Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych
 

 

JUNIOR

- program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych

w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów PIERWSZA PRACA
 

Załącznik do uchwały nr 17/2003 Rady Nadzorczej PFRON
z dnia 25 marca 2003 r. tekst jednolity

Definicje pojęć Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

1)      programie - rozumie się przez to program pn. JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych,

2)      PFRON - rozumie się przez to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

3)      PUP - rozumie się przez to Powiatowy Urząd Pracy,

4)       najniższym wynagrodzeniu - rozumie się przez to wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),

5)      pracodawcy - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudnia pracowników.

Powrót na początek strony
        I. Diagnoza (uwarunkowania)

    Absolwenci niepełnosprawni stanowią szczególną grupę osób niepełnosprawnych zagrożoną bezrobociem. Problem bezrobocia wśród młodzieży niepełnosprawnej narasta z roku na rok, a jego rozwiązanie wymaga zdecydowanych działań ukierunkowanych przede wszystkim na odpowiednie dla potrzeb rynku kształcenie uczniów niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich predyspozycji i możliwości fizycznych lub intelektualnych, a także - podejmowania działań w zakresie łagodzenia skutków niepełnosprawności, a przynajmniej usuwania różnych barier utrudniających lub uniemożliwiających w miarę sprawne funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym.

    W działaniach aktywizujących zawodowo absolwentów niepełnosprawnych istotny jest aspekt struktury ich schorzeń w powiązaniu z jednym ze stopni niepełnosprawności oraz - funkcjonujące w środowisku potencjalnych pracodawców - stereotypy odnośnie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Badania przeprowadzone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyraźnie unaoczniają fakt uprzedzeń pracodawców (szczególnie z tzw. otwartego rynku pracy) do zatrudniania osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ciężko poszkodowanych (schizofreników, psychicznie chorych, z upośledzeniem umysłowym, paraplegików itp.).

    W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się młode osoby niepełnosprawne w wieku 15 - 34 lata. I tak, w drugim kwartale 2001 r. stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych wynosiła 36,8% w grupie 15-24 lata, 20,0% w grupie 25-29 lat i 33,3% w grupie 30-34 lata, wyraźnie spadając po 45 roku życia. Cechą charakterystyczną dla populacji osób młodych - absolwentów szkół jest brak możliwości znalezienia jakiegokolwiek zatrudnienia nie tylko wkrótce po ukończeniu kształcenia, ale także w dłuższym okresie. Z dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (2001/2002) wynika, że ogółem wszystkie specjalne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, zasadnicze szkoły zawodowe, gimnazja, technika i licea zawodowe, szkoły policealne) ukończy około 30.000 osób niepełnosprawnych, z których w większości są to osoby z upośledzeniem umysłowym.

    Warto podkreślić, że specjalne szkoły podstawowe ukończy 8.299 osób, w tym prawie 25% w wieku 17 lat i więcej. Z reguły jest to grupa absolwentów, których edukacja kończy się na szkole podstawowej i ewentualnie wymagane jest szkolenie przyuczające tych absolwentów do wykonywania prostych, konkretnych zawodowych czynności. Natomiast szkoły ogólnodostępne podstawowe i ponadpodstawowe, w tym integracyjne (niespecjalne) ukończy 31.000 osób niepełnosprawnych. Razem szkoły specjalne i ogólnodostępne ukończy około 61.000 uczniów niepełnosprawnych. Są to uczniowie posiadający orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Orzeczenie takie nie uprawnia jednak do zarejestrowania się jako osoba niepełnosprawna w urzędzie pracy. Jedynie część z nich będzie spełniać warunki uprawniające do zarejestrowania się w powiatowym urzędzie jako niepełnosprawny absolwent. Pozostali będą potencjalnymi uczestnikami rynku pracy.

    Liczebność tych osób można oszacować na podstawie danych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Z danych BAEL-u wynika, że spośród ogółu bezrobotnych osób niepełnosprawnych, 4.500 osób podjęłoby pracę po raz pierwszy. Zakładając, że większość z nich (ok. 4.000) to absolwenci niepełnosprawni oraz biorąc pod uwagę, że ok. 60% ogółu bezrobotnych poszukuje pracy za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy należy przyjąć, że ogólna liczba zarejestrowanych absolwentów niepełnosprawnych wyniesie ok. 2.400.

    W 2002 roku program realizowany jest w odniesieniu do absolwentów o znacznym, umiarkowanym oraz lekkim stopniu niepełnosprawności. W latach następnych planuje się poszerzenie programu o działania skierowane również do młodych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Powrót na początek strony

 

II. Cele i oczekiwane efekty

    Celem programu jest umożliwienie wejścia w życie zawodowe (odbycie stażu, zdobycie zatrudnienia) młodym osobom niepełnosprawnym, które w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie lub świadectwie ukończenia szkoły, zaświadczeniu o ukończeniu kursu, albo w innym dokumencie uprawniającym do wykonywania zawodu, nie podjęły dalszej nauki i nie uzyskały zatrudnienia. Program stanowi uzupełnienie działań realizowanych przez urzędy pracy w ramach kolejnych edycji Krajowego Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy (m.in. na poradnictwo zawodowe i doradztwo - w ramach tego programu). Doradca zawodowy odpowiadający za przygotowanie osoby niepełnosprawnej do podjęcia pracy w ramach stażu zapewni warunki odpowiednie do nawiązania kontaktu z osobą niepełnosprawną, przełamania jej wewnętrznych lęków i oporów. Ułatwi rozpoznanie zainteresowań i predyspozycji oraz określenie odpowiedniego rodzaju pracy, nawiązanie kontaktu i współpracy z potencjalnym pracodawcą tej osoby oraz zapewni sprawowanie pieczy nad odbywaniem stażu przez osobę niepełnosprawną.

    Uczestnictwo w programie zwiększy możliwości zawodowe bezrobotnych absolwentów oraz stworzy szansę zatrudnienia i zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach odbywanego stażu. Program ułatwi też jego uczestnikom skuteczne zaprezentowanie się ewentualnemu przyszłemu pracodawcy, co w konsekwencji powinno przyczynić się do stworzenia miejsc pracy dla niepełnosprawnych absolwentów.

    Szacuje się, że w ramach programu w 2002 r. staż odbędzie, co najmniej 50% absolwentów tj. ok. 1200 osób. W latach następnych z programu skorzystają wszyscy absolwenci tj. ok. 2400 osób). Zakłada się, że co najmniej 15% stażystów podejmie pracę po odbyciu stażu. Taki zakres programu został uwzględniony w planowaniu środków finansowych na jego realizację.
    Efektem towarzyszącym realizacji programu będzie przełamanie barier psychologicznych pracodawców, związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
Powrót na początek strony

 

III. Adresaci programu


Program skierowany jest do osób z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, będących:

1)       absolwentami w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, z późn. zm.), zarejestrowanymi w powiatowym urzędzie pracy, skierowanymi na staż po dacie wejścia w życie programu - zwanymi dla potrzeb programu absolwentami bezrobotnymi, lub

2)      poszukującymi pracy, w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie ukończenia szkoły lub zaświadczeniu o ukończeniu kursu, jeżeli są:

a)       absolwentami, którzy uczęszczali w systemie dziennym do ponadpodstawowej oraz ponadgimnazjalnej szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej albo do szkoły wyższej,

b)       absolwentami studiów podyplomowych lub doktoranckich, podjętych w okresie 6 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej,

c)       absolwentami szkoły, o której mowa w lit. a, do której uczęszczali w systemie wieczorowym lub zaocznym, jeżeli w ostatnich 12 miesiącach trwania nauki nie byli zatrudnieni,

d)       absolwentami co najmniej 12 -miesięcznego przygotowania zawodowego, odbytego w ramach Ochotniczych Hufców Pracy,

e)       absolwentami kursów zawodowych, trwających co najmniej 24 miesiące, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy ich trwania nie byli zatrudnieni,

f)        absolwentami szkoły specjalnej,

g)       osobami, które uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu, zwanymi dla potrzeb programu absolwentami poszukującymi pracy. Powrót na początek strony

 

IV. Formy pomocy w ramach programu

W ramach programu może być udzielona ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

1)       absolwentowi bezrobotnemu, skierowanemu na staż przez powiatowy urząd pracy, pomoc umożliwiająca odbycie stażu u pracodawcy, w formie dofinansowania będącego świadczeniem na rehabilitację zawodową. Wysokość dofinansowania jest ustalana przez powiatowy urząd pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby skierowanej na staż, w wysokości: 30% najniższego wynagrodzenia - dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 25% najniższego wynagrodzenia - dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz 20% najniższego wynagrodzenia - dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności,

2)       doradcy zawodowemu premia za wykonywanie dodatkowych czynności, określonych w rozdziale VI ust. 5 niniejszego programu, w wysokości do 10% najniższego wynagrodzenia (za każdego stażystę objętego opieką), na zasadach określonych w umowie zawartej z PFRON,

3)       pracodawcy uczestniczącemu w programie - z wyłączeniem pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej:

a)      premia z tytułu odbycia stażu przez absolwenta bezrobotnego, w wysokości stanowiącej iloczyn liczby miesięcy odbytego stażu i kwoty stanowiącej do 20% najniższego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu 1 stycznia roku, w którym rozpoczęto staż - jeśli stażysta jest osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo absolwentem szkoły specjalnej, natomiast do 10% najniższego wynagrodzenia jeśli stażysta jest osobą o lekkim stopniu niepełnosprawności. W przypadku rezygnacji stażysty z odbywania stażu w trakcie jego trwania, pracodawcy przysługuje premia za faktyczny okres stażu odbytego przez stażystę;

b)      refundacja kosztów wynagrodzenia absolwenta bezrobotnego, w przypadku zatrudnienia go po zakończeniu stażu u tego pracodawcy lub refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionego absolwenta poszukującego pracy. Refundacja wypłacana jest przez okres 24 miesięcy:

¾          co drugi miesiąc, w kwocie nie wyższej niż 75% najniższego wynagrodzenia, w odniesieniu do osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz absolwentów szkół specjalnych,

¾          co czwarty miesiąc, w kwocie nie wyższej niż 25% najniższego wynagrodzenia, w odniesieniu do osób o lekkim stopniu niepełnosprawności.

         Refundacja nie dotyczy osób niepełnosprawnych, których wynagrodzenie jest w części refundowane ze środków PFRON na podstawie odrębnych przepisów lub programów celowych.Powrót na początek strony


V. Realizatorzy programu

    Realizatorem programu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który przedkłada ofertę realizacji niniejszego programu samorządom powiatowym, które będą prowadziły jego realizację poprzez powiatowe urzędy pracy.
    Oferta będzie przedłożona w pierwszej kolejności samorządom działającym na terenie powiatów o stopie bezrobocia wyższej od przeciętnej w kraju.

    Realizacja programu odbywa się na podstawie umów zawartych przez starostów z PFRON, z uwzględnieniem wysokości środków przeznaczonych na realizację programu w danym roku.
    Warunkiem uczestnictwa samorządu w programie jest m.in. zapewnienie pracodawcom przystępującym do programu aktywnej pomocy służb zatrudnienia, w szczególności doradcy zawodowego, w kontaktach z potencjalnymi stażystami.


VI. Zasady realizacji programu

1.        Powiatowy urząd pracy przyznaje absolwentowi bezrobotnemu skierowanemu do odbycia stażu dofinansowanie stanowiące świadczenie na rehabilitację zawodową.

2.        Powiatowy urząd pracy wypłaca pracodawcy:

1)      premię, o której mowa w rozdziale IV pkt 3 lit. a), po zakończeniu stażu przez absolwenta bezrobotnego,

2)      refundację wynagrodzenia, o której mowa w rozdziale IV pkt 3 lit. b), absolwenta bezrobotnego, który odbył u niego staż pracy i został zatrudniony, na co najmniej 24 miesiące, lub refundację wynagrodzenia absolwenta poszukującego pracy, który został zatrudniony, na co najmniej 24 miesiące.

3.        Absolwent bezrobotny, wymagający wsparcia w rozpoczęciu lub odbyciu stażu lub absolwent poszukujący pracy po zatrudnieniu w celu uzyskania dostatecznej samodzielności w środowisku pracy, może wnioskować samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika ustawowego o dodatkową stałą lub okresową pomoc doradcy zawodowego zatrudnionego w powiatowym urzędzie pracy.

4.        Zakres dodatkowych czynności doradcy zawodowego ustala w formie pisemnej powiatowy urząd pracy w porozumieniu z osobą niepełnosprawną lub jej pełnomocnikiem ustawowym.

5.        Do zakresu dodatkowych czynności doradcy zawodowego należy w szczególności aktywna współpraca z pracodawcą w realizacji stażu oraz pomoc stażyście w:

1)      adaptacji w nowym dla niego środowisku,

2)      pełnym zrozumieniu wymagań pracodawcy,

3)      uzyskaniu akceptacji współpracowników,

4)      radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych. Powrót na początek strony

 

VII. Zasady finansowania programu i tryb postępowania


    Zasady finansowania programu i tryb postępowania zostanie określony w procedurach realizacji programu, zatwierdzonych przez Zarząd PFRON, stanowiących integralną część programu.


VIII. Monitoring programu

1.        Starosta składa we właściwym terytorialnie oddziale PFRON półroczne (począwszy od II półrocza 2002 r.) informacje zawierające pełne dane dotyczące mierników określonych w rozdziale IX programu.

2.        Oddziały PFRON przygotowują i przedstawiają Zarządowi PFRON półroczne informacje o stanie realizacji programu wraz z oceną dokonaną na podstawie bieżącej analizy wskaźników, o których mowa w rozdziale IX programu. Zarząd PFRON przedstawia zbiorczą informację Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

3.        Ocena efektywności programu zostanie opracowana przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


IX. Ocena efektywności programu

Przyjmuje się następujące mierniki i wskaźniki efektywności realizacji programu:

1. Bieżące mierniki efektywności programu:

1)     liczba niepełnosprawnych absolwentów bezrobotnych zarejestrowanych w PUP według stanu w dniu poprzedzającym datę wdrożenia programu (jednorazowo),

2)     liczba niepełnosprawnych absolwentów poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP według stanu w dniu poprzedzającym datę wdrożenia programu (jednorazowo),

3)     liczba niepełnosprawnych absolwentów bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w ciągu okresu sprawozdawczego,

4)     liczba niepełnosprawnych absolwentów poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP w ciągu okresu sprawozdawczego,

5)     liczba niepełnosprawnych absolwentów bezrobotnych zarejestrowanych w PUP według stanu w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego,

6)     liczba niepełnosprawnych absolwentów poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP według stanu w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego,

7)     liczba niepełnosprawnych absolwentów bezrobotnych, którzy rozpoczęli staż u pracodawcy w okresie sprawozdawczym z wyszczególnieniem liczby stażystów, którzy dostali dofinansowanie z PFRON w ramach programu,

8)     liczba niepełnosprawnych absolwentów bezrobotnych, którzy rozpoczęli staż przed okresem sprawozdawczym i kontynuowali staż w okresie sprawozdawczym z wyszczególnieniem liczby stażystów, którzy dostali dofinansowanie z PFRON w ramach programu,

9)     liczba absolwentów bezrobotnych, którzy ukończyli staż w okresie sprawozdawczym, z wyszczególnieniem liczby stażystów, którzy dostali dofinansowanie z PFRON w ramach programu,

10)  liczba niepełnosprawnych absolwentów bezrobotnych, którzy uzyskali zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w ciągu 6 miesięcy po odbyciu stażu z wyszczególnieniem liczby stażystów, którzy dostali dofinansowanie z PFRON w ramach programu,

11)  liczba niepełnosprawnych absolwentów poszukujących pracy, którzy uzyskali zatrudnienie w okresie sprawozdawczym, z wyszczególnieniem absolwentów poszukujących pracy, których wynagrodzenia refundowane były w ramach programu,

12)  liczba pracodawców uczestniczących w programie w okresie sprawozdawczym.

1.     Długookresowe mierniki efektywności programu:

1)      liczba wszystkich niepełnosprawnych absolwentów zarejestrowanych w analizowanym okresie realizacji programu, w podziale na bezrobotnych i poszukujących pracy,

2)      liczba niepełnosprawnych absolwentów bezrobotnych, którzy podjęli staż u pracodawcy w analizowanym okresie realizacji programu,

3)      liczba niepełnosprawnych absolwentów bezrobotnych, którzy uzyskali zatrudnienie po odbyciu stażu - w analizowanym okresie realizacji programu,

4)      liczba niepełnosprawnych absolwentów poszukujących pracy, którzy uzyskali zatrudnienie w okresie realizacji programu.

Powrót na początek strony

 

 

 Czytaj również: Zmiany w przepisach - warto wiedzieć

Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)  

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

PEGAZ - program pomocny w zakupie samochodu przez osoby niepełnosprawne PEGAZ - program pomocny w zakupie samochodu przez osoby

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

Przekazał: Roman Szuszkiewicz

Powrót na początek strony

 

 

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

 

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam  Ostatnia modyfikacja: sierpień, 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.pl

Powrót na początek stronyPowrót na początek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl