Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną
 

RZĄD O PRZYCHODNIACH W ZPCh

 Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzania Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego Anna Knysok - Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej wyjaśnia pełnomocnikom Re-gionalnych Kas Chorych, możliwość funkcjonowania Przychodni w Spółdzielniach Inwalidów, Zakładach Pracy Chronionej.

    ,,W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzania Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego ze strony zakładów pracy chronionej, Spółdzielni Inwalidów i innych tego typu zakładów, które dotychczas zapewniały we własnym zakresie świadczenia zdrowotne dla zatrudnionych pracowników, uprzejmie proszę o przyjęcie i stosowanie - w miarę możliwości poniższych poleceń.

    Zgodnie z ustawą z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. nr 28 poz. 153 z późniejszymi zmianami) zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych od 1 stycznia 1999 r. następować będzie na podstawie art. 169 i 169 a ww. ustawy.

    Większość przychodni, jakimi dysponują i prowadzą zakłady pracy chronionej, spółdzielnie inwalidzkie, itp. zakłady pracy zatrudniające inwalidów, miały status niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zawieranie umów z tymi zakładami w razie, gdy chęć korzystania z ich usług wyrazi odpowiednia liczba świadczeniobiorców, nie powinno nastręczać większych problemów.

    Wątpliwości i problemy mogą powstać w przypadku małych gabinetów, usytuowanych przy zakładach pracy, nie mających statusu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.

    Jeżeli lekarz, pielęgniarka, ewentualnie rehabilitant, zgłoszą chęć zawarcia umowy zgodnie z art. 169 ustawy, przedstawią propozycje objęcia opieką konkretnej liczby świadczeniobiorców (którzy jednocześnie wskażą ich jako wybranych przez siebie świadczeniodawców) uważam, że powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do zawarcia umowy. Przemawiają za tym zarówno specyfika zakładów pracy chronionej, jak i trudna - niejednokrotnie - z uwagi na kalectwo sytuacja pacjentów - pracowników. Personel medyczny oraz kierownicy poradni lekarskich funkcjonujących przy zakładach pracy chronionej muszą mieć świadomość, że jeżeli poradnia chce świadczyć usługi powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego musi zapewnić całodobową opiekę medyczną oraz wizyty domowe - należy to również wyraźnie zastrzec.Początek strony

 

    W przypadku oceny przez Pełnomocników, że oferowane usługi nie mogą być przedmiotem umowy, czy to z uwagi na małą liczbę pacjentów, czy z uwagi na niewielkie zapotrzebowanie na oferowane usługi, dostępne w innej - niezbyt odległej przychodni, poradni itp. proszę o udzielanie wyczerpujących informacji o przyczynach odmowy. Przyczyny te, będą związane niewątpliwie z warunkami lokalnymi, dostępnością świadczeń na danym terenie. Proszę jednak w tym przypadku przypomnieć o możliwości zawierania przez lekarzy umów o wypisywanie refundowanych recept, na podstawie art. 35 ust. 2.

    Proszę o informowanie, w formach jakie przyjęliście Państwo na terenie organizowanej przez siebie Regionalnej Kasy, o tym, że zasady udzielania świadczeń są jednakowe dla wszystkich grup świadczeniobiorców, bez względu na to czy dotychczas korzystali z jakichś przywilejów, czy też nie. Chodzi w szczególności o podkreślenie, że wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 7 pkt. 9 cytowanej ustawy ma prawo:

    Należy również wyraźnie powiedzieć, że jeżeli pracownik takich zakładów wybierze jako lekarza powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - lekarza w zakładzie pracy chronionej, to nie może równocześnie wybrać takiego lekarza blisko swojego miejsca zamieszkania (w najbliższym dla niego zakładzie opieki zdrowotnej).

    Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym wprowadziła również obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne wynoszący 7,5 % podstawy jej wymiaru, obowiązujący także zakłady pracy chronionej. Ustawodawca nie przewidział wyjątków, odnoszących się do tych płatników i podatników inwalidów.

    Zauważyć też trzeba, że zakłady pracy mogą nadal utrzymywać własne przychodnie, poradnie i gabinety udzielające świadczeń zdrowotnych zgodnie z dotychczasowymi zasadami (z wyjątkiem ograniczeń z cytowanej ustawy), ale Kasy Chorych nie mogą udzielać im gwarancji, że zatrudnieni lekarze będą mieli zawarte umowy z Kasą i status ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to zarówno lekarza rodzinnego, lekarza udzielającego podstawowych świadczeń zdrowotnych, jak też lekarzy specjalistów. Również w odniesieniu do tych lekarzy oraz pozostałych świadczeniodawców wykonujących zawód medyczny i psychologa, ma zastosowanie zasada wynikając z art. 56 ustawy.

    Podkreślić przy tym należy, że ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej społecznej, oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123 pozycja 776 z późniejszymi zmianami) zachowuje moc i obowiązuje nadal w zakresie zasadniczych zadań zakładów pracy chronionej w tym, rehabilitacji leczniczej. Te zadania nie zmieniają się i są nadal finansowane z pokaźnych środków zatrzymywanych - na ten cel - przez zakłady pracy chronionej (dotyczy głównie podatników).

    Podobnie - ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym nie narzuca zakresu kompetencji przewidzianej dla służb medycyny pracy, które realizują zadania m.in. profilaktyki opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. nr 96 pozycja 593) są nadal finansowane z budżetu państwa i środków zakładów pracy. Uważam za konieczne przypomnienie powyższych uregulowań ustawowych, aby zachęcić poradnie i przychodnie prowadzone przy zakładach pracy chronionej do większej aktywności "otwarcia się" również na pacjentów spoza zakładu, gdyż tylko oferowanie usług dla większych grup pacjentów pozwoli w przyszłości konkurować z innymi świadczeniodawcami i uzyskiwać status lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego. Ustawa nie przewiduje innego, czy bardziej uprzywilejowanego traktowania tych zakładów i konieczne jest jasne i otwarte przedstawienie wyżej zarysowanych problemów."

W podpisie:

Anna Knysok

Pismo RS/14/98, Grudzień 1998 r.Początek strony

 

 

Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych

    Komentarz: ,,Zmierzch polskiej szkoły rehabilitacji" Zmierzch polskiej szkoły rehabilitacji

                    Czytaj również: Politycy a niepełnosprawni Politycy a niepełnosprawni

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam Ostatnia modyfikacja: kwiecień, 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.pl

Początek stronyPoczątek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną