Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych
 

Wybrane z ,,Encyklopedii Prawa"


STYCZEŃ ( nr 107/2000/1 )

 3. NAJNIŻSZE WYNAGRODZENIE  - od 1 listopada 1999 r.
 4. UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE  - środki ortopedyczne, udział własny
 5. PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE   - przyrost w 2000 r.
 6. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG  - w zakładach pracy chronionej
 7. PODATEK DOCHOD. OD OSÓB PRAWNYCH - zniesienie ulgi inwestycyjnej i nowe stawki procentowe
 8. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH - skala podatkowa na 2000 r.
10. POMOC SPOŁECZNA  - pomoc na usamodzielnienie
16. PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE  - za III kwartał 1999 r.
18. ZAWIESZANIE EMERYTUR I RENT

LUTY ( nr 108/2000/2 )

  3. UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE  - rehabilitacja lecznicza
  9. UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE - zaostrzenie systemu ustalania i poboru składek
 11. REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  - obligatoryjne zatrudnianie w budżetowych zakładach pracy
 14. ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWEJ  - wysokość odszkodowania jednorazowego od dnia 9 grudnia 1999 r.
 16. UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  - ograniczenie poboru składek w 2000 r.

II. KOMENTARZE l ODPOWIEDZI
 17. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE  - objęcie ubezpieczeniem umów cywilno-prawnych

CZERWIEC ( nr 112/2000/6 )

 5. MASAŻYŚCI  - wysokość wynagrodzenia od 1 stycznia 2000 r.
 6. PASZPORTY  - ulgi w opłatach
 8. BIBLIOTEKI  - finansowanie wydawnictw dla niewidomych
 9. POMOC SPOŁECZNA - waloryzacja wskaźników i kwot świadczeń o charakterze społecznym
10. ZASIŁKI RODZINNE! PIELĘGNACYJNE - wysokość od 1 czerwca 2000 r.
11. ZASIŁKI WYCHOWAWCZE - wysokość zasiłków od1 czerwca 2000 roku.
13. KWOTA BAZOWA -  w l kwartale 2000 r.
14. PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE - za l kwartał 2000 r.
15. EMERYTURY  - od 1 czerwca 2000 r. najniższe: emerytury, renty, dodatki i maksymalne zmniejszenia
18. ZAWIESZANIE EMERYTUR l RENT  - kwoty graniczne 70% i 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego od 1 czerwca 2000 r.
19. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY  - wysokość od 1 czerwca 2000 rokuPowrót na początek strony

 

STYCZEŃ ( nr 107/2000/1 )
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ( Dz.U. nr 91, poz. 1037 ).

    Zmiana dotyczy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 1998 r. ( Dz.U. nr 16, poz. 74 i nr 164, poz. 1189 ) i polega na podwyższeniu od l listopada 1999 r. kwoty najniższego wynagrodzenia z 650 zł do 670 zł miesięcznie ( brutto ).

    Przypomnijmy, że kwota ta obejmuje zarówno podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i składki na ZUS, opłacane przez pracownika. Powrót na początek strony

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia ( Dz. U. nr 91, poz. 1041 ).

    Zmiana dotyczy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 listopada 1998 r. ( Dz. U. nr 140, poz. 912 ) - Encyklopedia Prawa nr 96, poz. 19 i polega między innymi na wprowadzeniu do załącznika nr 1, dodatkowej pozycji 19 - ,,laska dla niewidomych ( biała ) bezpłatnie raz na dwa lata".

    W ten sposób został rozwiązany problem białej laski, o czym pisałem w komentarzu do zmienionego rozporządzenia. Nowy akt prawny wszedł w życie z dniem 24 listopada 1999 r. Powrót na początek strony


 


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2000 r. ( Dz. U. nr 94, poz. 1088 ).

,,§ l. Ustala się, że w 2000 r.:

1) maksymalny roczny wskaźnik przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 6,8%,
2/ orientacyjne wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kolejnych kwartałach roku, w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z roku poprzedniego, wynoszą:

a) w I kwartale   - 5,0%,
b) w II kwartale  - 6,6%,
c) w III kwartale  -7,0%,
d) w IV kwartale -8,6%."

    Dla pracodawców, którzy nie są jednostkami państwowymi, podane w rozporządzeniu wskaźniki nie mają charakteru obligatoryjnego i nie pociągają za sobą skutków karno-skarbowych. Powrót na początek strony


 


 Ustawa z dnia 20 listopada 1999 r.  o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, oraz o podatku akcyzowym
( Dz. U. nr 95, poz. 1100 ).

    Zmiana dotyczy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. ( Dz. U. nr 11, poz. 50 z późniejszymi zmianami ) - Encyklopedia Prawa nr 74, poz. 3, nr 81, poz. 8 i nr 94, poz. 24.

    Nowy akt prawny znosi faktury uproszczone uprawniające do odliczeń od podatku należnego.

    Dla nas istotne znaczenie posiada znowelizowany art. 14a, który stanowi:

,,1. Prowadzący zakład pracy chronionej lub aktywności zawodowej ma prawo w zakresie działalności tego zakładu do otrzymania częściowego lub całkowitego zwrotu wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług według zasad określonych w ust. 2 - 6.
2. Przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej, zwanego dalej ,,prowadzącym zakład", rozumie się podmiot spełniający warunki określone w art. 28 i 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /.../.
3. Kwotę zwrotu, o której mowa w ust. l, stanowi iloczyn liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej lub zakładzie aktywności zawodowej w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz najniższego wynagrodzenia pracowników ogłoszonego przez Ministra właściwego do spraw pracy w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Kodeksu pracy.

    Do wyliczeń przyjmuje się najniższe wynagrodzenie obowiązujące w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc obliczeniowy, z tym że w przypadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do:

1) lekkiego stopnia niepełnosprawności - do wyliczeń przyjmuje się jednokrotność najniższego wynagrodzenia,
2) umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - do wyliczeń przyjmuje się dwukrotność najniższego wynagrodzenia,
3) znacznego stopnia niepełnosprawności - do wyliczeń przyjmuje się trzykrotność najniższego wynagrodzenia.

4. Jeżeli kwota zwrotu, obliczona zgodnie z ust. 3, jest wyższa od wpłaconego za dany miesiąc podatku, urząd skarbowy wypłaca kwotę zwrotu do wysokości wpłaconego podatku.
5. Prowadzący zakład, w terminie określonym do złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług, składa wraz z tą deklaracją do urzędu skarbowego wniosek o dokonanie zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 1.
6. Urząd skarbowy, po sprawdzeniu, czy kwota podatku wynikająca ze złożonej deklaracji dla podatku od towarów i usług została wpłacona za dany miesiąc, dokonuje zwrotu kwoty, o której mowa w ust. l, na rachunek bankowy prowadzącego zakład, w terminie nie dłuższym niż 25 dni od dnia dokonania wpłaty podatku przez podatnika."

    Zacytowanych przepisów art. 14a, nie stosuje się do podatników podatku akcyzowego oraz u których w chwili złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, urząd skarbowy stwierdzi zaległości w opłacaniu podatku VAT i podatku dochodowego.

    Przepis art. 14a ust. 3, preferuje zakłady pracy chronionej zatrudniające osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym ( dawna I i II grupa inwalidzka ).

    Dalsze zmiany w opłacaniu podatku od towarów i usług wprowadzone przez nowy akt prawny polegają na zniesieniu wielu zwolnień przedmiotowych.

    Tak np. ustawa skreśla załącznik nr 7, zwalniający z podatku VAT leki i inne środki farmaceutyczne.

    Omawiana ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. Powrót na początek strony


 


  Ustawa z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. nr 95, poz. 1101 ).

    Zmiana dotyczy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. ( Dz.U. z r. 1993, nr 106, poz. 482 z późniejszymi zmianami ) - Encyklopedia Prawa nr 70, poz. 20, nr 74, poz. 13,nr 82, poz. 4, nr 92, poz. 16. Warto w tym miejscu podkreślić, że od wydania tekstu jednolitego ustawy w r. 1993, ustawa była zmieniana aż 41 razy.

,,Art. 9.1. Podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu ( straty ), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami /.../".

    Nowy akt prawny dodaje art. 16a do 16m, które wraz załącznikiem określają zasady odpisów amortyzacyjnych. I tak, w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych przy budynkach mieszkalnych stawka ta wynosi 1,5% wartości budynku; przy budynkach użytkowych - 2, 5%; przy zespołach komputerowych - 30%, a telefonach komórkowych - 20%.

    Nowa ustawa znosi ulgi z tytułu nakładów inwestycyjnych. W miejsce ulg ustawodawca obniża stawki procentowe podatku. I tak znowelizowany art. 19 między innymi stanowi:

,,1. Podatek /.../ wynosi:

 1) od dnia l stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r. - 30% podstawy opodatkowania,
2) od dnia l stycznia do 31 grudnia 2001 - 28% podstawy opodatkowania,
3) od dnia l stycznia do dnia 31 grudnia 2002 r. - 28% podstawy opodatkowania,
4) od dnia l stycznia do 31 grudnia 2003 r. - 24% podstawy opodatkowania,
5) od dnia l stycznia 2004 r. - 22% podstawy opodatkowania".


    Przypomnijmy, że za rok 1999 podatek ten wynosił 34% podstawy opodatkowania.

    Warto dodać, że znowelizowana ustawa utrzymuje prawo odliczeń od dochodu z tytułu darowizn na rzecz oświaty, działalności charytatywnej, opiekuńczej i rehabilitacyjnej ( mówi o tym art. 18 ust. 1 ustawy ).

    I wreszcie nowy akt prawny wprowadza istotne zmiany do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zmianami):

skreśla art. 24, wprowadzający zwolnienia z podatku dochodowego od pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 7% osób niepełnosprawnych oraz obciąża podatkiem dochodowym zakłady pracy chronionej - art. 31 ust. 2.

    Zagadnienia te będą szerzej omówione w jednej z najbliższych Encyklopedii Prawa. Powrót na początek strony


 


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie skali podatku dochodowego oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu   ( Dz.U. nr 95, poz. 1105 ).

    Rozporządzenie utrzymuje trzystopniową skalę podatkową obowiązującą przy naliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Skala ta w 2000 r. wynosi:

1) przy dochodzie do 32 736 zł - podatek wynosi 19% podstawy, minus kwota 436 zł 20 gr.,
2) przy dochodzie ponad 32 736 zł do 65 472 zł podatek wynosi 30% nadwyżki ponad 32 736 zł,
3) przy dochodzie ponad 65 472 zł podatek wynosi 40% od nadwyżki ponad 65 472 zł.,

    Dalej, rozporządzenie kwotę podlegającą opodatkowaniu, ale nie uwzględnianą w rocznym rozliczeniu ustala na 120 zł. Powrót na początek strony


 


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie wychowankom opuszczającym niektóre placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich oraz rodziny zastępcze ( Dz.U. nr 98. poz. 1147 ).

,,§ l. Rozporządzenie reguluje sprawy dotyczące udzielania pomocy w integracji ze środowiskiem oraz w usamodzielnieniu się, zwanej dalej ,,pomocą w usamodzielnieniu", wychowankowi opuszczającemu placówkę opiekuńczo-wychowawczą, resocjalizacyjną lub zakład dla nieletnich, w których objęty był opieką całkowitą, albo rodzinę zastępczą, zwanemu dalej ,,usamodzielnianym wychowankiem", obejmujące:

1) rodzaje placówek, których usamodzielniani wychowankowie uprawnieni są do korzystania z pomocy w usamodzielnieniu,
2) warunki i kryteria, które powinien spełniać usamodzielniany wychowanek oraz jego rodzice lub dziadkowie, uprawniające do pomocy w usamodzielnieniu,
3) szczegółowe zasady udzielania pomocy w usamodzielnieniu oraz wysokość specjalnego świadczenia pieniężnego na zagospodarowanie,
4) wartość i składniki pomocy rzeczowej /wyprawki/ dla usamodzielnianego wychowanka opuszczającego placówkę /.../."

    Wśród placówek, z których wychowanek opuszczający te placówki zachowuje prawo do świadczeń określonych w § l rozporządzenia, wymienia się między innymi ośrodki szkolno - wychowawcze i rodziny zastępcze. Zatem mogą to być również niewidomi wywodzący się z trudnych rodzin.

    Pomoc w usamodzielnieniu polega między innymi na rozwiązaniu sytuacji mieszkaniowej przez:


    Pomoc w usamodzielnieniu przede wszystkim polega na świadczeniu pieniężnym, między innymi na tzw., zagospodarowanie. Pomoc taka wynosi trzykrotność kwoty bazowej ustalanej dla celów emerytalnych. Z pomocy nie może korzystać wychowanek, którego dochód lub dochód w rodzinie, w której przebywa, przekracza 200% kwot określonych w art. 4 ust. l ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z r. 1998 nr 64, poz. 414 z późniejszymi zmianami ) - Encyklopedia Prawa. nr 101 poz. 6.

    Pomocy w usamodzielnieniu udziela starosta, właściwy ze względu na siedzibę placówki wychowawczej lub miejsce zamieszkania rodziny zastępczej. Decyzja w sprawie pomocy winna być podjęta nie później, aniżeli w ciągu 50 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

    Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 października 1999 r. Powrót na początek strony


 


Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 1999 r.( M.P. nr 36, poz. 550 ).

    W myśl komunikatu ,,przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 1999 r. wyniosło 1714,00 zł".

    Przeciętne wynagrodzenie za II kwartał 1999 r. było podane w Encyklopedia Prawa nr 103, poz. 11. Powrót na początek strony


 

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz kwot granicznych przychodu w 1999 r. ( M.P. nr 36, poz. 554 ).

    W myśl komunikatu kwota przeciętnego wynagrodzenia w poszczególnych okresach 1999 r. wynosiła:

 

1999 rok 

70 %

130 %

od 1.01 do 28.02

  874,30 zł

1623,60 zł

od 1.03 do 31.05

  941,50 zł

1748,40 zł

od 1.06 do 31.08

1119,00 zł 

2078,10 zł

od 1.09 do 30.11

1161,70 zł

2157,40 zł

od 1.12 do 31.12

1199,80 zł

2228,20 zł

graniczna przychodu w 1999 r.

12 615,00 zł

23 427,10 zł

    Kwoty graniczne 70% i 130% obowiązujące w grudniu 1999 r. stanowią również kwoty graniczne, w okresie od l stycznia 2000 r. do 29 lutego 2000 r. Powrót na początek strony

BI MPZN Rok V Nr 1 (44) /2000

 


LUTY ( nr 108/2000/2 )

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą, finansowania bazy leczniczo-technicznej ośrodków rehabilitacyjnych oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne ( Dz. U. nr 101, poz. 1179 ).

    Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz. U. nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami/ i uchyliło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1996 r. /Dz. U. nr 145, poz. 674/ - Encyklopedia Prawa nr 89, poz. 8.

"§ l. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb:

1) kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "Zakładem", osób zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy albo pobierających okresową rentę z tytułu niezdolności do pracy na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej,
2) finansowania przez Zakład bazy leczniczo-technicznej ośrodków rehabilitacyjnych wymienionych w pkt. 3,
3) udzielania przez Zakład zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne w ośrodkach rehabilitacyjnych innych niż ośrodki własne Zakładu."

    O potrzebie rehabilitacji leczniczej orzeka lekarz orzecznik ZUS. Wniosek o rehabilitację leczniczą sporządza lekarz prowadzący leczenie.

"§7. l. Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym powinna trwać 24 dni.
2. Czas trwania rehabilitacji /.../ może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego" - jeżeli zachodzi tego uzasadnienie.

    Z rehabilitacji leczniczej powinni korzystać także nowo ociemniali pracownicy. W przygotowaniu stosownego programu powinien wziąć udział Polski Związek Niewidomych. Powrót na początek strony


 


Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. nr 110, poz. 1256).

    Zmiana dotyczy ustawy z dnia 13 października 1998 r. /Dz. U. nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami/ - Encyklopedia Prawa nr 96, poz. 17 i 26 i polega na rozszerzeniu obowiązku opłacania składek, również od umów prawa cywilnego.
    Komentarz na ten temat znajdą Czytelnicy pod  pozycją 17 obecnego numeru Encyklopedii Prawa. Powrót na początek strony


 


Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. nr 111, poz. 1280).

    Zmiana dotyczy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. /Dz. U. nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami/ wielokrotnie omawianej na łamach Encyklopedii Prawa.
    W art. 21 nowelizowanej ustawy mówiącym o obligatoryjnym zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez pracodawców zatrudniających w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 25 pracowników jest 7 nowych ustępów 2.

"2a. Dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych będących jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucji kultury oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. l i ust. 2, wynosi 2%.
2b. Dla państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych, publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. l i ust. 2, wynosi O, 5% w r. 2000, l % w latach 2001 - 2004 i 2% w r. 2005 oraz w latach następnych.

    Przypomnijmy, że w powoływanych ust. l i 2 art. 21 ustawy, wskaźnik wynosi 6%. Do osób zatrudnionych w placówkach szkolnych, o których mowa w ust. 2b, wlicza się także niepełnosprawnych studentów kształcących się w tych placówkach. Pracodawcy nie spełniający wymogów określonych w art. 21 ust. 2a i 2b, wpłacają na Państwowy Fundusz składki w wysokości określonej w ustawie.
    W związku z nowelizacją art. 21 równocześnie został uchylony art. 65 ustawy.Powrót na początek strony


 


Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie podwyższenia kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ( M .P. nr 38, poz. 587).

    W myśl obwieszczenia kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych od 9 grudnia 1999 r. wynoszą:

1) 340,20 zł - za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, nie mniej niż 1273,20 zł,
2) 6 302,00 zł - z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów czyli orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji /niepełnosprawność w stopniu znacznym/,
3) /31 492,80 zł - z tytułu wypadku przy pracy powodującego śmierć pracownika, o ile uprawnionym do odszkodowania jest tylko jeden członek rodziny będący współmałżonkiem lub dzieckiem zmarłego,
4) 6 302,00 zł - na każdego dalszego członka rodziny uprawnionego do odszkodowania po zmarłym pracowniku.

    Poprzednie obwieszczenie obowiązujące od 10 września 1999 r. - Encyklopedia Prawa nr 104, poz. zmianami. Powrót na początek strony


 


Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2000 ( M.P. nr 41, poz. 640).

    Przypomnijmy, że na podstawie art. 19 ust. l ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz. U. nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami/ - Encyklopedia Prawa nr 96, poz. 17 i 26 -podstawa, od której ma być naliczana składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe została ograniczona do 250% przeciętnego wynagrodzenia. Ograniczeniu temu nie podlega składka chorobowa. Przepis ten chroni interesy pracowników o wysokich zarobkach, gdyż podstawę emerytury i renty obniżono do 250% już od kilku lat, a składki pobierano od pełnych poborów.
    W myśl obwieszczenia "Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2000 wynosi 54 780 zł".
    Kwota ta jest wypadkową przemnożenia prognozowanej przeciętnej płacy w 2000 roku 250% przez 12 miesięcy.


Powrót na początek strony

 


Zgoła powszechnym zjawiskiem w ostatnich miesiącach stał się zwyczaj zastępowania przez pracodawców umów o pracę umowami zlecenia lub umowami o dzieło. Na ten stan rzeczy ogromny wpływ miała wysokość składek ubezpieczeniowych, jakimi są obciążani pracodawcy, a ostatnio częściowo i pracownicy. Praktykom tym, czyli omijaniu przepisów o ubezpieczeniu ma zapobiec ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. /Dz. U. nr 110, poz. 1256/ nowelizująca ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz. U. nr 137, poz. 887 z późniejszymi zmianami/ - Encyklopedia Prawa nr 96, poz. 17 i 26.

    W znowelizowanym art. 8 dodano ust. 2a, który stanowi:

"Za pracownika, w rozumieniu ustawy, uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy."

    Jest to nowe ujęcie pojęcia "pracownik". Z kolei art. 9 ustawy między innymi stanowi:

"1. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. I pkt. 1,3,10,12 -18a i 20, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia socjalnego lub zasiłku socjalnego. Mogą one dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym również z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. la.
la. Ubezpieczeni wymienieni w ust. l, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy /.../ w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od określonej w art. 18 ust. 4 pkt 5, /czyli od najniższego wynagrodzenia/, podlega również obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów /.../".

    Konkludując, od dnia 13 stycznia 2000 r., czyli od daty wejścia w życie ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. pracodawcy i pracownicy zobowiązani są do opłacania składki emerytalnej i rentowej od wszelkich umów cywilnoprawnych zawieranych przez pracodawcę ze swym pracownikiem, niezależnie od rodzaju umowy na podstawie której powstał między nimi stosunek pracy.
    Z kolei emeryt i rencista zawierający umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do której mają zastosowanie przepisy o zleceniu z osobą, z którą nie łączy go stosunek pracy, może być zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o ile jest zatrudniony u innego pracodawcy, z poborami co najmniej w wysokości najniższego wynagrodzenia miesięcznego określonego w trybie Kodeksu pracy przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Umowy agencyjne lub umowy zlecenia zawarte przez emeryta /rencistę/ przed dniem 13 stycznia 2000 r. nie podlegają zaostrzeniom wynikającym z omawianej ustawy. Powrót na początek strony

BI MPZN Rok V Nr 2 (45) /2000

 


CZERWIEC ( nr 112/2000/6 )

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej ( Dz. U. nr 38, poz. 437 ).

    Zmiana dotyczy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. /Dz. U. nr 52, poz. 543/ - Encyklopedia Prawa nr 102, poz. 7. Nowelizacja polega przede wszystkim na zmianie wysokości wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia i to z mocą od 1 stycznia 2000 r.

    Zgodnie z tabelą miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, starszy technik masażysta posiadający 14 kategorię zaszeregowania, otrzymuje wynagrodzenie zamykające się w widełkach od 765 zł do 1 625 zł miesięcznie (dotychczas wynagrodzenie zasadnicze dla tej kategorii zaszeregowania zamykało się w widełkach od 725 do l 520 zł).


 


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych ( Dz. U. nr 39, poz. 453 ).

    Zmiana dotyczy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1996r. /Dz. U. nr 152, poz. 725/ - Encyklopedia Prawa nr 89, poz. 17. W §2, rozporządzenie określa opłatę za wydanie paszportu w kwocie 100 zł. Znowelizowany § 3 rozporządzenia, między innymi stanowi:

"l. Ulgową opłatę paszportową, w wysokości 50% stawki określonej w §2 ust. l, pobiera się od:

1) emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /.../, a także współmałżonków tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu,
2) osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
3) kombatantów i innych osób, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego/.../
4) uczącej się młodzieży szkół dziennych i studentów studiów stacjonarnych /.../

2. W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgowej opłaty paszportowej przysługuje tylko jedna ulgowa opłata paszportowa."

    Zatem niewidomy składający wniosek o paszport, ponosi opłatę w wysokości 50 zł. Powrót na początek strony


 


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie określenia zakresu zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem Państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu l stycznia 1999 r.( Dz. U. nr 40, poz. 463 ).

"§ 1. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotacje celowe na:

1) dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu l stycznia 1999 r.,
2) zadania z zakresu administracji rządowej objęte mecenatem Państwa w dziedzinie kultury, wykonywane przez instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego /.../"

    W załączniku nr 1 do rozporządzenia zawarte są zadania z zakresu administracji rządowej, objęte mecenatem Państwa w dziedzinie kultury, wykonywane przez instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego. Ust. 14 tego załącznika stanowi:

"Ochrona kolekcji dzieł sztuki, zbiorów historycznych, instrumentów oraz zbiorów bibliotecznych, fonograficznych i filmowych; zapewnienie dostępu do dóbr kultury osobom niepełnosprawnym, w tym opracowywanie "druków" mówionych i brajlowskich, filmowych napisów dialogowych i tłumaczeń na język migowy oraz odpowiednich prezentacji z zastosowaniem technik elektronicznych".

    W sprawie finansowania zadań wyszczególnionych w załączniku odbywa się w oparciu o podpisane umowy przez wojewodów z właściwym ministrem. Warto skorzystać z tych możliwości. Powrót na początek strony


 


Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot po waloryzacji oraz wysokość świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1.06. 2000 r. (M. P. nr 11, poz. 234 ).

    W obwieszczeniu Minister Pracy i Polityki Społecznej ustala nowe kwoty przychodów i świadczeń z pomocy społecznej obowiązujące od l czerwca 2000 r.

"1. Wskaźnik waloryzacji kwot wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz w powołanych wyżej rozporządzeniach wynosi od dnia l czerwca 2000 r. 104,53%.
2. Od dnia 1 czerwca 2000 r.:

1/ wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z l ha przeliczeniowego wynosi 183 zł,
2/ wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej nie przekracza:

a/ na osobę samotnie gospodarującą - 401 zł,
b/ na pierwszą osobę w rodzinie - 364 zł,
c/ na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat - 256 zł,
d/ na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat - 183 zł,

3/ zasiłek stały wynosi 364 zł,
4/ renta socjalna wynosi 364 zł,
5/ dodatek do zasiłku stałego wynosi 95 zł,
6/ dodatek do renty socjalnej wynosi 95 zł,
7/ minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 16 zł,
8/ minimalna wysokość zasiłku stałego wyrównawczego wynosi 16 zł,
9/ kwota stanowiąca podstawę ustalania pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej wynosi l 387 zł,
10/ kwota stanowiąca podstawę ustalania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie lub kontynuowanie nauki dla osób opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze /.../ oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wynosi l 387 zł,
/.../
12/ kwota dochodu uprawniającego kobietę w ciąży lub wychowującą dziecko do świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze wynosi nie więcej niż 401 zł,
13/ miesięczny zasiłek pieniężny dla kobiety w ciąży lub wychowującej dziecko wynosi nie więcej niż 364 zł,
14/ jednorazowy zasiłek pieniężny dla kobiety w ciąży lub wychowującej dziecko na każde dziecko urodzone podczas ostatniego porodu wynosi 175 zł /.../".

    Kwoty dochodu i świadczeń obowiązujące od 1 czerwca 1999 r. były podane w Encyklopedia Prawa nr 101, poz. 6.
    Dochód i kwoty przytoczone w pkt. 12, 13 i 14 dotyczą świadczeń określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie określenia, zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko, pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej /Dz. U. nr 97, poz. 441 z późniejszymi zmianami/ - Encyklopedia Prawa nr 77, poz. l, nr 78, poz. 21 i nr 88, poz. 10. Powrót na początek strony


 


Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz stawki zasiłku rodzinnego ( M. P. nr 11, poz. 238 ).

    Obwieszczenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia l grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych /Dz. U. z 1998 r. nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami/ - Encyklopedia Prawa nr 95, poz. 21. W myśl obwieszczenia:

"1) wskaźnik waloryzacji zasiłku rodzinnego od l czerwca 2000 r. wynosi 104,5%,
  2) zasiłek rodzinny w okresie od l czerwca 2000 r. do 31 maja 2001 r. wynosi:

a) 36,90 zł miesięcznie na małżonka oraz na pierwsze i drugie dziecko,
b) 45,70 zł miesięcznie na trzecie dziecko,
c) 57,10 zł miesięcznie na każde kolejne dziecko.

Wysokość zasiłków rodzinnych w okresie od l czerwca 1999 r. była podana w Encyklopedii Prawa nr 100, poz. 11.


Powrót na początek strony

 


Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz kwot zasiłku wychowawczego ( M. P. nr 11, poz. 239 ).

    I to obwieszczenie jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia l grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) i stanowi:

"1) wskaźnik waloryzacji zasiłku wychowawczego od l czerwca 2000 r. wynosi 104,5%,
2) zasiłek wychowawczy w okresie od 1 czerwca 2000 r. do 31 maja 2001 r. wynosi miesięcznie 276,90 zł, a dla osoby samotnie wychowującej dziecko i osoby wychowującej trzecie i każde następne dziecko - 440,30 zł".

    Wysokość zasiłku od 1 czerwca 1999 r. była podana w Encyklopedii Prawa nr 100, poz. 12. Powrót na początek strony


 


 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie kwoty bazowej w pierwszym kwartale 2000 r. ( M. P. nr 14, poz. 313 ).

    W myśl komunikatu kwota bazowa w pierwszym kwartale 2000 r. wyniosła 1 540,20 zł.
    Przypomnijmy, że zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu Ubezpieczeń Społecznych /Dz. U. nr 162, poz. 1118 z późniejszymi zmianami/:

"Kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, w kwartale kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji."

    Kwota bazowa stanowi podstawę, od której naliczane jest świadczenie /emerytura, renta/ zależne od liczby przepracowanych lat i stosunku procentowego indywidualnej podstawy wymiaru do kwoty bazowej.
    Obowiązujące przepisy o waloryzacji emerytur i rent powodują, że z każdym rokiem powiększa się przedział pomiędzy kwotą bazową, a przeciętnym wynagrodzeniem.
Powrót na początek strony


 


Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2000 r. ( M. P. nr 14, poz. 314)

    W myśl komunikatu "Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2000 r. wyniosło 1868,65 zł".
Przeciętne wynagrodzenie za czwarty kwartał 1999 r. podane było w Encyklopedii Prawa nr 109, poz. 16.     Informacja ta służy Prezesowi ZUS do ustalenia kwot granicznych: 70% i 130% przeciętnego wynagrodzenia w miesiącu /art. 104 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych/.

Powrót na początek strony
 


Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur lub rent ( M. P. nr 14. poz. 316 ).

W myśl komunikatu od dnia 1 czerwca 2000 r.:

"1. kwoty najniższej emerytury i renty wynoszą:

1) 470,51 zł miesięcznie - emerytura, renta rodzinna i renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy,
2) 361,92 zł miesięcznie - renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy.

2. Kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą:

1) pielęgnacyjnego - 120,64 zł miesięcznie,
2) dla sieroty zupełnej - 226,75 zł miesięcznie.

3. Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za 1 kwartał 2000 r., nie wyższej jednak niż 130% tej kwoty, wynoszą:

1) 325,55 zł - dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
2) 244,17 zł - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
3) 276,72 zł - dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba."

    Wyżej podane kwoty obowiązywać będą przez najbliższy rok. Powrót na początek strony


 


 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2000 r. ( M. P. nr 14, poz. 322 ).

    W myśl komunikatu od 1 czerwca 2000 r. kwoty graniczne wynoszą:

1) 1308,10 zł - 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
2) 2429,30 zł - 130% przeciętnego miesięczne wynagrodzenia.

Powrót na początek strony
 


Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie kwoty zasiłku pielęgna-cyjnego ( M. P. nr 14, poz. 323 ).

    W myśl komunikatu od 1 czerwca 2000 r. kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi miesięcznie 120, 64 zł.
    Kwota zasiłku równa jest kwocie dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przy emeryturach i rentach. Oczywiście przy zbiegu prawa do tych świadczeń przysługuje tylko jedno świadczenie. Powrót na początek strony

BI MPZN Rok V Nr 6 (44) /2000


Informacje pochodzą  z Encyklopedii Prawa którą opracował adw. Władysław Gołąb (radca prawny ZG PZN Warszawa).
Jest ona dodatkiem do BI MPZN    i tam prosimy kierować ewentualną korespondencje.

 Biuletyn Informacyjny - Miesięcznik Polskiego Związku Niewidomych
Kolegium redakcyjne: Gustaw Żbikowski - przewodniczący Stanisław Kotowski - redaktor naczelny Elżbieta Łukasiak Wiesława Kowalska Sylwester Piekarski Andrzej Szymanowski
Adres Redakcji: Polski Związek Niewidomych ul. Konwiktorska 9 00-216 Warszawa tel. (022) 831-22-71 wew. 271 tel. (022) 831 -33-83 fax. (022) 635-34-90; Publikacja dofinansowana ze środków PFRON; Skład i druk: Zakład Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych, 00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 7/9Powrót na początek strony

  

Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych

(warto wiedzieć):      Zmiany w przepisach - warto wiedzieć  

Kodeks Pracy Kodeks Pracy

Kodeks Postępowania Administracyjnego Kodeks Postępowania Administracyjnego - masz problem w urzędzie, przeczytaj

Polski Serwer Prawa Polski Serwer Prawa- odnośniki

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI Poznaj swoje: ,,PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI"

Ulgi w 2002 roku Ulgi i odliczenia za 2002 r.

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam   sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny   Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny   Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny   Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny   Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny   Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny   Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny   Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny   Problemy Osób Niepełnosprawnych   >>>>>>>>>>>>>

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam Ostatnia modyfikacja: kwiecień 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.pl

Powrót na początek stronyPowrót na początek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych