" zastępuje się wyrazem "rejestrów" oraz wyraz "rejestru" zastępuje się wyrazem "rejestrów";

5) w art. 1 w pkt 9, w art. 10e w ust. 1:

a) w pkt 1 wyrazy "200% dochodu" zastępuje się wyrazami "50% przeciętnego wynagrodzenia",

b) w pkt 2 wyrazy "250% dochodu" zastępuje się wyrazami "65% przeciętnego wynagrodzenia",

c) skreśla się wyrazy "- ustalonej według kryteriów określonych w art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.)";

6)

w art. 1 w pkt 13 w lit. a po wyrazach "w ust. 1" dodaje się wyrazy "w pkt 1";

7)

w art. 1 w pkt 16 w lit. b po wyrazach "w ust. 3" dodaje się wyrazy "w zdaniu wstępnym";

8)

w art. 1 w pkt 18, w art. 26a w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "49 %" zastępuje się wyrazami "50 %";

9)

w art. 1 w pkt 29, w art. 35 w ust. 1 w pkt 1 i 2 po wyrazie "opracowywanie" dodaje się wyrazy "i realizacja";

10)

w art. 1 w pkt 30 w lit. a przed pierwszym tiret dodaje się tiret w brzmieniu:

"- w pkt 1 po wyrazie "opracowywanie" dodaje się wyrazy "i realizacja" oraz skreśla się wyraz "projektów",";

11) w art. 1 w pkt 48, w ust. 3e wyrazy "w ust. 2" zastępuje się wyrazami "w ust. 3c";
12) dodaje się art. 1a w brzmieniu:

"Art. 1a. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) w art. 27 w ust. 1 kropkę na końcu skreśla się i dodaje się wyrazy "lub ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.".";

13)

w art. 18 w pkt 2 wyrazy "art. 10b ust. 3 " zastępuje się wyrazami "art. 10b ust. 3-3b";

14) w art. 18 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) art. 1a, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2003 r.,";

15) w art. 18 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) art. 6 i 7, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2003 r.".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKIPoczątek strony

 

Uzasadnienie

Wniesione przez Senat poprawki do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw nie zmieniają w sposób istotny merytorycznych rozwiązań przyjętych przez Sejm.

Spośród uregulowań merytorycznych do najważniejszych należy kwestia dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych, przebywających na stałe w domach pomocy społecznej. Senat, kierując się względami natury społecznej, uznał za celowe odejście od rezygnacji z dofinansowania i wprowadzenie dofinansowania ze środków Funduszu kosztów uczestnictwa w zależności od procentowego wskaźnika udziału tych osób w ogólnej liczbie uczestników warsztatu (poprawka nr 3 i 13).

Możliwość ubiegania się przez osobę niepełnosprawną o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jej uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, zadaniem Senatu, powinna być uzależniona od kryterium dochodowego rozumianego jednak w sposób odmienny niż przyjęte przez Sejm - bez odniesienia do wskaźnika procentowego pozostającego w relacji do ustawy o pomocy społecznej, lecz do określonego procentu przeciętnego wynagrodzenia, co jest korzystniejsze dla osób zainteresowanych (poprawka nr 5).

Senat wniósł także poprawkę dotyczącą uprawnień do zasiłku stałego z pomocy społecznej przysługującego osobie nie pozostającej w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji, polegającej na bezpośredniej, osobistej pielęgnacji systematycznym współdziałaniu w postępowaniu leczniczym, rehabilitacyjnym i edukacyjnym. W stosunku do dzieci, które przekroczyły 16 rok życia, samo orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności wskazuje na konieczność zapewnienia mu stałej i długotrwałej opieki. Uzupełnienie ustawy o pomocy społecznej ułatwi opiekunom wyżej wymienionych dzieci wykazanie posiadanego uprawnienia do zasiłku (poprawka nr 12 i 14).

W materii miesięcznego dofinansowania ze środków PFRON-u do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych uznano za celowe zwiększenie kwoty dofinansowania z 49 % najniższego wynagrodzenia do 50 % w odniesieniu do osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (poprawka nr 8).

Za zasadne uznano skreślenie uregulowania, które łączy stopień niepełnosprawności ze zdolnością do kierowania pojazdami, podczas gdy ustalenie stopnia niepełnosprawności nie musi powodować utraty zdolności kierowania pojazdami i zawsze orzekają o tym podmioty uprawnione do tego tj. lekarze (poprawka nr 2).

Osobom uprawnionym do zasiłku pielęgnacyjnego i zasiłku stałego z pomocy społecznej stworzono możliwości prawną posługiwania się dotychczas obowiązującymi dokumentami potwierdzającymi to uprawnienie - do czasu wyeliminowanie opóźnień w orzekaniu zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (poprawka nr 15)

Pozostałe poprawki mają charakter porządkujący (np. poprawka nr 4), porządkująco - logiczny (poprawki nr 9 i 10), zapewniający spójność terminologiczną wewnątrz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (poprawka nr 1) oraz uściślająco - legislacyjny (poprawka nr 6, 7 i 11).Początek strony

 

 

Kilka słów o autorze witryny Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Kilka słów o autorze witryny

    Ostatnia modyfikacja:      Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam      styczeń, 2003       e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinie  romans@idn.org.pl

Początek stronyPoczątek strony     INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

Najlepiej oglądać używając IE wersja 5.0. lub nowszy  i w rozdzielczości 800 x 600 lub większej.
Copyright 1997 - 200
3