Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych Powrót do strony głównej
 

- Dz.U.96.145.674 - Tekst pierwotny
- REHABILITACJA LECZNICZA W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 grudnia 1996 r.

w sprawie kierowania na rehabilitację leczniczą
w ramach prewencji rentowej 

oraz pokrywania kosztów tej rehabilitacji.

(Dz. U. z dnia 12 grudnia 1996 r.)

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1989 r. Nr 25, poz. 137 i Nr 74, poz. 441, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 104, poz. 450 i Nr 110, poz. 474, z 1994 r. Nr 84, poz. 385 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 85, poz. 426) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej, zwaną dalej "rehabilitacją leczniczą", mogą być kierowani ubezpieczeni pobierający przez dłuższy okres świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy i zagrożeni stałą lub długoterminową niezdolnością do pracy.

2. Na rehabilitację leczniczą nie kieruje się ubezpieczonych mających uprawnienia do emerytury lub renty z tytułu trwałego inwalidztwa.

§ 2. 1. O potrzebie rehabilitacji leczniczej orzeka lekarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "Zakładem", na podstawie wniosków:

1) lekarzy zakładów opieki zdrowotnej lub lekarzy prywatnie praktykujących,

2) komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia - w stosunku do osób pobierających świadczenia rehabilitacyjne.Początek strony

2. Wnioski, wraz z niezbędną dokumentacją, składa się w oddziale Zakładu, właściwym ze względu na miejsce zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej przez ubezpieczonego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Lekarz kontroli orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy Zakładu lub wojewódzki lekarz kontroli nad orzecznictwem lekarskim, który w czasie kontroli orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy stwierdzi potrzebę przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej ubezpieczonego, zaleca lekarzowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wystąpienie z wnioskiem o rehabilitację leczniczą.

4. Orzeczenia, o których mowa w ust. 1, stanowią podstawę do wydania lub odmowy wydania przez Zakład skierowania na rehabilitację leczniczą.

§ 3. 1. Kierowanie ubezpieczonych na rehabilitację leczniczą i pokrywanie części kosztów tej rehabilitacji przez Zakład odbywa się na podstawie porozumień zawartych z organami lub jednostkami, które utrzymują zakłady opieki zdrowotnej, w tym zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, zwane dalej "ośrodkami". Porozumienie z państwowym przedsiębiorstwem uzdrowiskowym jest zawierane po zasięgnięciu opinii organu wykonującego funkcję organu założycielskiego.

2. Porozumienia określają, w szczególności, sposób ustalania należności za udzielane świadczenia i dokonywania rozliczeń oraz wykaz ośrodków.

3. Zakład, jako zleceniodawca, zawiera z ośrodkami, jako zleceniobiorcami, umowy o prowadzenie rehabilitacji leczniczej ubezpieczonych.

4. Zakład jest uprawniony do kontroli realizacji zawartych z ośrodkami umów, w szczególności w zakresie świadczonych usług oraz sposobu wydatkowania przekazanych środków finansowych.

5. Wpływy otrzymane z Zakładu z tytułu pokrycia części kosztów rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej jednostki budżetowe przekazują na dochody budżetowe.

§ 4. Po zakończonej rehabilitacji leczniczej ośrodek sporządza i przesyła do Zakładu informację o leczeniu rehabilitacyjnym, zawierającą pełne dane o stanie zdrowia ubezpieczonego, w tym ocenę zdolności do pracy. Wzór informacji o leczeniu rehabilitacyjnym stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Ubezpieczony nie ponosi kosztów rehabilitacji leczniczej, realizowanej zgodnie ze skierowaniem Zakładu.

2. Poniesione przez ubezpieczonego koszty przejazdu na rehabilitację leczniczą Zakład zwraca do wysokości kosztów przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK Nr 1
WNIOSEK O REHABILITACJĘ LECZNICZĄ
(Pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr 2
INFORMACJA O LECZENIU REHABILITACYJNYM
Początek strony
(Pominięty)

 

 REHABILITACJA LECZNICZA
- ZA POŚREDNICTWEM ZUS


    Od dnia 27 grudnia 1996 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie kierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej oraz pokrywania kosztów tej rehabilitacji (Dz.U. nr. 145, poz. 674) umożliwiające skorzystanie z rehabilitacji leczniczej za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.     Prowadzony na podstawie tego rozporządzenia program prewencji rentowej polega na kierowaniu na rehabilitację leczniczą osób objętych z tytułu wykonywanej pracy ubezpieczeniem społecznym, które są zagrożone stałą lub długoterminową niezdolnością do pracy, a rokują nadzieję odzyskania zdolności do pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi tę działalność w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej, które udostępniŃo zakłady lecznictwc uzerowkskowego dla pacjentów kierowanych w ramcch qrewencji reotowej. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że wczesna rehabilitacja stwarza dużą szansę powrotu do zdrowic i pracy zarobkowej. 

    Na"rehcbilitację leczniczą w ramach prewencji sentowej!mogą być kierowane osoby objęte z tytułu wykonywanej prccy ubezpieczeniem społecznym, pobierające przez dłuższy okres świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do prccy i zagrożone stałą lub długoterminową niezdolnością do pracy. !Z możliwości uzyskania skierowania na rehacilitację leczniczą za pośrednictwem ZUS nie mogą skorzystać osoby mające urrawnienia do emerytury lub renty z uytułu trwałgj niezdolności"do pracy.&ncsp;=br>     Osoba poddana rehabilitacji leczniczej za pośrednictwem ZUS-u nie ponosi jej kosztów pod warunkiem, że rehabilitacja realizowana jest zgodnie ze skierowaniem ZUS-u. Koszty przejazdu na rehabilitację leczniczą poniesione przez skierowanego ZUS zwraca do wysokości kosztów przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej. !W przypadku, gdy z "Informacji o leczeniu rehabilitacyjnym", którą po skończeniu leczenia ośrodek rehabilitacyjny zobowiązany jest przesłać do ZUS-u wynika, że ubezpieczony wykorzystał zwolnienie lekarskie do pracy w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, mają zastosowanie przepisy art. 18 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 30 z 1983 r., poz. 143 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia.
Początek strony


Kto może wystawić wniosek o potrzebie rehabilitacji?

    Uprawnienie takie mają lekarze zakładów opieki zdrowotnej, lekarze prywatnie praktykujący, a także lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski wraz z niezbędną dokumentacją lekarską, składa się w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsca zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej przez ubezpieczonego. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.


Jaki jest tryb wydania skierowania na rehabilitację leczniczą?

    Po sprawdzeniu, że osoba, której wniosek dotyczy, spełnia warunek podlegania ubezpieczeniu społecznemu i rokuje odzyskanie zdolności do pracy. lekarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydaje orzeczenie, które stanowi podstawę zakwalifikowania i skierowania na rehabilitację w ramach programu prewencji rentowej. Skierowanie na rehabilitację przesyłane jest do właściwego ośrodka rehabilitacyjnego, który powiadamia osobę zainteresowaną o terminie i miejscu rehabilitacji. Po zakończonej rehabilitacji ośrodek rehabilitacyjny wydaje osobie poddanej zabiegom rehabilitacji oryginały wyników badań lekarskich oraz - na jej żądanie - egzemplarz ,,Informacji o leczeniu rehabilitacyjnym", którą przesyła do Wydziału do spraw Rehabilitacji i Prewencji Rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 


Kogo kieruje się na rehabilitację leczniczą w pierwszej kolejności ?

    W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski z orzeczeniem o potrzebie rehabilitacji od lekarzy orzeczników ZUS i wnioski ze szpitali i klinik.

Współpraca z ośrodkami rehabilitacyjnymi 

    ZUS współpracuje z 29. ośrodkami rehabilitacyjnymi w zakresie rehabilitacji leczniczej ubezpieczonych ze schorzeniami narządu ruchu i układu krążenia. Schorzenia te są najczęstszą przyczyną niezdolności do pracy. 

    Na podstawie zawartych umów ośrodki przekazały do dyspozycji Zakładu 2082 łóżka dla schorzeń narządu ruchu i 450 dla schorzeń układu krążenia w turnusach 24-dniowych.

Program rehabilitacji leczniczej

    Program rehabilitacji leczniczej ma charakter kompleksowy i obejmuje działania diagnostyczno - leczniczo-rehabilitacyjne, rehabilitację psychologiczną, edukację zdrowotną oraz naukę pro-zdrowotnego stylu życia. 

    Po zakończeniu rehabilitacji leczniczej ośrodek rehabilitacyjny wydaje ubezpieczonemu kartę informacyjną zawierającą dane medyczne wraz z opinią dotyczącą odzyskania zdolności do pracy.

Początek strony

Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych Powrót do strony głównej

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam Ostatnia modyfikacja: kwiecień 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.pl

Początek stronyPoczątek strony  INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl