Problemy Osób Niepełnosprawnych

. :: Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::.
.
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::.

Emerytury i renty

 

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI, KWOTY, WSKAŹNIKI
(stan prawny na dzień 1 marca 2006 r.)
 
I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia [w złotych]
1. Zasiłki dla bezrobotnych:
- podstawowy (100%)
521,90
- obniżony (80%)
417,60
- podwyższony (120%)
626,30
2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie:
- odbywania szkolenia lub kontynuowania nauki (40 % zasiłku dla bezrobotnych)
208,80
- odbywania stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (100% zasiłku dla bezrobotnych)
521,90
3. Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych
- 20% zasiłku podstawowego
104,40
4. Dodatek aktywizacyjny - dla osób, którzy w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
- za skierowaniem urzędu pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy (do 50 % zasiłku dla bezrobotnych),
261,00
- z własnej inicjatywy (do 30 % zasiłku dla bezrobotnych)
156,60
5. Refundacja bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia - kosztów opieki nad dzieckiem - w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego u pracodawcy (50 % zasiłku dla bezrobotnych).
261,00
Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2005 r. o 3,5% tj. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2004 r. w stosunku do 2003 r.
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości - 32,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania do wykonywania zawodu u pracodawcy (dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,97 %) tj. w łącznej wysokości - 33,49 %.
II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł) w ramach:
1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)
- w pełnym wymiarze czasu pracy ( 521,90 + 93,94 *)
615,84
- w niepełnym wymiarze czasu pracy ( 449,55 + 80,92 *)
530,47
- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc ( 899,10 + 161,84*)
1.060,94
2. robót publicznych
- refundacja za każdy miesiąc (50% przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - ( 1.264,31 + 227,58 *),
1.491,89
- refundacja za co drugi miesiąc (100% przec. wynagrodzenia + składki tj. 2.528,62 + 455,15*)
2.983,77
3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne
- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia)
2.697,30
*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,97 % do 3,86 %) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.
III. Pożyczki, środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - z Funduszu Pracy.
1.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)
10.114,48
2. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
a) działalności samodzielnej (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia)
12.643,10
b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia)
7.585,86
c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 200 % przeciętnego wynagrodzenia)
5.057,24
3. Zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia)
12.643,10
4. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 01.03.2006 r.)
5,50 %
Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).
IV. Wynagrodzenia i składki.
1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2006)
899,10
2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej w III kw.2005 r.
2.528,62
3. Składka na Fundusz Pracy
2,45%
4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (od 1.01.2006 r.)
0,10%
5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
8,75%

stan prawny na  1.03.2006 r.
Powrót na początek strony
REFUNDACJE

Tabela przedstawia maksymalne kwoty refundacji z Funduszu Pracy dla pracodawcy z tytułu zatrudnienia bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy - przez miesiąc i w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł) w ramach:
1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)
- w pełnym wymiarze czasu pracy ( 521,90 + 93,94 *)
615,84
- w niepełnym wymiarze czasu pracy ( 449,55 + 80,92 *)
530,47
- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc ( 899,10 + 161,84*)
1.060,94
2. robót publicznych
- refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - ( 1.264,31 + 227,58 *),
1.491,89
- refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki tj. 2.528,62 + 455,15*)
2.983,77
3. jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne
- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia)
2.697,30
 
* składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,97% do 3,86%). Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.
 
Podstawa prawna
-
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) Powrót na początek strony
 
 
POŻYCZKI Z FUNDUSZU PRACY
 
Pożyczki, środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego - z Funduszu Pracy.
1.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)
10.114,48
2. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej
a) działalności samodzielnej (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia)
12.643,10
b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia)
7.585,86
c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 200 % przeciętnego wynagrodzenia)
5.057,24
3. Zrefundowanie pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 500 % przeciętnego wynagrodzenia)
12.643,10
4. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od 01.03.2006 r.)
5,50 %
 
Uwaga: przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu). Powrót na początek strony
 
 
Stan prawny na  dzień 1 marca 2006 r.
 

ZASIŁKI

Rodzaj zasiłku

Okres obowiązywania

Kwota (w zł)

 pogrzebowy

 
 od 1 marca 2006 r.

 od 1 grudnia 2005 r.

 od września 2005 r.

 1.06.2005 – 31.08.2005

 od 1 marca 2005 r.

 od 1 grudnia 2004 r.

 od 1.12.2003 -   29.02.2004 r.

 od 1.09.2003 – 31.11..2003 r.

 

 

5057,24

4.694,48
4.637,06

4830,90

4.810,92

4539,86

4320,04

4282,02

 

 rodzinny:

  a) na małżonka, pierwsze
 i drugie dziecko,

  b) na trzecie dziecko,

  c) na każde kolejne

 1.05.2004 - 31.08.2005 r.

a) 43,00

b) 53.00

c) 66.00

 wychowawczy dla osoby:

 a) pozostającej w związku małżeńskim,

 b) na trzecie dziecko,

 c) samotnie wychowującej dzieci

 1.06.2003 r. - 30.04.2004 r.


a) 318,10 zł

    b) 505,80 zł

    c) 505,80 zł

* Ustala się od dnia 1 września 2002 r . wskaźnik waloryzacji dla zasiłków dla bezrobotnych - 104,5%. Powrót na początek strony

 

Kategoria Kwota w zł

Zasiłki dla bezrobotnych

od 1.03.2004 r.

M.P.2004.10.154 

od 1.06.2004 r.
Dz.U. Nr 99, poz.1001
 
Zasiłki dla bezrobotnych:      
- podstawowy ( 100 %) 504,20 504,20

od 1.06.2005 r.  
-
521,90

- obniżony (80%) 403,40 403,40 417,60
- podwyższony (120%) 403,40 605,10 626,30
Stypendia dla bezrobotnych absolwentów w okresie:      
- odbywania szkolenia (60 % kwoty zasiłku podstawowego) 302,52 302,52  
- odbywania stażu (100 % zasiłku podstawowego) 504,20 504,20  
- kontynuowania nauki (w rejonach ,,zagrożonych'' - 60% zasiłku podstawowego) 504,20 302,52

 

Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych (20% zasiłku podstawowego) 100,84 100,84

 

Zasiłek przedemerytalny**:      
- podstawowy - minimalny (120% zasiłku podstawowego) 605,10 605,10

 

- podwyższony - maksymalnie 160% zasiłku podstawowego (nie więcej jednak niż 90% przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy zatrudnienia) 806,72 806,72

 

Świadczenie przedemerytalne (od 1.01.2002 - 80% kwoty emerytury - nie mniej niż 120% i nie więcej niż 200% zasiłku dla bezrobotnych)

wynikowo
(od
605,10 do 1008,40)

wynikowo
(od
605,10 do 1008,40)

 Od 1 marca 2006 r. w jednej wysokości 711,54 zł

Emerytury i renty

 • Ile może dorobić emeryt

  Dopuszczalne przychody emerytów i rencistów
  -
  którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni)

  Kwota przychodu warunkująca:

   
  Kwota aktualna
  od
  1.06..2005


  Kwota aktualna
  od
  1.09.2005


  Kwota aktualna
  od
  1.12.2005-
  31.12.2005


  Kwota aktualna
  od 1.01.2006


   Kwota aktualna
  od
  1.03.2006

  zmniejszenie emerytury lub renty

  (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)

   

  1.690,90

   

  1623,00 zł

  1643,10

  1643,10

  1770,10

  zawieszenie emerytury lub renty

  (130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)

  3.140,10

  3014,10 zł

  3051,50

  3051,50

  3287,30

   
   
  Kwota graniczna przychodu w 2005 r. odpowiadająca:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 19 814,50 zł

  • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 36 797,40 zł


  Podstawa prawna:
  M.P. z 2002 r. Nr 19, poz.346; M.P. z 2002 r. Nr 36, poz.570, M.P. z 2003 r. Nr 26, poz. 380. Komunikat Prezesa ZUS z 16.12.2005 r.
   

  Zmniejszenia rent i emerytur
   

      W przypadku gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70 % przeciętnego wynagrodzenia, ale będzie niższy niż 130 % przeciętnego wynagrodzenia - emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby ulegną zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), tj.:
   

  Rodzaj świadczenia

  Kwota maksymalnego zmniejszenia

  Do 29.02.2004 r.

  Od 1.03.2004 r.

  Od 1.03.2006 r.

  Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

  382,36 zł

  389,24 zł

  413,37

  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

  286,79 zł

  291,95 zł

  310,05

  Renta rodzinna dla jednej osoby

  325,02 zł

  330,87 zł

  351,38


  Najniższe emerytury i renty

  Rodzaj świadczenia

  Kwota aktualna
  od 1 czerwca 2003 r.
  (w zł, miesięcznie)

  Kwota aktualna
  od 1 marca 2004 r.
  (w zł, miesięcznie)

  Kwota aktualna
  od 1 marca 2006 r.
  (w zł, miesięcznie)

  emerytura, renta rodzinna i renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy

  552,63

  562,58

  597,46

  renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy

  425,09

  432,74

  459,57

   renta wypadkowa z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

  663,16

  675,10

  716,95

  renta wypadkowa z tytułu częściowej niezdolności do pracy

  510,11

  519,29

  551,48

     Podstawa prawna:  M.P. z 2003 r. Nr 10 poz. 152; Komunikat ZUS z dnia 13 lutego 2003 r.

   Kwota bazowa
   

  Waloryzacja emerytur i rent

  Wysokość kwoty

  Podstawa prawna

   Od 1 marca 2006 r.

  1977,20 zł Komunikat GUS z 13.02.2006 r.

  Od 1 marca 2005 r.

  1903,03 zł

  M.P.2005.10. 206

  Od 1 marca 2004 r.

  1829,24 zł

  M.P.2004.9.138

  Od 1 marca 2003 r.

  1862,62 zł

  M.P.2003.9.137

  Od 1 czerwca 2002 r.

  1775,89 zł

  M.P 2002.19. 342

  Od 1 czerwca 2001 r.

  1683,27 zł

  M.P 2001.15. 247

  Od 1 czerwca 2000 r.

  1540,20 zł

  M.P 2000.14. 313

  Kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne w kwartale kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji.

  Powrót na początek strony

  Świadczenie przedemerytalne

      Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych weszła w życie z dniem 1 czerwca 2004 r. Zasady przyznawania nowych świadczeń przedemerytalnych obowiązują od 1 sierpnia 2004 r., a kwota świadczenia przedemerytalnego wynosiła 670 zł miesięcznie.  Od 1 marca 2006 r. kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi - 711,54 zł. Natomiast świadczenia przedemerytalne na dotychczasowych zasadach  przyznawano do końca lipca 2004 r. Osoby, które złożyły w powiatowych urzędach pracy wnioski o przyznanie świadczenia przed 1 sierpnia 2004 r., otrzymują  je na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Świadczenia przedemerytalne przyznane na podstawie tej ustawy  wypłaca się w dotychczas określonej wysokości (od 605,10 zł do 1008,40 zł ) aż do upływu czasu, na jaki zostały przyznane.

      Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:

  - do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

  - do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub

  - do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta i 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

  - zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat oraz do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta i 60 lat - mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

  - do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub

  - do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

      Kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 670 zł miesięcznie, z tym jednak, że osobie, której świadczenie to przysługuje po ustaniu 5-letniego okresu pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznaje się je w wysokości równej wysokości renty, nie wyższej jednak niż 670 zł.

     
  UWAGA:
      Od 1 marca 2006 r
  .
  kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi - 711,54 zł.
     Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz.1252).

 •  

  Renta socjalna
   

  Renta socjalna wynosi 84 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rentę socjalną waloryzuje się na zasadach i w trybie określonych dla emerytur i rent z FUS. Od 1.03.2004 r. kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 562,58 zł.
  W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
  Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej
  Powrót na początek strony niezdolności do pracy.

   

  Okres obowiązywania

    Kwota brutto renty socjalnej

  200% kwoty najniższej emerytury z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

  Od 1 marca 2006 r.

  501,87 zł

  1125,16 zł

  Od 1 marca 2004 r.

  472,57 zł

  1125,16 zł

  Od 1.10 2003 r.–29.02.2004 r.

  464,21 zł

  1105,26 zł

      Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2003 r. Nr 135, poz.  1268).

  Renta socjalna – maksymalna kwota przychodu

   

  Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, w łącznej kwocie wyższej od 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszony przez Prezesa GUS. (M.P. z 2003 r. nr 53, poz. 850)
   

  Okres obowiązywania

   
  Kwota przychodu odpowiadająca 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

  Podstawa prawna

  Od 1.09.2005 r.

  695,60 zł

  Komunikat ZUS z dnia 12 sierpnia 2005 r.
  Od 1 czerwca 2005 r.

  724,70 zł.

  Komunikat ZUS z 16 maja 2005 r.
  Od 1 marca 2004 r.

  683,10 zł

  Komunikat ZUS z dnia 23 lutego 2004 r.
  Od 1 grudnia 2003 r.

  648,10 zł.

  Komunikat ZUS z dnia 18 listopada 2003 r. 


     
  Renta socjalna od 1.03.2006 r. = 501,87 zł.  

      Poprzednio tj. od 1.03.2004 r. wynosiła ona 472,57 zł.

      Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2003 r. Nr 135, poz.  1268).

   

      W przypadku rencistów pobierających renty socjalne kwota przychodu odpowiadająca 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2005 od 1 czerwca 2005 r. wynosi 724,70 zł.
   

  Przeciętne wynagrodzenie służące do wyliczenia podstawy emerytury
   

  Lp.

  Rok
  kalendarzowy


  Wysokość (w zł)
   

  Podstawa prawna

  miesięcznie

  rocznie

  1

  1970

  2.235,00

  26.820,00

  M.P.1990.21.171

  2

  1971

  2.358,00

  28.296,00

  M.P.1990.21.171

  3

  1972

  2.509,00

  30.108,00

  M.P.1990.21.171

  4

  1973

  2.798,00

  33.576,00

  M.P.1990.21.171

  5

  1974

  3.185,00

  38.220,00

  M.P.1990.21.171

  6

  1975

  3.913,00

  46.956,00

  M.P.1990.21.171

  7

  1976

  4.281,00

  51.372,00

  M.P.1990.21.171

  8

  1977

  4.596,00

  55.152,00

  M.P.1990.21.171

  9

  1978

  4.887,00

  58.644,00

  M.P.1990.21.171

  10

  1979

  5.327,00

  63.924,00

  M.P.1990.21.171

  11

  1980

  6.040,00

  72.480,00

  M.P.1990.21.171

  12

  1981

  7.689,00

  92.268,00

  M.P.1990.21.171

  13

  1982

  11.631,00

  139.572,00

  M.P.1990.21.171

  14

  1983

  14.475,00

  173.700,00

  M.P.1990.21.171

  15

  1984

  16.838,00

  202.056,00

  M.P.1990.21.171

  16

  1985

  20.005,00

  240.060,00

  M.P.1990.21.171

  17

  1986

  24.095,00

  289.140,00

  M.P.1990.21.171

  18

  1987

  29.184,00

  350.208,00

  M.P.1990.21.171

  19

  1988

  53.090,00

  637.080,00

  M.P.1990.21.171

  20

  1989

  206.758,00

  2.481.096,00

  M.P.1990.21.171

  21

  1990

  1.029.637,00

  12.355.644,00

  M.P.1991.5.35

  22

  1991

  1.770.000,00

  21.240.000,00

  M.P.1992.5.33

  23

  1992

  2.935.000,00

  35.220.000,00

  M.P.1993.6.25

  24

  1993

  3.995.000,00

  47.940.000,00

  M.P.1994.10.83

  25

  1994

  5.328.000,00

  63.936.000,00

  M.P.1995.7.107

  26

  1995

  702,62

  8.431,44

  M.P.1996.11.134

  27

  1996

  873,00

  10.476,00

  M.P.1997.9.72

  28

  1997

  1.061,93

  12.743,16

  M.P.1998.5.93

  29

  1998

  1.239,49

  14.873,00

  M.P.1999.5.63

  30

  1999

  1.706,74

  20.480,00

  M.P.2000.5.120

  31

  2000

  1.923,81

  23.085,72

  M.P.2001.6.108

  32

  2001

  2.061,85

  24.742,20

  M.P.2002.8.156

  33

  2002

              2.133,21

               25.598,52

  M.P.2002.9.136
  34

  2003

     2.201,47

        26.417,64

  M.P.2004.9.137

  35.

  2004

     2.289.57

        27.474,84

  M.P.2005.10.205.

  36.

  2005

   2.380,29

     28.563,48

  Komunikat GUS z 13.02.2006 r

  Zasiłek pielęgnacyjny
   

  Okres

  Kwota (w zł)

  od 1 marca 2004 r. -

  144,00

               1.03.2003 r. - 29.02.2004 r.

  141,70

               1.06.2002 r. - 28.02.2003 r.

  136.64

  1.06.2001 r. - 31.05.2002 r.

  135,96

  1.06.1999 r. - 31.05.2001 r.

  120,64

  1.06.1999 r. - 31.05.2000 r.

  115,67

  1.09.1998 r. - 31.051999 r.

  106,41

  Powrót na początek strony

      Uwaga!

    Różnica między świadczeniami tj.: dodatkiem a zasiłkiem pielęgnacyjnym polega na tym, że **dodatek jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podczas gdy zasiłek pielęgnacyjny wypłaca opieka społeczna.

        Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty (z tytułu niezdolności do pracy lub rodzinnej), jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (znaczny stopień niepełnosprawności) albo ukończyła 75 lat życia. Osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w domu pomocy społecznej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

  Osobom, które nie mają prawa do emerytury lub renty, przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, jeżeli jest to:

  1. dziecko w wieku do lat 16, w przypadku uznania dziecka za niepełnosprawne,

  2. osoba w wieku powyżej lat 16, jeżeli jest niepełnosprawna w stopniu znacznym oraz w przypadku, gdy jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 16 roku życia albo do momentu ukończenia nauki (nie później jednak niż do ukończenia 20 lat),

  3. osoba, która ukończyła 75 lat życia.

  INNE ZASIŁKI

  WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

  Świadczenia

  Od 1 maja 2004 r.

  (wysokość w zł)

  Zasady ustalania wysokości świadczenia

  Zasiłek stały

  418**

  różnica między kryterium dochodowym osoby gospodarującej a dochodem tej osoby

  30*

  różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie
  Zasiłek okresowy

  418**

  różnica między kryterium dochodowym osoby gospodarującej a dochodem tej osoby

  20*

  różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie
  Zasiłek celowy

   

  może być przyznany w formie biletu kredytowego – niezależnie od dochodu
  Specjalny zasiłek celowy

  461**

  osobie samotnie gospodarującej
  Specjalny zasiłek celowy

  316**

  rodzinie
  Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie

   

  Rada gminy określa wysokość i tryb przyznawania tych świadczeń
  Pomoc dla rodzin zastępczych (częściowa)

  648,40**

  162,10*

  40% podstawy pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka, nie mniej niż 10% podstawy
  Pomoc dla rodzin zastępczych (całkowita)

  1296,80**

  324,20*

  nie przekraczającej 80% podstawy, pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka, nie mniej niż 20% podstawy
  Pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki

  486,30**

  30% podstawy miesięcznie
  Świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców

  od 420 zł do 1149 zł

  Pomoc jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji


      
  * kwota minimalna

       **kwota maksymalna

       Podstawa ustalenia pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej wynosi –1 621 zł.

       Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz.U. Nr 64, poz.593).

   

  Kwoty, na podstawie których ustala się świadczenia z pomocy społecznej

   


  Wyszczególnienie

  Kwota w zł
  od 1 maja 2004 r.

   Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej:

   

   na osobę samotnie gospodarującą

  461 zł

   na osobę w rodzinie

  316 zł

   na rodzinę

  sumy kwot kryterium dochodowego na osobę
  w rodzinie

   Wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 ha przeliczeniowego

  194 zł

   Kwota stanowiąca podstawę ustalania pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej wynosi

  1 621 zł

   Kwota stanowiąca podstawę ustalania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie lub kontynuowanie nauki dla osób opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wynosi

  1 621 zł


       Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz.U. Nr 64, poz.593).

  Powrót na początek strony 

  Dodatki do emerytur i rent

          Niektórzy emeryci i renciści łącznie z przysługującym im świadczeniem otrzymują różnego rodzaju dodatki. Niżej przedstawiamy zasady przyznawania tych dodatków i aktualne ich wysokości.

          Obowiązujące przepisy, zawarte w kilku ustawach, przede wszystkim w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 z późn. zm.) przewidują możliwość wypłacania dodatków: 

  .         pielęgnacyjnych,  dla sierot zupełnych,  kombatanckie oraz   za tajne nauczanie.

          Wypłacane są także świadczenia o charakterze podobnym do wymienionych dodatków, np. świadczenia pieniężne przysługujące żołnierzom górnikom oraz osobom deportowanym do pracy przymusowej.

   

  Pielęgnacyjny i dla sieroty zupełnej

          Dodatki te wypłacane są na podstawie art. 75 i 76 wymienionej ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli została ona uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat.

          Nie przysługuje on jednak osobie przebywającej w domu pomocy społecznej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba, że taka osoba przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

          Od 1.03.2004 r. dodatek ten wynosił 144,00 zł natomiast od 1.03.2006 r. dodatek pielęgnacyjny wynosi  153,19 zł. Jego wysokość zmienia się w terminach kolejnych waloryzacji emerytur i rent.

          Podobnie zmieniana jest wysokość dodatku dla sieroty zupełnej, który może być przyznany dziecku posiadającemu prawo do renty rodzinnej. Od 1 czerwca 2002 r. wynosi on  256,83 zł.

  Powrót na początek strony

  Kombatancki

          Kombatantom i innym osobom uprawnionym, pobierającym emeryturę lub rentę, przysługuje tzw. dodatek kombatancki w wysokości 10 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale kalendarzowym poprzedzającym termin ostatniej waloryzacji emerytur i rent. Stanowi o tym art. 15 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. Dz.U. z 1997 r. nr 142, poz. 950 z późn. zm.). Od 1 marca br. dodatek ten wypłacany jest w kwocie  141,70.

          Dodatek kombatancki nie jest uwzględniany przy ustalaniu wskaźnika indywidualnego wymiaru świadczenia, określonego w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

          W razie zbiegu prawa do kilku świadczeń o charakterze emerytalno-rentowym przysługuje tylko jeden dodatek kombatancki. Podobnie jest w przypadku zbiegu prawa do dodatku kombatanckiego i dodatku za tajne nauczanie. Osobie uprawnionej do obu tych dodatków przysługuje tylko jeden z nich.

          Według przepisów wymienionej ustawy o kombatantach osobami uprawnionymi do dodatku kombatanckiego są kombatanci oraz inne wymienione w ustawie osoby.

          Kombatanci to osoby, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Za działalność kombatancką ustawa uznaje:

  .     pełnienie służby wojskowej w Wojsku Polskim lub w polskich formacjach wojskowych przy armiach sojuszniczych podczas działań wojennych prowadzonych na wszystkich frontach przez państwo polskie,

  .     uczestniczenie w ramach polskich formacji i organizacji wojskowych w I wojnie światowej, w powstaniach narodowych i walkach o odzyskanie lub utrzymanie terytoriów Rzeczypospolitej Polskiej,

  .     pełnienie służby w polskich podziemnych formacjach i organizacjach, w tym w działających w ramach tych organizacji oddziałach partyzanckich w okresie wojny 1939-1945,

  .     pełnienie służby wojskowej w armiach sojuszniczych, a także w sojuszniczych organizacjach ruchu oporu w okresie wojny 1939-1945, z wyjątkiem formacji Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (NKWD) oraz innych specjalnych formacji, które prowadziły działalność przeciwko ludności polskiej,

  .    pełnienie służby w polskich podziemnych formacjach wojskowych lub organizacjach niepodległościowych na terytorium państwa polskiego w jego granicach sprzed 1 września 1939 r. oraz w granicach powojennych w okresie od wkroczenia armii Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) do końca 1956 r., jeżeli były to formacje lub organizacje stawiające sobie za cel niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej,

  .     uczestniczenie w walkach w jednostkach Wojska Polskiego oraz zmilitaryzowanych służbach państwowych z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz grupami Werwolfu,

  .    uczestniczenie w tzw. Batalionach Niszczycielskich ("Istriebitielnych Batalionach") na dawnych ziemiach polskich w województwach: lwowskim, stanisławowskim, tarnopolskim i wołyńskim w obronie ludności polskiej przed ukraińskimi nacjonalistami, w latach 1944-1945.

          Dodatek kombatancki przysługuje też innym osobom wymienionym w cytowanej ustawie, których działalność uznaje się za działalność równorzędną z działalnością kombatancką. Chodzi tu o:

  .     pełnienie funkcji cywilnych we władzach powstań narodowych oraz w administracji podziemnego państwa polskiego w okresie wojny 1939-1945, a także w podziemnych niepodległościowych organizacjach cywilnych w latach 1945 -1956,

  .     udział w okresie do 31 grudnia 1945 r. w walkach o zachowanie suwerenności i niepodległości państwa polskiego w zmilitaryzowanych służbach państwowych,

  .     prowadzenie w okresie wojny 1939-1945 zorganizowanego i profesjonalnego tajnego nauczania dzieci i młodzieży,

  .    dawanie schronienia osobom narodowości żydowskiej lub innym osobom, za których ukrywanie w latach 1939-1945, ze względu na ich narodowość lub działalność na rzecz suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej - groziła kara śmierci,

  .     zaokrętowanie marynarzy polskich w charakterze członków załogi na statku bandery własnej lub bandery koalicyjnej, przeznaczonym do działań wojennych w okresie wojny 1939-1945,

  .      uczestniczenie w latach 1914-1945 w walkach o polskość i wolność narodową Śląska, Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej, Gdańska, Pomorza i Ziemi Kaszubskiej oraz Warmii i Mazur, a także innych ziem zagarniętych przez zaborców,

  .      czynny udział w zbrojnym wystąpieniu o wolność i suwerenność Polski w Poznaniu w czerwcu 1956 r., który spowodował śmierć lub uszczerbek na zdrowiu,

  .      poniesienie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia na czas powyżej siedmiu dni w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu wskutek działania wojska lub milicji podczas wystąpień wolnościowych.

   Powrót na początek strony

  Za tajne nauczanie

          Artykuł 90 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. nr 56, poz. 357 z późn. zm.) przyznaje dodatek do emerytury lub renty nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie oraz nauczycielom, którzy przed 1 września 1939 r. nauczali w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska. Jego wysokość ustalono na 10 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale kalendarzowym poprzedzającym termin ostatniej waloryzacji emerytur i rent.

          Od 1 marca 2003 r. kwota dodatku za tajne nauczanie wynosi  141,70.

   

  Za pracę przymusową

        Ustawa z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu (Dz.U. nr 111, poz. 537 z późn. zm.) przyznaje żołnierzom:

  .     zastępczej służby wojskowej, którzy w latach 1949-1956 byli przymusowo zatrudnieni w wyżej określonych zakładach,

  .     z poboru w 1949 r., którzy byli wcieleni do ponadkontyngentowych brygad "Służby Polsce" i przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla i kamieniołomach dodatkowe świadczenie pieniężne.

        Nie przysługuje ono jednak żołnierzom Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza odkomenderowanym do kopalń węgla w 1956 r. oraz żołnierzom, którzy w ramach werbunku ochotniczego zawarli umowę o pracę w górnictwie węglowym.

        Świadczenie to wypłacane jest w wysokości 0,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia w kwartale kalendarzowym poprzedzającym termin ostatniej waloryzacji za każdy pełny miesiąc trwania pracy przymusowej, nie więcej jednak łącznie niż 10 proc. tego wynagrodzenia. Od 1 czerwca 2001 r. świadczenie to wypłacane jest (w zależności od liczby miesięcy trwania pracy) w wysokości od 6,82 zł do 135,96 zł.

        Osobie jednocześnie uprawnionej do świadczenia pieniężnego, do dodatku kombatanckiego lub świadczenia przysługującego w wysokości tego dodatku, do dodatku określonego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także do dodatku za tajne nauczanie bądź do świadczenia pieniężnego określonego w przepisach o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR przysługuje tylko jedno z tych świadczeń lub jeden z tych dodatków - wyższy lub wybrany przez zainteresowanego.

   

  Dla osób deportowanych do pracy przymusowej

          Zgodnie z ustawą z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. nr 87, poz. 395 z późn. zm.) świadczenie to przysługuje osobom, które w okresie podlegania represjom określonym w ustawie były obywatelami polskimi i są nimi obecnie oraz posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Powrót na początek strony

          W rozumieniu ustawy represjami uprawniającymi do świadczeń są:

  .     osadzenie w obozach pracy przymusowej w okresie wojny w latach 1939-1945 z przyczyn politycznych, narodowościowych, rasowych i religijnych,

  .     deportacja (wywiezienie) do pracy przymusowej na okres co najmniej 6 miesięcy z terytorium państwa polskiego, w jego granicach dnia 1 września 1939 r., na terytorium III Rzeszy i tereny przez nią okupowane w okresie wojny w latach 1939 - 1945 oraz na terytorium ZSRR i tereny przez niego okupowanych w okresie od 17 września 1939 r. do 5 lutego 1946 r. oraz po tym okresie do końca 1948 r., z terytorium państwa polskiego w jego obecnych granicach.

        Świadczenie przysługuje w wysokości 0,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia w kwartale kalendarzowym poprzedzającym termin ostatniej waloryzacji emerytur i rent za każdy pełny miesiąc trwania pracy przymusowej, nie więcej jednak łącznie niż 10 proc. tego wynagrodzenia. Od 1 czerwca 2001 r. wynosi ono (w zależności od liczby miesięcy trwania pracy) od 6,82 zł do 135,96 zł.

          Świadczenie to przysługuje wyłącznie osobom, które nie mają ustalonego prawa do dodatku kombatanckiego oraz dodatku za tajne nauczanie. Osobie uprawnionej równocześnie do tego świadczenia i do dodatku określonego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników lub o uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu, przysługuje świadczenie albo jeden z dodatków - wyższy lub wybrany przez uprawnionego.

  Małgorzata Jankowska

  Zasiłek pielęgnacyjny po zmianach

  Bartosz Marczuk

          Kryteria przyznawania tych zasiłków, sposób ich wypłacania i finansowania reguluje ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz.U. z 1998 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 

  Prawo do zasiłku

          Podstawową zmianą wprowadzoną przez zeszłoroczną nowelizację jest inne określenie zakresu osób, którym te świadczenia się wypłaca. Dotychczasowe przepisy stanowiły, że zasiłek pielęgnacyjny wypłacany dziecku w wieku do lat 16 przysługuje w razie stwierdzenia przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, że ze względu na stan zdrowia wymaga ono stałej opieki ze strony innej osoby. Po ukończeniu tego wieku zasiłek mógł być wypłacany do 24 roku życia pod warunkiem kontynuacji nauki i jeśli lekarz stwierdził, że dziecko nadal odpowiada warunkom do uzyskania tego zasiłku. Podstawą do wypłaty było zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Przepisy te były stosunkowo liberalne.

          Po nowelizacji ustawy zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  .  dziecku w wieku do lat 16 w przypadku uznania go za niepełnosprawne,

  .     osobie w wieku powyżej lat 16, jeżeli jest niepełnosprawna w stopniu znacznym, jak również w przypadku niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku uprawniającym do zasiłku rodzinnego na dziecko,

  .   osobie, która ukończyła 75 lat życia. 

           Nie zmieniły się właściwie przepisy dla starszych dzieci i osób w podeszłym wieku. Dalej istnieje zapis o możliwości pobierania zasiłku przez osoby powyżej 75 roku życia i przez dzieci starsze w razie niepełnosprawności. Ustawodawca zawęził natomiast krąg dzieci do lat 16, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Obecnie może on być wypłacony dzieciom, które zostały uznane za niepełnosprawne. Od początku tego roku, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, nie wystarczy zaświadczenie od lekarza, ale konieczne jest przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez zespół orzekający o niepełnosprawności.

          Nowe przepisy zwiększyły także liczbę przypadków wykluczających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. Świadczenia tego zostały pozbawione osoby przebywające w zakładzie karnym lub poprawczym. 

  Okres przejściowy

          Należy zaznaczyć, że osobom uprawnionym do zasiłku pielęgnacyjnego przed dniem wejścia w życie ustawy (1 stycznia 2002 r.) świadczenie to przysługuje na starych zasadach, do czasu utraty ważności dokumentu, na podstawie którego zasiłek pielęgnacyjny był przyznawany i wypłacany. 

          Oznacza to, że dziecku, któremu wystawiono zaświadczenie lekarskie w grudniu zeszłego roku, uprawniające do wypłaty zasiłku na okres roku, zasiłek będzie wypłacany do końca tego roku, bez konieczności stawania przed zespołem orzekającym o niepełnosprawności. Jeżeli natomiast zasiłek miałby być wypłacony po tej dacie, konieczne będzie przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności. 

  Definicje niepełnosprawności

          Dla celów ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego ustawa definiuje również, co to jest niepełnosprawność w stopniu znacznym i umiarkowanym. Przez niepełnosprawność w stopniu znacznym należy rozumieć całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji - orzeczoną na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin; oznacza ona również długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przez niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym należy rozumieć całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

  Wysokość zasiłku

             Kwotę zasiłku pielęgnacyjnego ogłasza prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie komunikatu. Obecnie, czyli od 1 czerwca 2002 r. do 28 lutego 2003 r., kwota zasiłku wynosi 136,64 zł., od 1 marca 2003 r. natomiast wynosi 141,70 zł.

            Kwota zasiłku ulega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Waloryzacja odbywa się raz do roku, na koniec okresu zasiłkowego, trwającego od początku czerwca do końca maja. 

   

  Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

  Powrót na początek stronyPowrót na początek strony    

  . :: Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::.
  .
  :: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::.

  Ostatnia modyfikacja: kwiecień 2006, poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
  [kliknij na link aby do mnie napisac]

  Powrót na początek stronyPowrót na początek stronyNajlepiej oglądać używając IE wersji 5.5. lub nowszej i rozdzielczości  800 x 600

  Copyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2006.