Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych
 

AUTOPOPRAWKA
do projektu ustawy

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
(druk Nr 1462)

    W projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (druk Nr 1462) wprowadza się następujące zmiany:

  1. tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:
    "ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych";
  2. w art. 1 projektu:

a) w pkt 4 dotyczącym proponowanego brzmienia art. 6:

- w ust. 11 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
"3) sporządzanie informacji zbiorczych o realizacji zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.",

- po ust. 13 dodaje się ust. 14 w brzmieniu:
"14. Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tego zespołu. Postępowanie w sprawach odwołań jest wolne od kosztów i opłat sądowych.",Powrót na początek strony

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a) w brzmieniu:
"4a) art. 10 otrzymuje brzmienie:
"Art. 10.1. Do podstawowych form organizacyjnych rehabilitacji społecznej zalicza się w szczególności :
   1) warsztaty terapii zajęciowej,
   2) turnusy rehabilitacyjne,
   3) grupy terapeutyczne.
2. Warsztat terapii zajęciowej oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę, stwarzającą możliwość udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej przez terapię zajęciową osobom niepełnosprawnym zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności. Osoba zaliczona do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności może być skierowana do warsztatu terapii zajęciowej, jeżeli przebywa w placówce opiekuńczej lub leczniczej.
3. Turnus rehabilitacyjny oznacza formę aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.
4. Grupa terapeutyczna oznacza zorganizowane prowadzenie zajęć:
Powrót na początek strony

   1) usprawniających ruchowo, rekreacyjnych lub sportowych,
   2) obejmujących terapię psychologiczną,
   3) mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania,
   4) innych, rozwijających aktywność społeczną osób niepełnosprawnych.
5. Osoby niepełnosprawne kierowane są do uczestnictwa:
   1) w warsztacie terapii zajęciowej na podstawie orzeczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 9 pkt 8,
   2) w turnusie rehabilitacyjnym na wniosek lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba niepełnosprawna,
   3) w grupie terapeutycznej na wniosek osoby niepełnosprawnej.
6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej, określając w szczególności:
   1) podmioty uprawnione do organizowania warsztatów,
   2) cele realizowane przez warsztat terapii zajęciowej,
   3) elementy projektu zorganizowania warsztatu,
   4) skład i zadania rady programowej warsztatu,
   5) tryb i zasady akceptacji projektu zorganizowania warsztatu,
   6) elementy umowy zawieranej przez oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z jednostką organizująca warsztat,
   7) program i czas trwania zajęć,
   8) klasyfikację kosztów warsztatu finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
   9) elementy rocznego sprawozdania z działalności warsztatu,
   10) wymaganą do prowadzenia warsztatu dokumentację.
7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady organizowania i uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz grupach terapeutycznych dofinansowywanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, określając w szczególności:
   1) podmioty uprawnione do organizowania turnusów rehabilitacyjnych lub grup terapeutycznych,
   2) obowiązujące standardy przy organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych,
   3) cele realizowane przez turnusy rehabilitacyjne,
   4) tryb postępowania przy organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych,
   5) cele realizowane przez grupy terapeutyczne,
   6) tryb postępowania przy organizowaniu grup terapeutycznych.",

c) w pkt 6, dotyczącym proponowanego brzmienia art. 12:

- w ust. 1 wyraz "albo" zastępuje się wyrazami ", w tym",
- w ust. 2 skreśla się wyrazy "(kierownikiem powiatowego urzędu pracy, zwanym dalej "kierownikiem")",
Powrót na początek strony

- w ust. 3:
   · wyraz "albo rolniczą" zastępuje się wyrazami ", w tym rolniczą,",
   · skreśla się wyraz "(kierownika)",
- w ust. 4:
   · w pkt 1 skreśla się wyraz "(kierownika)",
   · w pkt 2 skreśla się wyrazy "(dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, zwanego dalej "dyrektorem")",
- w ust. 5 skreśla się wyraz "(dyrektora)",
- w ust. 6 skreśla się wyrazy "(lub dyrektor)" oraz wyraz "(kierownika)",

d) skreśla się pkt 7,
e) w pkt 11 dotyczącym proponowanego brzmienia art. 20a:

- dotychczasowe brzmienie art. 20a oznacza się jako ust. 1,
- po ust. 1 dodaje się ust. 2-4 w brzmieniu:

"2. W przypadku rozwiązania umowy o pracę, w trybie i z przyczyn określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, jeżeli dotyczy ono także osób niepełnosprawnych, pracodawca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu bez odsetek środków otrzymanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na:
   1) ochronę zagrożonych likwidacją miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
   2) zwrot kosztów utworzenia lub przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.
3. Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o rozwiązaniu umowy o pracę, o którym mowa w ust. 2, w ciągu 14 dni od dnia jego dokonania.
4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb i szczegółowe zasady postępowania w sprawach dotyczących zwrotu środków otrzymanych przez pracodawcę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przypadkach, o których mowa w ust. 2, a w szczególności:
   1) wymaganą dokumentację,
   2) sposób i terminy zwrotu otrzymanych środków.";

f) w pkt 13 skreśla się lit. a, b i d,
g) skreśla się pkt 14,
h) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
"16) art. 24-26 otrzymują brzmienie:
"Art. 24.1. Ustala się kategorie zakładów pracy zatrudniających co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w zależności od liczbyPowrót na początek strony zatrudnionych osób niepełnosprawnych:

   1) kategorię A, jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 50%,
   2) kategorię B, jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 45%,
   3) kategorię C, jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 20%,
   4) kategorię D, jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 10%.

2. Zakłady pracy zatrudniające poniżej 20 pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w tym co najmniej 1 osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zalicza się do kategorii E.
3. Przy ustalaniu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   1) liczbę osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także ze schorzeniem narządu wzroku o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, mnoży się przez współczynnik 1,5,
   2) liczbę osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, mnoży się przez współczynnik 1,25,
   3) liczbę osób niepełnosprawnych o lekkim stopniu niepełnosprawności, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, mnoży się przez współczynnik 1.

4. Pracodawcy prowadzący zakłady pracy, o których mowa w ust. 1, przesyłają Prezesowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgłoszenia - informacje o spełnianiu warunków uprawniających do zaliczenia do poszczególnych kategorii, zawierające w szczególności dane dotyczące zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych:

   1) imię (imiona) i nazwisko,
   2) numer PESEL, a w przypadku osób, którym numeru PESEL nie nadano, inny numer identyfikacyjny,
   3) adres zamieszkania,
   4) stopień niepełnosprawności,Powrót na początek strony
   5) wymiar czasu pracy.

5. Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi centralny rejestr zakładów pracy zaliczonych do poszczególnych kategorii, zgodnie z ust. 1, oraz zatrudnionych w nich osób niepełnosprawnych.
6. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie zgłoszenia-informacji, o którym mowa w ust. 4.
7. Pracodawcy prowadzący zakłady pracy zaliczone do poszczególnych kategorii są zobowiązani do przedstawiania Prezesowi Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
   1) informacji o zmianach dotyczących spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, w ciągu 14 dni od ich zaistnienia,
   2) półrocznych informacji, dotyczących spełniania tych warunków.
8. Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawia Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zbiorcze półroczne zestawienie informacji, o których mowa w ust. 4-7.
9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych w rejestrze, o którym mowa w ust. 5.
10. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z danych dotyczących zakładów pracy, zaliczonych do poszczególnych kategorii zgodnie z ust. 1, zgromadzonych w prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Płatników Składek.
11. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia centralnego rejestru zakładów zaliczonych do poszczególnych kategorii oraz wzór informacji zbiorczej, określając w szczególności:
   1) wzory zgłoszeń-informacji oraz informacji, o których mowa w ust. 7, przesyłanych przez pracodawców,
   2) rodzaje danych zawartych w rejestrze,
   3) okoliczności powodujące aktualizację rejestru.
Art. 25.1. Pracodawcy prowadzącemu zakład pracy zaliczony do kategorii A:
1) przysługuje:
   a) dofinansowanie miesięcznych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w zakresie określonym w art. 26 ust. 2,
   b) refundacja części wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu wzroku zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, w wysokości 75% najniższego wynagrodzenia na każdą z tych osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
2) mogą być przyznane:Powrót na początek strony

   a) pożyczka na:
      - budowę, rozbudowę lub modernizację bazy rehabilitacyjnej,
      - ochronę zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych,
   b) dofinansowanie do oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych na modernizację lub rozbudowę zakładu,
   c) zwrot kosztów utworzenia lub przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, na zasadach określonych w art. 28.

2. Pracodawcy prowadzącemu zakład pracy zaliczony do kategorii B:
   1) przysługuje:

a) dofinansowanie miesięcznych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w zakresie określonym w art. 26 ust. 2,

b) refundacja części wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu wzroku zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, w wysokości 75% najniższego wynagrodzenia na każdą z tych osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,

   2) mogą być przyznane:
    a) pożyczka na ochronę zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych,
    b) zwrot kosztów utworzenia lub przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, na zasadach określonych w art. 28.
3. Pracodawcy prowadzącemu zakład pracy zaliczony do kategorii C:
  1) przysługuje dofinansowanie miesięcznych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w zakresie określonym w art. 26 ust. 3,
   2) mogą być przyznane:
    a) dofinansowanie do oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych na modernizację lub rozbudowę zakładu,
    b) zwrot kosztów utworzenia lub przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, na zasadach określonych w art. 28.
4. Pracodawcy prowadzącemu zakład pracy zaliczony do kategorii D:
   1) przysługuje dofinansowanie miesięcznych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w zakresie określonym w art. 26 ust. 3,
   2) może być przyznany zwrot kosztów utworzenia lub przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, na zasadach określonych w art. 28.
5. Pracodawcy prowadzącemu zakład pracy zaliczony do kategorii E może być przyznany zwrot kosztów utworzenia lub przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, na zasadach określonych w art. 28.Powrót na początek strony


Art. 26. 1. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137 poz. 887, Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875, Nr 110, poz. 1256).
2. W zakładach pracy zaliczonych do kategorii A lub B oraz zakładach aktywności zawodowej w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych:
   1) część wynagrodzenia odpowiadającą należnym od pracownika składkom na ubezpieczenia emerytalne i chorobowe finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
   2) część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnym od pracodawcy składkom na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansuje budżet państwa.
3. W zakładach pracy zaliczonych do kategorii C lub D w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności:
   1) część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od pracownika na ubezpieczenie emerytalne finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
   2) część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej od pracodawcy składce na ubezpieczenie emerytalne finansuje budżet państwa.
4. Do zatrudnionych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1, wlicza się pracowników, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, jeżeli osoby te otrzymują wynagrodzenie w wysokości co najmniej 50% najniższego wynagrodzenia.
5. Dofinansowania, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 lit. a, ust. 2 pkt 1 lit. a, ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1, pomniejszają koszty osobowe pracodawcy.
6. Różnica między składkami na ubezpieczenia społeczne potrącanymi osobie niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładach, o których mowa w ust. 2 i 3, a częścią składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzoną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozostaje w tych zakładach pracy.
7. Dotacje dla pracodawcy, o których mowa w ust. 2 i 3, przekazywane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżet państwa bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa, określając w szczególności:
 1) podział na źródła finansowania,
 2) podstawy ustalenia kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz stosowaną dokumentację,
 3) terminy przekazywania składek.",Powrót na początek strony

      i) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) skreśla się art. 27;"
      j) w brzmieniu pkt 18 wyrazy "art. 27b" zastępuje się wyrazami "art. 27",
      k) w pkt 19:

- art. 28 otrzymuje brzmienie:
"Art. 28. 1 Zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 lit. c, ust. 2 pkt 2 lit. b, ust. 3 pkt 2 lit. b, ust. 4 pkt 2 i ust. 5, może obejmować do 75% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż wysokość dwudziestopięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde stanowisko pracy osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, skierowanej przez powiatowy urząd pracy.
2. Zwrotu kosztów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 lit. c, ust. 2 pkt 2 lit. b, ust 3 pkt 2 lit. b, ust. 4 pkt 2 i ust. 5, dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonej w umowie zawartej z pracodawcą, z tym że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.
3. W przypadku, gdyby na stanowisku pracy, o którym mowa w ust. 1, przez okres dłuższy niż 3 miesiące nie zatrudniano osoby niepełnosprawnej, pracodawca jest zobowiązany do zwrotu Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy kwotą otrzymaną tytułem zwrotu poniesionych kosztów, a kwotą odpisów amortyzacyjnych ustalonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym za okres zatrudnienia na tym stanowisku pracy osoby niepełnosprawnej, w ich części przypadającej proporcjonalnie na zwróconą część wartości początkowej środka trwałego, stanowiącego wyposażenie tego stanowiska pracy. W odniesieniu do środków trwałych stanowiących wyposażenie więcej niż 1 stanowiska pracy, zwrot następuje z uwzględnieniem takiej części zwróconych poniesionych kosztów i dokonanych odpisów amortyzacyjnych, jaka proporcjonalnie przypada na każde stanowisko, przy czym okres, o którym mowa w zdaniu poprzednim, biegnie łącznie w odniesieniu do wszystkich stanowisk pracy, przy których aktualnie nie zatrudniano osób niepełnosprawnych.
4. Odpisy amortyzacyjne, o których mowa w ust. 3, ustala się od wartości początkowej środków trwałych przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej wynikającej z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, w wielkości na dzień wprowadzenia środka trwałego do ewidencji lub wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb i szczegółowe zasady postępowania w sprawach dotyczących zwrotu kosztów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 lit. c, ust. 2 pkt 2 lit. b, ust. 3 pkt 2 lit. b, ust. 4 pkt 2 i ust. 5, z uwzględnieniem w szczególności:
   1) wzoru wniosku w sprawach dotyczących zwrotu kosztów utworzenia lub przystosowania miejsca pracy,
   2) wzoru rozliczenia kosztów utworzenia lub przystosowania miejsca pracy.
6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb i szczegółowe zasady przyznawania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pożyczek o których mowa w 25 ust. 1 pkt 2 lit. a i ust. 2 pkt 2 lit. a, oraz dofinansowań do oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 2 lit. a, z uwzględnieniem w szczególności:
   1) wzoru wniosku o udzielenie pożyczki lub dofinansowania,
   2) kryteriów udzielania i umarzania pożyczki lub dofinansowania,
   3) wzoru umowy o udzielenie pożyczki lub dofinansowania.
7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb i szczegółowe zasady refundacji wynagrodzeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz ust. 2 pkt 1 lit. b, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z uwzględnieniem w szczególności wniosku o refundację wynagrodzeń.",

   - skreśla się art. 29,Powrót na początek strony
   - art. 30 otrzymuje brzmienie:

"Art. 30. 1. Pracodawca prowadzący zakład pracy zaliczony do kategorii A lub B, prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, przez okres co najmniej 6 miesięcy, uzyskuje status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, jeżeli:
   1) zapewni poradnictwo, usługi rehabilitacyjne oraz doraźną opiekę medyczną,
   2) zapewni dowóz do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność uniemożliwia lub znacznie utrudnia korzystanie z publicznych środków transportu,
   3) uwzględni potrzeby, wynikające z niepełnosprawności zatrudnionych osób, w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełni wymagania dostępności do nich.
2. Spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w art. 31 ust. 1, kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy.
3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb postępowania przy nadawaniu statusu zakładu pracy chronionej, uwzględniając w szczególności:
   1) standardy poradnictwa, usług rehabilitacyjnych oraz doraźnej opieki medycznej,
   2) wymagania w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz spełniania wymagań dostępności do nich.",Powrót na początek strony

l) pkt 20 otrzymuje brzmienie:
"20) Art. 32 otrzymuje brzmienie:
"Art. 32. 1. Pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej lub prowadzącemu zakład aktywności zawodowej przysługuje w stosunku do tego zakładu:
   1) zwolnienie z podatków, z zastrzeżeniem ust. 2,
   2) częściowy lub całkowity zwrot wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:
   1) podatku od gier,
   2) podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
   3) cła,
   4) podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Prowadzący zakład pracy chronionej przekazuje środki uzyskane z tytułu zwolnień, o których mowa w ust.1 pkt 1 na:
   1) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w wysokości 10%,
   2) zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w wysokości 90%.
4. Prowadzący zakład aktywności zawodowej przekazuje w całości na zakładowy fundusz aktywności środki uzyskane z tytułu zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, oraz wpływy z dochodu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej."",
m) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:
,,20a) po art. 32 dodaje się art. 32a w brzmieniu:
,,Art. 32a. 1. Decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej wydaje wojewoda. Decyzję tę wydaje się na okres 3 lat.
2. Wojewoda podejmuje decyzję stwierdzającą utratę statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej w razie niespełnienia warunków i obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 30 i art. 33 ust. 1 i 3.
3. Od decyzji wojewody, o których mowa w ust. 1 i 2, a także innych wynikających z postępowania administracyjnego w zakresie statusu zakładu pracy chronionej, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
4. Prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej jest obowiązany:
   1) poinformować wojewodę o każdej zmianie dotyczącej spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 30 i art. 33 ust. 1 i 3, w terminie 14 dni od daty tej zmiany,
   2) przedstawiać wojewodzie półroczne informacje, dotyczące spełniania tych warunków.
5. Wojewoda przesyła kopie decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, a także innych decyzji i postanowień wynikających z postępowania administracyjnego w zakresie statusu zakładu pracy chronionej, Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Prezesowi Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, na podstawie decyzji, o których mowa w ust. 5, prowadzi centralny rejestr zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej.
7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia centralnego rejestru zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej, określając w szczególności:
   1) zakres i wzory informacji przesyłanych przez wojewodów,
   2) rodzaje danych zawartych w rejestrze,
   3) okoliczności powodujące aktualizację rejestru.
8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzory informacji, o których mowa w ust. 4, oraz sposób jejPowrót na początek strony przedstawiania."",

n) w pkt 21; w proponowanym brzmieniu art. 33:
- ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"1. Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zwany dalej "funduszem rehabilitacji".
2. Dochodami funduszu rehabilitacji są, w szczególności:
   1) środki, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1,
   2) wpływy z zapisów i darowizn,
   3) dobrowolne wpłaty własne pracodawcy z dochodu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
   4) odsetki od środków funduszu rehabilitacji zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.";
- ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:
"9. W razie wykreślenia pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej albo niespełniania przez pracodawcę warunków, o których mowa w art. 30 ust. 1:

    1) niewykorzystane środki funduszu rehabilitacji podlegają niezwłocznie przekazaniu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
   2) wpłacie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podlega także kwota odpowiadająca kwocie przekazanej ze środków funduszu rehabilitacji na modernizacje zakładu, utworzenie lub przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, budowę lub rozbudowę bazy rehabilitacyjnej, wypoczynkowej i socjalnej oraz na zakup środków transportu - w tej części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi od wartości początkowej środków trwałych ustalonymi przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, w wielkości na dzień wprowadzenia tych środków trwałych do ewidencji lub wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
10. Przepis ust. 9 pkt 2 nie dotyczy pracodawców, którzy w dalszym ciągu spełniają warunki określone w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 2.",Powrót na początek strony

 - po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

"10a. Przepisu ust. 9 nie stosuje się w przypadku, gdy likwidacja zakładu pracy chronionej następuje w związku z przejęciem przez inny zakład pracy chronionej lub w wyniku połączenia z takim zakładem. Niewykorzystane środki funduszu rehabilitacji podlegają przekazaniu w terminie do 3 miesięcy, na fundusz rehabilitacji zakładu przejmującego zakład likwidowany.",

o) w pkt 22 dotyczącym proponowanego brzmienia art. 34:
   - w lit. a) dotyczącej proponowanego brzmienia ust. 3 w pkt 5:
      · lit. a) otrzymuje brzmienie:
      "a) inicjowanie lub przeprowadzanie kontroli w zakresie:
   - działań na rzecz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
   - realizacji zadań określonych w ustawie,
   - spełniania przez pracodawców warunków określonych w art. 30 ust. 1,",
      · po lit. d) dodaje się lit. e) w brzmieniu:

"e) opracowywanie standardów w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie.",
   - po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
"9) powoływanie ekspertów Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.",

p) pkt 24 otrzymuje brzmienie:
"24) art. 35c otrzymuje brzmienie:
"35c.1. Marszałek i starosta przedstawiają Prezesowi Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski do planu finansowego Funduszu oraz sprawozdania rzeczowo-finansowe dotyczące zadań zrealizowanych z otrzymanych środków Funduszu.
2. Starosta w uzasadnionych przypadkach przedstawia Prezesowi Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych propozycje do wniosków o dokonanie przesunięć pomiędzy pozycjami wydatków planu finansowego tego Funduszu w terminie do 30 września oraz sprawozdania rzeczowo-finansowe o zadaniach zrealizowanych z otrzymanych z Funduszu środków.
3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosków i sprawozdań, o których mowa w ust. 2, określając w szczególności szczegółowe zasady oraz tryb ich sporządzania, a także terminy ich składania."";

q) w pkt 25 w proponowanym brzmieniu art. 39:Powrót na początek strony
   - lit. a) otrzymuje brzmienie:
" a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Specjalistyczne ośrodki są tworzone i likwidowane przez marszałka województwa jako jednostki budżetowe samorządu województwa i finansowane są z budżetu samorządu województwa. Marszałek województwa może zlecać innym podmiotom zadania, o których mowa w ust. 3, finansując je z budżetu samorządu województwa."",
   - lit. b otrzymuje brzmienie:
"ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Na pokrycie kosztów utworzenia, działalności, realizacji zadań specjalistycznego ośrodka, a także zlecania zadań, o których mowa w ust. 3, samorząd województwa otrzymuje dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych."",

   - po lit. b) dodaje się lit. c) w brzmieniu:

"c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, tryb oraz sposób udzielania i rozliczania dotacji, o której mowa w ust. 4, oraz tryb sprawowania przez Pełnomocnika nadzoru nad specjalistycznymi ośrodkami, a także nad zlecaniem zadań, o których mowa w ust. 3, uwzględniając w szczególności:
   1) wzór dokumentacji będącej podstawą do udzielenia i rozliczenia dotacji,
   2) terminy udzielania i rozliczania dotacji."",

r) pkt 26 otrzymuje brzmienie:
"26) w art. 40:
a) w ust. 1 po wyrazach "art. 38" dodaje się wyrazy "oraz osobę skierowaną przez organ rentowy",
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych finansowane są:
   1) zwiększone koszty szkolenia wynikające z niepełnosprawności osób bezrobotnych,
   2) koszty szkolenia osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy,
   3) koszty szkolenia osób, którym przyznano rentę szkoleniową oraz zostały skierowane, na podstawie przepisów odrębnych, do powiatowego urzędu pracy w celu poddania przekwalifikowaniu zawodowemu."",Powrót na początek strony

s) po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu:
"27a) w art. 44 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) wnioskuje do Pełnomocnika o powołanie ekspertów,",
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) wnioskuje do Pełnomocnika o zlecenie przeprowadzenia badań i opracowania ekspertyz.",
t) w pkt 29 w proponowanym brzmieniu art. 45a w ust. 2 wyrazy "leczniczej, społecznej i zawodowej" zastępuje się wyrazami "zawodowej, społecznej i leczniczej",

u) w pkt 30:
- lit. a) otrzymuje brzmienie:
"a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) wpłaty pracodawców, o których mowa w art. 20a ust. 2, art. 21 ust. 1 i 2g, art. 23, art. 32 ust. 3 pkt 1 oraz w art. 33 ust. 7-9,"",
- w proponowanym brzmieniu lit. c) skreśla się wyrazy "i 8",
- lit. d) otrzymuje brzmienie:
"d) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
"7) spłaty pożyczek, o których mowa w art. 12 oraz art. 25 ust. 1 pkt 2 lit. a i ust. 2 pkt 2 lit. a, wraz z oprocentowaniem,"",
- po lit. d) dodaje się literę d1) w brzmieniu:
"d1) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
,,8) odsetki od środków, o których mowa w art. 47a ust. 2,"",
v) w pkt 31 lit. a) w proponowanym brzmieniu art. 47 ust. 1:
- w pkt 1 wyrazy ,,lub rolniczej" zastępuje się wyrazami ,,, w tym rolniczej,",
- pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
,,2) udzielanie pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne:
a) dofinansowania kosztów składek na ubezpieczenia społeczne,
b) refundacji części wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu wzroku zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję,
3) wspieranie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne poprzez możliwość przyznania:
a) pożyczek na:
- budowę, rozbudowę lub modernizację bazy rehabilitacyjnej,
- ochronę zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych,
b) dofinansowania do oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych na modernizację lub rozbudowę zakładu,
c) zwrotu kosztów utworzenia lub przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym,",
- w pkt 7 lit. a po wyrazach "turnusów rehabilitacyjnych" dodaje się wyrazy ,,i grup terapeutycznych",Powrót na początek strony
w) w pkt 32:
- w proponowanym brzmieniu art. 47a:
   
· w ust. 1 wyrazy "samorządu województwa i powiatu" zastępuje się wyrazami "samorządów poszczególnych województw i powiatów",
  
 · w ust. 1 pkt 3 lit. a po wyrazach ,,turnusów rehabilitacyjnych" dodaje się wyrazy ,, i grup terapeutycznych",
   
· ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Odsetki od środków Funduszu, o których mowa w ust. 2, przekazywane są do Funduszu w terminie 10 dni od dnia naliczenia.",
   - skreśla się ust. 4,
- w proponowanym brzmieniu art. 47b w ust. 1 wyrazy ,,pkt 2" zastępuje się wyrazami ,,pkt 3 lit. a i b",
x) pkt 34 otrzymuje brzmienie:
,,34) w art. 49:
a) w ust. 1 wyrazy ,,art. 24 ust. 2 i art. 31 ust. 3 pkt 1" zastępuje się wyrazami ,,i art. 32 ust. 3 pkt 1",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Do egzekucji wpłat, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z tym, że określone w tych przepisach uprawnienia wierzyciela przysługują Prezesowi Zarządu Funduszu.",
y) po pkt 34 dodaje się pkt 34a w brzmieniu:
"34a) po art. 49 dodaje się art. 49a w brzmieniu:
"Art. 49 a. Pełnomocnik sprawuje merytoryczny nadzór nad Funduszem poprzez:
1) bezpośrednią kontrolę organów i jednostek organizacyjnych Funduszu,
2) kontrolę podejmowanych przez Fundusz uchwał,
3) stwierdzanie nieważności oraz wstrzymywanie wykonania i uchylanie uchwał Zarządu i innych aktów wydawanych przez organy Funduszu, w przypadku ich niezgodności z prawem, uchwałami Rady Nadzorczej Funduszu i założeniami, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 2 i 3."",Powrót na początek strony

z) pkt 35 uzyskuje brzmienie:
"35) w art. 50:
a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych,",
b) po pkt 2 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:
"3) czterech przedstawicieli organizacji pracodawców, w tym dwóch przedstawicieli organizacji pracodawców, zobowiązanych do wpłat na Fundusz, na podstawie art. 21,
4) dwóch przedstawicieli administracji rządowej, w tym przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów oraz ministra właściwego do spraw gospodarki.",
c) w ust. 6 :
- w pkt 2 wyrazy ,,ustalanie kryteriów wyboru" zastępuje wyrazami ,,dokonywanie wyboru",
- pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
"4) wyrażanie zgody na obejmowanie przez Zarząd akcji i udziałów w spółkach wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń Funduszu,
5) opiniowanie wniosków Prezesa Zarządu w sprawie powołania zastępców Prezesa Zarządu,",
- po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
"9) zatwierdzanie uchwał Zarządu, o których mowa w art. 47b ust. 1.",
d) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:
"7. Obsługę Rady Nadzorczej sprawuje Biuro Rady Nadzorczej, które stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną w Biurze Funduszu, podległą Prezesowi Rady Nadzorczej.
8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady sprawowania nadzoru i działania Rady Nadzorczej, uwzględniając w szczególności:
1) zasady zwoływania i częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej,
2) zasady podejmowania uchwał,
3) wysokość wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej."";Powrót na początek strony


aa) w pkt 36 w proponowanym brzmieniu art. 51:
- w lit. a w proponowanym brzmieniu ust. 1 po wyrazie "Prezesa" dodaje się wyrazy "Zarządu Funduszu, zwanego dalej "Prezesem,"",
- w lit. b w proponowanym brzmieniu w ust. 3 pkt 11 lit. c otrzymuje brzmienie:
"c) efektywności wykorzystania wsparcia, o którym mowa w lit. b.",
bb) w pkt 38 w proponowanym brzmieniu art. 52a ust. 3 w pkt 2 na początku dodaje się wyraz "przygotowywanie",
cc) pkt 40 otrzymuje brzmienie:
"40) po art. 56 dodaje się rozdział 10a w brzmieniu:
"Rozdział 10a.
Przepisy karne
Art. 56a. Kto:
1) nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane mające wpływ na uzyskanie lub korzystanie z uprawnień, o których mowa w ustawie, albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,
2) udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przepisów niniejszej ustawy, podlega karze grzywny w wysokości do 50 000 zł."",

dd) skreśla się pkt 41;
3) w art. 2 i 3 wyrazy "do dnia 31 grudnia 1999 r." zastępuje się wyrazami "do dnia wejścia w życie ustawy";
4) w art. 4 wyrazy "do dnia 31 grudnia 2000 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 31 grudnia 2001 r.";
5) art. 6 otrzymuje brzmienie:
"Art. 6. 1. Z dniem ogłoszenia ustawy właściwi starostowie stają się stronami umów cywilnoprawnych zawartych do dnia 31 grudnia 1998 r. oraz związanych z nimi postępowań sądowych i egzekucyjnych, dotyczących realizacji przejętych przez samorządy powiatowe, na podstawie odrębnych przepisów, z dniem 1 stycznia 1999 r. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. Starostowie przejmują także prawa i obowiązki wierzycieli i dłużników w zakresie zadań, o których mowa w ust. 1.";
6) art. 7 otrzymuje brzmienie:
"Art. 7. 1. Częściowy lub całkowity zwrot wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przysługuje pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej do dnia 31 grudnia 2002 r.
2. Formy wsparcia, o których mowa w art. 25 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przysługują pracodawcy do dnia 31 grudnia 2002 r.
3. Obniżenie wpłat, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, przysługuje pracodawcy do dnia 31 grudnia 2002 r.";
7) art. 8 otrzymuje brzmienie:
"Art. 8. 1. Sprawy, które zostały wszczęte, a nie zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, podlegają rozpoznaniu według przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. Pracodawca, posiadający w dniu wejścia w życie ustawy status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, do dnia 31 grudnia 2002 r. zachowuje uprawnienia zakładu pracy chronionej w rozumieniu ustawy, pod warunkiem spełniania obowiązków określonych w przepisach ustawy, o której mowa w art. 1, lub zakładu pracy zaliczonego do kategorii A lub B, pod warunkiem spełniania obowiązków określonych w przepisach niniejszej ustawy.
3. Kadencje Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kończą się w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
4. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie, zachowują moc przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami niniejszej ustawy.";
8) skreśla się art. 10;
9) art. 11 otrzymuje brzmienie:
"Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.".

Powrót na początek strony

 

 

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

 

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:    kwiecień, 2003   e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinie  romans@idn.org.plPowrót na początek strony Powrót na początek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl.