:: Informacje ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel.  ::  Protesty  ::  Świadczenia :: Aktualności :: Karty praw  :: O mnie :: Home ::

POROZUMIENIE
 

   Zawarte w dniu 27.06.2000 w Warszawie, pomiędzy:

  Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Joanną Staręgą - Piasek - Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej ,,Pełnomocnikiem",

a

  Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanym dalej ,,Funduszem", reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Waldemara Flügla, o treści następującej:


§ 1

Porozumienie zawiera się w celu skoordynowania działań oraz ustalenia priorytetowych zadań realizowanych w ramach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie zlecania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej (Dz.U. nr 7, poz.58), zwanego dalej rozporządzeniem a także w celu ustalenia kryteriów kwalifikujących organizacje pozarządowe do realizacji tych zadań.

§ 2

Strony przyjmują, iż ustalenia zawarte w niniejszym Porozumieniu dotyczą organizacji pozarządowych, które łącznie spełniają następujące kryteria:

 1. posiadają statutowy zapis o działalności rehabilitacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dysponują profesjonalną kadrą do wykonania powierzonych im zadań;

 2. identyfikują i szybko reagują na potrzeby osób niepełnosprawnych zwłaszcza w obszarach, w których pojawiają się niedostateczne działania państwa lub samorządu terytorialnego;

 3. ukierunkowują swoje działania szczególnie na osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym lub na działalność opiekuńczą i rehabilitacyjną prowadzoną na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w różnego typu placówkach.

§ 3

Przy wyborze ofert (wniosków) zgłaszanych przez organizacje pozarządowe do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej kryteriami wyboru ofert (wniosków) zgłaszanych przez organizacje do realizacji zadań będą kryteria określone w § 9 rozporządzenia. Preferowane będą te oferty (wnioski), które służą:Powrót na początek strony

 1. podtrzymaniu ciągłości zadań realizowanych w trybie wieloletnim;

 2. aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie działań środowiskowych na terenach szczególnie zaniedbanych;

 3. zapewnieniu dostępu do informacji osobom niepełnosprawnym mającym szczególne trudności w ich zdobywaniu.

§ 4


1) Strony uznają za priorytetowe:

 1. organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych;

 2. organizowanie szkoleń i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;

 3. prowadzenie terapii psychologicznej dla osób, które stały się niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, w celu łagodzenia stresu spowodowanego niepełnosprawnością;

 4. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, mających na celu nabywanie, rozwijanie i  podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, w tym w  szczególności obejmujących naukę orientacji w przestrzeni i wykonywania czynności dnia codziennego przez osoby ociemniałe, zwiększających mobilność osób niepełnosprawnych ruchowo, ogólnie usprawniających osoby ze znacznym upośledzeniem ruchu i mowy, rozwijających umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, a także ogólnie usprawniających zaburzone funkcje organizmu i ograniczających deficyty rozwojowe osób z upośledzeniem umysłowym;

 5. opracowywanie i wydawanie publikacji, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych, z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych posiadających szczególnie utrudniony dostęp do informacji: w szczególności służących przybliżaniu problematyki niepełnosprawności oraz podnoszeniu świadomości i wrażliwości społecznej na potrzeby osób niepełnosprawnych, umożliwiających osobom niepełnosprawnym wypowiadanie się w sprawach ich dotyczących oraz przejawianie twórczej i artystycznej ekspresji, a także propagujących sprawdzone rozwiązania w dziedzinie rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o pomocach technicznych dla osób niepełnosprawnych, oraz informujących o dostępnych usługach w zakresie transportu, komunikacji, turystyki i wypoczynku;

 6. prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w różnych typach placówek.

2) Postanowienia ust.1 Porozumienia nie stanowią przeszkody w realizacji pozostałych zadań, o  których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia.Powrót na początek strony

 § 5

 1. Pełnomocnik zobowiązuje się do uwzględnienia corocznie w założeniach do planu finansowego Funduszu, procentowego wskaźnika w wysokości nie mniejszej niż 3% przychodów Funduszu, zapewniającego realizację zadań priorytetowych, o których mowa w § 4 Porozumienia.

 2. Na rok 2001 przyjmuje się, że procentowy wskaźnik wysokości przychodów Funduszu przeznaczanych na realizację zadań priorytetowych nie przekroczy 5% przychodów Funduszu i nie  będzie mniejszy niż 3% tych przychodów

 3. Nie mniej niż 50% kwoty określonej w ust.1 i 2, przeznacza się na zadania związane z rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

§ 6

1) W ramach zlecania zadań priorytetowych Fundusz zobowiązuje się do:

 1. przyjmowania ofert (wniosków) organizacji pozarządowych na realizację zadań, najpóźniej do dnia 31 lipca każdego roku, z tym że w roku 2000 termin ten przedłużony zostaje do dnia 31 sierpnia;

 2. wstępnej weryfikacji ofert (wniosków), które przedstawione zostały przez organizacje poza-rządowe na podstawie kryteriów określonych w § 2 i § 3 Porozumienia oraz przy  zastosowaniu  postanowień określonych w rozporządzeniu;

 3. przedstawienia kalkulacji kosztów realizacji zadań zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w ramach Porozumienia z określeniem propozycji udziału Funduszu w ich finansowaniu;

 4. przedstawiania do zaopiniowania Pełnomocnikowi, najpóźniej do dnia 30 września każdego roku, pełnej listy ofert (wniosków) organizacji pozarządowych, ze wskazaniem, które oferty (wnioski) uważa za najkorzystniejsze z punktu widzenia kryteriów określonych w § 2 i § 3 Porozumienia oraz kalkulacji kosztów realizacji zadań;

 5. stosowania zasad zlecania organizacjom pozarządowym zadań z zakresów określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,Powrót na początek strony zwanej dalej ustawą i rozporządzeniu.

2) Oferty (wnioski) sporządza się na formularzu zgodnie z przyjętymi procedurami przy realizacji zadań zleconych, o których mowa w rozporządzeniu.

§ 7

 1. Pełnomocnik może przedstawić Funduszowi opinię i uwagi do kalkulacji i listy, o których mowa w § 6 ust.1 pkt 3 i 4 Porozumienia, w terminie do 30 października każdego roku.

 2. Nie zgłoszenie przez Pełnomocnika opinii lub uwag do kalkulacji i listy, o których mowa w § 6 ust.1 pkt 3 i 4 Porozumienia, w terminie określonym w ust.1, oznaczać będzie ich przyjęcie do wiadomości.

§ 8

        Decyzję w sprawie wyboru ofert, o których mowa w § 6 ust.1 pkt 1 Porozumienia podejmuje Zarząd Funduszu.

§ 9

        Fundusz zobowiązuje się również do:

 1. dostosowania do potrzeb wynikających z niniejszego Porozumienia obowiązującego formularza wniosku (oferty) oraz umowy zgodnie z przyjętymi procedurami przy realizacji zadań zlecanych, o których mowa w rozporządzeniu;

 2. ogłoszenia w Biuletynie Informacyjnym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych treści Porozumienia wraz z informacją o możliwości składania wniosków przez organizacje pozarządowe realizujące zadania priorytetowe;

 3. ogłaszania w Biuletynie Informacyjnym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do końca stycznia każdego roku, listy organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację ze środków Funduszu na zadania priorytetowe, z zastrzeżeniem pkt 5;

 4. zawierania umów lub aneksowania wcześniej zawartych umów z wybranymi organizacjami pozarządowymi, realizacji i rozliczania tych umów;

 5. termin, o którym mowa w pkt 3, może ulec przedłużeniu do 30 dni od terminu zatwierdzenia ustawy budżetowej na dany rok.Powrót na początek strony

§ 10

 1. Strony ustalają, że w celu umożliwienia organizacjom pozarządowym, o których mowa w § 2 Porozumienia, wykonywania przyjętych zadań, preferowany będzie tryb zawierania wieloletnich umów z podpisywanym co rocznie aneksem dotyczącym zmiany zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania.

 2. Podstawą do rozpoczęcia finansowania jest umowa, o której mowa w § 10 rozporządzenia, spisana pomiędzy Funduszem a organizacją pozarządową przyjmującą zadanie do realizacji.

§ 11

Porozumienie zostaje zawarte na okres pięciu lat, licząc od dnia podpisania.

§ 12

Niniejsze Porozumienie nie wyłącza stosowania postanowień ustawy oraz rozporządzenia, w tym możliwości ubiegania się przez uprawnione podmioty, o wykonywanie zleconych zadań określonych w § 2 ust.1 rozporządzenia, na zasadach określonych wart. 36 ustawy oraz rozporządzeniu.

§ 13

Niniejsze Porozumienie nie wyłącza uprawnień i obowiązków stron wynikających z ustawy.

§ 14

Zmiany i uzupełnienia Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Powrót na początek strony

 

Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

:: Informacje ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel.  ::  Protesty  ::  Świadczenia :: Aktualności :: Karty praw  :: O mnie :: Home ::

Ostatnia modyfikacja: kwiecień, 2005  poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Powrót na początek stronyPowrót na początek strony     INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.0. lub nowszej i w rozdzielczości  800 x 600

Copyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2005.