Problemy Osób Niepełnosprawnych
:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT ::  Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  ::  Karty praw :: O mnie ::  Linki ::


Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

Czytaj również: Ustawa o świadczeniach rodzinnych  oraz Dodatki rodzinne

Kolejna nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

Rodzaje i wysokość świadczeń w okresie zasiłkowym 01 września 2006 r. – 31 sierpnia 2007 r.

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia

Kryterium dochodowe – wysokość miesięcznego dochodu rodziny netto* w przeliczeniu na osobę

Świadczenia rodzinne

zasiłek rodzinny

48,00 zł – miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia,  

64,00 zł – miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do

ukończenia 18 roku życia

68,00 zł – miesięcznie na dziecko w

wieku powyżej 18 roku życia do

ukończenia 24 roku życia

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

 

dodatki do zasiłku rodzinnego, z tytułu:

 

 

urodzenia dziecka

1000,00 zł – jednorazowo

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400,00 zł - miesięcznie

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

samotnego wychowywania dziecka

170,00 zł – miesięcznie ( nie więcej niż 340,00 zł na wszystkie dzieci),

 

250,00 zł - miesięcznie w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym

stopniu niepełnosprawności ( nie więcej niż 500,00 zł na wszystkie dzieci)

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

 

80,00 zł – miesięcznie na trzecie

i na następne dzieci uprawnione do

zasiłku rodzinnego

 

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

kształcenia i rehabilitacji

dziecka niepełnosprawnego

 

60,00 zł – miesięcznie na dziecko w

wieku do ukończenia 5 roku życia

80,00 zł – miesięcznie na dziecko w

wieku powyżej 5 roku życia do

ukończenia 24 roku życia

 

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

rozpoczęcia roku szkolnego

 

100,00 zł - raz w roku

 

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

 

 

 

 

 

 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 

90,00 zł – na dziecko przez okres 10

miesięcy w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
 

50,00 zł – na dziecko przez okres 10

miesięcy w związku z dojazdem z

miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

  

 

 

 

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe ustawowe)

1000,00 zł jednorazowo

wniosek składa się do 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka

nie obowiązuje kryterium dochodowe

 

Jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe gminne)

 

maksymalnie 1000,00 zł jednorazowo wniosek składa się do 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka

(świadczenie nie przysługuje na dzieci urodzone przed dniem 09 lutego 2006 r.)

nie obowiązuje kryterium dochodowe

 

  

Świadczenia opiekuńcze

 

świadczenie pielęgnacyjne

420,00 zł – miesięcznie

583,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny,

zasiłek pielęgnacyjny

153,00 zł - miesięcznie

nie obowiązuje kryterium dochodowe

 

 

 

 * kryterium dochodowe netto - dochód pomniejszony o podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

    W 2006 roku rodziny, w których urodzi się dziecko, mogą otrzymać trzy świadczenia. Becikowe, podwyższony dodatek za urodzenie dziecka i zapomogę z gminy, w której mieszkają.

    Prezydent
RP Lech Kaczyński podpisał 18.01.2006 r. nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych.. Tzw. becikowe otrzymywać będą wszyscy rodzice, bez względu na dochód. Ustawa przewiduje też, że gminy będą mogły samodzielnie z własnych środków wypłacać własną zapomogę rodzicom, którzy zamieszkują na jej terytorium.

    Przypomnę, że od początku 2006 roku obowiązuje już inna nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przesądziła ona o podniesieniu z 500 zł do 1000 zł dodatku z tytułu urodzenia dziecka, który jest wypłacany gorzej sytuowanym rodzicom.

    Wszyscy rodzice otrzymywać będą becikowe, a ci, którym wiedzie się nieco gorzej, dostaną podwyższony dodatek,  niektórzy z nich - w zależności od decyzji
Na początek strony samorządowców - dodatkowe wsparcie od gminy, w której mieszkają.

Tysiąc złotych za urodzone dziecko

Wszystkie rodziny, w których przyjdzie na świat dziecko lub większa liczba dzieci, będą miały prawo do świadczenia wynoszącego 1000 zł na każde z nich.

Świadczenie to będzie przysługiwać ojcu lub matce dziecka albo jego opiekunowi prawnemu, niezależnie od ich dochodu. Nie zostanie ono jednak wypłacone automatycznie.

Aby otrzymać becikowe, ojciec lub matka dziecka (albo jego opiekun prawny) będzie musiał złożyć wniosek o to świadczenie. Wniosek ten trzeba złożyć w urzędzie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Innymi słowy, we własnym urzędzie gminy.

Becikowe nie zostanie wypłacone automatycznie po urodzeniu dziecka. Aby je otrzymać, trzeba - w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia dziecka - złożyć w gminie wniosek o jego przyznanie.

Wniosek trzeba będzie złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Ustawa przewiduje, że jeśli zostanie o­n złożony później, gmina pozostawi go bez rozpoznania, tzn. nie zajmie się nim i becikowego nie wypłaci. Termin złożenia wniosku o becikowe różni się od tego, który obowiązuje, w sytuacji gdy osoba stara się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. O ten dodatek (warunki jego otrzymania omawiamy dalej) można do gminy wystąpić w ciągu roku od daty narodzin dziecka.

Dodatkowa pomoc dla rodziców

Rodzice spodziewają się w marcu tego roku trzeciego dziecka. Do tej pory nie ubiegali się o świadczenia rodzinne, bo ich dochód na osobę w rodzinie przekraczał 504 zł. Jednak po urodzeniu się dziecka - zwiększy się liczba członków rodziny - zyskają prawo do tych świadczeń. Muszą więc wystąpić do gminy (lub pracodawcy) z wnioskiem o świadczenia rodzinne i dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Równocześnie jednak zyskają prawo otrzymywania zasiłku rodzinnego na dwoje pierwszych dzieci, a ponadto otrzymywać też będą dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Razem więc mogą co miesiąc otrzymywać 189 zł - dwa zasiłki rodzinne po 43 zł, jeden w wysokości 53 zł oraz dodatek dla rodzin wielodzietnych w wysokości 50 zł.

Otrzymają też oczywiście jednorazowo 1000 zł dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz 1000 zł z tytułu tzw. becikowego.

Ponadto mogą się o­ni też ubiegać o inne dodatki, w zależności od zajścia określonych okoliczności. Na przykład, gdy ich starsze dziecko rozpoczyna rok szkolny, otrzymają jednorazowo 90 zł.
Na początek strony

Źródło: Gazeta Prawna z 20.01.2006 r.
 

    Kto jest uprawniony do dodatku dla osób samotnie wychowujących dziecko? Komu przysługuje dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania?

   
30
lipca 2004 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) świadczeniami rodzinnymi są:
zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne.Początek strony

 

Dodatek dla osób samotnie wychowujących dziecko
    Do najważniejszych zmian, jakie wprowadziła ustawa zmieniająca, należy niewątpliwie zaliczyć wypłatę dodatku dla osoby samotnie wychowującej dziecko, która przed 1 maja otrzymywała świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
    Nowelizacja wprowadziła do ustawy nowy art. 70a, stanowiący, że osobie otrzymującej dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, która pobierała świadczenia z funduszu alimentacyjnego do 30 kwietnia 2004 r., ustala się w okresie od 1 maja br. do 31 grudnia 2004 r. prawo do tego dodatku w wysokości 70 proc. przysługującego w kwietniu br. świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Przepis określa dolną granicę wysokości świadczenia – dodatek nie może bowiem być niższy niż:
170 zł na dziecko albo
250 zł na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
    Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka będzie ustalana z urzędu, z uwzględnieniem dodatków wypłaconych po 1 maja 2004 r., po dołączeniu zaświadczenia o wysokości przysługującego w kwietniu 2004 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zmiana decyzji w sprawie wysokości dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie wymaga zgody strony.
Ponadto osoba otrzymująca świadczenie z funduszu alimentacyjnego do 1 maja br., ale po tej dacie nieotrzymująca dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nabywa w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., na wniosek, prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 70 proc. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego w kwietniu br., pod warunkiem że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 612 zł i rodzina spełnia pozostałe warunki określone w ustawie.
    Dodatek nie może przekraczać kwoty 300 zł na dziecko.Początek strony

 

Zasiłek rodzinny i dodatki
    Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
– rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi dziecka,
– opiekunowi faktycznemu dziecka,
– osobie uczącej się.
    Zasiłek przysługuje wymienionym osobom do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Nowelizacja wprowadziła zapis, zgodnie z którym zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
    Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jak również osobie uczącej się. Przed wejściem w życie ustawy nowelizującej obowiązywało jednak ograniczenie, zgodnie z którym dodatek ten nie przysługiwał, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się miały ustalone prawo do renty socjalnej lub renty. Nowelizacja uchyliła to ograniczenie.
    Kolejna zmiana dotyczy dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Dodatek ten, w wysokości 80 zł miesięcznie na dziecko, przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej. Od dnia wejścia w życie nowelizacji powyższy dodatek będzie przysługiwał także na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.Początek strony

 

Świadczenia opiekuńcze
    Jednym ze świadczeń opiekuńczych jest zasiłek pielęgnacyjny. Świadczenie to przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia (jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku życia.
    Przed nowelizacją zasiłek nie przysługiwał osobie przebywającej w rodzinie zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansował budżet państwa albo Narodowy Fundusz Zdrowia. Po nowelizacji zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobom przebywającym w rodzinach zastępczych.

 

Postępowanie w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych
    Nowelizacja wprowadziła pewne nowości w postępowaniu w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych. Otóż w przypadkach gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności związanych z samotnym wychowywaniem dziecka, organ właściwy (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne) może przeprowadzić wywiad. W takim przypadku kierownik ośrodka pomocy społecznej powinien udostępnić aktualny rodzinny wywiad środowiskowy osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne.
    Nowelizacja zmieniła również używaną w ustawie definicję rodziny – pojęcie to ma oznaczać odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.
    Zmiany przewidziane w ustawie z 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych powinny zacząć obowiązywać pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia. Jednakże w chwili oddawania niniejszego artykułu do druku ustawa czekała na podpis prezydenta, toteż dzień jej ogłoszenia oraz dzień wejścia w życie były nieznane.
Początek strony
 
Zasiłek rodzinny
    Od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. zasiłek rodzinny wynosi:
– na pierwsze i drugie dziecko po 43,00 zł
– na trzecie dziecko 53,00 zł
– na czwarte i każde kolejne dziecko po 66,00 zł.
    Granica dochodu uprawniającego do wypłaty zasiłku rodzinnego to od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. – 504,00 zł na osobę w rodzinie. Dla osób wychowujących dziecko niepełnosprawne – 583,00 zł na osobę w rodzinie.
 
Dodatki do zasiłku rodzinnego:
– z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowo 500,00 zł
– z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – miesięcznie 400,00 zł
– z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – miesięcznie 400,00 zł
– z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 170,00 zł lub 250,00 zł na dziecko
– z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – miesięcznie 50,00 zł lub 70,00 zł na dziecko
– z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo we wrześniu 90,00 zł na dziecko
– z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: (przez 10 miesięcy w roku) 80,00 zł lub 40,00 zł na dziecko
– dla osób otrzymujących świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego*) – nie niższy niż 170 zł albo 250 zł, ale nie wyższy niż 300,00 zł na dziecko.
*) nowy dodatek wprowadzony ustawą z 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 
 
    Zmiany przewidziane w ustawie z 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych powinny zacząć obowiązywać pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia. Jednakże w chwili oddawania niniejszego artykułu do druku ustawa czekała na podpis prezydenta, toteż dzień jej ogłoszenia oraz dzień wejścia w życie były nieznane.
 
Podstawa prawna:
• ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.),
• ustawa z 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Źródło: Prawo Przedsiębiorcy Nr 36/04 z 6.09.2004 r.

Początek strony

 

Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych

Początek stronyPoczątek strony

:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT ::  Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  ::  Karty praw :: O mnie ::  Linki ::

Ostatnia modyfikacja: październik, 2006 poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Najlepiej oglądać używając IE wersja 5.5 lub nowszy  i rozdzielczości 800 x 600
 

Początek stronyPoczątek strony

Copyright ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych” 1998 - 2006