Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

 

PROTEST  PRZECIWKO  USUWANIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH  MIESZKAŃCÓW DOMÓW  STAŁEGO  POBYTU  z  W.T.Z.

Adres do korespondencji:
Fundacja im. Brata Alberta w KrakowieFundacja im. Brata Alberta
Radwanowice 1,
32-064 Rudawa
tel./fax. (0*12) 283-90-80, 283-87-59, 0-602-791-780
prezes@albert.krakow.pl

Apel do Pana Aleksandra Kwaśniewskiego - Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowni Państwo!

    W imieniu kilkunastu organizacji pozarządowych i domów pomocy społecznej z Małopolski, Śląska i Świętokrzyskiego zwracamy się o wsparcie naszego apelu do parlamentarzystów. Otóż w chwili obecnej wprowadzana jest ustawa, która pod pozorem oszczędności finansowych Rządu RP ma wyrzucić z Warsztatów Terapii Zajęciowej ponad 1000 osób niepełnosprawnych, głównie sierot mieszkających w domach pomocy społecznej. Dla tych ludzi jest to absolutna katastrofa.

    Paradoksem jest fakt, ze rok w którym osoby niepełnosprawne będą wyrzucane jest ogłoszony przez Unie Europejska Rokiem Niepełnosprawnych!!!

    Apel do parlamentarzystów, który  został wręczony  Premierowi Leszkowi Millerowi na ręce Wojewody Małopolskiego, został umieszczony na stronie internetowej Fundacji im. Brata Alberta http://www.albert.krakow.pl
    Tam tez znajdują silę bliższe informacje.

    Informacje ukazały się także w małopolskich wydaniach ,,Gazety Wyborczej", ,,Dziennika Polskiego" i ,,Naszego Dziennika". Przesyłamy jeden z tych artykułów.

    Prosimy o poparcie naszego protestu oraz o szerokie udostępnienie go innym osobom i środowiskom.Powrót na początek strony

 

 

PROTEST PRZECIWKO USUWANIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH
MIESZKAŃCÓW DOMÓW STAŁEGO POBYTU
Z WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

   Usuwanie osób niepełnosprawnych z dniem1 stycznia 2003 r. wynika z rządowego projektu zmiany ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych - druk sejmowy nr 826.

   Sprawa ta tym bardziej bulwersuje środowisko, że rok 2003 jest ogłoszony w Unii Europejskiej i w krajach do niej kandydujących Rokiem Niepełnosprawnych.

Za organizacje protestujące

Mgr Małgorzata Godek – Wójcik
Mgr Katarzyna Malara
Ks. mgr Tadeusz Zaleski

   Telefony kontaktowe: (0*12) 283-90-80, 283-87-59,  0602/ 791-780

Powrót na początek strony

APEL DO POSŁÓW I SENATORÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

    My,  przedstawiciele   niżej   podpisanych  organizacji  pozarządowych i ośrodków  dla osób niepełnosprawnych  protestujemy  przeciwko  działaniom  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej    oraz   Ministra  –  Pełnomocnika   Rządu  ds.   Niepełnosprawnych,  mającym  na  celu  pozbawienie  od  1 stycznia 2003 r.  prawie  1000 niepełnosprawnych  mieszkańców  różnych  domów  pomocy  społecznej  prawa  do  uczestnictwa  w  Warsztatach  Terapii  Zajęciowej,  finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Protestujemy przeciwko rozporządzeniu Ministra Pracy z dnia 30 września 2002 r.  i  przeciwko niektórym zapisom  rządowego  projektu  ustawy  o  rehabilitacji  społecznej  i  zawodowej  / druk  numer 826 – na stronie internetowej  
www.sejm.gov.pl .
     Szczególnie  chodzi  o  zapis  w  rozdz.  3, pkt 10 b: „Ze środków Funduszu nie mogą być dofinansowane koszty  uczestnictwa w warsztacie osób niepełnosprawnych, będących stałymi  podopiecznymi  jednostek organizacyjnych  prowadzących terapię zajęciową na podstawie odrębnych przepisów”.
     Protestujemy  także  przeciwko  argumentacji,  że  wyrzucanie  jednych  osób  niepełnosprawnych z Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  ma  stworzyć  miejsca dla innych. Nie można bowiem budować dobra na krzywdzie innych osób.
 Poza tym,  działania  te  są  zabronioną przez  Konstytucję RP dyskryminacją, gdyż dzielą osoby niepełnosprawne na  „lepszych”,  żyjących w domach  rodzinnych, i na „gorszych”, mieszkających w Domach Pomocy Społecznej. Jest to tym  bardziej  bulwersujące,  że  ta  dyskryminacja  ma  się  stać  faktem  w  roku  2003,  który  w Unii Europejskiej i w krajach do niej kandydujących ogłoszono Rokiem Niepełnosprawnych.

     Protestujemy  również  przeciwko  temu,  że  kontrowersyjny  zapis  w  projekcie  ustawy jest wprowadzany bez jakiejkolwiek  konsultacji  społecznej  z  nami, a więc z tymi, którzy na co dzień ponoszą ciężar prowadzenia Domów Pomocy   Społecznej  i  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej.  Jest  to  złamanie  zasady  dialogu  społecznego,  zasady pomocniczości państwa i innych norm obowiązujących w Unii Europejskiej.

 
    Trzeba  też  wyraźnie  zaznaczyć,  że  przez  wspomniany  zapis   ustawodawca   po  raz  kolejny  udowodnił, iż problematyka dotycząca funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie jest mu zupełnie obca. Przecież zgodnie z obecnym stanem prawnym (Dz. U. 2000, nr 82, poz. 929) do domów  pomocy  kierowane są osoby, nie ze względu  na  konieczność  prowadzenia   względem  nich   terapii   zajęciowej,  tylko  z  powodu  braku  możliwości samodzielnego funkcjonowania w tymże  środowisku. Względem  tych podopiecznych domy pomocy zobowiązane są  do    świadczenia   usług  w  zakresie   potrzeb   bytowych,   opiekuńczych,   edukacyjnych   i   wspomagających - UMOŻLIWIENIE udziału w terapii zajęciowej.
     Dla   wypełnienia   tego   obowiązku   przy   ogromnym   wysiłku   dyrektorów   placówek  dla niepełnosprawnych i wolontariuszy z organizacji pozarządowych, tworzono Warsztaty Terapii Zajęciowej. Ich powstawanie odbywało się zgodnie z prawem i w oparciu  o  kwalifikację  ze strony  Wojewódzkich  Ośrodków  Zatrudnienia  i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jeszcze rok temu ówczesny Minister – Pełnomocnik Rządu ds. Niepełnosprawnych  potwierdził to prawo. Wyrzucanie  więc  z  warsztatów  mieszkańców  Domów Pomocy  Społecznej  jest działaniem prawa wstecz, a termin 1 stycznia 2003 r. nie daje organizacjom pozarządowym i dyrektorom domów żadnych szans na  stworzenie  jakiejkolwiek zastępczej terapii zajęciowej. Wypowiedzi urzędników  państwowych, że  przepełnione  domy  pomocy, cierpiące na chroniczny brak środków nawet na podstawowe nawet potrzeby,  stworzą po  raz kolejny  nową  formę terapii świadczy na  o absolutnym oderwaniu władz ministerialnych od rzeczywistości.
     Pismo to jest wyrazem  protestu  na  kolejne  zmiany,  które  władza  państwowa  pod przykrywką dostosowania naszego prawa do standardów europejskich chce zafundować osobom niepełnosprawnym. W rzeczywistości  zmiany te tylko oddalają nas do standardów Unii Europejskiej, w której mieszkaniec domu pomocy społecznej  ma możliwość korzystania na równi z każdym członkiem społeczeństwa ze wszelkich i nieograniczonych form pomocy i rehabilitacji.

Powrót na początek strony

      Szanowni Państwo Parlamentarzyści !

    W odczuciu  odpowiedzialność  za  osoby  niepełnosprawne,  które  będąc  osobami  znacznie  upośledzonymi  umysłowo  same  nie  mogą  się  bronić,  apelujemy od  odrzucenie w głosowaniu  wspomnianego zapisu w całości.
     Nasza  determinacja  jest  ogromna,  dlatego też,  gdyby nasz apel nie znalazł zrozumienia, będziemy rozsyłać to pismo  do  największych  organizacji  pozarządowych,  zajmujących  się  osobami niepełnosprawnymi na terenie Unii Europejskiej, wzywając je do braterskiej solidarności z nami i do nagłośnienia tej sprawy w mediach Unii Europejskiej.

 1. Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek dla Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże

 2. Dom Pomocy Społecznej i Warsztaty Terapii Zajęciowej -  Mikołów - Borowa Wieś, kierownik WTZ  Dariusz Latos

 3. Dom Pomocy Społecznej i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gnojnie, woj. świętokrzyskie, kierownik WTZ Tomasz Łukawski

 4. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej  w Zgórsku woj. świętokrzyskie, kierownik WTZ Piotr Tworogowski

 5. Dom Pomocy Społecznej i Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Łanowa 41b w Krakowie, kierownik WTZ Krzysztof Flaszowski

 6. Dom Pomocy Społecznej i Warsztaty Terapii Zajęciowej  w Harbutowicach woj. małopolskie

 7. kierownik WTZ Krzysztof Zachwieja, dyrektor DPS - Stolarek

 8. Warsztat Terapii Zajęciowej przy DPS Zakonu Bonifratów w Zebrzydowicach, kierownik WTZ Renata Mikołajek

 9. Fundacja im. Brata Alberta w Krakowie, Prezes Ks. Tadeusz Zaleski

 10. Schronisko dla Niepełnosprawnych Fundacji im. Brata Alberta, z-ca dyrektora Dorota Marszałek

 11. WTZ Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach, Katarzyna Malara i Renata Zdziech

 12. Arka Fundacja DPS i WTZ w Śledziejowicach, Barbara Pesta i Hanna Szkopek
  Powrót na początek strony

Wystosowano List do Pana Profesora Zolla - Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję.

 

   W. Szan. Pan Profesor Andrzej Zoll                                                                                                      25 listopad 2002 r.
  Rzecznik Praw Obywatelskich
 
Al. Solidarności 73, Warszawa

Szanowny  Panie Profesorze!

     Z upoważnienia Rady i Zarządu Krajowego Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie zwracamy się do Pana Profesora z prośbą o interwencję w bardzo trudnej sprawie, która opisana jest w załączonym liście do powiatu krakowskiego.

      Nie jest to sprawa jednostkowa, bo działania Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej oraz  Ministra – Pełnomocnika Rządu ds. Niepełnosprawnych mają na celu pozbawienie od 1 stycznia 2003 r. prawie 1000 mieszkańców różnych domów pomocy społecznej prawa do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Dano temu wyraz tak w rozporządzeniu Ministra Pracy z dnia 30 września 2002 r., jak i w projekcie ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej, przygotowanej przez Ministra Pracy /druk nr 826/.

       Szczególnie chodzi o zapis w rozdz. 3: „Ze środków Funduszu nie mogą być dofinansowane koszty uczestnictwa w warsztacie osób niepełnosprawnych, będących stałymi podopiecznymi jednostek organizacyjnych prowadzących terapię zajęciową na podstawie odrębnych przepisów”.

       Dla naszej placówki macierzystej w Radwanowicach, a zwłaszcza dla jej niepełnosprawnych umysłowo podopiecznych,  jest to absolutna katastrofa, która niszczy nasz 15-letni dorobek. Jest to również uderzenie w całą Fundację, która na terenie całej Polski prowadzi 30 placówek dla 900 osób upośledzonych umysłowo.

       Jako laureaci wielu nagród społecznych - w tym nagrody „Pro Publico Bono”, otrzymanej z rąk premiera Jerzego Buzka, nagrody Ministra Pracy, otrzymanej z rąk ówczesnego ministra, p. Leszka Millera, oraz Medalu św. Jerzego, nadawanego przez „Tygodnik Powszechny” -  uważamy za swój obowiązek ostrzec, że zapowiedziane przez p. min. Jolantę Banach działania wzbudzą ogromne emocje w środowisku osób niepełnosprawnych i z pewnością spowodują, że tuż przed referendum o wstąpieniem do Unii Europejskiej,  wybuchnie nikomu niepotrzebny konflikt społeczny.

        Konflikt ten odbije się także szerokim echem, gdyż rok 2003 jest ogłoszony w Unii Europejskiej i w krajach do niej kandydujących Rokiem Niepełnosprawnych. Poza tym, wyrzucanie niepełnosprawnych w tym właśnie roku z Warsztatów Terapii Zajęciowej będzie ogromnym argumentem dla przeciwników wejścia Polski do Unii.

        Prosimy również Pana Profesora, aby jako Rzecznik Praw Obywatelskich, sprawdził Pan legalność tych decyzji. Prawo bowiem nie może działać wstecz, a usuwanie z Warsztatów Terapii podopiecznych, którzy 10 lat temu otrzymali kwalifikację do tychże Warsztatów, jest takim działaniem prawa wstecz.

       Do listu dołączamy pismo p. minister Joanny Staręgi - Piasek, która rok temu zajęła absolutnie inne stanowisko niż jej następczyni.

       Bardzo prosimy o pomoc i o interwencję.

Z wyrazami poważania Szczęść Boże !

                                              Prezes Ks. mgr Tadeusz Zaleski
                                             Wiceprezes Andrzej Piórkowski
                                              Sekretarz mgr Katarzyna Malara

Załącznik

1. Pismo Ministra-Pełnomocnika z dnia 23 Lutego 2000

 

  Powrót na początek strony

 

 

   Gdyby 6 grudnia br. o godz. 13.00 doszło w Krakowie do planowanego marszu protestacyjnego, to prosimy także o udział w nim i o wyrażenie solidarności.

    Serdecznie pozdrawiamy. Szczęść Boże !

za organizacje protestujące:

Mgr Małgorzata Godek - Wojcik
Mgr Katarzyna Malara
Ks. mgr Tadeusz Zaleski
 

Fundacja im. Brata Alberta
     Radwanowice 1
     32-064 Rudawa
     tel./fax. /0*12/ 283-90-80, 283-87-59, 0602/ 791-780
http://www.albert.krakow.pl

Integracyjna Szkoła Podstawowa w Radwanowicach
http://www2.gazeta.pl/klasa/2,37407,-3968,P_SZKOLA_Z_KLASA.html

O PROTEŚCIE CZYTAJ JESZCZE POD ADRESEM:
http://www.albert.krakow.pl/aktual/aktual.htm

ORAZPowrót na początek strony

Apel do Posłów i Senatorów Rzeczpospolitej Polskiej
List do Rzecznika Praw Obywatelskich - Profesora Andrzeja Zolla
Pismo Ministra-Pełnomocnika z dnia 23 Lutego 2000
List od Uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej


W związku z protestem ukazały się artykuły w następujących gazetach:

                          1.   Gazeta Wyborcza - ,,Dom albo Praca".
                          2.  
Dziennik Polski - ,,Przeciw dzieleniu Niepełnosprawnych".
                          3.  
Superexpress - ,,Wstęp Wzbroniony".
                          4.  
Gazeta Wyborcza - ,,Praca jest dla nich wszystkim".
                          5.  
Dziennik Polski - ,,Niepowetowane straty wprowadzenia ustawy".
                          6.   Gazeta Krakowska - ,,Terapia dla wybranych ?".
                          7.   Nasz Dziennik - ,,Mieszkańcy DPS - ów bez Warsztatów ?".

Powrót na początek strony

Fundacja im. Brata Alberta
w Radwanowicach

Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach założona została 20 maja 1987r. przez: Zofię Tetelowską, śp. inż. Stanisława Pruszyńskiego, śp. prof. Stanisława Grochmala i ks. Tadeusza Zaleskiego oraz osoby wywodzące się z Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych i wspólnot "Wiara i Światło" z Krakowa.

Działalność Fundacji od samego początku wspierana jest przez Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego metropolitę krakowskiego.

Jej celem jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Cel swój Fundacja realizuje przez organizowanie i prowadzenie: domów stałego pobytu, zwanych Schroniskami dla Niepełnosprawnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Świetlic Terapeutycznych.

Fundacja wspólnie ze Stowarzyszeniem Oświatowym utworzonym przez mieszkańców wioski prowadzi ISP Integracyjną Szkołę Podstawową w Radwanowicach.

W 2002 r. Fundacja prowadzi 27 placówek opiekuńczo terapeutycznych w tym jedna placówka podczas organizacji: Środowiskowy Dom Stałego Pobytu w Toruniu. Łącznie Fundacja sprawuje opiekę nad 778 osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, z których 99 przebywa w Schroniskach na stałe, a 679 przychodzi codziennie na zajęcia terapeutyczne.

Więcej o Fundacji Więcej o Fundacji .

 

Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Ostatnia modyfikacja:   styczeń, 2003   e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromansz@friko2.onet.pl

Powrót na początek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną