:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki  :: O mnie ::
:: NSZZ Solidarność ::  Bez barier ::
Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Karty praw :: Linki  ::

  Informacje
Prawo
Rehabilitacja
Uprawnienia i ulgi
Poradniki
ZPCh
PFRON
Bez barier
Związek zawodowy NSZZ ,,Solidarność"
Podatek VAT
Programy celowe
Rzecznik Praw Obywatelskich
Apele i protesty
Prasa
Karty praw
Ciekawe linki
O mnie

 

Wysokości świadczeń --> [Wskaźniki, stawki, aktualne informacje]

Nowe wysokości świadczeń

Wysokości świadczeń --> [Wskażniki, stawki, aktualne informacje]

W 2007 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 936 zł.Minimalne wynagrodzenie wynosi od 1.01.2012 r. 1500 - (brutto 100%) 1200 - (w pierwszym roku pracy 80%), od 1.03.2010 r. dodatek pielęgnacyjny = 181,10 zł  Od 1 czerwca 2007 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych (100%) wynosi 538,30 złOd 1.06.2010 r. zasiłek dla bezrobotnych zmieniły się zasady naliczania podwyżek dla bezrobotnych - w ciągu pierwszych trzech miesięcy prawa do zasiłku wyniesie on 742,10 zł. miesięcznie. Przez następne będzie niższy – 582,70 zł. Dieta od 1.01.2007 r. = 23 zł, Od 1.09.2006 r. zasiłek pielęgnacyjny = 173,10 miesięcznie, Minimalne wynagrodzenie od 1.01.2006 r. wynosi 899,10 zł., a od 1.03.2006 r. dodatek pielęgnacyjny – 153,19 zł Kolejna zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych od listopada 2009 r. o 40% wzrosną zasiłki rodzinne. -->Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych od listopada 2009 r. o 40% wzrosną zasiłki rodzinne. Wyniosą one odpowiednio 68 zł za dziecko do piątego roku życia, 91 zł – za dziecko powyżej 5 lat oraz 98 zł – za osoby od 18 do 24 roku życia. Nie zmieni się natomiast przez kolejne trzy lata wysokość progów dochodowych uprawniających do świadczeń. Do 2012 roku, bo wtedy, zgodnie z ustawą, jest przewidywana kolejna weryfikacja, kryterium dochodowe będzie nadal wynosić 504 zł na osobę w rodzinie oraz 583 zł, gdy wychowuje ona dziecko niepełnosprawne. Od 9 lutego.2006 r. obowiązuje nowa ustawa o świadczeniach rodzinnychOd  9.02.2006 r. obowiązuje ustawa o świadczeniach rodzinnych. Od 9 lutego 2006 r. obowiązuje nowa ustawa o świadczeniach rodzinnych Od 1.03.2006 r. obowiązują świadczenia przedemerytalne w jednej wysokości 711,54 zł. ... Świadczenie przedemerytalne wynosi od 1.03. 2010 r. - 841,17 zł. Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych -- 2004 r.Uchwalono ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą: - osoby, pobierające przed 1 maja 2004 roku świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego, otrzymują 70% tych alimentów, nie więcej jednak niż 300 zł na dziecko, za okres od 1.05. do 31.12. tego roku; Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych -- 2004 r.; Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych wprowadzone nowelizacją z 21 kwietnia 2005 r. -->Nowelizacja z  21.04.2005 r.. ograniczyła m.in. krąg osób uprawnionych do dodatku rodzinnego.Czytaj więcej --> Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych Rząd zweryfikował kryteria dochodowe, na podstawie których przyznawane są zasiłki i świadczenia z pomocy społecznej. W rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych.Po raz pierwszy od 1.05.2004 r., od czasu obowiązywania nowej ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.), z 12.03.2004 r. rząd zweryfikował kryteria dochodowe, na podstawie których przyznawane są zasiłki i świadczenia z pomocy społecznej. W rozporządzeniu Rady Ministrów z 24.07.2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych (Dz.U. nr 135, poz. 950) dokonano weryfikacji stawek. Na tej podstawie od października 2006 r. wzrosły kryteria dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej (z 461 zł do 477 zł) oraz na osobę w rodzinie (było 316 zł, a jest 351 zł). O 26 zł wzrosła też maksymalna kwota zasiłku stałego, do 444 zł. Renta socjalna od 1.03.2006 r.Renta socjalna od 1 marca 2010 r. = 593,28 zł.
 

Przybywa niepełnosprawnych Polaków

Już co siódmy Polak jest niepełnosprawny

Przybywa niepełnosprawnych Polaków

 

Od 1 stycznia 2005 r. można wnie?ć sprzeciw od orzeczeń lekarzy orzeczników ZUSOd 1.01.2005 r. można wnieść sprzeciw od orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS Teraz osobom ubiegającym się o renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje prawo sprzeciwu od orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS. Przysługuje sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika do komisji lekarskiej w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia orzeczenia; przekroczenie tego terminu przekreśla szansę na rozpatrzenie wniosku. Sprzeciw należy złożyć za pośrednictwem ZUS (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego).Początek strony

 

Limanowa - Lokalny Serwer ,,Internet dla Niepełnosprawnych" Limanowa - Lokalny Internet dla Niepełnosprawnych

 

 

 

 

Ważne dla związkowców Ważne dla związkowców Adresy instytucji Adresy instytucji Pielęgnacyjny do 16 lat Pielęgnacyjny do 16 lat
Poradnik dla ON Poradnik dla ON Organizacje Niepełnosprawnych Organizacje Niepełnosprawnych Prasa i komentarze dot. ON Prasa i komentarze dot. ON
Sanatoria adresy Sanatoria adresy Podkomisja ON Podkomisja ON Macierzyński dla ojca Macierzyński dla ojca
Pokonać autystyczny mur! Pokonać autystyczny mur! Adresy: prawo - orzecznictwo Adresy- prawo - orzecznictwo Opieka Społeczna Opieka Społeczna
Sekcja Krajowa Niewidomych NSZZ ,,Solidarność" Sekcja Niewidomych Inspekcja Pracy w ZPCh Inspekcja Pracy w ZPCh start.idn.org.pl IdN na Google
Jak pomóc niewidomemu Jak pomóc niewidomemu Turnusy - dofinansowanie Turnusy - dofinansowanie Widok z okna - wiersze Widok z okna - wiersze
Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach - stan prawny na 1 stycznia 2005 r. Ustawa o emeryturach i rentach PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI Podstawowe uprawnienia i ulgi Sanktuarium M. B. Bolesnej - Bazylika Mniejsza w Limanowej Sanktuarium M. B. Bolesnej
Sprzęt dla niewidomych Sprzęt dla niewidomych Katalog ZPCh Katalog ZPCh  Tu pracowałem Tu pracowałem
Komputerowy program wspomagający terapię afazji „AFASYSTEM”  - Rehabilitacja neuropsychologiczna Afasystem Pomóż zwyciężyć Wiktorii!Pomóż Wiktorii zwyciężyć! Tu mieszkam --> http://limanowa.idn.org.pl/ Tu mieszkam


 

 
Prawo pracy po zmianach

>> Prawo pracy w pigułce << Prawo pracy po zmianach

Zmiany w Kodeksie Pracy:

1. Od 1.01.2004 r. Powrót do płatnego pierwszego
dnia
chorobowego 
za pierwszy dzień choroby w przypadku krótkich zwolnień.
2. Od 1.01.2004 r. wprowadzono do K.P. definicję
mobbingu.

3. Trzeba poinformować pracownika od 1.012004 r.,
o
warunkach zatrudnienia i jego uprawnieniach pracowniczych...

Nowelizacja kodeksu pracyOd 1.05.2004 r. weszły nowe zmiany w K.p.:
Art. 251, zmieniono: art. 671 i art. 672, art. 227 § 2 oraz

dodano art. 673, art. 222 i art. 2221, art. 3045 Nowelizacja kodeksu pracy

Prawo Pracy - od dnia 1 maja 2004 r. ustawodawca dokonał zmiany art. 91 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001)Od 1.05.2004 r. dokonano zmiany art. 91 K.p (Dz.U.

z 2004 r. Nr 99, poz. 1001), którego treść brzmi:
Art. 91 § 1. Należności inne niż wymienione w art. 87
§ 1
i § 7
mogą być potrącane z wynagrodzenia
pracownika tylko za jego zgodą wyrażona na piśmie.

§ 2. W przypadkach określonych w § 1 wolna od
potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę
w
wysokości:

1. określonej w art. 87 § 1 pkt 1 - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,

2.  80% kwoty określonej w art. 87 § 1 pkt 1 - przy potrącaniu innych należności niż określone w pkt 1. Zmiany w prawie pracy  

 

Nowelizacja kodeksu pracy Nowelizacja kodeksu pracy Nowelizacja kodeksu pracy  Do góry

Od 1 maja 2004 r. obowiązuje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowcówOd 1.05.2004 r. obowiązuje ustawa z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców, Dz. U. Nr 92 poz. 879.

 
Od 1 czerwca 2004 r. zmianie ulega okres ochronny dla osób w wieku przedemerytalnymOd 1.06.2004 r. zmianie uległ art. 39 K.p, wydłużając okres ochronny dla osób w wieku przedemerytalnym do 4 lat.

 

Są zmiany w Kodeksie pracy w 2005 r.Z początkiem 2005 r. wprowadzono kolejne zmiany w K.p. Ostatnia zm. (Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 71) dotyczy art. 53 i art. 92 K.p.

  
Ostatnia zmiana KP:  Od 19 grudnia dłuższy urlop macierzyńskiOd 19 grudnia 2006 r. pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
• 18 tygodni przy pierwszym porodzie,
• 20 tygodni przy każdym następnym porodzie,
• 28 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.
   
Ostatnia zmiana KP na podstawie Wyroku TK z dnia 4.04.2005 rOstatnie zm. KP w 2007 r. (cztery razy w tym roku nowelizowany) dotyczyły:

-    archiwizowania dokumentów pracowniczych,

-    obowiązków pracodawców związanych z kontrolą prowadzoną przez Państwową Inspekcję Pracy,

-    zakazu pracy w handlu w święta (ustawa niepublikowana),

-    telepracy. 

Ustawa Kodeks Pracy 2007Kodeks pracy 02.01.2011 wersja pdf zobacz 
 

 

 6,2 mln osób pobiera zaniżone świadczenia emerytalno-rentowe  Czytaj całość --> 6,2 mln osób pobiera zaniżone świadczenia emerytalno-rentowe

Urlopy macierzyńskie, tak jak zapowiadano, podzielono na część obligatoryjną, którą pracownica we wskazanym minimalnym wymiarze musi wykorzystać oraz na część fakultatywną (dodatkowy urlop macierzyński), z której można zrezygnować lub w czasie której można podjąć zatrudnienie na część etatu. Od 1 stycznia 2009 r. część obligatoryjna urlopu macierzyńskiego będzie wydłużona, a jej wymiar uzależniony od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie: 20 tygodni - w przypadku urodzenia 1 dziecka przy jednym porodzie, 31 tygodni - w przypadku urodzenia 2 dzieci przy jednym porodzie, 33 tygodni - w przypadku urodzenia 3 dzieci przy jednym porodzie, 35 tygodni - w przypadku urodzenia 4 dzieci przy jednym porodzie, 37 tygodni - w przypadku urodzenia 5 i więcej dzieci przy jednym porodzie. Uwaga! Dłuższy wymiar urlopów przysługuje także pracownikom, którzy w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 1 stycznia 2009 r., będą przebywać już na urlopie macierzyńskim. Dodatkowy urlop macierzyński, i to w zmniejszonym wymiarze, przewidziano dla pracowników dopiero od 2010 r. Podstawa prawna: - ustawa z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw


7 listopada 2007 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. nr 194, poz. 1404) 7 listopada 2007 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. nr 194, poz. 1404) oraz rozporządzenie w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne (Dz.U. nr 194, poz. 1405). Warto wiedzieć, że zgodnie z pierwszym rozporządzeniem pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne na co najmniej 36 miesięcy może starać się o zwrot kosztów wyposażenia ich stanowisk pracy. Zgodnie zaś z drugim rozporządzeniem pracodawca zatrudniający (przez okres co najmniej 12 miesięcy) osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy może ubiegać się o refundację 60% wynagrodzenia i składek na ZUS tego pracownika. Wiedz jednak, że refundacja przysługuje tylko w pierwszym roku zatrudnienia...


Nowy warunek wypłaty dodatku i zapomogi z tytułu urodzenia dziecka...Nowy warunek wypłaty dodatku i zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r. Zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 237, poz. 1654).Więcej informacji na stronie: www.mpips.gov.pl


Kolejna 40-ta nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych21.03.2005 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przepisy ustawy obowiązują od 21.03, ale z mocą od 1.012005 r. (Dz. U nr 44, poz. 422). Pracodawcy i związkowcy zgodnie zawyrokowali, że przyjęta przez rząd autopoprawka do projektu ustawy o wspieraniu zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych nie spełnia oczekiwań środowiska. Kolejna nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych


Dobra wiadomość dla rencistów prowadzących działalność gospodarcząDobra wiadomość dla rencistów prowadzących działalność gospodarczą Renciści prowadzący działalność gospodarczą mieli zapłacić za czerwiec (do 10 lub 15 lipca br.) pełne składki na ZUS. Przepisy, które nakładały na rencistów przedsiębiorców taki obowiązek, miały wejść w życie 1 czerwca 2006 r. Osoby te od tego dnia miały opłacać poza składką na ubezpieczenie zdrowotne również obowiązkowo składki: emerytalną, rentową, wypadkową oraz na Fundusz pracy - jeżeli nie korzystają z ulgi w ZUS. Obowiązek ten miał dotyczyć tylko przedsiębiorców - rencistów, którym ZUS przyznał rentę z tytułu niezdolności do pracy. Przepis ten, nie wejdzie w życie 1 czerwca br., a dopiero od 2007 roku. Tak zadecydował Sejm, a Senat na posiedzeniu, które odbyło się 24 maja br., zaakceptował ustawę bez wprowadzania do niej żadnych poprawek. Oznacza to, że ustawa wejdzie już w życie 31 maja br., a obowiązek opłacania pełnych składek na ZUS przez rencistów prowadzących własną działalność gospodarczą zostanie przesunięty na przyszły rok.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnychZatrudnianie osób niepełnosprawnych. Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił problemy niepełnosprawnych Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej i zwrócił się o informację na temat aktualnych i planowanych działań Rządu i resortu zmierzających do rozwiązania, a przynajmniej zmniejszenia problemów osób niepełnosprawnych z dostępem do pracy i rehabilitacji zawodowej oraz planowanych regulacji systemowych motywujących do zatrudniania tych osób (wystąpienie z dnia 11 kwietnia 2006 r.). Korespondencja kierowana do Rzecznika i informacje przekazywane przez środki masowego przekazu wskazują na wysoki stopień bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych (zatrudnionych jest około 15% niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym), niedostateczny system motywacji dla pracodawców zatrudniających te osoby oraz niestabilność regulacji prawnych w tym zakresie (szczególnie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). (RPO/529842/06/VIII, źródło: www.brpo.gov.pl) z 19.04.2006 r.

Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnychZwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Od 17.10.2004 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15.09.2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu, które obowiązywać będzie do 30 czerwca 2007 r...


Od 8.10.2004 r., zasiłek dla bezrobotnego wypłacany wg nowych zasadOd 8.10.2004 r., zasiłek dla bezrobotnego wypłacany wg nowych zasad tj. od dnia ogłoszenia obowiązuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego. 17.06.2005 r. Sejm znowelizował ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy17.06.2005 r. Sejm znowelizował ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. - Ponowne zmiany w przepisach dotyczących osób bezrobotnych mają przyczynić się do aktywizacji osób bezrobotnych oraz zachęcić pracodawców do ich zatrudniania. (...)
Od 1.12.2005 r zmiany w zatrudnianiu bezrobotnychZmiany w zatrudnianiu bezrobotnych. Od 1.12.2005 r. zaczęło obowiązywać większość zmian do ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzonych ustawą z 28.07.2005 r. zmieniającą powyższy akt. Nowelę opublikowano w tegorocznym Dz.U. nr 164 pod poz.1366. Zmieniły się m.in. niektóre zasady przyznawania przez starostę refundacji na zatrudnienie osób bezrobotnych, zmianie uległa ustawowa definicja pracodawcy, a w związku z tym również ograniczył się krąg podmiotów, które mogą ubiegać się o pomoc. Zrekompensowane zostało to w ten sposób, że dopuszczone zostały nowe kategorie uprawnionych do ubiegania się o pomoc na zatrudnianie bezrobotnych...

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych wprowadzone nowelizacją z 21 kwietnia 2005 r. -->Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych wprowadzone nowelizacją z 21.04.2005 r. Zmiany wprowadzone do ustawy o świadczeniach rodzinnych nowelizacją z 21 kwietnia 2005. Nowelizacja ograniczyła również krąg osób uprawnionych do dodatku. Ustawa z dn. 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, wprowadza liczne zmiany w systemie świadczeń rodzinnych. Nowelizacja zawęziła krąg uprawnionych do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. O dodatku z tytułu samotnego wychowywania mówi artykuł 12 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dodatek przysługuje w wysokości 170,00 zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż 340,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci. Gdy dochód rodziny nie przekracza 50% kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, kwotę dodatku zwiększa się o 50,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 100,00 zł na wszystkie dzieci. Kwoty, o których mowa w p. 5 to kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych, czyli 504 i 583 zł. Dodatek zostanie, więc zwiększony, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 252 zł (291,5 zł., kiedy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).
Od 1.09.2005 r. ZUS nie będzie już wypłacał wypłat świadczeń rodzinnych.. -->Od 1.09.2005 r. ZUS nie wypłaca wypłat świadczeń rodzinnych. Emeryci i renciści, dotychczas uprawnieni do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, którym ZUS świadczenia te wypłacał, muszą wystąpić o świadczenia rodzinne do organu właściwego jakim jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Osoba samotnie wychowująca dziecko, nie może ubiegać się o zasiłek rodzinny, jeśli nie ma zasądzonych wyrokiem sądu alimentów od drugiego z rodziców dziecka. Czytaj więcej --> Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych Źródło:  www.zus.pl .

Prawo do zasiłku rodzinnego powinno być uzależnione wyłącznie od rzeczywistej sytuacji materialnej rodziny i jej członków.- (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 listopada 2005 r.Prawo do zasiłku rodzinnego powinno być uzależnione wyłącznie od rzeczywistej sytuacji materialnej rodziny i jej członków. (wyrok TK z 15.11.2005 r. (sygn. akt P 3/05)
Wszystkie matki z tytułu urodzenia dziecka będą mogły liczyć na 1.000 zł, a nawet w niektórych przypadkach na 2.000 zł, niezależnie od sytuacji majątkowej.Zmiany w świadczeniach rodzinnych. Wszystkie matki z tytułu urodzenia dziecka będą mogły liczyć na 1.000 zł, a nawet w niektórych przypadkach na 2.000 zł, niezależnie od sytuacji majątkowej. Osoby uprawnione do dodatku z tytułu urodzenia dziecka mogą liczyć również na 1.000 zł. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu. Zapomoga na jedno dziecko może być, podobnie jak pozostałe świadczenia rodzinne, wypłacona wyłącznie jednej osobie...
Becikowe w w wersji LPR w wys. 1 tys. zł otrzymają, niezależnie od dochodu, wszystkie matki... Prezydent Kaczyński podpisał 18.01.2006 r. nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, o becikowym w wysokości 1 tys. zł, które otrzymają, niezależnie od dochodu, wszystkie matki. Rodziny, którym urodzi się dziecko, mogą otrzymać 3 świadczenia.czytaj więcej ->>

Od 1 lipca br. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracyOd 1.07.2005 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy. Wycofano szkolenia wstępne podstawowe, m.in. instruktaż dla pracownika biurowego skrócono do 2 godzin, zwolniono niektórych pracowników z konieczności odbywania szkoleń okresowych. Szczegółowe zasady oraz zakres szkoleń bhp, w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 oraz z 2005 r. Nr 116, poz. 972).


Sejm przyjął 24.03.2006 r. projekt ustawy o spółdzielniach socjalnychSejm przyjął 24.03.2006 r. projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych. Ustawa zmierza do ograniczenia zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz sprzyja integracji społecznej. Jej celem jest przywrócenie na rynek pracy - poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa - osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz bez szans na zatrudnienie. Umożliwi ona osobom bezrobotnym aktywizację zawodową. Spółdzielnie socjalne staną się elementem nowoczesnej i aktywnej polityki społecznej, w której tradycyjne instrumenty, – czyli bezpośrednia pomoc finansowa, uzupełniane są o działania zmierzające do aktywizacji zawodowej osób bez pracy. Spółdzielczość socjalna, dzięki przyjęciu proponowanych w projekcie rozwiązań stanie, się istotnym elementem ruchu spółdzielczego. Uprawnionymi do utworzenia spółdzielni oraz zostania jej członkiem będą: osoby bezrobotne, osoby, o których mowa w ustawie z 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (bezdomni, realizujący program wychodzenia z bezdomności; uzależnieni od alkoholu lub narkotyków po zakończeniu programu terapeutycznego; zwalniani z zakładów karnych; uchodźcy), niepełnosprawni. Źródło: MPiPS z 28.03.2006 r.


Realizacja przez ZUS wyroku Trybunału Konstytucyjnego...Realizacja przez ZUS wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W przytoczonym wyroku Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność z Konstytucją § 12 pkt.1  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2.08.1999 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów i innych  dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego oraz szczegółowych zasad i trybu wypłaty tych zasiłków (Dz. U. Nr 68, poz.761). Ponieważ rozporządzenie to  obowiązywało w okresie od 1.09.1999 r. do 1.05.2002 r., a wyrok dotyczy osób, które w tym czasie, wskutek pobierania zasiłku macierzyńskiego w czasie urlopu wychowawczego, nie otrzymały za ten sam okres zasiłku wychowawczego do którego pobierania, zgodnie z wyrokiem Trybunału, były uprawnione. Osoby takie mogą obecnie wystąpić o wypłatę tych zasiłków, udowadniając swoje uprawnienia. Informacja o  realizacji przez ZUS wyroku TK z  30.01. 2006 r. sygn. SK 39/04 (Dz. U. Nr 22, poz.170).

 

WAŻNE ZMIANY  OBOWIĄZUJĄCYCH  PRZEPISÓWWAŻNE ZMIANY  OBOWIĄZUJĄCYCH  PRZEPISÓW

Prezydent podpisał nową  --> Ustawę o pomocy społecznej 2.04.2004 r. Prezydent podpisał ustawę o pomocy społecznej; - przepisy weszły w życie 1.05.2004 r. Prezydent podpisał nowa --> Ustawę o pomocy społecznej

Od 1 stycznia 2004 r. zamiast zwrotu podatku VAT Od 1.01.2004 r. zamiast zwrotu podatku VAT wprowadzono zasadę powszechnego dofinansowania bezpośrednio do etatu pracującej osoby niepełnosprawnej, bez względu na to, czy osoba ta pracuje na chronionym czy otwartym rynku pracy...

Od 1 lipca 2004 obowiązuje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń SpołecznychOd 1 lipca 2004 r. obowiązuje ustawa z 20.04.2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 121, poz. 1264).

Nowe przepisy o zwolnieniach grupowychNowe przepisy o zwolnieniach grupowych Nowe przepisy o zwolnieniach grupowych   Od 1.01.2004 r. Nowa Ustawa Nowe ustawa o zwolnieniach grupowych

Zmiany dotyczące ochrony związkowcówZmiany dotyczące ochrony związkowców Zmiany dotyczące ochrony związkowców   Nowa Ustawa Zmiany dotyczące ochrony związkowców
Prawo Spółdzielcze - tekst jednolity [ostatnia zmiana w tytule II po art 203 dodano Dział V pn.:=> Spółdzielnie Socjalne]  Prawo spółdzielcze : ostatnia i najważniejsza zmiana w tytule II po art. 203 dodano Dział V
Spółdzielnie Socjalne Prawo spółdzielcze ostatnia i najważniejsza zmiana w tytule II po art. 203 dodano Dział V pn.: ,,Spółdzielnie Socjalne"

Nowa ustawa o rehabilitacji zawodowej ... Ustawa o rehabilitacji 2007 Nowa ustawa o rehabilitacji...     Nowa ustawa o pomocy społecznejUstawa o pomocy społecznej Nowa ustawa o pomocy społecznej  

Nowy system świadczeń rodzinnych + zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny Dodatki rodzinne Nowy system świadczeń rodzinnych + zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny Aktualne przepisy regulujące wypłatę dodatków do zasiłku rodzinnego dla osób samotniePoczątek strony wychowujących dzieci są niezgodne z konstytucją orzekł Trybunał Konstytucyjny... Czytaj więcej --> Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych


Niepełnosprawni zmotoryzowani poza margines?

Niepełnosprawni zmotoryzowani poza margines?Niepełnosprawni zmotoryzowani poza margines? (...) Od 10 .01.2006 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie szkolenia i egzaminowania na prawo jazdy. Zmiany są, co prawda znaczne, ale ograniczę się do tych, które dotyczą kierowców, zwłaszcza niepełnosprawnych. Niepełnosprawni zmotoryzowani poza margines?

 


AntySpam

 

  
Wybrane aspekty prawne o InternecieWybrane aspekty prawne o Internecie. Wybrane aspekty prawne o Internecie

Najważniejsze zmiany w prawie od 1 stycznia 2008 roku
Od 1 stycznia wchodzą w życie nowe ustawy, które w sposób istotny zmieniają dotychczasowe uprawnienia i obowiązki emerytów i rencistów, pracobiorców, pracodawców, właścicieli nieruchomości, inwestorów, przedsiębiorców oraz ich kontrahentów.
Mniej zapłacimy za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, więcej nas będzie za to kosztować wywóz śmieci. W zupełnie nowej sytuacji prawnej znajdą się kandydaci na pośredników i zarządców nieruchomości, a także rzeczoznawcy majątkowi. 1 stycznia to także dzień, w którym zaczną obowiązywać nowe stawki podatkowe dla prowadzących działalność gospodarczą.
Więcej w Gazecie Prawnej

NEWSY

 


 

:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki  :: O mnie ::
:: NSZZ Solidarność ::  Bez barier ::
Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Karty praw :: Linki  ::

 

statystyka Ostatnia modyfikacja:  styczeń 2012, adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwaadres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwa
www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

 


 

Najlepiej oglądać używając IE wersji 6.0 lub nowszej i rozdzielczości 800 x 600Początek stronyPoczątek strony

 

  Moja wizytówka!

Copyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2010.