Problemy Osób Niepełnosprawnych - NSZZ ,,Solidarność"

 Dzieci czekają na Twoją POMOC !

 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

    Większość informacji o liczbie osób niepełnosprawnych i strukturze tej grupy dostarczają Narodowe Spisy Powszechne (NSP) oraz Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) prowadzone przez GUS co kwartał. Badania BAEL dotyczą inwalidów prawnych w wieku 15 lat i więcej.
Inwalida prawny to osoba, wobec której Komisja Lekarska ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ) orzekła jedną z trzech grup inwalidztwa lub posiada orzeczenie o niezdolności do pracy w rolnictwie. Inwalida biologiczny nie spełnia tych warunków, ale sam uznaje się za niepełnosprawnego. W drugiej połowie lat 90-tych zreformowano system orzecznictwa dotyczącego niepełnosprawności.

   
Schorzenia najczęściej powodujące niesprawność (ankietowani mogli wybrać więcej niż jedną grupę przyczyn niesprawności, ankieta z 1995 r.):

Niepełnosprawni w świetle spisów powszechnych 1978 i 1988

Rok Liczba osób niepełnosprawnych (w tys.) Niepełnosprawni jako proc. całej populacji Inwalidzi prawni (w tys.) Inwalidzi biologiczni
w tys. jako proc. ogółu niepełnosprawnych
NSP 1978 2485 7,1 1929 556 22,4
NSP 1988 3735 9,9 3258 477 12,8

Niepełnosprawni wg BAEL (luty)

Inwalidzi prawni w wieku 15 i więcej lat
  w tys. jako proc. ogółu w tej grupie wiekowej
1995 4375 15,1
1997 4592 15,7
1999 4460 14,8

Niepełnosprawni w wieku 15 lat i więcej w 1996 r. wg reprezentacyjnych badań stanu zdrowia ludności.

  Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasto Wieś
Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety

w tysiącach

OGÓŁEM 5142,5 2409,8 2732,7 2953,1 1340,6 1612,5 2189,4 1069,2 1120,2
Osoby posiadające orzeczenie prawne o inwalidztwie 4372,0 2123,9 2248,0 2530,3 1192,3 1338,0 1841,7 931,6 910,1
Inwalidzi I grupy 892,1 398,4 493,8 532,6 237,7 294,9 359,5 160,6 198,9
Inwalidzi II grupy 1653,4 828,5 824,8 1040,6 507,1 533,5 612,8 321,4 291,4
Inwalidzi III grupy 1632,0 832,0 800,0 912,1 436,2 475,9 719,9 395,8 324,1
Inwalidzi z orzeczeniem bez określenia grupy 164,8 57,2 107,6 28,6 8,5 20,1 136,2 48,6 87,5
Inwalidzi o nie ustalonej grupie 29,7 7,9 21,8 16,4 2,8 13,6 13,3 5,1 8,2
Osoby nie posiadające orzeczenia prawnego, ale oceniające się jako niepełnosprawne 770,5 285,8 484,7 422,8 148,2 274,5 347,7 137,6 210,1

Źródło: "Mały rocznik statystyczny 1999", GUS, s. 85.

Struktura grupy osób niepełnosprawnych według płci i miejsca zamieszkania (BAEL luty 1999)

  Ogółem Miasta Wieś
Ogółem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety

W tys.

4460 2136 2324 2644 1224 1420 1816 912 904

Struktura grupy osób niepełnosprawnych według przyznanej grupy inwalidzkiej, płci i miejsca zamieszkania (BAEL luty 1999)

Wyszczególnienie Ogółem Miasta Wieś
Ogółem Mężczyźni Kobiety
w tys.
I grupa inwalidzka 907 400 507 565 342

II grupa inwalidzka

1638 825 813 1075 562

III grupa inwalidzka

1669 824 845 988 682

Orzeczenie o niezdolności do pracy w rolnictwie bez ustalonej grupy

246 86 160 16 230

    W lutym 1999 roku 172 tys. osób niepełnosprawnych miało wykształcenie wyższe, 644 tys. - policealne i średnie zawodowe, 240 tys. - średnie ogólnokształcące, 1061 tys. - zasadnicze zawodowe, 2342 tys. - podstawowe i niepełne podstawowe.

    Źródła: "Aktywność ekonomiczna ludności. Luty 1999", GUS 1999, ss.83-90.

Szkolnictwo dla osób niepełnosprawnych

Wyszczególnienie 1997/1998 1998/1999
szkoły uczniowie absolwenci szkoły absolwenci
Szkoły podstawowe x 36600 7853 x 36836
Oddziały specjalne przy szkołach podstawowych 635 7352 1547 639 7529
Szkoły podstawowe specjalne 789 80353 12349 801 77161
Szkoły przysposabiające do pracy zawodowej specjalne
  
  w tym na podbudowie:
29 1001 445 46 1391
    niepełnej szkoły podstawowej 8 471 115 7 276
    ukończonej szkoły podstawowej 21 530 330 39 1115
Licea ogólnokształcące specjalne 23 1149 217 23 1255
Zasadnicze szkoły zawodowe specjalne 291 27384 7839 299 28136
Licea i technika zawodowe specjalne 23 1344 269 27 1461
Policealne szkoły zawodowe specjalne 7 687 482 6 646

Źródło: "Mały rocznik statystyczny 1999", GUS, s. 167.

Aktywność zawodowa i bezrobocie osób niepełnosprawnych na tle ogółu  (BAEL luty 1995)

Płeć, miejsce zamieszkania  Aktywni zawodowo w tys. Stopa aktywności zawodowej Bezrobotni w tys. Stopa bezrobocia w proc.
ogółem niepełnosprawni ogółem  niepełnosprawni ogółem niepełnosprawni ogółem niepełnosprawni
Ogółem 16930 892 58,4 20,5 2491 151 14,7 16,9
Mężczyźni 9172 546 66,6 26,0 1246 94 13,6 17,1
Kobiety 7758 346 51,0 15,2 1245 57 16,0 16,6
Miasto 10442 440 57,5 17,5 1612 123 15,4 28,1
Wieś 6488 457 59,9 24,6 879 28 13,5 6,2

W 1995 roku 1860 tys. niepełnosprawnych   miało zakaz wykonywania jakiejkolwiek pracy (orzeczenia KIZ), 1190 tys. -  przeciwwskazania do wykonywania pracy (mogli pracować jedynie w warunkach specjalnych), 1326 tys. ograniczeń w tym względzie nie miało lub nie pamiętało orzeczenia. Wśród tej ostatniej grupy stopa aktywności zawodowej wynosiła 67%. Według deklaracji samych osób niepełnosprawnych 2555 tys. z nich  było całkowicie wyłączonych z pracy zawodowej, a więc potencjalnie zainteresowanych pracą w 1995 roku mogło być 1820 tys. niepełnosprawnych. W takiej grupie stopa aktywności zawodowej wynosiła 49%.

Źródło: "Osoby niepełnosprawne na rynku pracy", GUS 1995, s.67.

Aktywność zawodowa i bezrobocie osób niepełnosprawnych na tle ogółu (BAEL luty 1997)

Płeć, miejsce zamieszkania Aktywni zawodowo w tys. Stopa aktywności zawodowej Bezrobotni w tys. Stopa bezrobocia w proc.
ogółem niepełnosprawni ogółem niepełnosprawni

ogółem

niepełnosprawni

ogółem

niepełnosprawni

Ogółem 16954  1065 57,5 23,2 2176 138 12,8 13,0
Mężczyźni  9208 642 65,7 29,3 1058 81 11,5 12,6
Kobiety  7746 423 50,1 17,6 1118 57 14,4 13,5
Miasto  10484 527 56,5 15,2 1348 112 12,9 21,3
Wieś  6470 537 59,1 27,5 828 26 12,8 4,8

Aktywność zawodowa i bezrobocie osób niepełnosprawnych na tle ogółu (BAEL luty 1999)

Płeć, miejsce zamieszkania Aktywni zawodowo w tys. Stopa aktywności zawodowej Bezrobotni w tys. Stopa bezrobocia w proc.
ogółem niepełnosprawni ogółem niepełnosprawni ogółem niepełnosprawni ogółem niepełnosprawni
Ogółem 17082 879 56,7 19,7 2141 116 12,5 13,2
Mężczyźni 9251 527 64,5 24,7 1086 75 11,7 14,2
Kobiety 7831 352 49,6 15,1 1055 41 13,5 11,6
Miasto 10675 434 49,0 16,4 1378 90 12,9 20,7
Wieś 6407 446 50,6 24,6 763 26 11,9 5,8
Źródła:
 "Osoby niepełnosprawne na rynku pracy", GUS 1995, s.93. 
"Aktywność ekonomiczna ludności. Maj 1997", GUS 1997, ss.XXXV, XXXVI, XXXVII, 81.
"Aktywność ekonomiczna ludności. Luty 1999", GUS 1999, ss.XXXI, XXXII, XXXIII, 83, 89.

Orzeczenia stwierdzające po raz pierwszy niezdolność do pracy 
na 100 tys. pracujących*

Lata  Ogółem  Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji Całkowita niezdolność do pracy Częściowa niezdolność do pracy
1993 2093 98 634 1361
1994 2251 112 663 1476
1995 2019 107 625 1287
1996 1828 105 600 1123
1997 1882 109 640 1133
1998 1842 106 534 1202

* Liczba orzeczeń stwierdzających niezdolność do pracy bez rolników indywidualnych ( po raz pierwszy do celów rentowych) w przeliczeniu na 100 tys. pracujących poza rolnictwem indywidualnym.

                            Źródło: ZUS

Problemy Osób Niepełnosprawnych - NSZZ ,,Solidarność"

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

www.solidarnosc.org.pl - KK NSZZ KK NSZZ "Solidarność", 80-855 GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 24 - kliknij tu a znajdziesz się w Gdańsku 80-855 GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 24

 

Ostatnia modyfikacja: listopad, 2001 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromansz@friko2.onet.pl , INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IDN1 Obsługa serwera IDN1: webmasters@idn.org.pl

Początek strony INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl