<%@ Language=VBScript %> Orzecznik - program celowy [Problemy Osób Niepełnosprawnych]


:: Informacje ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel.  ::  Protesty  ::  Świadczenia :: Aktualności :: Karty praw  :: O mnie :: Home ::

Orzecznik
Program Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Program opracowano w związku z potrzebą zapewnienia warunków dla jednolitego stosowania standardów w postępowaniu orzeczniczym oraz merytorycznej poprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Celem programu jest wyłonienie i przygotowanie profesjonalnej kadry specjalistów, których zadaniem jest prawidłowe prowadzenie postępowania orzeczniczego o stopniu niepełnosprawności

 Adresatami programu są specjaliści - członkowie zespołów orzekających, tj:

  1. lekarze,

  2. psycholodzy,

  3. pedagodzy,

  4. pracownicy socjalni,

  5. doradcy zawodowi.

 Program obejmuje członków wszystkich zespołów orzekających z terenu całego kraju i będzie realizowany w okresie II -IV kwartał 2001 roku (etap pierwszy) oraz I-IV kwartał 2002 roku (etap drugi).

 

Uchwała nr 34/2001
Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z dnia 6 czerwca 2001 r.

 w sprawie: zatwierdzenia programu celowego p.n. ORZECZNIK”.

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdza program celowy Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych p.n. ORZECZNIK, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza na realizację programu kwotę 400 tys. zł (czterysta tysięcy złotych).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Początek strony

 

Załącznik do uchwały nr 34/2001
Rady Nadzorczej PFRON

z dnia 6 czerwca 2001 r.

ORZECZNIK

Niniejszy program opracowano w związku z potrzebą zapewnienia warunków dla jednolitego stosowania standardów w postępowaniu orzeczniczym oraz merytorycznej poprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

 Ilekroć w niniejszym programie mowa o:

1. Pełnomocniku - rozumie się przez to Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

2. Biurze Pełnomocnika - rozumie się przez to Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

3. Funduszu lub PFRON - rozumie się przez to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4. zespołach orzekających - rozumie się przez to powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności powoływanych odpowiednio przez starostę i wojewodę na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad powoływania i odwoływania oraz sprawowania nadzoru nad zespołami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności, zakresu ich działania, a także zakresu ich współdziałania z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U Nr 8, poz.72)

5. przewodniczących zespołów orzekających - rozumie się przez to przewodniczących wojewódzkich i powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności powołanych do wojewódzkich i powiatowych zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad powoływania i odwoływania oraz sprawowania nadzoru nad zespołami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności, zakresu ich działania, a także zakresu ich współdziałania z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U Nr 8, poz.72)

6. specjalistach - członkach zespołów orzekających lub specjalistach - rozumie się przez to specjalistów powołanych do wojewódzkich i powiatowych zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad powoływania i odwoływania oraz sprawowania nadzoru nad zespołami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności, zakresu ich działania, a także zakresu ich współdziałania z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U Nr 8, poz.72)

7. standardach postępowania dla zespołów orzekających lub standardach postępowania - rozumie się przez to standardy postępowania dla zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie § 7 ust 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniuPoczątek strony niepełnosprawności oraz wydawania opinii (Dz. U. Nr 7, poz. 60)

I. Uzasadnienie realizacji programu:

 Priorytetowym celem działań Pełnomocnika w ramach sprawowanego nadzoru zwierzchniego nad orzekaniem o stopniu niepeł­nosprawności jest stworzenie, w oparciu o profesjonalnie przygotowaną kadrę specjalistów - orzeczników, stabilnego systemu funkcjonowania aparatu orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. W wyniku wprowadzonej z dniem 1 stycznia 1999 r. reformy organów administracji publicznej postępowanie orzecznicze o stopniu niepełnosprawności przekazane zostało na szczebel powiatu jako zadanie administracji rządowej realizowane przez starostę. Efektem dążenia władz samorządów powiatowych do tworzenia na terenie powiatu instytucji i organów służących społeczności lokalnej jest powołanie, w miejsce działających do dnia 31 grudnia 1998 r. jako organ I instancji 49 zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, w których orzekało około 900 specjalistów, 252 zespołów, w których orzeka aktualnie około 3 tys. specjalistów, w tym: lekarzy, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych i doradców zawodowych. Organizowanie i prowadzenie przez Biuro Pełnomocnika regularnych szkoleń w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności dla poszczególnych grup zawodowych specjalistów przy uwzględnieniu ich aktualnej liczby stało się w praktyce niewykonalne. Przesłankami empirycznymi dla uregulowania kwestii wymaganych kwalifikacji orzeczniczych są doświadczenia w zakresie oceny pracy członków składów orzekających.

Z prowadzonego postępowania kontrolnego w zakresie działalności zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności wynika, że dokonywana ocena niepełnosprawności oparta jest w części na miernikach abstrakcyjnych, bez należytego uwzględnienia i trafnego ustalenia wszystkich elementów, które winny zostać objęte tym postępowaniem. Ponadto zaniepokojenie budzi poważny wzrost liczby orzeczeń dotkniętych wadami formalno - prawnymi, co skutkuje nieważnością tych orzeczeń. Sytuacja ta stanowi wynik niedostatecznego przestrzegania przez specjalistów prowadzących postępowanie orzekające obowiązujących przepisów jak też standardów postępowania. Należy podkreślić, że orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie oceny niepeł­nosprawności dokonywanej przez specjalistów - członków zespołów orzekających rodzi określone skutki prawne, których kon­sekwencją są roszczenia o określone formy świadczeń, nie pozostających bez wpływu na budżet państwa. Przy uwzględnieniu tego czynnika, w celu uniknięcia stosowania w praktyce orzeczniczej liberalizacji i nieprawidłowości w zakresie stosowania zasad orzekania, zasadne jest przeprowadzenie weryfikacji wiedzy i umiejętności specjalistów - członków zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności oraz systematyczne prowadzenie szkoleń dla specjalistów angażowanych do tych zespołów. Duże znaczenie dla poprawy jakości pracy powiatowych zespołów orzekających ma realizowany obecnie program celowy Pełnomocnika pod nazwą ATENA, którego uczestnikami są między innymi specjaliści powołani w skład powiatowych zespołów. Jednakże w ramach tego programu w jednodniowym szkoleniu uczestniczy z każdego zespołu orzekającego jeden specjalista z danej dziedziny. Tymczasem zespoły działają zazwyczaj w kilku składach orzekających, co oznacza, że do zespołu może być powołanych kilku specjalistów z danej dziedziny (dotyczy to zwłaszcza lekarzy). Ponadto, program ATENA - mający w istocie charakter instruktażowy, nie przewiduje weryfikacji wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia. Tak, więc jego realizacja nie zapewni osiągnięcia celów,Początek strony które zamierza się osiągnąć poprzez wdrożenie niniejszego programu.

II. Cel Programu

Celem programu jest wyłonienie i przygotowanie profesjonalnej kadry specjalistów, których zadaniem jest prawidłowe prowadzenie postępowania orzeczniczego o stopniu niepełnosprawności w szczególności poprzez:

1. Ustalenie spełnienia przez specjalistów - członków zespołów orzekających wymagań formalnych w zakresie kwalifikacji niezbędnych dla prowadzenia postępowania orzekającego o stopniu niepełnosprawności (m in. rodzaj i poziom wykształcenia, staż pracy).

2. Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wiedzę i umiejętności kadry specjalistów - członków zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności, zwanego dalej "postępowaniem sprawdzającym" w zakresie prawidłowości stosowania:

1)       przepisów prawa w odniesieniu do orzekania o stopniu niepełnosprawności, a w szczególności:

a)       ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.),

b)       rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad powoływania i odwoływania oraz sprawowania nadzoru nad zespołami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności, zakresu ich działania, a także zakresu ich współdziałania z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 8, poz. 72),

c)       rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz wydawania opinii (Dz. U. Nr 7, poz. 60),

2)       standardów postępowania dla zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności.

3. Wyłonienie grup specjalistów - członków zespołów orzekających, którzy wymagają przeszkolenia w zakresie, o którym mowa w ust. 2.

4. Opracowanie minimów programowych dla szkolenia specjalistów - członków zespołów orzekających.

5. Przeprowadzenie cyklu szkoleń w oparciu o minima programowe opracowane dla poszczególnych specjalistów - członków zespołów orzekających.

6. Wydanie zaświadczeń uprawniających do orzekania o stopniu niepełnosprawności.Początek strony

 

 III. Adresaci programu:

 Adresatami programu są specjaliści - członkowie zespołów orzekających, tj:

1. lekarze,

2. psycholodzy,

3. pedagodzy,

4. pracownicy socjalni,

5. doradcy zawodowi.

 IV. Zasięg terytorialny i czas realizacji programu:

 Program obejmuje członków wszystkich zespołów orzekających z terenu całego kraju i będzie realizowany w okresie II -IV kwartał 2001 roku (etap pierwszy) oraz I-IV kwartał 2002 roku (etap drugi).

V. Zasady realizacji programu:

Program zostanie zrealizowany w dwóch etapach.

1. Etap I obejmuje:

1)       Realizację prac przygotowawczych związanych z :

a)        ustaleniem rodzaju i zakresu wymaganych kwalifikacji specjalistów - członków zespołów orzekających,

b)       opracowaniem narzędzi służących do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego wiedzę i umiejętności specjalistów oraz do przeprowadzenia szkoleń,

c)        wyłonieniem ośrodka uprawnionego do prowadzenia postępowania sprawdzającego i szkoleń specjalistów.

2)       Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu wyłonienia:

a)       specjalistów, których wiedza i umiejętności uzasadniają wydane zaświadczenia uprawniającego do orzekania o stopniu niepełnosprawności bez konieczności odbycia dodatkowego przeszkolenia,

b)       specjalistów - członków zespołów orzekających wymagających przeszkolenia w zakresie, o którym mowa w rozdz. II ust. 2.

3)       Wydanie zaświadczeń uprawniających do orzekania o stopniu niepełnosprawności specjalistom spełniającym warunki, o których mowa w pkt 2 lit. a) oraz posiadającym wymagane kwalifikacje formalne.

2. Etap II obejmuje:

1)       Przeprowadzenie, na podstawie zatwierdzonego przez Pełnomocnika programu szkoleń, cyklu szkoleń specjalistów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. b).

2)       Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego po zakończeniu szkolenia.

3)       Wydanie zaświadczeń uprawniających do orzekania o stopniu niepełnosprawności specjalistom, którzy uzyskaliPoczątek strony pozytywną ocenę w wyniku przeprowadzonego postępowania, o którym mowa w pkt 2.

 VI. Realizatorzy programu:

Program realizują:

4)       Pełnomocnik

5)       Biuro Pełnomocnika,

6)       PFRON,

7)       przewodniczący zespołów orzekających,

8)       wyłoniony w drodze ustawy o zamówieniach publicznych ośrodek uprawniony do przeprowadzenia weryfikacji i szkolenia specjalistów - członków zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności, zwany dalej ośrodkiem.

 VII. Zadania realizatorów programu:

 1. Zadania Pełnomocnika:

1) Ustalenie rodzaju i zakresu wymaganych kwalifikacji specjalistów - członków zespołów orzekających.

2) Zatwierdzenie:

a)       testów sprawdzających wiedzę i umiejętności specjalistów,

b)       minimów programowych dla szkolenia specjalistów oraz programu szkoleń,

c)       materiałów dla przeprowadzenia zajęć warsztatowych w ramach szkolenia specjalistów,

d)       wzorów zaświadczeń uprawniających do orzekania o stopniu niepełnosprawności.
 

3) Wyłonienie ośrodka uprawnionego do przeprowadzenia I i II etapu programu.

4) Wydawanie zaświadczeń uprawniających do orzekania o stopniu niepełnosprawności.Początek strony

5) Merytoryczny nadzór nad realizacją programu

2. Zadania Biura Pełnomocnika:

1)       Opracowanie:

a)       testów sprawdzających wiedzę i umiejętności specjalistów - członków zespołów orzekających w zakresie, o którym mowa w rozdz. II ust. 2 oraz arkuszy ocen,

b)       minimów programowych dla szkolenia specjalistów - członków zespołów orzekających,

c)       materiałów dla przeprowadzenia zajęć warsztatowych w ramach szkolenia specjalistów,

d)       wzorów zaświadczeń uprawniających do orzekania o stopniu niepełnosprawności.

2)      Ustalenie harmonogramu przeprowadzania postępowania sprawdzającego i szkolenia dla specjalistów z poszczególnych województw.

3)      Merytoryczny nadzór nad sposobem prowadzenia przez uprawniony ośrodek postępowania sprawdzającego i szkolenia specjalistów.

4)     Dokonywanie okresowej oceny realizacji programu.

5)     Prowadzenie ogólnopolskiego rejestru wydanych zaświadczeń uprawniających do orzekania o stopniu niepełnosprawności.

3. Zadania przewodniczących zespołów orzekających:

1)       Zadania przewodniczących powiatowych zespołów orzekających:

a)       dokonanie przeglądu kadry specjalistów powołanych w skład powiatowego zespołu orzekającego z punktu widzenia spełnienia przez nich wymagań formalnych w zakresie kwalifikacji niezbędnych dla prowadzenia postępowania orzekającego o stopniu niepełnosprawności,

b)       przygotowanie imiennej listy specjalistów powołanych w skład powiatowego zespołu orzekającego wraz z informacją dotyczącą ich wykształcenia, stażu pracy, o rodzaju specjalności, dacie powołania w skład zespołu, adresem zamieszkania, numerem PESEL i telefonem kontaktowym,

c)       przekazanie listy specjalistów do wojewódzkiego zespołu orzekającego, wraz z:

- pisemnym potwierdzeniem spełnienia przez specjalistę znajdującego się na liście wymagań, o których mowa w pkt 1 lit. a),

- pisemną zgodą i zobowiązaniem, o których mowa w rozdz. IX ust. 1 pkt 2 i 3.

2)       Zadania przewodniczących wojewódzkich zespołów orzekających:

a)       przygotowanie zbiorczych imiennych list specjalistów - członków zespołów orzekających zawierających informacje i dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. b) i c) - w układzie według rodzaju specjalności - i przekazanie ich do Biura Pełnomocnika,

b)       prowadzenie wojewódzkiego rejestru specjalistów posiadających potwierdzone zaświadczeniem uprawnienia do orzekania o stopniu niepełnosprawności.

4. Zadania PFRON:

1)       Finansowanie kosztów realizacji programu w szczególności dotyczących:

a)       opracowania i druku testów i arkuszy ocen, minimów programowych, materiałów szkoleniowych oraz wzorów zaświadczeń, o których mowa w rozdz. VIII ust. 2 pkt 1,

b)       honorariów wykładowców,

c)       zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu do ośrodka specjalistów - członków zespołów orzekających oraz wykładowców uczestniczących w I oraz II etapie programu, z zastrzeżeniem rozdz. IX ust. 3.

2)       Przygotowanie procedur realizacyjnych programu.

3)       Zawieranie umów o realizację zadań wynikających z programu z podmiotami realizującymi ten program.

5. Zadania ośrodka:

1)       Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu do ośrodka specjalistów - członków zespołów orzekających oraz wykładowców uczestniczących w I oraz II etapie programu.

2)       Opracowanie, na podstawie minimów programowych, o których mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt 1 lit. b, programów szkolenia specjalistów - członków zespołów orzekających.

3)       Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego i szkoleń dla specjalistów - członków zespołów orzekających z poszczególnych województw.

4)       Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją programu, w tym:

a)       arkuszy ocen uzyskanych w wyniku przeprowadzenia testów, o których mowa w rozdz. VII ust. 2 pkt 1 lit. a,

b)       programów szkoleń dla poszczególnych specjalistów,

c)       dziennika zajęć wraz z listą obecności.Początek strony

 

VIII. Wskaźniki oceny realizacji programu i oceny jego efektywności

 1. Wskaźniki oceny realizacji programu:

Procentowy udział:

1)       liczby specjalistów - członków zespołów orzekających poddanych postępowaniu sprawdzającemu,

2)       liczby specjalistów - członków zespołów orzekających przeszkolonych w ramach programu,

3)       liczby specjalistów - członków zespołów orzekających, którzy uzyskali zaświadczenie uprawniające do orzekania o stopniu niepełnosprawności, w ogólnej liczbie specjalistów - członków zespołów orzekających uczestniczących w programie.

2. Wskaźniki oceny efektywności programu:

Porównanie:

1)       udziału procentowego odwołań od orzeczeń I instancji w ogólnej liczbie wydanych orzeczeń,

2)       udziału procentowego orzeczeń rozpatrzonych pozytywnie w II instancji w ogólnej liczbie odwołań od orzeczenia powiatowego zespołu,

3)       udziału procentowego odwołań od orzeczeń II instancji w ogólnej liczbie odwołań od orzeczenia wojewódzkiego zespołu,

4)       udziału procentowego orzeczeń rozpatrzonych pozytywnie przez Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w ogólnej liczbie odwołań od orzeczenia wojewódzkiego zespołu,

5)       udziału procentowego orzeczeń zawierających wady formalno - prawne lub wydanych z naruszeniem obowiązujących standardów postępowania w ogólnej liczbie skontrolowanych orzeczeń, za okres dwóch kwartałów poprzedzających wejście programu w życie i dwóch kwartałów następujących po jego zakończeniu.Początek strony

  IX. Postanowienia ogólne

 1. Osoby zainteresowane uzyskaniem zaświadczenia uprawniającego do orzekania o stopniu niepełnosprawności obowiązane są do:

1)       przedstawienia dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia postępowania orzekającego o stopniu niepełnosprawności,

2)       wyrażenia pisemnej zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu,

3)       wyrażenia pisemnego zobowiązania do uczestnictwa w szkoleniu w terminie ustalonym dla szkolenia specjalistów - członków zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności z danego województwa.

2. Warunkiem dopuszczenia do postępowania sprawdzającego jest udokumentowanie posiadania wymaganych kwalifikacji formalnych.

3. Koszty dojazdu, o którym mowa w rozdz. VII ust. 4 pkt 1 lit. c) obejmują zorganizowany dowóz do ośrodka od najbliższego głównego węzła kolejowego i z powrotem.

4. Ogólny koszt realizacji programu wynosi 400 tys. zł.

5. Zastrzega się możliwość dokonania zmian w programie o ile zmiany te stanowić będą niezbędny warunek jego prawidłowej realizacji.

6. Program wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia zatwierdzenia programu przez Radę Nadzorczą PFRON. Początek strony

 

Powrót na stronę główną Problemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

Zmiany w przepisach - warto wiedzieć   (warto wiedzieć):        

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych,

Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących,

Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej,
Przydatne przepisy dla niepełnosprawnych i nie tylko... !Informujemy, Uprawnienia i ulgi - musisz to wiedzieć!Uprawnienia i ulgi,
Sprzęt dla osób niewidomych i słabo widzącychSprzęt dla osób niewidomych.

Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowiZałącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)


Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

 

Braille - 2000 - program celowy BRAILLE - program celowy Braille 2000 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie: szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia Okulary w nowym systemie

Program - ,,SEZAM" SEZAM  Program celowy:  Drogowskaz DROGOWSKAZ  Program ,,HOMER" - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania  dla niewidomych i niedowidzących HOMER 2000 Program ,,PEGAZ 2000" PEGAZ 2000 Program celowy: ,,HEFAJSTOS" - pomoc dla pracodawców prowadzących ZPCh - produkujących sprzęt rehabilitacyjny i ortopedycznyHefajstos

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Początek strony

Program celowy: ,,PAPIRUS" Papirus - program celowy

Powrót na stronę główną Problemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

:: Informacje ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel.  ::  Protesty  ::  Świadczenia :: Aktualności :: Karty praw  :: O mnie :: Home ::

Ostatnia modyfikacja: kwiecień, 2005  poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Początek stronyPoczątek strony     INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.0. lub nowszej i w rozdzielczości  800 x 600

Copyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2005.