Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych
 

USTAWA O WARUNKACH DOPUSZCZALNOŚCI
i NADZOROWANIU POMOCY PUBLICZNEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
 

Zalew sprawozdawczości od ZPCh?

       1 stycznia 2001 roku weszła w życie, która już wcześniej wzbudziła wiele wątpliwości. Przedstawiamy je poniżej - w liście szefów KIG-R i KZRSIiSN do pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, datowanym 5 grudnia ub. roku. Tu zaś prezentujemy krótkie omówienie tego aktu prawnego, wyszczególniając najbardziej istotne naszym zdaniem jego postanowienia.

       W art. 2 ustawa mówi, że przepisy w niej zawarte stosuje się do sytuacji, gdy przedsiębiorca otrzymuje pomoc, a jej wartość, łącznie z udzieloną pomocą w ciągu kolejnych trzech lat poprzedzających dzień udzielenia, przekracza kwotę będącą równowartością 100 tys. euro.

      Art. 6 wymienia sytuacje, w których wspomniana pomoc jest dopuszczalna. Może być ona udzielona np. w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia. Pomoc ta może również stanowić rekompensatę dla przedsiębiorcy z tytułu jego udziału w realizacji zadań publicznych, w tym w szczególności wyrównanie:

a) strat wynikających ze stosowania prawnie ustalonego poziomu cen lub opłat za towary lub usługi, o ile przy jej udzielaniu nie preferuje się towarów lub usług z uwagi na ich pochodzenie,

b) podwyższonych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę, związanych z rehabilitacją i zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

      Art. 19 ust. 2 zawiera dyspozycje dotyczące pomocy udzielanej w celu tworzenia nowych miejsc pracy. Jest ona udzielana na czas określony, zróżnicowana, co do wielkości w zależności od rodzaju obszaru, na którym jest udzielana i uzależniona od zachowania utworzonych miejsc pracy przez określony czas. W oparciu o takie właśnie warunki może być udzielana pomoc przy tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych (art. 19 ust. 4), przy czym wielkość tej pomocy może wynosić do 150 proc. maksymalnej wielkości pomocy określonej dla danego obszaru, na którym przedsiębiorca prowadzi działalność.

      Rozdział 6 omawianej ustawy poświęcony jest nadzorowaniu pomocy. Organem, który ma takie kompetencje jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oprócz samego nadzorowania pomocy udzielanej przedsiębiorcom, do jego zadań należą m.in.: monitorowanie pomocy, opracowywanie i przedstawianie rządowi sprawozdania z informacjami o wynikach tegoż nadzoru oraz ocena skuteczności oraz efektywności pomocy udzielonej przedsiębiorcom. Art. 24 i 25 precyzują mechanizm udzielania omawianej pomocy. Otóż, organy administracji rządowej i samorządowej przedkładają organowi nadzorującemu projekty aktów normatywnych, które stanowić będą podstawę udzielenia pomocy, w celu wydania opinii. Organ udzielający pomocy przed wydaniem decyzji lub zawarciem umowy o udzieleniu pomocy, występuje do organu nadzorującego o wydanie opinii dotyczącej projektu decyzji lub umowy, jeżeli wartość tej pomocy, łącznie z pomocą z trzech kolejnych lat, przekracza kwotę będącą równowartością 1 mln euro. Pomoc nie może być udzielona do czasu wydania opinii o zgodności lub upływu terminu do jej wydania, z wyjątkiem przypadku, gdy projekt decyzji lub umowy nie podlegał obowiązkowi opiniowania.

      Jakie obowiązki leżą po stronie przedsiębiorców starających się o pomoc? Reguluje to art. 37 ustawy. Przedsiębiorcy zobowiązani są do przedłożenia organowi udzielającemu pomocy informacji dotyczącej pomocy udzielonej we wcześniejszych trzech latach. Ust. 2 tegoż artykułu nakłada na przedsiębiorców korzystających z takiej pomocy powinność składania organowi nadzorującemu okresowych sprawozdań. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zakres obowiązków sprawozdawczych, ich terminy i wszelkie inne wymogi formalne.

Oprac. G.S.

Początek strony

 

            Szanowna Pani Minister

        Zwracamy się niniejszym z pytaniami dotyczącymi zakresu i trybu stosowania przepisów ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, podjętej w dniu 30 czerwca br., która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

        Generalnie chodzi nam o wyjaśnienie kwestii, które spośród katalogu ulg podatkowych oraz preferencji i świadczeń przysługujących zakładom pracy chronionej są zaliczane do kategorii pomocy publicznej w świetle art. 4 cytowanej ustawy.

      Przykładowo:

- Czy zwrot zakładom pracy chronionej podatku VAT dokonywany przez urzędy skarbowe na podstawie ich decyzji jest "pomocą" w rozumieniu tej ustawy? Jeżeli tak, to czy zakłady pracy chronionej ubiegające się o ten zwrot już w styczniu 2001 będą musiały przedstawić urzędowi skarbowemu pełną listę pomocy otrzymanej z tego i innych tytułów (ZUS, PFRON i inne) w ciągu ostatnich trzech lat? Warto tu zwrócić uwagę, że zwrot podatku określony w ustawie o VAT nie jest wprost wymieniony w katalogu form związanych z pomocą publiczną (art. 4 ustawy). - Czy powtarzalna pomoc systemowa - typu zwrot podatku VAT, składki ZUS - każdorazowo, comiesięcznie wymaga procedury przedkładania organowi udzielającemu pomocy informacji o pomocy już otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat (art. 37 ustawy)? Zauważyć należy, że w przypadkach dużych, kilkusetosobowych zakładów pracy chronionej stosunkowo częsta będzie sytuacja, w której suma pomocy z różnych źródeł w okresie ostatnich trzech lat może przekroczyć 1 mln euro i czy w związku z art. 25 ustawy wymagana będzie tu każdorazowa opinia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Gdyby opinia była wymagana i była negatywna - to czy blokuje ona przyznanie ulgi obligatoryjnej w świetle innej ustawy? - Czy pomniejszenie świadczeń przedsiębiorstw na rzecz np. Funduszu Pracy lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należy rozumieć jako pomniejszenie świadczeń należnych sektorowi finansów publicznych, (co jest elementem definicji pomocy określonej w art. 4 pkt 1 ustawy)? - Wątpliwości budzi też sposób ustalania kwoty pomocy, o której mowa w ustawie; np. czy kwotą pomocy jest cała suma udzielonej pożyczki na preferencyjnych warunkach, czy tylko różnica między normalną (jak określoną?) wysokością oprocentowania a oprocentowaniem preferencyjnym, faktycznie płaconym przez pożyczkobiorcę? - Czy i w jaki sposób liczyć należy przedłużony okres karencji spłaty pożyczki? Pytań takich jak powyższe jest oczywiście wiele więcej, a odpowiedź na nie znana być musi zakładom pracy chronionej jeszcze przed wejściem w życie ustawy. Naszym zdaniem niezbędne jest opracowanie oficjalnych wytycznych, w których zawarty będzie pełny katalog wszystkich ulg i świadczeń zaliczanych do form pomocy w świetle cytowanej ustawy przysługujących obligatoryjnie i fakultatywnie zakładom pracy chronionej. Bez takiego szczegółowego katalogu oraz określenia sposobów i technik liczenia tej pomocy praktycznie funkcjonowanie tej ustawy w zamierzonym przez ustawodawcę terminie będzie wręcz niemożliwe, a udzielanie indywidualnych odpowiedzi dla 3,5 tysiąca istniejących zakładów pracy chronionej wydaje się być rozwiązaniem nie do przyjęcia.

                                                                            Z poważaniem

 

    Prezes KIG-R                                                                                       Prezes Zarządu KZRSIiSN                    Włodzimierz Sobczak                                                                                            Jerzy SzreterPoczątek strony

                                                                                                                                                                                         

* * *

        W odpowiedzi na to pismo Jan Lach, dyrektor Biura Pełnomocnika poinformował, iż "...Biuro zwróciło się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o pilne przedstawienie stanowiska w kwestiach poruszonych w wymienionym na wstępie piśmie. Zgodnie z ww. ustawą organem nadzorującym pomoc publiczną dla przedsiębiorców jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

        Tak, więc stanowisko Urzędu stanowić może podstawę do jednolitego rozumienia i stosowania przepisów ww. ustawy - w odniesieniu do instrumentów zachęty i wspierania pracodawców osób niepełnosprawnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Stanowisko to zostanie przekazane niezwłocznie po uzyskaniu przez Biuro odpowiedzi z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów."

 Początek strony

 

KOMENTARZ

Niechlujnie odrobione zadanie

      1 stycznia 2001 roku weszła w życie przyjęta 30 czerwca 2000 roku ustawa o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców. "Gospodarzem" i głównym wykonawcą ustawy jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a jej cel to ewidencjonowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw oraz określenie celów, na które taka pomoc może być udzielana. Ustawa jest w istocie oparta na założeniu, że niczym nie zakłócone działanie konkurencji jest wartością nadrzędną dla gospodarki kraju, a jej naruszenie może nastąpić tylko w określonych ustawą przypadkach, będzie ściśle monitorowane i - w domyśle - na dłuższą metę ograniczane. Trudno dyskutować z Parlamentem, który przyjął już tę regulację, co zostało odnotowane jako kolejne wypracowanie domowe odrobione dla uzyskania promocji do klasy nowoczesnych Europejczyków, ale z drugiej strony trudno też nie dostrzec pewnych zagrożeń dla polityki społecznej państwa, które w praktyce mogą się ujawnić. Teraz korzystanie z jakiejkolwiek formy pomocy publicznej będzie dodatkowo obciążone koszmarną sprawozdawczością i biurokracją, a wartości społeczne, kulturowe czy humanistyczne - często długofalowe i wprost nieprzeliczalne na złotówki - będą konfrontowane z bardzo szeroko zakreślonym pojęciem "pomocy publicznej" i wynikającymi zeń sumami każdej ulgi, pożyczki czy poręczenia. Jeżeliby z tej konfrontacji wynikała jedynie lepsza alokacja środków przeznaczonych na cele socjalne, byłoby nie najgorzej. Widzimy jednak w ostatnich latach wyraźną tendencję do ograniczenia funkcji socjalnych państwa i wynikającego stąd wyraźnego spadku bezpieczeństwa socjalnego. Są podstawy do obaw, że tendencja ta ulegnie wzmocnieniu. Dodatkowo obawy te może umacniać nieudolność wdrażania nowej ustawy. Minęło oto pół roku vacatio legis, ustawa weszła już w życie, a żadne akty wykonawcze nie są jeszcze przygotowane. Prowadzący zakłady pracy chronionej z przerażeniem patrzą na ogrom obowiązków sprawozdawczych, jakie na nich spadną, a w tej sprawie nikt nic nie wie, z wyjątkiem tego, że przewidziano karę grzywny za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.

      W świetle zapisów art. 25 decyzja o udzieleniu pomocy przedsiębiorcy, dla którego "pomoc publiczna" przekroczyła w ciągu ostatnich trzech lat kwotę 1 mln euro jest poddana rygorowi zasięgania opinii w Urzędzie Ochrony Konkurencji. Twórcy ustawy zapomnieli (a może po prostu nie wiedzieli?...), że w zakładach pracy chronionej kwota zagwarantowanej ustawowo pomocy systemowej jest wprost uzależniona od liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz od ich płac, co w praktyce oznacza, że np. zdecydowana większość spółdzielni inwalidów zatrudniających ponad 100 osób niepełnosprawnych kwotę tę będzie przekraczała. Jeżeli ktoś zechce literalnie wykonać tę regulację, Urząd Ochrony Konkurencji polegnie pod lawiną wniosków, ZPCh nie uzyskają żadnej decyzji w terminie, a biurokracja osiągnie gigantyczne rozmiary. Warto przy tym pamiętać, że cała para pójdzie tu w gwizdek bowiem nawet negatywna opinia Urzędu nie może wstrzymać decyzji, jeżeli spełnione są inne warunki określone w innej ustawie definiującej warunki uzyskania pomocy, w tym przypadku - w ustawie o rehabilitacji.

      Zanim ustawa z 30 czerwca wejdzie w pełni w życie i zanim zostaną opracowane na jej podstawie pierwsze merytoryczne wnioski, już dziś można powiedzieć, że cel polegający na obrzydzeniu pracodawcom, poprzez koszmarną biurokrację, zamiaru korzystania z pomocy publicznej w przypadku zakładów pracy chronionej zostanie osiągnięty.

      O tym gdzie będzie pracowało 200 tys. zatrudnionych tam niepełnosprawnych ustawa niestety nic nie mówi...

Ryszard Rzebko (,,Nasze Sprawy")

Początek strony

 

 

 

Zwrot podatku VAT ma charakter systemowy

    Poniżej przedstawiamy zapytanie Jana Lacha, dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, skierowane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o przekazanie stanowiska w sprawie zakresu i trybu stosowania przez ZPCh przepisów ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Pismo zawiera pytania skierowane do pełnomocnika przez szefów KIG-R  i KZRSIiSN

    Przedstawiamy również odpowiedź na te kwestie Elżbiety Modzelewskiej-Wąchal, wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,  z której jednoznacznie wynika, iż występując do urzędu skarbowego o zwrot - w określonej wysokości - wpłaconego podatku VAT, nie ma obowiązku składania 3-letniego sprawozdania z uzyskanej pomocy społecznej. Pozostaje jednak wiele innych niewiadomych, w tym - jedno z ważniejszych - czy ubieganie się o dofinansowanie oprocentowania kredytu będzie powodowało taki obowiązek.

 

 

Ministerstwo                                                                             Warszawa, 2000-12-13

Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Pełnomocnika Rządu
do Spraw Osób Niepełnosprawnych
00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4
 

BON.077.I/6736/2000/MK

 

Pan Tadeusz Gosztyła
Dyrektor Generalny
Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

 

Szanowny Panie Dyrektorze

 

    W związku z wyznaczonym na dzień 1 stycznia 2001 r. terminem wejścia w życie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wpływają wystąpienia pracodawców osób niepełnosprawnych oraz organizacji tych pracodawców w sprawie zakresu i trybu stosowania przepisów tej ustawy.

    Zgodnie z ww. ustawą organem nadzorującym pomoc publiczną dla przedsiębiorców jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

    Zwracam się, więc z uprzejmą prośbą o przekazanie stanowiska w poniżej przedstawionych sprawach, które budzą wątpliwości pracodawców osób niepełnosprawnych i wymagają pilnego wyjaśnienia.

    Stanowisko to będzie stanowić podstawę do jednolitego rozumienia i stosowania przepisów ww. ustawy - w odniesieniu do instrumentów zachęty i wspierania pracodawców osób niepełnosprawnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.). We wspomnianych wystąpieniach powtarza się przede wszystkim generalna kwestia, które ulgi podatkowe oraz preferencje i świadczenia przysługujące pracodawcom osób niepełnosprawnych, w tym prowadzącym zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej, są zaliczane do kategorii pomocy publicznej w świetle ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Pracodawcy oczekują odpowiedzi na następujące pytania szczegółowe (cyt.):

1)      "Czy zwrot zakładom pracy chronionej podatku VAT dokonywany przez urzędy skarbowe na podstawie ich decyzji jest pomocą w rozumieniu tej ustawy? Jeżeli tak, to czy zakłady pracy chronionej ubiegające się o ten zwrot już w styczniu 2001 r. będą musiały przedstawić urzędowi skarbowemu pełną listę pomocy otrzymanej z tego i innych tytułów (ZUS, PFRON i inne) w ciągu ostatnich trzech lat. Warto tu zwrócić uwagę, że zwrot podatku określony w ustawie o VAT nie jest wprost wymieniony w katalogu form związanych z pomocą publiczną (art. 4 ustawy)".

2)      "Czy powtarzalna pomoc systemowa - typu zwrot podatku VAT, składki ZUS - każdorazowo, comiesięcznie wymaga procedury przedkładania organowi udzielającemu pomocy informacji o pomocy już otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat (art. 27 ustawy)? Zauważyć należy, że w przypadkach dużych, kilkusetosobowych zakładów pracy chronionej stosunkowo częsta będzie sytuacja, w której suma pomocy z różnych źródeł w okresie ostatnich trzech lat może przekroczyć 1 mln EURO i czy w związku z art. 25 ustawy wymagana będzie tu każdorazowo opinia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Gdyby opinia była wymagana i była negatywna - to czy blokuje ona przyznanie ulgi obligatoryjnej w świetle innej ustawy?"

3)      "Czy pomniejszenie świadczeń przedsiębiorstw na rzecz np. Funduszu Pracy lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należy rozumieć jako pomniejszenie świadczeń należnych sektorowi finansów publicznych, (co jest elementem definicji pomocy określonej w art. 4 pkt 1 ustawy)?"

4)      "Wątpliwości budzi też sposób ustalania kwoty pomocy, o której mowa w ustawie; np. czy kwotą pomocy jest cała suma udzielonej pożyczki na preferencyjnych warunkach, czy tylko różnica między normalną (jak określoną) wysokością oprocentowania a oprocentowaniem preferencyjnym, faktycznie płaconym przed przedsiębiorcę?"

5)      "Czy i w jaki sposób liczyć należy przedłużony okres karencji i spłaty pożyczki?" Przytoczone powyżej pytania nie zawierają wszystkich wątpliwości sygnalizowanych głównie przez pracodawców prowadzących zakłady pracy. Zgłaszają oni też potrzebę "określenia sposobów i technik liczenia różnych form pomocy", z której mogą korzystać w sposób obligatoryjny lub fakultatywny, a o której mowa m.in. w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

    Trzeba podkreślić, że sprawa ta dotyczy ponad 3,8 tys. podmiotów, które posiadają status zakładu pracy chronionej. Ponawiając przedstawioną na wstępie prośbę, uprzejmie proszę ponadto o możliwie jak najpilniejszą odpowiedź, gdyż przekazanie zainteresowanym wyjaśnień jeszcze przed terminem wejścia w życie ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców przyczyni się do prawidłowego jej realizowania.

Dyrektor Biura  

  Jan Lach        

Początek strony

 

 

 

WICEPREZES
URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
 

Elżbieta Modzelewska - Wąchal

 

DDO-061-25W/2001/JP

Warszawa, dn. 24 stycznia 2001 r.

  

 

Pan Jan Lach
Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu
Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

 

    W odpowiedzi na pismo z dnia 13 grudnia 2000 r. (znak BON.077.I/6736/2000/MK) dotyczące stosowania ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, pragnę przedstawić następujące wyjaśnienia w tej sprawie.

    Ad. 1 Zgodnie z art. 3 pkt 6) ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926) przez ulgę podatkową rozumie się przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. Ulga podatkowa jest jedną z form pomocy publicznej wymienioną wprost w art. 4 ust. 1 pkt a) ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704). Zwrot podatku VAT należy zaliczyć do kategorii obniżki albo zmniejszenia podatku. Tak, więc ta forma pomocy jest wymieniona w ustawie.

    Ad. 2 Zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. 11, poz. 50 z póź. zm.) prowadzący zakład pracy chronionej lub aktywności zawodowej ma prawo, w zakresie działalności tego zakładu, do otrzymania częściowego lub całkowitego zwrotu wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług. Zwrot ten następuje według zasad określonych w ust. 2-6 tego artykułu. Przepisy ustawy o VAT nie uzależniają dokonywania przez Urząd Skarbowy zwrotu we wnioskowanej przez podatnika kwocie, od formalnego wydania decyzji. W związku z powyższym, zwrot podatku w wysokości wykazanej we wniosku nie musi być potwierdzony decyzją i winien być zaliczony do czynności materialno - technicznych. Decyzja natomiast jest wydawana w sytuacji, gdy następuje ograniczenie wnioskowanej kwoty zwrotu lub w przypadku odmowy zwrotu. Decyzja ta nie ma charakteru konstytuowanego. Ma ona w tym przypadku charakter deklaratoryjny, jej przedmiotem jest określenie w prawidłowej wysokości kwoty należnego zwrotu, który przez podatnika został źle wyliczony lub wymieniony. Obowiązek zwrotu podatku VAT dla Zakładów Pracy Chronionej wynika wprost z ustawy i ma charakter automatyczny (systemowy). W takich przypadkach, przedsiębiorcy składając wniosek o zwrot VAT-u nie muszą przedkładać Urzędom Skarbowym informacji o pomocy już otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat zgodnie z art. 37 ust. 1. Będą jednakże musieli składać te informacje ubiegając się o pomoc nieautomatyczną udzielaną na podstawie innych niż wyżej wskazane przepisy.

    Ad. 3 Pomniejszenie świadczeń przedsiębiorców na rzecz np. Funduszu Pracy lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należy rozumieć jako pomniejszenie świadczeń należnych sektorowi finansów publicznych zgodnie z definicją pomocy zawartą w art. 4. ust. 1 ustawy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w związku z art. 45 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wchodzi w skład sektora finansów publicznych. Wszelkie obligatoryjne wpłaty, składki, opłaty itp., które na skutek różnych okoliczności mogą pozostać w dyspozycji przedsiębiorców są dla nich pomocą publiczną.

    Ad. 4 W pewnych przypadkach dla obliczenia wielkości pomocy (rzeczywistej korzyści jaką otrzymał przedsiębiorca) należy przeliczyć jej wielkość na równą jej wartość dotacji. Taka sytuacja ma miejsce jeśli pomoc jest udzielana w formie kredytu preferencyjnego. W tym celu obliczany jest ekwiwalent dotacji netto (EDN). Sposoby przeliczania różnych form pomocy na równą jej wartość dotacji są określone w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie delegacji z art. 11 ustawy. W przypadku pożyczki lub kredytu preferencyjnego, EDN jest równy różnicy między zdyskontowaną wartością odsetek od analogicznego kredytu udzielonego na warunkach komercyjnych a zdyskontowaną wartością odsetek płaconych od pożyczki lub kredytu preferencyjnego. Wzory dla obliczania EDN są zawarte w ww. rozporządzeniu.

    Ad. 5 Okres karencji spłaty pożyczki stanowi element pomocy udzielonej przedsiębiorcy. W związku z tym należy go odpowiednio uwzględnić przy obliczaniu EDN. W przypadku przedłużonego okresu spłaty pożyczki wielkość pomocy należy liczyć według wzorów podanych w rozporządzeniu, przy czym okres kredytowania (N) powinien być zwiększony o czas trwania przedłużonego okresu spłaty pożyczki. W sposób analogiczny należy liczyć wielkość pomocy w przypadku przedłużonego okresu karencji.Początek strony

 

Powrót na stronę główną Problemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

(warto wiedzieć):      Zmiany w przepisach - warto wiedzieć  

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych,

Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących,

Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej,
Przydatne przepisy dla niepełnosprawnych i nie tylko... !Informujemy, Uprawnienia i ulgi - musisz to wiedzieć!Uprawnienia i ulgi, Ulgi w 2002 rokuUlgi w 2002 roku,
Sprzęt dla osób niewidomych i słabo widzącychSprzęt dla osób niewidomych
Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowiZałącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

Braille - 2000 - program celowy BRAILLE - program celowy Braille 2000  Program - ,,SEZAM" SEZAM  Program ,,HOMER" - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania  dla niewidomych i niedowidzących HOMER 2000

Program celowy:  Drogowskaz DROGOWSKAZ Program ,,PEGAZ 2000" PEGAZ 2000 Program celowy: ,,HEFAJSTOS" - pomoc dla pracodawców prowadzących ZPCh - produkujących sprzęt rehabilitacyjny i ortopedycznyHefajstos Program celowy: ,,PAPIRUS" Papirus - program celowyPoczątek strony

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

 

Powrót na stronę główną Problemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

Kilka słów o autorze witryny Szukam   sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny   Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny   Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny   Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny   Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny   Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny   Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny   Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny   Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny   Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny   Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o autorze witryny

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam Ostatnia modyfikacja: kwiecień, 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.pl

Początek stronyPoczątek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót na stronę główną Problemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną