Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych
 

Plan finansowy PFRON na 2001 rok

 

    Zarząd Funduszu przedłożył projekt planu finansowego...

    Zarząd Funduszu przedłożył projekt planu finansowego na 2001 rok, uwzględniający zmiany w oszacowanych przychodach oraz zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków zatwierdzone przez Radę Nadzorczą 3 października 2000 roku.

Założono zwiększenie przychodów o 50 mln zł, z tytułu wpłat deklarowanych od pracodawców nieosiągających wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Tym samym o taką kwotę planuje się wzrost wydatków.

    Zdecydowano także o przeniesieniu 30 mln zł, zmniejszając wydatki na finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZPCh i zakładach mniejszych niż 25 osób, w zamian zwiększeniu ulegnie dofinansowanie oprocentowania kredytów dla ZPCh.

    Według założeń do planu rzeczowo-finansowego PFRON w 2001 roku, przekazanych przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wydatki Funduszu powinny obejmować realizację zadań ustawowych z określonymi priorytetami.

    Zaplanowano wyższe wydatki od szacowanych przychodów w związku z przewidywanym wykonaniem planu przychodów i rozchodów 2000 r., stanem środków na koniec br., założeniem odzyskania w 2001 r. sporej części należności z tytułu wpłat pracodawców na PFRON i zmniejszeniem salda zobowiązań z tytułu tych wpłat.

    W projekcie planu wydatków na 2001 rok przeznaczono na zatrudnienie i rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych minimum 67 proc. szacowanych przychodów, na rehabilitację dzieci i młodzieży, co najmniej 7 proc. przychodów, na realizację zadań związanych z programami "Partner" i "Papirus" 3 proc. szacowanych przychodów, nadto zaplanowano wzrost wydatków na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych o 10 proc. w stosunku do budżetu 2000 r. oraz na dofinansowanie zwalczania barier funkcjonalnych o 15 proc.Początek strony

        Przychody Funduszu w 2001 roku

Łączne przychody szacowane są na 1 501 814 tys. zł, z tego:

1. Deklarowane wpływy z tytułu wpłat pracodawców za 2001 r. to 1 351 440 tys. zł, w tym:

·    pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników, zobowiązani do zatrudniania minimum sześciu proc. niepełnosprawnych - 1 147 406 tys. zł

·    pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników zobowiązani do zatrudniania co najmniej dwóch proc. - 146 065 tys. zł (w praktyce składki umarzane)

·    pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników, zobowiązani do zatrudniania jednego proc. niepełnosprawnych - 1 569 tys. zł (również składki praktycznie umarzane)

·   pracodawcy, będący ZPCh, z tytułu 10 proc. potrąconych pracownikom zaliczek na podatek dochodowy - 56 400 tys. zł.

2. Pozostałe wpływy to 150 374 tys. zł, z tego 20 mln zł to odsetki od nieterminowych wpłat pracodawców.

    Zakłada się, że w 2000 roku przychody będą wyższe niż prognozowane na 2001 rok.

    Przewiduje się wyższy stan należności z tytułu wpłat na PFRON w dniu 1 stycznia 2001 roku niż miało to miejsce 1 stycznia tego roku. Jest to związane z narastaniem zaległości od największych dłużników Funduszu (w tym głównie PKP). Deklarowanym kwotom nie towarzyszą miesięczne wpłaty, spłaty zobowiązań mają następować w ratach rozłożonych na kilka lat.

    Projekt przewiduje, że w 2001 roku będą prowadzone intensywne działania zmierzające do egzekwowania na bieżącoPoczątek strony deklarowanych wpłat oraz należności, jakie wystąpią na początku roku.

Planowane wydatki PFRON w 2001 roku

I. Zadania realizowane ze środków Funduszu przez starostów, powiatowe urzędy pracy i centra pomocy rodzinie w zakresie zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

    W 2000 r. przewidywane wykonanie wynosi 513 137 tys. zł plus dwa proc. na pokrycie kosztów obsługi, razem 523 566 tys. zł. W 2001 r. planuje się przekazać łącznie 627 629 tys. zł.

    Według danych zawartych w sprawozdaniach samorządów z wykorzystania środków PFRON w II kwartale 2000 roku, na 30 czerwca w powiatowych urzędach pracy były zarejestrowane jako bezrobotne 36 344 osoby niepełnosprawne oraz 44 308 osób poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (posiadający renty, bądź inne świadczenia) - łącznie 80 652 niepełnosprawnych. Przewiduje się, że samorządy wykorzystają w 2000 r. wszystkie środki przewidziane w planie finansowym na realizację zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej, z wyjątkiem środków dotyczących zobowiązań z umów zawartych do 31 grudnia 1999 roku, w zakresie zwrotu kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych lub przystosowanych stanowiskach pracy.

    Przyjęto zasadę, że środki przydzielone dla powiatu na pokrycie zobowiązań nie będą mogły być przenoszone na inne cele, w tym także na realizację umów zawieranych w 2000 r. o zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Szacuje się, że w 2000 r. niewykorzystane środki mogą osiągnąć do 46 mln zł.

    Zgodnie z Założeniami Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zadania priorytetowe w zakresie rehabilitacji zawodowej to:

·    udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej - kwota przeznaczona na ten cel (26 226 tys. zł) powinna pozwolić na wypłatę 1 135 pożyczek przy średniej kwocie 23 101 zł

·    zwrot kosztów tworzenia nowych lub przystosowania istniejących miejsc pracy - licząc średnio 24 tys. zł na jedno stanowisko, środków (176 120 tys. zł) powinno wystarczyć na utworzenie 7 338 miejsc pracy

·    zwrot kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych na stanowiskach refundowanych ze środków Funduszu oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców - w 2001 r. ma to dotyczyć nowych miejsc pracy i około 26 tys. osób, zatrudnionych na podstawie umów z lat ubiegłych

·    zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcom zatrudniającym do 24 pracowników, w wysokości 50 proc. najniższej pensji - w roku bieżącym finansowane są tylko zobowiązania z umów zawartych do 31 grudnia 1999 roku

·    dofinansowanie do 50 proc. oprocentowania kredytu zaciągniętego na kontynuację działalności gospodarczej lub rolniczej, w związku z większymi niż planowano zwrotami z rozliczeń z 1999 r., w tym roku uszczupli ono o 822 tys. zł wydatki ogółem

·    szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych w związku ze zmianą stanowiska pracy, tutaj planowana kwota wyniesie 163 tys. zł, wobec jedynie dwóch tys. zł w bieżącym roku (finansowano tylko umowy zawarte do 31 grudnia 1999 r.)

·    szkolenia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu - kwota zbliżona do tegorocznej

·    dofinansowanie poradnictwa zawodowego - w 2000 r. finansowane są wyłącznie umowy, zawarte do 31 grudnia 1999 r., w roku 2001 nie przewidziano na ten cel środków (jaki zatem ma sens nazywanie tej pozycji priorytetową?).

    Łącznie przewidywane wykonanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w 2000 r. wynosi 914 915 tys. zł, a planowane na przyszły rok wydatki to 1 081 639 tys. zł.Początek strony

II. Zadania realizowane przez Biura i Oddziały PFRON

1. Zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej

-    Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne niektórych osób niepełnosprawnych

-    Wykonanie tej pozycji ma w 2000 r. wynieść 358 986 tys. zł, a planowane na 2001 r. 436 674 tys. zł.

-    Dofinansowanie lub refundacja wynagrodzeń osób psychicznie chorych, umysłowo upośledzonych oraz chorych na epilepsję. Założono, że zatrudnienie tych osób będzie wzrastać począwszy od I kwartału 2001 r. Założono również wzrost najniższego wynagrodzenia do kwoty 753 złotych w listopadzie 2001 r.

-    Dofinansowanie zadań wynikających z programów rządowych służących rehabilitacji.

    W 2000 roku na realizację ,,Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem" przeznaczono kwotę 1 316 tys. zł. W 2001 roku nie przewiduje się realizacji ze środków Funduszu zadań z programów rządowych. Nie przewidziano też zwrotu kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych, prowadzącemu ZPCh, w związku ze zmianą profilu produkcji.

Kolejne środki przeznacza się na: dofinansowanie w wysokości do 50 proc. oprocentowania kredytów zaciągniętych przez ZPCh oraz ochronę i utrzymanie istniejących, a zagrożonych likwidacją miejsc pracy niepełnosprawnych w ZPCh.

    W latach 2000-2001 planuje się powstanie 6. zakładów aktywności zawodowej, a zgodnie z Założeniami Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w 2001 r. utworzony zostanie jeden specjalistyczny ośrodek szkoleniowo - rehabilitacyjny.

    Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą służące rehabilitacji zawodowej: program „Braille" (58 ZPCh), „Hefajstos" (12 ZPCh), „ISO 9000' (185 ZPCh), „Akademia Integracji", „WAZON II”, „Merkury” (33 ZPCh), „SEZAM”. Realizowane w formie pożyczek: „SEZAM”, „Premia dla Aktywnych”, „Program samochodowy”, „Medium” i „Medium II”.Początek strony

2. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

 1. Dofinansowanie WTZ - ogółem wyniesie 151.556 tys. zł, przy średniej kwocie na uczestnika na poziomie z br. W 2000 r. do powiatów zostanie przekazanych łącznie 54 WTZ, odbywających zajęcia z 1 484 uczestnikami. Do obsługi finansowej w 2001 r. w oddziałach PFRON pozostaną 3 WTZ, ze 120 uczestnikami, po jednym w województwach; dolnośląskim, śląskim, warmińsko-mazurskim.

 2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny z przeznaczeniem dla osób dorosłych.

 3. Dofinansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów służących rehabilitacji. 
  Ze względu na brak środków zaplanowano wydatki w 2001 roku na poziomie 49 710 tys. zł (w tym na obiekty dla dzieci i młodzieży - 9 796 tys. zł), wobec zgłoszonych przez oddziały Funduszu potrzeb na poziomie aż 150 223 tys. zł.

 4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej oraz barier transportowych. Zaplanowano 20 712 tys. zł (w tym 5 mln zł, na rzecz dzieci i młodzieży) wobec zapotrzebowania na 95 811 tys. zł. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych na wnioski osób indywidualnych - według założeń Pełnomocnika środki powinny być kierowane głównie do osób ciężko poszkodowanych z powodu dysfunkcji narządu ruchu lub wzroku.

 5. Dofinansowanie zakupu sprzętu zmniejszającego skutki niepełnosprawności dzieci i młodzieży. Ze sprzętu skorzysta około 14 tysięcy dzieci i młodzieży.

 6. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych - zwiększenie środków o około 10 proc. w stosunku do bieżącego roku.

 7. Dofinansowanie zadań wynikających z programów rządowych służących rehabilitacji społecznej i leczniczej. Plan na 2001 r. to 1 895 tys. zł, na kontynuację umów z programu rządowego z 1999 roku.

 8. Dofinansowanie zadań wynikających z programów samorządowych służących rehabilitacji społecznej i leczniczej. W 2001 r. projektowane do realizacji programy dotyczą ponad 284 tys. osób niepełnosprawnych, w tym ponad 63 tys. dzieci i młodzieży - zaplanowane wydatki 15 615 tys. zł.

 9. Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej lub leczniczej. Środki przeznaczono m.in. na następujące programy; „Pegaz", „Komputer dla Homera", „Program pomocy w kształceniu na poziomie wyższym osób z uszkodzeniem słuchu", „Uniwersytet dla wszystkich", „Drogowskaz", „Tłumacz dla niesłyszącego", „Papirus", „Domino" - program pilotażowy, który ma być realizowany przez 3 lata w wybranych 16 powiatach - po jednym na województwo.

    Ponadto w planie finansowym przewidziano dotacje dla przedsiębiorców podejmujących produkcję wyrobów ortopedycznych, środków pomocniczych lub sprzętu rehabilitacyjnego, albo usług w tym zakresie oraz dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny z przeznaczeniem dla osób dorosłych, wsparcie badań, ekspertyz i analiz, opracowania projektów norm dotyczących rehabilitacji zawodowej lub społecznej, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i szkoleniowych. Znajdą się też fundusze na współpracę z organizacjami działającymi na rzecz niepełnosprawnych ,,Partner". Nie będzie natomiast w 2001 r. dofinansowania usług transportowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

    Łącznie na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej przewidywane wykonanie wynosi w tym roku 414 127 tys. zł, a na 2001 r. przeznaczono 527 693 tys. zł (w tym na rzecz dzieci i młodzieży 119 701 tys. zł).

    Ogółem na zadania objęte programami ,,Partner" i ,,Papirus", zaplanowano na 2001 rok 45 054 tys. zł, z tego na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - 24 777 tys. zł.

    Pozostałe planowane na 2001 r. wydatki Funduszu, to koszty finansowe i operacyjne, koszty bieżące własne i własne wydatki inwestycyjne.

Pochodzenie publikacji  „Nasze Sprawy"

Początek strony

 

(warto wiedzieć):      Zmiany w przepisach - warto wiedzieć  

Przydatne przepisy dla niepełnosprawnych i nie tylko... ! Informujemy Informujemy Przydatne dla niepełnosprawnych i nie tylko... !

Podstawowe uprawnienia i ulgi PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI

Polski Serwer Prawa Polski Serwer Prawa

OPINIE, PROJEKTY USTAW, PROPOZYCJE KK NSZZ "S" Opinie, projekty ustaw - KK NSZZ ,,Solidarność"

Gazetka internetowa ON Kurier IDN1

Poradnik dla niepełnosprawnych Poradnik dla ON

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy za 1999 r. dotyczące ZPCh Inspekcja Pracy w ZPCh

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych,

Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących,

Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej,
 
Przydatne przepisy dla niepełnosprawnych i nie tylko... !Informujemy, Uprawnienia i ulgi - musisz to wiedzieć!Uprawnienia i ulgi,
 
Sprzęt dla osób niewidomych i słabo widzącychSprzęt dla osób niewidomych.
Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowiZałącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

Braille - 2000 - program celowy BRAILLE - program celowy Braille 2000 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie: szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia Okulary w nowym systemie

Program - ,,SEZAM" SEZAM  Program celowy: Drogowskaz DROGOWSKAZ  Program ,,HOMER" - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania dla niewidomych i niedowidzących HOMER 2000 Program ,,PEGAZ 2000" PEGAZ 2000 Program celowy: ,,HEFAJSTOS" - pomoc dla pracodawców prowadzących ZPCh - produkujących sprzęt rehabilitacyjny i ortopedycznyHefajstos

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Początek strony

Program celowy: ,,PAPIRUS" Papirus - program celowy

 

 Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych

Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja: kwiecień, 2003    e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinie romans@idn.org.pl

Kilka słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Początek stronyPoczątek strony     INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną