Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

 

Co to są urlopy okolicznościowe i kiedy przysługują?

Urlopy okolicznościowe są to zwolnienia z pracy udzielane przez pracodawcę ze względu na szczególne okoliczności, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej wykonywanie.

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy:

   1. pracownika w okresie wypowiedzenia umowy o pracę w celu poszukiwania pracy w wymiarze:

 1. pracownicę ciężarną na zlecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy,
 2. pracownicę wychowującą przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 w wymiarze 2 dni w ciągu roku - ta sama zasada stosuje się do pracownika
 3. pracownika wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania,
 4. pracownika na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia,
 5. pracownika wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń. Łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku kalendarzowego.
 6. pracownika na czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka tej komisji. Dotyczy to także pracownika będącego stroną lub świadkiem w postępowaniu pojednawczym.
 7. pracownika na czas niezbędny do przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych,
 8. pracownika wezwanego w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli i pracownika powołanego do udziału w tym postępowaniu w charakterze specjalisty.
 9. pracownika:
 1. pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy.
 2. pracownika w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole zawodowej, w szkole wyższej, w placówce naukowej albo w jednostce badawczo-rozwojowej. Dotyczy to również pracownika w razie prowadzenia szkolenia na kursie zawodowym. Łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 godzin w tygodniu lub 24 godzin w miesiącu.
 3. pracownika będącego członkiem rady nadzorczej, działającej u zatrudniającego go pracodawcy, na czas niezbędny do uczestniczenia w posiedzeniach tej rady.
 4. pracownika na czas obejmujący:

Jakie są zasady wynagrodzenia pracownika za urlopy okolicznościowe?

Za czas zwolnienia od pracy:

 1. pracownika w celu poszukiwania pracy,
 2. pracownicy na zlecone przez lekarza badania przeprowadzane w związku z ciążą,
 3. pracownicy (pracownika) wychowującej (ego) dziecko w wieku do 14 lat,
 4. pracownika będącego stroną lub świadkiem w postępowaniu pojednawczym,
 5. pracownika na czas niezbędny do przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych,
 6. pracownika będącego ratownikiem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 7. pracownika będącego krwiodawcą,
 8. pracownika w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
 9. pracownika w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką,

W razie skorzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy w sytuacji:

Pamiętaj, że:Na początek strony
 

 1. zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy,
 2. decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, w razie odosobnienia pracownika z powodu choroby zakaźnej,
 3. oświadczenie pracownika - w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza,
 4. imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,
 5. oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

Podstawa prawna:

Na początek strony

 

 

Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

Na początek stronyNa początek strony  INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam ostatnia modyfikacja:  czerwiec, 2003  e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.pl 

Najlepiej oglądać używając IE wersja 5.0. lub nowszy  i w rozdzielczości 800 x 600 lub większej.
Copyright 1997 - 200
3