Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych
 

PROJEKT - nowy (ponownie do uzgodnienia)

USTAWA

z dnia                .

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Art. 1

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, i nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628 i Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i 1126 i z 1999 r. Nr 49, poz. 486) wprowadza się następujące zmiany:

art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. Ustawa dotyczy osób których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, w szczególności ogranicza zdolność do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli uzyskały orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w art. 3, zwanych dalej "osobami niepełnosprawnymi".";

skreśla się art. 5;

Art. 6 otrzymuje brzmienie:
"Art. 6.1. Powołuje się zespoły orzekające o stopniu niepełnosprawności:

Starosta, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, powołuje lub odwołuje powiatowy zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, po uzyskaniu zgody wojewody.

Powiatowy zespół na mocy porozumienia między powiatami może obejmować swoim zasięgiem więcej niż jeden powiat. Wojewoda w porozumieniu ze starostami ustala obszar działania powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz siedziby wyjazdowych składów orzekających.

Powiatowy zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, działający w mieście na prawach powiatu może być nazwany "miejskim zespołem do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności". Przepis ust 3 stosuje się odpowiednio.

Wojewódzki zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności powołuje i odwołuje wojewoda.

Zespoły, o których mowa w ust. 1 orzekają na wniosek: W celu wydania orzeczenia, powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności może wskazać osobie zainteresowanej na konieczność uzupełnienia dokumentacji o niezbędne dla oceny stanu zdrowia badania i konsultacje specjalistyczne oraz obserwacje szpitalne, których koszty w przypadku osoby ubezpieczonej pokrywa kasa chorych. Koszty badań i konsultacji specjalistycznych oraz obserwacji szpitalnych osób nieubezpieczonych, dla których orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się dla celów pomocy społecznej, pokrywa instytucja pomocy społecznej wnioskująca o wydanie orzeczenia.

W orzeczeniu zespołu, poza ustaleniem stopnia niepełnosprawności, powinny być zawarte wskazania dotyczące w szczególności:

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych sprawuje zwierzchni nadzór nad orzekaniem o stopniu niepełnosprawności poprzez: Wojewoda pełni bezpośredni nadzór nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności poprzez: Wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów, o których mowa w ust.1, pokrywane są z budżetu państwa.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

w art. 11 po wyrazie "niepełnosprawna" dodaje się przecinek i wyrazy "która nie osiągnęła wieku emerytalnego,";

art. 12 otrzymuje brzmienie:
"Art. 12.1. Osoba niepełnosprawna, o której mowa w art. 11, może otrzymać pożyczkę do wysokości trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej.

Pożyczka, o której mowa w ust. 1, jest udzielana osobie niepełnosprawnej na podstawie umowy zawartej ze starostą (kierownikiem powiatowego urzędu pracy, zwanym dalej "kierownikiem") zawierającej warunki jej udzielenia i spłaty oraz wysokość stopy oprocentowania.

Pożyczkobiorca prowadzący działalność gospodarczą albo rolniczą przez okres co najmniej 24 miesięcy oraz po spełnieniu pozostałych warunków umowy, może wystąpić z wnioskiem o umorzenie pożyczki do wysokości 50%.

Dłużnik, w przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją materialną lub losową, może: Od decyzji, o której mowa w ust. 4 lit. a, przysługuje odwołanie do marszałka (dyrektora).

Marszałek województwa (lub dyrektor) podejmuje decyzję, o której mowa w ust. 4 lit b, po zasięgnięciu opinii starosty (kierownika).

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek."

w art. 13 w ust 2 wyraz "starostę" zastępuje się wyrazem "kierownika¹";

w art. 16 ust. 1 w pkt 1 wyraz "oraz" zastępuje się wyrazem "lub";

w art. 20 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
"3a. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna korzystała z dodatkowego urlopu wypoczynkowego, o którym mowa w art. 19, przysługuje jej prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, w wymiarze odpowiadającym różnicy pomiędzy 21 dniami a wykorzystanym przez tę osobę urlopem dodatkowym.";

dodaje się art. 20 a w brzmieniu:
"Art. 20 a. Osoba niepełnosprawna jest uprawniona, bez względu na wymiar czasu pracy, do odprawy z tytułu rozwiązania z nią stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, określonych w przepisach odrębnych.";

tytuł Rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:
"Szczególne obowiązki pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne.";

w art. 21:

po ust. 2 dodaje się ust. 2a, 2b, 2c, 2d i 2e w brzmieniu:
"2a. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnione są państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będące jednostkami, zakładami budżetowymi lub gospodarstwami pomocniczymi, jeżeli osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 2%.

2b. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnieni są pracodawcy w części działalności dotowanej z budżetu państwa lub samorządu.

2c. Z wpłat, o których mowa w ust. 1, zwolnione są placówki kultury prowadzące działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

2d. Przepisów ust. 2a i 2b nie stosuje się do państwowych i niepaństwowych szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych oraz do publicznych i niepublicznych szkół.

2e . Jednostki, o których mowa w ust. 2d, korzystają ze zwolnienia z wpłat, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

osiągnęły średnioroczny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej:

a) 0,5% w 2000 r.
b) 1% w 2001 r. i latach następnych.

lub

uzyskały wskaźnik uczniów, studentów, lub słuchaczy studiów doktoranckich, będących osobami niepełnosprawnymi w wysokości co najmniej:

a) 0,1% w 2000 r.
b) 0,5 w 2001 r. i latach następnych.";

w ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
"6) przebywających na urlopach bezpłatnych trwających powyżej miesiąca, udzielanych na podstawie odrębnych przepisów."

dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
"7a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, zasady i warunki zwolnień, o których mowa w ust. 2b i 2c.";

w art. 22 po wyrazach "z tytułu realizacji przez te zakłady określonej produkcji" dodaje się wyrazy "zrealizowanych przez pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy tej produkcji" ;

w art. 23:

dotychczasową treść art. 23 oznacza się jako ust. 1,

dodaje się ust 2 w brzmieniu:
"2. O okolicznościach, o których mowa w ust 1, Państwowa Inspekcja Pracy przesyła roczną informację Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych."

po art. 23 dodaje się wyrazy "Rozdział 6 Szczególne uprawnienia przysługujące pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne"

art. 24-27 otrzymują brzmienie:
Art. 24.1. Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, w zależności od wskaźnika zatrudnienia tych osób oraz struktury niepełnosprawności, mają prawo do:

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą korzystać z różnych form wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w szczególności: Subwencję przeznacza się w szczególności na:

refundację części wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, do 75% najniższego wynagrodzenia, z wyłączeniem pracodawców, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 lit. a-c.

szkolenia i przekwalifikowania prowadzone przez pracodawcę,

zwrot części lub całości kosztów związanych ze zmianą profilu produkcji lub restrukturyzacji zakładu,

wydatki związane z otrzymaniem certyfikatu jakości ISO,

zwrot części lub całości kosztów poniesionych w wyniku klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych,

wydatki związane z uczestnictwem zakładu w wystawach, targach oraz z promocją wyrobów lub usług,

dofinansowanie:

Pożyczkę przeznacza się w szczególności na: Dofinansowania do oprocentowania udziela się na kredyty bankowe zaciągnięte w szczególności na: Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady i tryb przyznawania subwencji, pożyczki i dofinansowania.

Art. 25. 1. Pracodawcę zatrudniającego:

nie mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zalicza się do:
 1. kategorii A, jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej:
  - 50% osób niepełnosprawnych, w tym nie mniej niż 50% zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo 30% osób, u których stwierdzono chorobę psychiczną, epilepsję lub upośledzenie umysłowe.
 2. kategorii B, jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej:
  - 40% osób niepełnosprawnych, w tym nie mniej niż 30% osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo 30% osób, u których stwierdzono chorobę psychiczną, epilepsję lub upośledzenie umysłowe
 3. kategorii C, jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej:
  - 20% osób niepełnosprawnych, w tym nie mniej niż 50% osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo 30% osób, u których stwierdzono chorobę psychiczną, epilepsję lub upośledzenie umysłowe.
 4. kategorii D, jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 10% osób niepełnosprawnych, w tym nie mniej niż 50% osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo osób, u których stwierdzono chorobę psychiczną lub upośledzenie umysłowe
 5. kategorii E, jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 7% osób niepełnosprawnych.
poniżej 20 pracowników, w tym osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, zalicza się do kategorii F.

Jeżeli pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne prowadzi działalność gospodarczą na terenie uznanym za zagrożony wysokim bezrobociem strukturalnym, na podstawie odrębnych przepisów, to wskaźnik osób niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obniża się o 10%, przy zachowaniu struktury niepełnosprawności zatrudnionych.

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne jest obowiązany: Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 2-3, oraz sposób jej przedstawienia.

Art. 26. 1. Pracodawcy zaliczonemu do kategorii A przysługuje prawo do:

miesięcznej dotacji z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych w wysokości stanowiącej:

miesięcznej dotacji na cele rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej zatrudnionych osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w wysokości: miesięcznej refundacji kosztów składki na ubezpieczenie społeczne w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych , przy czym: Pracodawcy zaliczonemu do kategorii B przysługuje prawo do:

miesięcznej dotacji z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych w wysokości stanowiącej:

miesięcznej dotacji na cele rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej zatrudnionych osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w wysokości: miesięcznej refundacji kosztów składki na ubezpieczenie społeczne w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych , przy czym: Pracodawcy zaliczonemu do kategorii C przysługuje prawo do:

miesięcznej dotacji z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych w wysokości stanowiącej:

miesięcznej dotacji na cele rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej zatrudnionych osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w wysokości: miesięcznej refundacji kosztów składki na ubezpieczenie społeczne w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych , przy czym: Pracodawcy zaliczonemu do kategorii D przysługuje prawo do: Pracodawcy zaliczonemu do kategorii E przysługuje prawo do:
 1. zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia lub przystosowania miejsca pracy dla osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeżeli zatrudni przez okres co najmniej 54 miesięcy osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu, skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy,
 2. miesięcznej refundacji kosztów składki na ubezpieczenie społeczne w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, przy czym:
  1. część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  2. część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej od pracodawcy składce na ubezpieczenie emerytalne pracowników, finansuje budżet państwa.
Pracodawcy zaliczonemu do kategorii F przysługuje prawo do:
 1. zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia lub przystosowania miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeżeli zatrudni przez okres co najmniej 54 miesięcy osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu, skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy,
 2. miesięcznej refundacji kosztów składki na ubezpieczenie społeczne w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, przy czym
  1. część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  2. część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej od pracodawcy składce na ubezpieczenie emerytalne pracowników, finansuje budżet państwa.
Pracodawcy zaliczeni do kategorii A-F mogą korzystać z różnych form wsparcia, a w szczególności z subwencji, pożyczek i dofinansowania oprocentowania do zaciągniętych kredytów bankowych, określonych w art. 24 ust. 2-5. Art. 27.1. Dotacje, o których mowa w art. 26 ust 1 pkt 1-2, ust. 2 pkt 1-2, ust. 3 pkt 1-2, przekazywane są pracodawcy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pracodawca zaliczony do kategorii A-C, zwany dalej "uprawnionym do dotacji", składa Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwartalną informację o zatrudnieniu, w terminie 14 dni od zakończenia każdego kwartału.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje kwartalnie dotację na rachunek bankowy uprawnionego do dotacji, w terminie 14 dni od dnia złożenia informacji.

Uprawniony do dotacji:

 1. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 4 uprawniony do dotacji składa do Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który w terminie 14 dni dokonuje sprawdzenia prawidłowości i potwierdzenia złożonego rozliczenia.
 2. Uzyskanie potwierdzenia rozliczenia, o którym mowa w ust. 5, jest warunkiem wypłacenia następnej dotacji.
 3. W przypadku zmiany stanu zatrudnienia w okresie kwartału, za który zostało przyznane wsparcie, nadpłata lub niedopłata zostanie uwzględniona w kwocie dotacji za kwartał następny.
 4. Uprawniony do dotacji dokonuje ostatecznego rozliczenia dotacji oraz przedstawia Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sprawozdanie z wykorzystania dotacji za okres roczny w terminie do końca I kwartału roku następnego
 5. W przypadku wypłacenia dotacji z naruszeniem terminu, uprawnionemu do dotacji przysługują odsetki za zwłokę w wysokości odpowiadającej odsetkom stosowanym w przypadku powstania zaległości podatkowych. Odsetki za zwłokę naliczane są od następnego dnia po upływie terminu wypłacenia dotacji.
 6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, szczegółowe zasady i tryb przekazywania i rozliczania dotacji oraz wzór informacji, o której mowa w ust. 2 i rozliczenia, o którym mowa w ust. 4.
 7. Począwszy od 2001 roku kwota dotacji, o której mowa w art. 26 ust 1 pkt 1-2, ust. 2 pkt 1-2, ust. 3 pkt 1-2, ulega co roku waloryzacji w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok kalendarzowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
 8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski określa zrewaloryzowane kwoty dotacji, o których mowa w art. 26 ust 1 pkt 1-2, ust. 2 pkt 1-2, ust. 3 pkt 1-2, w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego wypłatę zrewaloryzowanych kwot dotacji, zaokrąglając te kwoty do pełnych złotych.";
po art. 27 skreśla się wyrazy "Rozdział 6 Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej".

art. 28-31 otrzymują brzmienie:

  Art. 28. 1. Kwota refundacji, o której mowa w art. 26 ust 4-6 pkt 1, może obejmować 75% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż wysokość dwudziestopięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde stanowisko pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
Zwrotu kosztów, o których mowa w art. 26 ust 4-6 pkt 1, dokonuje starosta (lub kierownik), na warunkach i w wysokości określonej w umowie zawartej z pracodawcą, z tym że zwrotowi nie podlegają koszty, poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy,

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi , w drodze rozporządzenia, tryb i szczegółowe zasady postępowania w sprawach dotyczących zwrotu kosztów utworzenia lub przystosowania miejsca pracy dla osób, o których mowa w art. 26 ust 4-6 pkt 1.

Art. 29. 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych powiadamia zakłady, o których mowa w art. 26 ust. 1-6 pkt 2, o otrzymaniu składek na ubezpieczenia społeczne, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.

Dotacje, o których mowa w art. 26 ust. 1-6 pkt 2 pomniejszają koszty osobowe pracodawcy.

Do zatrudnionych, o których mowa w art. 26 ust. 1-6 pkt 2 wlicza się także osoby wykonujące pracę nakładczą, jeżeli otrzymują wynagrodzenie w wysokości co najmniej 50% najniższego wynagrodzenia.

Szczegółowe zasady i tryb rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Art. 30.1 Pracodawca zaliczony do kategorii A lub B staje się pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej, jeżeli: Spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy.

Art. 31. 1. Powiat, gmina oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę, która staje się zakładem aktywności zawodowej, jeżeli:

 1. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w tej jednostce wynosi co najmniej 40%,
 2. przeznacza uzyskane dochody na cele określone zgodnie z ust. 4,
 3. uzyska pozytywną opinię marszałka województwa.
Koszty utworzenia jednostki, o której mowa w ust. 1, która stała się zakładem aktywności zawodowej mogą być w części lub w całości zrefundowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Koszty działalności zakładu aktywności zawodowej mogą być częściowo finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Zawodowej. Zakłady te nie mogą prowadzić działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady, tryb i warunki finansowania i działania zakładów aktywności zawodowej, w tym czasu pracy i rehabilitacji osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, zasady tworzenia i wykorzystywania zakładowego funduszu aktywności, a także cele, na które mogą być przeznaczone dochody z działalności zakładu aktywności zawodowej.";

Skreśla się art. 32;

Art. 33 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 33. 1. Pracodawca otrzymujący dotację na cele rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych zwany dalej "funduszem rehabilitacji".
Dochodami funduszu rehabilitacji są, w szczególności: Pracodawca, o którym mowa w ust. 1 obowiązany jest do prowadzenia: Koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, pokrywane są ze środków funduszu rehabilitacji.

Środki funduszu rehabilitacji przeznaczone są na potrzeby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie, związane z dofinansowaniem w szczególności:

W sytuacjach zagrożenia likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych pracodawca może na okres przejściowy, nie dłuższy niż 12 miesięcy, pożyczyć środki funduszu rehabilitacji na inne cele niż wymienione w ust 5.

Środki funduszu rehabilitacji podlegają wykorzystaniu w ciągu roku od ich wpływu na wyodrębniony rachunek funduszu. Niewykorzystane w ciągu roku środki funduszu rehabilitacji podlegają niezwłocznemu przekazaniu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W przypadku wykorzystania środków funduszu rehabilitacji niegodnie z przepisami ustawy, pracodawca ma obowiązek wpłacić w podwójnej wysokości kwotę niezgodnie z ustawą wykorzystanych środków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w terminie 30 dni, z zastrzeżeniem ust. 6.

W razie:

Przepisu ust. 9 nie stosuje się w przypadku, gdy likwidacja zakładu pracy następuje w związku z przejęciem zakładu przez inny zakład pracy uprawniony do dotacji na cele rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej lub w wyniku połączenia z takim zakładem. Nie wykorzystane środki funduszu rehabilitacji podlegają przekazaniu w terminie do 3 miesięcy na fundusz rehabilitacji zakładu przejmującego zakład likwidowany.

Dysponentem funduszu rehabilitacji jest pracodawca, który wraz z 4 przedstawicielami pracowników, wybranymi przez pracowników niepełnosprawnych, tworzy komisję podejmującą decyzję w sprawie podziału środków funduszu.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wykorzystywania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ust. 6, oraz tryb wyłaniania i działania komisji, o której mowa w ust. 11, a także tryb ustalania zakładowego regulaminu wykorzystania tych środków.";

W art. 34:

w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją zadań określonych w ustawie, poprzez:

inicjowanie lub przeprowadzanie kontroli w zakresie:

po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
"4a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenie społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb kontroli, o której mowa w ust. 5 pkt 5 lit. a oraz wzór informacji i sprawozdań, o których mowa w ust. 3 pkt 5 lit. b oraz sposób ich przedstawiania.

w art. 35 otrzymuje brzmienie:
"Art. 35. Do zadań samorządu województwa należy w szczególności:

w art. 35c po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
"2. Starostowie w uzasadnionych przypadkach przedstawiają Prezesowi Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych propozycje do wniosków o dokonanie przesunięć pomiędzy pozycjami wydatków planu finansowego tego Funduszu w terminie do 30 września oraz sprawozdania rzeczowo-finansowe o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych z Funduszu środków.";

w art. 39:

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Specjalistyczne ośrodki są tworzone i likwidowane przez marszałka województwa. Marszałek województwa może zlecać innym podmiotom zadania, o których mowa w ust. 3.",

w ust. 5 po wyrazach "specjalistycznych ośrodków" dodaje się wyrazy "a także zlecania zadań, o których mowa w ust. 3";

w art. 40 ust. 4 po wyrazach "koszty szkolenia" dodaje się wyrazy "w części wynikającej ze zwiększonych kosztów związanych z niepełnosprawnością uczestników";

skreśla się art. 41;

art. 45 otrzymuje brzmienie:

"Art. 45.1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwany dalej "Funduszem" jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360 i Nr 49 poz. 485).",

Fundusz posiada osobowość prawną.

Fundusz stosuje zasady rachunkowości określone dla podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr

Do rozpatrywania i rozstrzygania spraw, które wpłynęły do Funduszu, mają zastosowanie, w zakresie nie zastrzeżonym innymi przepisami, przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zasady, organizację i tryb działania organów Funduszu określa statut nadany przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego."

po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu:
"Art. 45a 1. Celem Funduszu jest finansowanie lub dofinansowanie działań zmierzających do wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.
 1. Ze środków Funduszu mogą korzystać pracodawcy osób niepełnosprawnych, a także osoby niepełnosprawne oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.".
w art. 46:

pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) wpłaty pracodawców, o których mowa w art. 21 ust. 1, art. 23 oraz w art. 33 ust. 7-9,",

skreśla się pkt 6,

skreśla się pkt 8,

w pkt 9 na końcu dodaje się wyrazy "w tym przychody związane z zaspokajaniem roszczeń Funduszu.";

w art. 47:

ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie zadań wynikających z ustawy oraz na realizację programów opracowywanych przez Pełnomocnika:

wspieranie osób niepełnosprawnych w podejmowaniu działalności gospodarczej lub rolniczej poprzez udzielanie pożyczek z możliwością ich umorzenia,

udzielanie pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne: wspieranie pracodawców osób niepełnosprawnych poprzez możliwość korzystania z subwencji przeznaczanych w szczególności na:
 1. refundację części wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, do 75% najniższego wynagrodzenia, z wyłączeniem pracodawców, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 lit. a-c,
 2. szkolenia i przekwalifikowania prowadzone przez pracodawcę,
 3. zwrot części lub całości kosztów związanych ze zmianą profilu produkcyjnego lub restrukturyzacji zakładu,
 4. wydatki związane z uzyskiwaniem certyfikatu jakości ISO,
 5. zwrot części lub całości kosztów poniesionych w wyniku klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych,
 6. wydatki związane z uczestnictwem zakładu w wystawach, targach oraz promocją wyrobów lub usług,
 7. dofinansowanie uczestnictwa zatrudnionych osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, imprezach turystycznych, sportowych lub rekreacyjnych,
 8. dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych do i z pracy,
 9. dofinansowanie ponadstandardowych świadczeń medycznych i rehabilitacyjnych,
 10. dofinansowanie utworzenia lub przystosowania miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 11. dofinansowania w związku z obniżoną wydajnością zatrudnionej osoby zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 12. pożyczki, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2 i dofinansowanie do oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3,
 13. realizację zadań wynikających samorządowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych,
 14. realizację programów, w tym opracowanych przez Pełnomocnika służących rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej,
 15. dofinansowanie do zwiększonych kosztów funkcjonowania poradnictwa zawodowego wynikających z niepełnosprawności,
 16. dofinansowanie:
 17. turnusów rehabilitacyjnych,
 18. sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 19. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
 20. finansowanie w całości lub w części kosztów organizowania i działania warsztatów terapii zajęciowej,
 21. dotację dla przedsiębiorstw podejmujących produkcję wyrobów ortopedycznych, protetycznych, środków pomocniczych lub sprzętu rehabilitacyjnego albo usługi w tym zakresie, na uruchomienie tej produkcji lub usług,
 22. finansowanie w części lub w całości badań, ekspertyz, analiz, opracowanie projektów norm, a także wydawnictw i konkursów dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej,
 23. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i szkoleniowych, a także szkolenia służb pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych,
 24. dofinansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów służących rehabilitacji,
 25. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych,
 26. dofinansowanie do szkolenia osób niepełnosprawnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji, wynikające ze zwiększonych kosztów z tytułu niepełnosprawności,
tworzenie i funkcjonowanie specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych,

dofinansowanie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej dzieci i młodzieży, w tym:

zakupu sprzętu i urządzeń zmniejszających skutki niepełnosprawności,

szkolenia rodziców, opiekunów i wolontariuszy w zakresie specjalistycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawna,

usług transportowych,

ośrodków szkolno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych i innych placówek dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

dofinansowanie zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej realizowanych przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.

w ust. 3 na początku dodaje się wyrazy: "Okresowo wolne",

ust. 4 skreśla się;

po art. 47 dodaje się art. 47 a w brzmieniu:

  "Art. 47 a. 1. Zarząd Funduszu nie może nabywać lub obejmować akcji i udziałów w spółkach, z zastrzeżeniem ust. 2.
W celu zaspokojenia roszczeń Funduszu, Zarząd Funduszu może obejmować, za zgodą Rady Nadzorczej, akcje i udziały w spółkach.

Zarząd Funduszu zbywa akcje lub udziały, o których mowa w ust. 2, w terminie 3 lat od ich objęcia.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia tryb i zasady zbywania majątku oraz akcji nabytych w drodze konwersji, przez Fundusz.";

w art. 50:

w ust. 6 pkt 2 wyrazy: "ustalanie kryteriów wyboru" skreśla się i zastępuje wyrazem "dokonywanie wyboru",

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. wniosków Prezesa w sprawie powołania zastępców Prezesa";

dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
"4a. Wyrażanie zgody na obejmowanie przez Zarząd akcji i udziałów w spółkach w celu zaspokojenia roszczeń Funduszu";

w art. 51:

w ust. 1 skreśla się wyrazy: "na wniosek Pełnomocnika zaopiniowany przez Radę Nadzorczą" i zastępuje wyrazami: "w drodze konkursu",

w ust. 3

pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) opracowywanie projektów rocznych planów działalności Funduszu i projektu planu finansowego oraz prognozy przychodów i wydatków na rok następny.",

pkt 2 skreśla się,

dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
"11) przedstawiania Pełnomocnikowi i Radzie Nadzorczej kwartalnych informacji na temat:

zwolnień i umorzeń wpłat, o których mowa w art. 21;

wykazu podmiotów, którym: ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. opracowywanie procedur dotyczących wypłacania środków Funduszu na cele określone w ustawie",

pkt 5 skreśla się,

pkt 7 skreśla się,

pkt 8 skreśla się;

w art. 52 ust. 2 na końcu dodaje się wyrazy "w drodze konkursu";

po art. 52 dodaje się art. 52a w brzmieniu:

  "Art. 52a. 1. Oddział działa na podstawie regulaminu organizacyjnego nadanego przez Zarząd.
Dyrektor oddziału może podejmować decyzje w sprawie przyznawania środków Funduszu w granicach upoważnień.

Do zadań oddziału należy w szczególności:

w art. 53:

ust. 2 skreśla się,

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Funduszu są upoważnieni Prezes lub dwaj jego zastępcy.";

art. 54 otrzymuje brzmienie:
"Art. 54. Ze środków Funduszu pokrywane są koszty jego działalności i obsługi.";

po rozdziale 10 dodaje się rozdział 10 a w brzmieniu:
"Rozdział 10 a. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy Art. 56a. Kto:

nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane mające wpływ na uzyskanie lub korzystanie z uprawnień, o których mowa w ustawie albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia

nie dopełnia obowiązków, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3 i art. 33 ust. 3 podlega karze grzywny w wysokości do 50 000 zł.";

skreśla się art. 59;

dodaje się art. 62 a w brzmieniu:
"Art. 62 a.1. Wydane do 31 grudnia 1999 r. orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118) traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 3. częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 3, oraz celowości przekwalifikowania, o którym mowa w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w pkt 1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
 1. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do orzeczeń, w tym także orzeczeń resortowych komisji lekarskich wydanych do 31 grudnia 1999 r. na podstawie art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 5 lub art. 23 ust. 2 lub art. 23 ust. 3 i art. 90 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270, z 1986 r. Nr 1 poz. 1, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192, z 1990 r. Nr 10, poz. 58 i 61, Nr 36, poz. 206, Nr 66, poz. 390 i Nr 87, poz. 506, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 80, poz. 350 i Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 21, poz. 84 i Nr 64, poz. 321, z 1994 r. Nr 74, poz. 339 i Nr 108, poz. 516, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 100, poz. 461, Nr 136, poz. 636 i Nr 147, poz. 687 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 93, poz. 569 i Nr 111, poz. 725 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756).
 2. Osoby, które uzyskały orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 16 sierpnia 1998 r. o:
dodaje się art. 62 b w brzmieniu:
"Art. 62 b. 1. Wydane do 31 grudnia 1999 r. orzeczenie resortowej komisji lekarskiej o:
 1. przyznaniu I grupy inwalidzkiej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1994 r. Nr 10, poz. 36, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1997 r. Nr 141, poz. 943 i Nr 28, poz. 153 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1118), traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. przyznaniu II grupy inwalidzkiej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w pkt 1, traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
Wydane do 31 grudnia 1999 r. orzeczenie resortowej komisji lekarskiej o:
 1. przyznaniu I grupy inwalidzkiej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1118), traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. przyznaniu II grupy inwalidzkiej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w pkt 1, traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
Ustępy 1 i 2 oraz art. 62 ust. 4 stosuje się odpowiednio do orzeczeń resortowych komisji lekarskich wydanych w okresie od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 1999 r..";

skreśla się art. 65;

dodaje się art. 68 b-d w brzmieniu:
"Art. 68 b. 1. Zarząd Funduszu do dnia 31 grudnia 2000 r. zakończy prowadzenie działalności gospodarczej. Art. 68c. Zarząd Funduszu zbywa akcje i udziały w spółkach, objęte przed dniem wejścia w życie ustawy, w terminie do 31 grudnia 2004 r.. Art. 68 d. Dotacja, o której mowa w art. 27, za pierwszy kwartał roku 2000 przysługuje na podstawie informacji o zatrudnieniu w ostatnim kwartale roku 1999, złożonej do końca stycznia 2000 r.";

dodaje się art. 68 d w brzmieniu:

  "Art. 68 d. 1. Budżet państwa wpłaca na konto Funduszu roczną dotację, o której mowa w art. 26 ust. 1, 2, 3, w wysokości 35% planu finansowego Funduszu za 1998 rok waloryzowanej co rocznie wskaźnikiem inflacji.
Wpłaty, o których mowa w ust. 1, dokonywane są kwartalnie do dnia 15 następnego miesiąca po kwartale.

Fundusz dokonuje rocznego rozliczenia przekazanych środków, o których mowa w ust. 1, w terminie do 28 lutego roku następnego."

Art. 2
Sprawy, które zostały wszczęte, a nie zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, podlegają rozpoznaniu według przepisów tej ustawy.
Art. 3
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem zmian przepisów wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.
Art. 4
Ustawa wchodzi w życie z 1 stycznia 2000 r.

 

¹Opcjonalnie niektóre kompetencje starosty zostały przeniesione do kierownika powiatowego urzędu pracy.

Problemy Osób Niepełnosprawnych

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

 

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:    kwiecień, 2003   e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinie  romans@idn.org.pl

Początek stronyPoczątek strony     INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl