Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych
 

Dyrektywa UE w sprawie równego traktowania
i dyskryminacji w zatrudnianiu i pracy zawodowej

        W dniu 27 XI 2000 Rada Unii Europejskiej przyjęła Dyrektywę 2000/78/EC w sprawie równego traktowania w zatrudnianiu i pracy zawodowej.

        Jej celem jest nakreślenie ogólnych ram dla równego traktowania wszystkich obywateli i zwalczania dyskryminacji ze względu na religię i przekonania, niepełnosprawność, wiek oraz orientację seksualną w zatrudnieniu i pracy zawodowej przez Kraje Członkowskie UE.

        Dyrektywa ma charakter ogólny - dotyczy równego traktowania i dyskryminacji w zatrudnieniu i pracy zawodowej różnych grup społeczeństwa, lecz sprawa osób niepełnosprawnych jest w niej mocno zaakcentowana.

        Zgodnie z Dyrektywą wszelka dyskryminacja w zatrudnieniu i pracy zawodowej z wymienionych powodów jest zabroniona i nielegalna. Dotyczy to zarówno dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej. Ta pierwsza przejawia się w mniej korzystnym traktowaniu jednej osoby niż innych osób, będących w tej samej sytuacji, np. z powodu niepełnosprawności. Dyskryminacja pośrednia może przejawiać się natomiast w nie stwarzaniu osobom niepełnosprawnym równych szans np. przez odmówienie przystosowania stanowiska pracy. Dyrektywa dotyczy zatrudnienia i pracy zawodowej zarówno w sektorze publicznych, jak też i prywatnym. Obejmuje ona równe traktowanie i dyskryminację w takich sprawach jak:

 

        Szczególnie istotny dla osób niepełnosprawnych jest artykuł 5 mówiący o dyskryminacji pracowników niepełnosprawnych, jeżeli pracodawca nie zapewni im odpowiedniego przystosowania stanowiska pracy. Pracodawca jest zobowiązany do odpowiedniego przystosowania stanowiska prac, jeśli osoba niepełnosprawna tego potrzebuje dla wyrównania jej szans dla efektywnego zatrudnienia, a także dla awansowania w pracy. Przystosowanie w tym przypadku traktowane jest bardzo szeroko. Obejmuje ono nie tylko przystosowanie środowiska i miejsca pracy wraz ze sprzętem i urządzeniami, lecz także dostosowanie zakresu zadań i godzin pracy do możliwości i potrzeb pracownika niepełnosprawnego. Dyrektywa podkreśla jednak, że przystosowanie to, z ekonomicznego punktu widzenia, powinno mieć rozsądny rozmiar. Oznacza to, że koszty związane z nim nie mogą zbyt finansowo obciążyć pracodawcy. Sprawa ta powinna być określona w krajowym prawodawstwie. Odmowa przystosowania stanowiska pracy jest szczególnym przejawem dyskryminacji, jeśli w danym kraju istnieją możliwości skompensowania poniesionych wydatków na ten cel.

        Artykuł 7 odnosi się do szczególnej ochrony zdrowia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia im bezpieczeństwa w czasie wykonywania pracy. Chodzi, bowiem o to, aby niewłaściwe warunki pracy nie narażały ich na choroby zawodowe i wypadki, a tym samym na pogłębienie ich niepełnosprawności.

        Są to minimalne wymagania. Kraje Członkowskie mogą jednak ustalić wyższe wymagania w tym względzie niż przewiduje Dyrektywa. Nie może ona jednak stanowić podstawy do obniżenia wymagań w stosunku do pracodawców, jeżeli w danym kraju były one już wyższe.

        Artykuł 11 zobowiązuje natomiast Kraje Członkowskie do wprowadzenia do ich systemów prawnych odpowiednich przepisów chroniących pracowników niepełnosprawnych przed zwolnieniem z pracy lub nierównym traktowaniem, będącym odwetem pracodawcy za oskarżanie go o przejawy dyskryminacji.

        Osoby niepełnosprawne w krajach UE otrzymały, więc instrument prawny do ochrony swoich praw do pracy i warunków do rozwoju swojej kariery zawodowej. Walka z dyskryminacja wymaga, bowiem tego rodzaju uregulowań, gdyż dotychczasowe wysiłki mające na celu zwalczanie dyskryminacji w zatrudnianiu i pracy zawodowej nie tylko osób niepełnosprawnych, okazało się jak dotychczas mało skuteczne. Najlepiej świadczą o tym wskaźniki bezrobocia osób niepełnosprawnych w tych krajach.

        Dyrektywa będzie obowiązywać od końca 2003 roku.

Ewa Kędzior                                   
 Pełnomocnik KK NSZZ ,,S" ds. Osób Niepełnosprawnych

Początek strony

 

Zmiany w przepisach - warto wiedzieć   (warto wiedzieć):   

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych,

Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących,

Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej,
Przydatne przepisy dla niepełnosprawnych i nie tylko... !Informujemy, Uprawnienia i ulgi - musisz to wiedzieć!Uprawnienia i ulgi,Ulgi w 2002 rokuUlgi w 2002 roku,
Sprzęt dla osób niewidomych i słabo widzącychSprzęt dla osób niewidomych.

Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowiZałącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

Braille - 2000 - program celowy BRAILLE - program celowy Braille 2000 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie: szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia Okulary w nowym systemie

Program - ,,SEZAM" SEZAM  Program celowy:  Drogowskaz DROGOWSKAZ  Program ,,HOMER" - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania  dla niewidomych i niedowidzących HOMER 2000 Program ,,PEGAZ 2000" PEGAZ 2000 Program celowy: ,,HEFAJSTOS" - pomoc dla pracodawców prowadzących ZPCh - produkujących sprzęt rehabilitacyjny i ortopedycznyHefajstos

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Program celowy: ,,PAPIRUS" Papirus - program celowy

Początek strony

 

 
 
 Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych

Kilka słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam Ostatnia modyfikacja: kwiecień, 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinie  romans@idn.org.pl

Początek stronyPoczątek strony     INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną