Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych
 

Ojca dziecka na urlopie macierzyńskim

    Czy ojciec dziecka może wziąć urlop macierzyński za matkę? Jeżeli tak, to w jakim wymiarze?

W myśl art. 180 kodeksu pracy, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
- 16 tygodni przy pierwszym porodzie,
- 18 tygodni przy każdym następnym porodzie,
- 26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Pracownicy, która wychowuje dziecko przysposobione, przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 18 tygodni również przy pierwszym porodzie.
Po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego pracownica ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu. W takiej sytuacji niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi–ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.

Artykuł 180 stanowi w par. 5, że pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.

Pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego pracownica zgłasza pracodawcy, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Do wniosku dołącza się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę (art. 180 par. 6).

Mężczyzna będący pracownikiem nabędzie więc prawo do części urlopu macierzyńskiego na podstawie art. 180 par. 6 wówczas, gdy spełnione zostaną łącznie trzy przesłanki:
- po pierwsze, musi on być ojcem dziecka (nie może to być mąż kobiety będącej matką, który nie przysposobił dziecka w rozumieniu prawa rodzinnego),
- po drugie, musi je wychowywać (dowodem na to może być pisemne oświadczenie obojga rodziców, warunku tego nie spełnia ojciec dziecka, którego władza rodzicielska została zawieszona albo który władzy tej został pozbawiony),
- po trzecie, dysponować oświadczeniem matki o rezygnacji z części urlopu.

Po spełnieniu wymienionych warunków udzielenie pracownikowi urlopu macierzyńskiego w wymiarze nie dłuższym niż pozostała część urlopu przysługująca matce jest obowiązkiem każdego pracodawcy zatrudniającego tego pracownika.

Zgodnie z art. 180 par. 7, w razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do niewykorzystanej części tego urlopu.

Jerzy Zatorski

Źródło: Gazeta Prawna 116/2003

* * *

  Regulacje dotyczące urlopu wychowawczego udzielanego pracownicom mają zastosowanie również do pracowników (mężczyzn). Jeżeli jednak oboje rodzice lub opiekunowie są pracownikami, z urlopu wychowawczego - stosownie do ich wyboru - może skorzystać w tym samym czasie tylko jedno z nich, a łączny okres korzystania przez nich z tego urlopu nie może przekroczyć wymiaru 3 lat. Udzielenie urlopu wychowawczego jednemu z rodziców lub opiekunów następuje po przedstawieniu, wraz z wnioskiem o udzielenie urlopu, oświadczenia drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego w okresie wskazanym we wniosku. Oświadczenie to nie jest wymagane w razie ograniczenia lub pozbawienia drugiego z rodziców władzy rodzicielskiej albo w razie ograniczenia lub zwolnienia z opieki drugiego z opiekunów, a także w przypadku, gdy zachodzą nie dające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia. W takich sytuacjach pracodawca udziela urlopu wychowawczego drugiemu z rodziców lub opiekunów po przedstawieniu przez niego dokumentów potwierdzających te okoliczności, a w braku ich udokumentowania - po złożeniu odpowiedniego oświadczenia. Początek strony

=================================

 Czytaj koniecznie:  Czytaj koniecznie o urlopie macierzyńskim i wychowawczym po zmianach

Powrót na stronę główną Problemy Osób Niepełnosprawnych Powrót na stronę główną

Zmiany w przepisach - warto wiedzieć   (warto wiedzieć):

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych,

Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących,

Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej,
Przydatne przepisy dla niepełnosprawnych i nie tylko... !Informujemy, Uprawnienia i ulgi - musisz to wiedzieć!Uprawnienia i ulgi,
Nowe limity w 2003 roku Nowe limity w 2003 r. -  ulgi,
Sprzęt dla osób niewidomych i słabo widzącychSprzęt dla osób niewidomych.
 

Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowiZałącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

Braille - 2000 - program celowy BRAILLE - program celowy Braille 2000 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie: szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia Okulary w nowym systemie

Program - ,,SEZAM" SEZAM  Program celowy:  Drogowskaz DROGOWSKAZ  Program ,,HOMER" - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania  dla niewidomych i niedowidzących HOMER 2000 Program ,,PEGAZ 2000" PEGAZ 2000 Program celowy: ,,HEFAJSTOS" - pomoc dla pracodawców prowadzących ZPCh - produkujących sprzęt rehabilitacyjny i ortopedycznyHefajstos

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Program celowy: ,,PAPIRUS" Papirus - program celowy

 Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam Ostatnia modyfikacja: grudzień 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.pl

Początek stronyPoczątek strony     INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl