Problemy Osób Niepełnosprawnych: 
::  Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::

Zasiłki i świadczenia przedemerytalne po zmianach

Świadczenie przedemerytalne

    Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych weszła w życie z dniem 1 czerwca 2004 r. Zasady przyznawania nowych świadczeń przedemerytalnych obowiązują od 1 sierpnia 2004 r., a kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 670 zł miesięcznie. Natomiast świadczenia przedemerytalne na dotychczasowych zasadach  przyznawano do końca lipca 2004 r. Osoby, które złożyły w powiatowych urzędach pracy wnioski o przyznanie świadczenia przed 1 sierpnia 2004 r., otrzymują  je na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Świadczenia przedemerytalne przyznane na podstawie tej ustawy  wypłaca się w dotychczas określonej wysokości (od 605,10 zł do 1008,40 zł ) aż do upływu czasu, na jaki zostały przyznane. Od 1 marca 2006 r. kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi - 711,54 zł.

    Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:

- do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

- do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub

- do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta i 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

- zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat oraz do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta i 60 lat - mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

- do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub

- do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

    Kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 670 zł miesięcznie, z tym jednak, że osobie, której świadczenie to przysługuje po ustaniu 5-letniego okresu pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznaje się je w wysokości równej wysokości renty, nie wyższej jednak niż 670 zł.
Od 1 marca 2006 r. kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi - 711,54 zł.

  Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz.1252).Początek strony

 

    Wyrównanie utraconych zasiłków przedemerytalnych Od 1.11.2005 r. do 28.02.2006 r. do powiatowych urzędów pracy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania można składać wnioski o przyznanie utraconych zasiłków lub świadczeń przedemerytalnych. Dotyczy to osób, które straciły możliwość nabycia zasiłków i świadczeń przedemerytalnych w latach 2001-2002 na skutek niezgodnej z Konstytucją RP zmiany obowiązujących wówczas przepisów ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Takie rozwiązanie wynika ze znowelizowanej ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dodane art. 150a–150d tej ustawy).

    W czerwcu bieżącego roku Sejm wprowadził kolejne zmiany w przepisach regulujących zasady pobierania zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.

    Warunki, jakie muszą spełnić osoby zainteresowane tymi świadczeniami, określa ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2001 r. nr 6, poz. 56, ost. zm. Dz.U. nr 89, poz. 973).

Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny?

    Zasiłek przedemerytalny przysługuje osobie spełniającej warunki do posiadania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych, legitymującej się stażem uprawniającym do emerytury (co najmniej 20 lat kobieta i 25 lat mężczyzna), posiadającej okres uprawniający do zasiłku wynoszący: 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn lub 25 lat dla kobiet i 30 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat wykonywania prac uznanych w przepisach emerytalnych za zatrudnienie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

    Wykazy tych prac zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. (Dz.U. nr 8, poz. 43, ost. zm. Dz.U. z 1998 r. nr 162, poz. 1118). Okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze będą uwzględniane po przedłożeniu odpowiedniej dokumentacji, zgodnie z wymogami określonymi w odrębnych przepisach bądź naPoczątek strony podstawie prawomocnego wyroku sądu.

Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny w podwyższonej wysokości?

    Wysokość zasiłku przedemerytalnego wynosi w zasadzie 120 proc. kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Może być jednak podwyższona do 160 proc. tego zasiłku w przypadku osób zamieszkałych w dniu nabycia prawa do zasiłku przedemerytalnego oraz w okresie jego pobierania w powiatach (gminach) uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, jeżeli stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

    Wyższy (160 proc.) zasiłek przedemerytalny przysługuje również osobie zwolnionej z zakładu produkującego wyroby zawierające azbest, wymienionego w ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 101, poz. 628, ost. zm. Dz.U. z 2000 r. nr 88, poz. 986).

    Czy osoba, która nabyła prawo do zasiłku przedemerytalnego w wysokości 160 proc. zasiłku dla bezrobotnych z tytułu zamieszkiwania w gminie uznanej za zagrożoną szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, zachowuje do niego prawo po utracie przez gminę tego statusu?

    Tak. Zasiłek w podwyższonej wysokości przysługuje również w przypadku, gdy w okresie pobierania zasiłku przedemerytalnego powiat (gmina) został wykreślony z wykazu powiatów (gmin) uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. Ich wykaz stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz.U. nr 110, poz. 1264, ost. zm. Dz.U. z 2000 r. nr 120, poz. 1270).

    Na jakich zasadach prawo do zasiłku przysługuje osobom zwolnionym z zakładów produkujących azbest?

    Zgodnie z art. 6 ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zasiłek przedemerytalny przysługuje osobom spełniającym warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli jednocześnie:

    Do dziesięcioletniego okresu zatrudnienia, zalicza się okresy:

Czy będąc na zasiłku przedemerytalnym można pracować?

    Czerwcowa nowelizacja przywróciła tę możliwość. Tak więc osoby mające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemery-talnego mogą znów, bez konieczności zawieszania tych świadczeń, pracować, a także odpłatnie wykonywać pracę w zarządach, w radach nadzorczych, komisjach i innych stanowiących organach osób prawnych, jeżeli dochody z tych źródeł nie przekraczają miesięcznie połowy najniższego wynagrodzenia. Mogą również osiągać inne dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych pod warunkiem, iż nie przekroczą one miesięcznie połowy najniższego wynagrodzenia.

Gdzie należy się zgłosić w celu otrzymania zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego?

    Prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego ustala i przyznaje starosta, a wypłaca powiatowy urząd pracy. Osoby ubiegające się o te świadczenia powinny zarejestrować się we właściwym ze względu na ich miejsce zamieszkania powiatowym urzędzie pracy i przedstawić wymagane dokumenty.

Czy w trakcie wypłacania zasiłków i świadczeń przedemerytalnych ich wysokość zmienia się?

    Oczywiście, że tak. Zasiłki i świadczenia przedemerytalne podlegają waloryzacji na zasadach przewidzianych dla zasiłków dla bezrobotnych, czyli o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim półroczu. Waloryzacji tej, dwa razy w roku (1 marca i 1 września) dokonuje powiatowy urząd pracy.

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne?

    Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie spełniającej warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku dla bezrobotnych, która:

-     osiągnęła wiek co najmniej 58 lat kobieta i 63 lata mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury (co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny), lub

-     w roku kalendarzowym, w którym został rozwiązany stosunek pracy lub stosunek służbowy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna) oraz posiada okres uprawniający do emerytury, lub

-     do dnia rozwiązania stosunku pracy, z przyczyn dotyczących zakładu pracy, osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub

-     do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy, posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z niewypłacalnością pracodawcy w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.Początek strony

 

Jeżeli omawiana ustawa o zatrudnieniu uzależnia prawo do świadczenia przedemerytalnego od posiadania okresu uprawnia-jącego do emerytury, przy ustalaniu tego okresu uwzględnia się wszystkie udowodnione okresy, które w myśl ustawy o emery-turach i rentach z FUS przyjmowane są przy ustalaniu prawa do emerytury.

Jaka jest wysokość świadczenia przedemerytalnego?

      Wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 90 proc. kwoty emerytury określonej w decyzji organu rentowego ustalającej wysokość emerytury przed przyznaniem świadczenia przedemerytalnego. Innymi słowy, wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 90 proc. kwoty emerytury, jaka przysługiwałaby danej osobie, gdyby posiadała ona wiek uprawniający do emerytury (60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna).

      Wysokość świadczenia przedemerytalnego nie może być jednak niższa niż 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych.

    Jeżeli natomiast osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego w dniu nabycia prawa do tego świadczenia oraz w okresie jego pobierania mieszka w powiecie (gminie) uznanym za zagrożony szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym i utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy wysokość przysługującego jej świadczenia przedemerytalnego nie może być niższa niż 160 proc. zasiłku dla bezrobotnych.

Czy wysokość świadczenia przedemerytalnego ustala powiatowy urząd pracy?

    Wprawdzie osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne w celu jego otrzymania musi zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, ale decyzję w sprawie ustalenia wysokości emerytury stanowiącej podstawę ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego wydaje, na wniosek tego powiatowego urzędu pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

    W związku z tym, iż do postępowania w sprawie ustalenia wysokości emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w sprawie świadczeń emerytalnych (ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. nr 162, poz. 1118 z późn. zm.), na pracodawców został nałożony obowiązek przekazywania powiatowym urzędom pracy wymaganej dokumentacji.

    Do wniosku powinny być także dołączone dowody potwierdzające okresy składkowe, nieskładkowe oraz tzw. okresy uzupełniające (okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie), umożliwiające ustalenie podstawy wymiaru emerytury.

    Czy osoba niezadowolona z wysokości przyznanego jej świadczenia przedemerytalnego może ubiegać się o ponowne jego wyliczenie?

    Decyzję zarówno ustalającą, jak i odmawiającą ustalenia wysokości emerytury organ rentowy (ZUS) wydaje osobie ubiegającej się o świadczenie przedemerytalne, a kopie przekazuje do wiadomości urzędu pracy. Od decyzji tej przysługują środki odwoławcze, określone w kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 477 par. 1 k.p.c., odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. Organ rentowy przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu. Jeżeli uzna odwołanie w całości za słuszne, wtedy zmienia lub uchyla zaskarżoną decyzję. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje dalszego biegu.

    Czy osoby pobierające zasiłki lub świadczenia przedemerytalne mogą być pozbawione praw do tych świadczeń w przypadku odmowy przyjęcia przedłożonej przez urząd pracy propozycji zatrudnienia?

    Nie. Ponieważ osoby te nie mają obowiązku zgłaszania się do urzędu pracy w celu potwierdzenia swojej gotowości do podjęcia pracy. Nie mają też obowiązku przyjmowania ofert pracy. Mogą być jednak skierowane przez ten urząd na szkolenie, do prac interwencyjnych lub robót publicznych (pod warunkiem wyrażenia na to zgody).

    Czy okres pobierania zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego będzie w przyszłości zaliczony do okresu, od którego zależą uprawnienia emerytalne?

        Od zasiłku i świadczenia przedemerytalnego powiatowy urząd pracy nie opłaca składek na ubezpieczenie społeczne. Dlatego też okresy ich pobierania są okresami nieskładkowymi w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

 

Małgorzata Jankowska

Początek strony

 

   

 Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych

::  Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  Świadczenia  :: Aktualności :: Karty praw :: O mnie :: Home ::

Ostatnia modyfikacja: marzec 2006, poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Początek stronyPoczątek strony    

Najlepiej oglądać używając IE wersja 5.5. lub nowszy  i rozdzielczości 800 x 600

Copyright ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych" 1998 - 2006.