:
: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  ::  Karty praw :: O mnie :: Home ::


 Informacje
Prawo
Rehabilitacja
Uprawnienia i ulgi
Poradniki
ZPCh
PFRON
Bez barier
Związek zawodowy NSZZ ,,Solidarność"
Podatek VAT
Programy celowe
Rzecznik Praw Obywatelskich
Apele i protesty
Prasa
Świadczenia
Aktualności
Karty praw
Ciekawe linki
O mnie
 

W 2005 r. wynagrodzenie minimalne wyniesie 849 zł.Minimalne wynagrodzenie wynosi obecnie 849 zł., od 1.01.2006 r. wyniesie 899,10 zł. Obecnie wynagrodzenie minimalne wynosi 849 zł

Od 1 czerwca 2005 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych (100%) wynosi 521,90 złOd 1 czerwca 2005 r. wysokość 100% zasiłku dla bezrobotnych wynosi 521,90 zł.
Od maja 2004 r. obowiązuje nowa ustawa o świadczeniach rodzinnychOd 1 maja 2004 r. obowiązuje ustawa o świadczeniach rodzinnych. Od maja 2004 r. obowiązuje nowa ustawa o świadczeniach rodzinnych

Od 1 sierpnia 2004 r. obowiązuje nowe świadczenia przedemerytalneOd 1 sierpnia 2004 r. obowiązują świadczenia przedemerytalne w jednej wysokości 670 zł. ...

Znowu nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych od 1 października 2004 r.Od 1 października 2004 r. weszła w życie ustawa z 30.07.2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 192, poz. 1963). Najważniejsze zmiany to: wypłata dodatku dla osób pobierających w kwietniu 2004 r. świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego; przejściowy dodatek dla osób pobierających aktualnie dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka; prawo do dodatku za naukę poza miejscem zamieszkania będzie przysługiwało niepełnosprawnym gimnazjalistom. Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych -- 2004 r.Uchwalono ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą: - osoby, pobierające przed 1 maja 2004 roku świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego, otrzymują 70% tych alimentów, nie więcej jednak niż 300 zł na dziecko, za okres od 1 maja do 31 grudnia tego roku; Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych -- 2004 r.
Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych wprowadzone nowelizacją z 21 kwietnia 2005 r. -->
Kolejna zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych nowelizacja z 21 kwietnia 2005 r. ograniczyła m.in. krąg osób uprawnionych do dodatku rodzinnego (...)Czytaj więcej --> Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

  

 

Od 1 stycznia 2005 r. można wnie?ć sprzeciw od orzeczeń lekarzy orzeczników ZUSOd 1.01.2005 r. można wnieść sprzeciw od orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS Teraz osobom ubiegającym się o renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje prawo sprzeciwu od orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS. Osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika do komisji lekarskiej w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia orzeczenia; przekroczenie tego terminu przekreśla szansę na rozpatrzenie wniosku. Sprzeciw należy złożyć za pośrednictwem ZUS (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego). Komisja rozpatrując sprzeciw, dokona też oceny niezdolności do pracy. Podstawą wydania decyzji przez organ rentowy w sprawie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy jest orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu, lub orzeczenie komisji lekarskiej...Poczštek strony

 

 Limanowa - Lokalnmy Serwer ,,Internet dla Niepełnosprawnych"Limanowa - Lokalnmy Internet dla Niepełnosprawnych


Szukaj w sieci Szukaj w witrynie www.idn.org.pl/sonnszz/

 

 

Ważne dla związkowców Ważne dla związkowców Adresy instytucji Adresy instytucji Pielęgnacyjny do 16 lat Pielęgnacyjny do 16 lat
Poradnik dla ON Poradnik dla ON Organizacje Niepełnosprawnych Organizacje Niepełnosprawnych Prasa i komentarze dot. ON Prasa i komentarze dot. ON
Sanatoria adresy Sanatoria adresy Podkomisja ON Podkomisja ON Macierzyński dla ojca Macierzyński dla ojca
Pokonać autystyczny mur! Pokonać autystyczny mur! Adresy: prawo - orzecznictwo Adresy- prawo - orzecznictwo Opieka Społeczna Opieka Społeczna
Sekcja Krajowa Niewidomych NSZZ ,,Solidarność" Sekcja Niewidomych Inspekcja Pracy w ZPCh Inspekcja Pracy w ZPCh Forum Niepełnosprawnych Forum Niepełnosprawnych
Jak pomóc niewidomemu Jak pomóc niewidomemu Turnusy - dofinansowanie Turnusy - dofinansowanie Widok z okna - wiersze Widok z okna - wiersze
Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach - stan prawny na 1 stycznia 2005 r. Ustawa o emeryturach i rentach PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI Podstawowe uprawnienia i ulgi Nowe limity za 2005 r. - ulgi podatkowe Nowe limity za 2005 r. - ulgi
Sprzęt dla niewidomych Sprzęt dla niewidomych Katalog ZPCh Katalog ZPCh Sanktuarium M. B. Bolesnej - Bazylika Mniejsza w Limanowej Sanktuarium M. B. Bolesnej
Wyszukiwarki Wyszukiwarki Tu mieszkam --> http://limanowa.idn.org.pl/ Tu mieszkam Tu pracowałem Tu pracowałem

 

 
Prawo pracy po zmianach

>> Prawo pracy w pigułce << Prawo pracy po zmianach

Zmiany w Kodeksie Pracy:

1. Od 1.01.2004 r. Powrót do płatnego pierwszego
dnia
chorobowego 
za pierwszy dzień choroby w przypadku krótkich zwolnień.
2. Od 1.01.2004 r. wprowadzono do K.P. definicję
mobbingu.

3. Trzeba poinformować pracownika od 1.012004 r.,
o
warunkach zatrudnienia i jego uprawnieniach pracowniczych...

Nowelizacja kodeksu pracyOd 1.05.2004 r. weszły nowe zmiany w K.p.:
Art. 251, zmieniono: art. 671 i art. 672, art. 227 § 2 oraz

dodano art. 673, art. 222 i art. 2221, art. 3045 Nowelizacja kodeksu pracy

Prawo Pracy - od dnia 1 maja 2004 r. ustawodawca dokonał zmiany art. 91 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001)Od 1.05.2004 r. dokonano zmiany art. 91 K.p (Dz.U.

z 2004 r. Nr 99, poz. 1001), którego treść brzmi:
Art. 91 § 1. Należności inne niż wymienione w art. 87
§ 1
i § 7
mogą być potrącane z wynagrodzenia
pracownika tylko za jego zgodą wyrażona na piśmie.

§ 2. W przypadkach określonych w § 1 wolna od
potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę
w
wysokości: →

 

Nowelizacja kodeksu pracy Nowelizacja kodeksu pracy Nowelizacja kodeksu pracy  Do góry

1. określonej w art. 87 § 1 pkt 1 - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,

2. 80% kwoty określonej w art. 87 § 1 pkt 1 - przy potrącaniu innych należności niż określone w pkt 1. Zmiany w prawie pracy

Od 1 maja 2004 r. obowiązuje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowcówOd 1.05.2004 r. obowiązuje ustawa z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców, Dz. U. Nr 92 poz. 879.
Od 1 czerwca 2004 r. zmianie ulega okres ochronny dla osób w wieku przedemerytalnymOd 1.06.2004 r. zmianie uległ art. 39 K.p, wydłużając okres ochronny dla osób w wieku przedemerytalnym do 4 lat.

 

Są zmiany w Kodeksie pracy w 2005 r.Z początkiem 2005 r. wprowadzono kolejne zmiany w K.p. Ostatnia zm. (Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 71) dotyczy art. 53 i art. 92 K.p. Wynika ze zmiany ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636, z późn. zm.). Nowela weszła w życie z dniem 8.02.2005 r. i jest uwzględniona w postaci jednolitego tekstu K.P.

  
Ostatnia zmiana KP na podstawie Wyroku TK z dnia 4.04.2005 rOstatnie zm. KP na podstawie Wyroku TK z dnia 4.04.2005 r. sygn. akt SK 7/03, oraz Dz.U. z 2005 r. nr 10, poz. 71, nr 68, poz. 610, nr 86, poz. 732 i nr 167, poz. 1398) .
 

 

 6,2 mln osób pobiera zaniżone świadczenia emerytalno-rentowe    Czytaj całość --> 6,2 mln osób pobiera zaniżone świadczenia emerytalno-rentowe

Z 16.07.2004 r. decyzja Sejmu oznacza, że będą niższe podwyżki świadczeń (waloryzacja) i koniec „starego portfela”Niższe podwyżki świadczeń i koniec starego portfela. Decyzja Sejmu z 16.07.2004 r. oznacza, że renty i emerytury będą podnoszone nie jak do tej pory, co roku, ale dopiero, gdy inflacja z kolejnych lat - od ostatniej podwyżki - przekroczy 5%. Nie rzadziej jednak, niż co dwa lata. Decyzja Sejmu  z 16.07.2004 r. oznacza, że będą niższe podwyżki świadczeń i koniec „starego portfela


Jak będą weryfikowane renty?Jak będą weryfikowane renty? - Zamiast waloryzacji nowy dodatek Jak będą weryfikowane renty?

Jednak nie będzie... weryfikacji rent!?Nie będzie... weryfikacji rent zapowiadanych wg planu Hausnera. Nie przeszkadza to jednak ZUS-wi w odebraniu prawa do świadczeń. Krytyka weryfikacji rent sprawiła, że rząd wycofał się z takiego rozwiązania. Zmiana polityki rządu spowodowała, że ZUS bez specjalnej ustawy o weryfikacji będzie kontrolować renty wykorzystując obecnie obowiązujące przepisy... Podstawą do ponownej kontroli może być zarówno donos, jak i analiza dokumentacji medycznej, która była podstawą do przyznania renty. Jeśli lekarz orzecznik stwierdzi poprawę stanu zdrowia osoby pobierającej stałą rentę, wówczas zostanie ona poddana rehabilitacji albo będzie musiała szukać pracy. Oznacza to, że praktycznie każdy rencista pobierający świadczenie z tego tytułu może być wezwany do ZUS i musi (pod groźbą utraty prawa do renty) poddać się badaniu. Ustawa nie określa żadnych terminów ani granic czasowych przeprowadzenia kontroli stanu zdrowia takiej osoby. Należy pamiętać, że każda osoba mająca już ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy na żądanie organu rentowego musi się poddać badaniom lekarskim... Źródło: Gazeta Prawna


Kolejna już 40-ta nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych21.03.2005 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przepisy ustawy obowiązują od 21 marca, ale z mocą od 1.01.2005 r. (Dz. U nr 44, poz. 422). Pracodawcy i związkowcy zgodnie zawyrokowali, że przyjęta przez rząd autopoprawka do projektu ustawy o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych nie spełnia oczekiwań środowiska. Kolejna nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych


Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnychZwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Od 17.10.2004 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15.09.2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu, które obowiązywać będzie do 30 czerwca 2007 r...


Od 8.10.2004 r., zasiłek dla bezrobotnego wypłacany wg nowych zasadOd 8.10.2004 r., zasiłek dla bezrobotnego wypłacany wg nowych zasad tj. od dnia ogłoszenia obowiązuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego. 17.06.2005 r. Sejm znowelizował ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy17.06.2005 r. Sejm znowelizował ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. - Ponowne zmiany w przepisach dotyczących osób bezrobotnych mają przyczynić się do aktywizacji osób bezrobotnych oraz zachęcić pracodawców do ich zatrudniania. (...)
Od 1.12.2005 r zmiany w zatrudnianiu bezrobotnychZmiany w zatrudnianiu bezrobotnych. Od 1.12.2005 r. zacznie obowiązywać większość zmian do ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzonych ustawą z 28.07.2005 r. zmieniającą powyższy akt. Nowelę opublikowano w tegorocznym Dz.U. nr 164 pod poz.1366. Zmienią się m.in. niektóre zasady przyznawania przez starostę refundacji na zatrudnienie osób bezrobotnych, zmianie ulegnie ustawowa definicja pracodawcy, a w związku z tym również ograniczy się krąg podmiotów, które mogą ubiegać się o pomoc. Zrekompensowane zostanie to w ten sposób, że dopuszczone zostaną nowe kategorie uprawnionych do ubiegania się o pomoc na zatrudnianie bezrobotnych.

Wyrównanie utraconych zasiłków przedemerytalnychWyrównanie utraconych zasiłków przedemerytalnych Od 1.11.2005 r. do 28.02.2006 r. do powiatowych urzędów pracy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania można składać wnioski o przyznanie utraconych zasiłków lub świadczeń przedemerytalnych. Dotyczy to osób, które straciły możliwość nabycia zasiłków i świadczeń przedemerytalnych w latach 2001-2002 na skutek niezgodnej z Konstytucją RP zmiany obowiązujących wówczas przepisów ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Takie rozwiązanie wynika ze znowelizowanej ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dodane art. 150a–150d tej ustawy).

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych wprowadzone nowelizacją z 21 kwietnia 2005 r. -->Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych wprowadzone nowelizacją z 21.04.2005 r. Zmiany wprowadzone do ustawy o świadczeniach rodzinnych nowelizacją z 21 kwietnia 2005. Nowelizacja ograniczyła również krąg osób uprawnionych do dodatku. Ustawa z dn. 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, wprowadza liczne zmiany w systemie świadczeń rodzinnych, czyli w ustawie z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Nowelizacja zawęziła krąg uprawnionych do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. System świadczeń rodzinnych opiera się na zasiłku rodzinnym oraz dodatkach przyznawanych w zależności od tego, w jakiej konkretnie sytuacji znajdują się świadczeniobiorcy. Jedną z takich wyróżnionych sytuacji jest samotne wychowywanie dziecka. O dodatku z tytułu samotnego wychowywania mówi artykuł 12 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dodatek przysługuje w wysokości 170,00 zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż 340,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci. Gdy dochód rodziny nie przekracza 50 % kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, kwotę dodatku zwiększa się o 50,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 100,00 zł na wszystkie dzieci. Kwoty, o których mowa w p. 5 to kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli 504 i 583 zł. Dodatek zostanie, więc zwiększony, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 252 zł (291,5 zł., kiedy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).
Od 1.09.2005 r. ZUS nie będzie już wypłacał wypłat świadczeń rodzinnych.. -->Od 1.09.2005 r. ZUS nie będzie już wypłacał wypłat świadczeń rodzinnych. Emeryci i renciści, dotychczas uprawnieni do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, którym ZUS świadczenia te wypłacał, muszą wystąpić o świadczenia rodzinne do organu właściwego jakim jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Osoba samotnie wychowująca dziecko, nie może ubiegać się o zasiłek rodzinny, jeśli nie ma zasądzonych wyrokiem sądu alimentów od drugiego z rodziców dziecka. Wspomnianej wyżej osobie, zasiłek a wraz z nim również dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka będzie przysługiwał, jeśli brak zasądzonych alimentów na dzieci wynika z następujących przyczyn: drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Samotnie wychowująca dziecko, aby mogła ubiegać się o świadczenia, musi wystąpić o zasądzenie alimentów i poczekać na stosowny wyrok.  Źródło: www.ngo.pl  i  www.zus.pl Czytaj więcej --> Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Zasiłek rodzinny wzrośnie nawet do 100 zł.. -->Zasiłek rodzinny wzrośnie nawet do 100 zł, becikowe w wysokości 800 zł, 20-tygodniowy urlop macierzyński i podwyżka zasiłku rodzinnego, nawet do kwoty 100 zł miesięcznie – to prawdopodobna wersja pakietu rodzinnego, jaki zaproponuje nowy rząd. Dla rodzin: • podwyżka zasiłku rodzinnego do 50 zł na pierwsze i 100 zł na kolejne dziecko lub ulga podatkowa w tej wysokości – dla rodzin, w których dochód nie przekracza 504 zł lub 583 zł na osobę, • podniesienie dodatku do zasiłku rodzinnego za urodzenie dziecka – z 500 zł do 800 zł, • wydłużenie urlopu macierzyńskiego – do 20 tygodni. Becikowe, wyniesie zapewne 800 zł o 300 zł (z 500 zł) zostanie podniesiony dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Będzie on, więc wypłacany tylko rodzinom uprawnionym do świadczeń rodzinnych, tj. w których dochód na osobę nie przekracza 504 lub 583 zł na osobę. Rząd nadal pracuje nad szacowaniem kosztów tych rozwiązań dla budżetu. Źródło: Gazeta Prawna z 17.11.2005 r.


Od 1 lipca br. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracyOd 1.07.2005 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy. Wycofano szkolenia wstępne podstawowe, instruktaż dla pracownika biurowego skrócono do 2 godzin, zwolniono niektórych pracowników z konieczności odbywania szkoleń okresowych. Szczegółowe zasady oraz zakres szkoleń bhp, w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz..U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 oraz z 2005 r. Nr 116, poz. 972)...

 

WAŻNE ZMIANY  OBOWIĄZUJĄCYCH  PRZEPISÓW

Prezydent podpisał nową  --> Ustawę o pomocy społecznej 2.04.2004 r. Prezydent podpisał ustawę o pomocy społecznej; - przepisy weszły w życie 1.05.2004 r. Prezydent podpisał nowa --> Ustawę o pomocy społecznej

Od 1 stycznia 2004 r. zamiast zwrotu podatku VAT Od 1.01.2004 r. zamiast zwrotu podatku VAT wprowadzono zasadę powszechnego dofinansowania bezpośrednio do etatu pracującej osoby niepełnosprawnej, bez względu na to, czy osoba ta pracuje na chronionym czy otwartym rynku pracy...

Od 1 lipca 2004 obowiązuje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń SpołecznychOd 1 lipca 2004 r. obowiązuje ustawa z dnia 20.04.2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 121, poz. 1264).

Nowe przepisy o zwolnieniach grupowychNowe przepisy o zwolnieniach grupowych Nowe przepisy o zwolnieniach grupowych   Od 1.01.2004 r. Nowa Ustawa Nowe ustawa o zwolnieniach grupowych

Zmiany dotyczące ochrony związkowcówZmiany dotyczące ochrony związkowców Zmiany dotyczące ochrony związkowców   Nowa Ustawa Zmiany dotyczące ochrony związkowców
Prawo Spółdzielcze - tekst jednolity [ostatnia zmiana w tytule II po art 203 dodano Dział V pn.:=> Spółdzielnie Socjalne]Prawo spółdzielcze : ostatnia i najważniejsza zmiana w tytule II po art. 203 dodano Dział V Spółdzielnie Socjalne Prawo spółdzielcze ostatnia i najważniejsza zmiana w tytule II po art. 203 dodano Dział V pn.: ,,Spółdzielnie Socjalne"

Nowy system świadczeń rodzinnych + zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjnyDodatki rodzinne Nowy system świadczeń rodzinnych + zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny Aktualne przepisy regulujące wypłatę dodatków do zasiłku rodzinnego dla osób samotnie wychowujących dzieci są niezgodne z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny... Czytaj więcej --> Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnychPoczštek strony

Nowa ustawa o rehabilitacji zawodowej ... Ustawa o rehabilitacji 2005 Nowa ustawa o rehabilitacji...     Nowa ustawa o pomocy społecznejUstawa o pomocy społecznej Nowa ustawa o pomocy społecznej

 


 Wybrane aspekty prawne o InternecieWybrane aspekty prawne o Internecie. Wybrane aspekty prawne o Internecie

NEWS

 


 

:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  ::  Karty praw :: O mnie :: Home ::

 

Ostatnia modyfikacja:  grudzień 2005, poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]


Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.0. lub nowszej i w rozdzielczości 800 x 600Poczštek stronyPoczštek strony

 

  Moja wizytówka!

Copyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2005.