Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych
 

Urlopy macierzyńskie po zmianach

    Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy powstał przede wszystkim w związku z działaniami mającymi na celu ograniczenie wydatków budżetowych.

    Mając na uwadze ograniczenie wydatków z budżetu państwa rząd wniósł projekt ustawy zmieniającej Kodeks pracy w części dotyczącej urlopów macierzyńskich. Według tego projektu wymiar urlopu zostanie znacznie ograniczony. Przy okazji starano się uporządkować pozostałe kwestie związane z urlopem macierzyńskim, przede wszystkim zrównać sytuację prawną kobiet i mężczyzn korzystających z takiego urlopu. Nowe regulacje mają też rozstrzygać pewne występujące w praktyce wątpliwości interpretacyjne.
    Do rządowego projektu Sejm wprowadził istotne poprawki, z których najważniejszą wydaje się możliwość skorzystania przez pracownicę z urlopu w dotychczasowym, większym wymiarze, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy pracownica będzie w ciąży. Ustawa została uchwalona 21 grudnia 2001 r. i opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 154, poz. 1805. Zgodnie z treścią art. 4 nowelizacja Kodeksu pracy weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 13 stycznia br.Początek strony

 

Wymiar urlopu
    Podstawową zmianą w stosunku do obowiązujących dotąd przepisów jest skrócenie urlopu macierzyńskiego z 26 tygodni do 16 tygodni przy pierwszym porodzie i 18 tygodni przy każdym następnym porodzie. Natomiast pracownicy już wychowującej dziecko przysposobione urlop dłuższy – 18-tygodniowy przysługiwać będzie również przy pierwszym porodzie. Uprawnienie do 18-tygodniowego urlopu w związku z urodzeniem dziecka posiadać będzie również pracownica, która wychowuje już dziecko jako rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego).
    Dotychczasowy 39-tygodniowy urlop z tytułu urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie uległ skróceniu do 26 tygodni.
    Warto zauważyć, że ustalenie wymiaru urlopu macierzyńskiego w wymiarze 16 tygodni to powrót do stanu prawnego sprzed 1 stycznia 2000 r.
    Skrócenie urlopu macierzyńskiego nie narusza jego minimalnego wymiaru uregulowanego w prawie Unii Europejskiej, a konkretnie w przepisach Dyrektywy Rady nr 92.85/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków niosących poprawę zdrowia i bezpieczeństwa w pracy pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły lub karmią piersią.Początek strony

 

Wykorzystanie urlopu
    W poprzednim stanie prawnym funkcjonował przepis, mówiący, że co najmniej 4 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu. W myśl zmiany Kodeksu pracy co najmniej 2 tygodnie urlopu mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu. Oznacza to, że pracownica może, lecz nie musi, wykorzystać tę część urlopu przed porodem. Do niej należy decyzja, czy i w jakim wymiarze będzie korzystała z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu. Pracodawca nie może „wysłać” pracownicy na urlop macierzyński przed porodem.

 

Urlop w razie urodzenia martwego dziecka lub jego zgonu
    Zgodnie z przepisami obowiązującymi poprzednio, w przypadku urodzenia martwego dziecka lub jego zgonu w okresie pierwszych 6 tygodni życia urlop macierzyński po porodzie przysługiwał w wymiarze 10 tygodni. W nowych przepisach wydłużono okres życia dziecka po urodzeniu do 8 tygodni. Powoduje to skrócenie wymiaru urlopu macierzyńskiego. Obecnie urlop ten wynosi 8 tygodni po porodzie.
    W celu rozwiania pojawiających się w praktyce wątpliwości wprowadzono zasadę, że w razie zgonu dziecka już po upływie 8 tygodni życia pracownica zachowuje prawo do urlopu przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.Początek strony

 

Skrócenie urlopu
    Obowiązujące wcześniej regulacje umożliwiały pracownicy wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o skrócenie wymiaru urlopu macierzyńskiego, przy czym we wniosku powinno zostać określone, jaki okres urlopu kobieta zamierza wykorzystać.    Pracodawca obowiązany był zaakceptować ten wniosek i dopuścić pracownicę do pracy w terminie przez nią wskazanym, a jeżeli nie było to możliwe, nie później niż z upływem 14 dni od dnia złożenia wniosku na piśmie. Jednak skrócony urlop nie mógł trwać krócej niż 16 tygodni.
    Ustawa o zmianie Kodeksu pracy modyfikuje nieco zasady skracania urlopu macierzyńskiego. W projekcie rządowym minimalny wymiar urlopu macierzyńskiego pracownicy wynosić miał 8 tygodni, ale, co podkreślono, chodziło o 8 tygodni po porodzie, a nie łącznie z urlopem wykorzystanym wcześniej. Jednak Sejm przyjął jako minimalny wymiar urlopu pracownicy aż 14 tygodni po porodzie. Dopiero po jego wykorzystaniu pracownica może zrezygnować z pozostałej części urlopu. W tym celu powinna ona złożyć pracodawcy pisemny wniosek o skrócenie urlopu najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Ponieważ pozostała część urlopu przysługuje ojcu wychowującemu dziecko, do wniosku o skrócenie urlopu pracownicy dołącza się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika – ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, wskazany w jego wniosku urlopowym.
    Przejęcie przez ojca urlopu macierzyńskiego nie wykorzystanego przez matkę możliwe było już od 26 maja 2001 r. Obecnie zmieniają się proporcje urlopu dla matki i ojca. Na przykład: dotychczasowy urlop 26-tygodniowy mógł zostać podzielony na 16 tygodni dla matki i 10 tygodni dla ojca.
    Zgodnie z nowymi przepisami, z urlopu np. 18-tygodniowego najwyżej 4 tygodnie mogą przypaść ojcu i będą to pełne 4 tygodnie tylko wtedy, jeśli kobieta pracowała aż do dnia porodu. Ustawa po uchwaleniu przez Sejm różni się zresztą w tej kwestii od projektu rządowego, który przewidywał możliwość podziału urlopu np. na 8 tygodni dla matki i 8, 10, a nawet 18 tygodni dla ojca (ten ostatni wymiar – w przypadku urodzenia się co najmniej dwojga dzieci). W toku prac nad ustawą zwiększono minimalny wymiar urlopu, który musi wykorzystać kobieta.
    Ponadto w czasie prac legislacyjnych powstały wątpliwości co do charakteru normy dotyczącej rezygnacji przez kobietę z części urlopu. Z uchwalonego przez Sejm brzmienia przepisu wynika, że jest to norma o charakterze bezwzględnie obowiązującym, co oznacza, iż kobieta może zrezygnować z części urlopu tylko wtedy, gdy pozostałą część wykorzysta mężczyzna.
    WAŻNE! Nowe przepisy, likwidując istniejącą dotąd lukę prawną, przewidują, że w razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego, pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do nie wykorzystanej części urlopu.Początek strony
 

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

    W związku ze skróceniem urlopu macierzyńskiego zmniejszono również wymiar tzw. urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługującego zatrudnionej osobie (zarówno pracownicy, jak i pracownikowi), która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka. Urlop ten skrócono z 22 tygodni (35 tygodni w przypadku więcej niż jednego dziecka przyjętego na wychowanie) do 16 tygodni (niezależnie od liczby dzieci przyjętych na wychowanie). Rządowy projekt przewidywał także obniżenie maksymalnego wieku dziecka, na które przysługuje ten urlop, z 12 miesięcy do 6 miesięcy, jednak senat wprowadził poprawkę przedłużającą możliwość korzystania z urlopu do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy. Gdyby poprawka ta nie została przez Sejm przyjęta, pozostaje jeszcze przepis uchwalony przez Sejm, stanowiący, że w razie przyjęcia na wychowanie dziecka do jednego roku życia przysługuje jednak 8 tygodni urlopu. Omawiane przepisy stosuje się także do osoby, która przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego.
    Zgodnie z uchwalonymi zmianami do 16-tygodniowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego stosuje się odpowiednio przepisy o rezygnacji z części urlopu i „przejęcia” tej części przez mężczyznę wychowującego dziecko. Rozciągnięto więc możliwość korzystania z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego również na mężczyzn w rodzinach adopcyjnych i zastępczych. Dotąd prawo do takiego urlopu zarezerwowane było wyłącznie dla pracownicy.Początek strony

 

Przepisy ochronne
    Wprowadzono odpowiednie zmiany w przepisach ochronnych w celu zrównania sytuacji prawnej kobiet i mężczyzn korzystających z urlopu macierzyńskiego. Pracownik – ojciec wychowujący dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego otrzyma ochronę trwałości stosunku pracy przysługującą do tej pory tylko pracownicy na mocy art. 177 k.p., co oznacza, że pracodawca nie będzie mógł w tym okresie wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, chyba że zajdą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika i reprezentująca go zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy. Przepis nie chroni jednak ojca (podobnie zresztą jak i pracownicy – matki) przed wypowiedzeniem umowy w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy.
    Ponadto ojciec wychowujący dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego zostanie objęty ochroną z art. 47 zdanie drugie i z art. 57 § 2 k.p., czyli w przypadku przywrócenia go do pracy na skutek orzeczenia sądu w związku z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę. Przysługiwać mu wtedy będzie wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy. Podobne zrównanie praw następuje w art. 50 § 5 k.p. Zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn korzystających z urlopu macierzyńskiego nie będzie stosowany przepis, mówiący, że jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Uprawnienie do wykorzystania urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (art. 163 § 3 k.p.) przysługiwać będzie również ojcu.
    ZAPAMIĘTAJ! Zgodnie z art. 2 ustawy nowelizującej Kodeks pracy, do pracownicy oraz pracownika, korzystających w dniu wejścia ustawy w życie z urlopu macierzyńskiego, a także do pracownicy korzystającej w tym dniu z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego stosuje się dotychczasowy, czyli korzystniejszy wymiar urlopu.
    W czasie trwania prac nad ustawą zainteresowanie opinii publicznej wzbudziła kwestia uregulowania sytuacji kobiet, które w dniu wejścia w życie skróconych urlopów nie zaczną jeszcze korzystać z urlopu macierzyńskiego, ale będą już w ciąży. W rezultacie zgłoszonej poprawki Sejm uchwalił, że kobiety te mogą na swój wniosek wykorzystać urlop w wymiarze dotychczasowym, a więc urlop dłuższy. Poprawiony natomiast przez senat przepis stanowi, że ex lege do kobiet w ciąży stosować się będą przepisy korzystniejsze – dotychczasowe, chyba że kobieta złoży wniosek o udzielenie jej urlopu na nowych zasadach .
Joanna Mackiewicz
Ministerstwo Skarbu Państwa

 

Początek strony

 

 

Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

Urlop macierzyński i wychowawczy
- zasady przyznawania

Regulacje wprowadzenie w życie z dniem 13 stycznia 2002 r. w sposób istotny zmieniają wymiar urlopu macierzyńskiego, jednak osoby (zarówno pracownice jak i pracownicy - ojcowie wychowujący dziecko), korzystające z urlopu macierzyńskiego w dniu wejścia w życie ustawy, zachowują prawo do urlopu macierzyńskiego, w dotychczasowym wymiarze. Taka sama regulacja dotyczy osób, które przyjęły na wychowanie dziecko (bądź dzieci) i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

Pracownica będąca w ciąży w dniu wejścia ustawy w życie, może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie jej urlopu macierzyńskiego według ,,starych zasad" jego wymiaru. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

Początek strony

 

 

Jakie są zasady przyznawania urlopów macierzyńskich?

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wysokości:


Podkreślić przy tym należy, iż 2 tygodnie urlopu mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu.

Natomiast po urodzeniu dziecka urlop macierzyński przysługuje w wysokości nie wykorzystanej przed porodem, aż do wyczerpania wymiaru urlopu.


W szczególnych sytuacjach wymiar urlopu jest inny:

Początek strony

 

Czy mężczyzna może być na urlopie macierzyńskim ?

Dopuszczalne jest, aby pracownica po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, zrezygnowała z pozostałej części przysługującego jej urlopu i wróciła do pracy. Pozostała część urlopu w takiej sytuacji przysługiwać będzie pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko. Pracownica nie może ograniczyć urlopu macierzyńskiego do 14 tygodni, w przypadku gdy nie może ,,odstąpić" części urlopu ojcu dziecka. Urlop ten musi obligatoryjnie przypadać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim pracownicy.

Rezygnacja z pozostałej części urlopu powinna zostać złożona pracodawcy na piśmie wraz z pisemnym oświadczeniem ojca dziecka o terminie zamierzonego korzystania z urlopu. Złożenie wyżej wymienionych pism winno nastąpić najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem pracownicy do pracy. Ojciec korzystający z urlopu macierzyńskiego objęty jest taką samą ochroną jak matka przebywająca na tym urlopie.

W razie zgonu pracownicy w trakcie urlopu macierzyńskiego, pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko - przysługuje prawo do niewykorzystanej części urlopu.

Pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko, w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy pracę za wypowiedzeniem w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, przysługuje odszkodowanie za cały okres pozostawania bez pracy. Podobne uregulowanie ma miejsce w razie niezgodnego z prawem rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Pracownik - ojciec wychowujący dziecko korzystający z urlopu macierzyńskiego może żądać udzielenia mu urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Pamiętać przy tym należy, iż pracownik - ojciec wychowujący dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego objęty jest, podobnie jak matka, szczególną ochroną przed wypowiedzeniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy. W okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego przysługuje mu zasiłek macierzyński.

Początek strony

 

 

Jakie są zasady przyznawania i korzystania z urlopu wychowawczego?

Urlop wychowawczy udzielany jest w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Z urlopu wychowawczego może skorzystać pracownica, której okres zatrudnienia wynosi co najmniej 6 miesięcy. Do tego okresu wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 lat życia.

Pracownica posiadająca, co najmniej 6-cio miesięczny okres zatrudnienia może, bez względu na fakt wcześniejszego korzystania z urlopu wychowawczego, skorzystać z takiego urlopu w sytuacji, gdy dziecko ze względu na stan zdrowia, a w szczególności z powodu przewlekłej choroby, kalectwa lub opóźnienia w rozwoju umysłowym wymaga osobistej opieki. Urlop ten przysługuje w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Warunkiem udzielenia pracownicy takiego urlopu jest przedstawienie orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.

Pracodawca udziela urlopu wychowawczego na pisemny wniosek pracownicy. We wniosku należy wskazać termin rozpoczęcia i trwania urlopu, a także okres dotychczas wykorzystanego urlopu wychowawczego na dane dziecko.

Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wychowawczego w terminie wskazanym przez pracownicę, po warunkiem, że wniosek o udzielenie urlopu został przez nią złożony, co najmniej na dwa tygodnie przed wskazanym terminem. Jeżeli jednak wniosek został złożony bez zachowania dwutygodniowego terminu, pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu nie później niż z upływem dwóch tygodni od dnia złożenia przez pracownicę wniosku.

W okresie urlopu wychowawczego pracownica zachowuje prawo do:

  1. świadczeń zdrowotnych dla siebie i członków rodziny,

  2. korzystania z lokalu mieszkalnego lub innego pomieszczenia mieszkalnego zajmowanego przed urlopem, jeżeli pracodawca jest uprawniony do określenia zajmowania przez pracowników takiego lokalu lub pomieszczenia.

Pracownica ma obowiązek uprzedzić pracodawcę o zamiarze podjęcia w czasie urlopu wychowawczego pracy albo innej działalności zarobkowej, a także innych zajęć, jeżeli mogą one mieć wpływ na możliwość dalszego sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub na zakres tej opieki. Natomiast pracownica, która zaprzestała sprawowania osobistej opieki z innych przyczyn niż podjęcie pracy, ma obowiązek zawiadomić o tym pracodawcę nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zaprzestania tej opieki. W tej sytuacji pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownicę do pracy w terminie 30 dni do dnia zawiadomienia.

W przypadku, gdy pracodawca poweźmie wiadomość o zaprzestaniu sprawowania przez pracownicę osobistej opieki nad dzieckiem, ma on obowiązek wezwać pracownicę do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, jednak nie wcześniej niż z upływem 30 dni od dnia powzięcia o tym wiadomości i 3 dni od dnia wezwania. Ma to zastosowanie także w sytuacji stwierdzenia przez pracodawcę, że z urlopu wychowawczego korzystają w tym samym czasie oboje rodzice lub opiekunowie dziecka.

Pracownica może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

  1. w każdym czasie - za zgodą pracodawcy,

  2. po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy, najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownicę, po zakończeniu urlopu wychowawczego, do pracy na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jej kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia przysługującego w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Do pracownic będących:

stosuje się ogólne reguły z omówionymi poniżej zmianami.

Z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego nauczycielka występuje do organu, który ją mianował lub zawarł z nią umowę o pracę. Wniosek ten powinien być zgłoszony, co najmniej na miesiąc przed wskazanym terminem rozpoczęcia urlopu.

Termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego (akademickiego). Jeżeli jest to uzasadnione terminem zakończenia urlopu wychowawczego, jego wymiar i okres ulegają odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczycielki - odpowiedniemu przedłużeniu. Reguł tych nie stosuje się, jeżeli urlop wychowawczy został udzielony w wymiarze nie przekraczającym jednego miesiąca.

Nauczycielka może zrezygnować z udzielonego jej urlopu wychowawczego:

Dotyczy to również przypadku zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem z innych przyczyn niż podjęcie pracy lub działalności zarobkowej. Początek strony

 

Czy z urlopu wychowawczego może skorzystać mężczyzna?

Regulacje dotyczące urlopu wychowawczego udzielanego pracownicom mają zastosowanie również do pracowników (mężczyzn). Jeżeli jednak oboje rodzice lub opiekunowie są pracownikami, z urlopu wychowawczego - stosownie do ich wyboru - może skorzystać w tym samym czasie tylko jedno z nich, a łączny okres korzystania przez nich z tego urlopu nie może przekroczyć wymiaru 3 lat. Udzielenie urlopu wychowawczego jednemu z rodziców lub opiekunów następuje po przedstawieniu, wraz z wnioskiem o udzielenie urlopu, oświadczenia drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego w okresie wskazanym we wniosku. Oświadczenie to nie jest wymagane w razie ograniczenia lub pozbawienia drugiego z rodziców władzy rodzicielskiej albo w razie ograniczenia lub zwolnienia z opieki drugiego z opiekunów, a także w przypadku, gdy zachodzą nie dające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia. W takich sytuacjach pracodawca udziela urlopu wychowawczego drugiemu z rodziców lub opiekunów po przedstawieniu przez niego dokumentów potwierdzających te okoliczności, a w braku ich udokumentowania - po złożeniu odpowiedniego oświadczenia.

Pamiętaj, że:

Podstawa prawna

Opracowanie źródłowe artykułu: ,,Urlop macierzyński i wychowawczy - zasady przyznawania" www.e-prawnik.pl

Początek strony

 

 

 Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych

Zmiany w przepisach - warto wiedzieć   (warto wiedzieć):        

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych,

Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących,

Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej,
Przydatne przepisy dla niepełnosprawnych i nie tylko... !Informujemy, Uprawnienia i ulgi - musisz to wiedzieć!Uprawnienia i ulgi,  Sprzęt dla osób niewidomych i słabo widzącychSprzęt dla osób niewidomych.
 
Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowiZałącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

Braille - 2000 - program celowy BRAILLE - program celowy Braille 2000 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie: szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia Okulary w nowym systemie

Program - ,,SEZAM" SEZAM  Program celowy:  Drogowskaz DROGOWSKAZ  Program ,,HOMER" - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania  dla niewidomych i niedowidzących HOMER 2000 Program ,,PEGAZ 2000" PEGAZ 2000 Program celowy: ,,HEFAJSTOS" - pomoc dla pracodawców prowadzących ZPCh - produkujących sprzęt rehabilitacyjny i ortopedycznyHefajstos

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Program celowy: ,,PAPIRUS" Papirus - program celowy

  Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych

Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:    grudzień, 2003   e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinie   romans@idn.org.pl

Początek stronyPoczątek strony     INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl