Problemy Osób Niepełnosprawnych
:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT ::  Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  ::  Karty praw :: O mnie ::  Linki ::

ZASIŁEK RODZINNY i PIELĘGNACYJNY

Czytaj również: Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych wprowadzone ustawą o pomocy społecznej 
 

oraz                   ustawa o świadczeniach rodzinnych

Kolejna nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych

Rodzaje i wysokość świadczeń w okresie zasiłkowym 01 września 2006 r. – 31 sierpnia 2007 r.

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia

Kryterium dochodowe – wysokość miesięcznego dochodu rodziny netto* w przeliczeniu na osobę

Świadczenia rodzinne

zasiłek rodzinny

48,00 zł – miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia,  

64,00 zł – miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do

ukończenia 18 roku życia

68,00 zł – miesięcznie na dziecko w

wieku powyżej 18 roku życia do

ukończenia 24 roku życia

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

 

dodatki do zasiłku rodzinnego, z tytułu:

 

 

urodzenia dziecka

1000,00 zł – jednorazowo

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400,00 zł - miesięcznie

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

samotnego wychowywania dziecka

170,00 zł – miesięcznie ( nie więcej niż 340,00 zł na wszystkie dzieci),

 

250,00 zł - miesięcznie w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym

stopniu niepełnosprawności ( nie więcej niż 500,00 zł na wszystkie dzieci)

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

 

80,00 zł – miesięcznie na trzecie

i na następne dzieci uprawnione do

zasiłku rodzinnego

 

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

kształcenia i rehabilitacji

dziecka niepełnosprawnego

 

60,00 zł – miesięcznie na dziecko w

wieku do ukończenia 5 roku życia

80,00 zł – miesięcznie na dziecko w

wieku powyżej 5 roku życia do

ukończenia 24 roku życia

 

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

rozpoczęcia roku szkolnego

 

100,00 zł - raz w roku

 

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

 

 

 

 

 

 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 

90,00 zł – na dziecko przez okres 10

miesięcy w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
 

50,00 zł – na dziecko przez okres 10

miesięcy w związku z dojazdem z

miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

  

 

 

 

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe ustawowe)

1000,00 zł jednorazowo

wniosek składa się do 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka

nie obowiązuje kryterium dochodowe

 

Jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe gminne)

 

maksymalnie 1000,00 zł jednorazowo wniosek składa się do 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka

(świadczenie nie przysługuje na dzieci urodzone przed dniem 09 lutego 2006 r.)

nie obowiązuje kryterium dochodowe

 

  

Świadczenia opiekuńcze

 

świadczenie pielęgnacyjne

420,00 zł – miesięcznie

583,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny,

zasiłek pielęgnacyjny

153,00 zł - miesięcznie

nie obowiązuje kryterium dochodowe

 

 

 

 * kryterium dochodowe netto - dochód pomniejszony o podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Świadczenia rodzinne od 1 września 2005 r.

 Komu przysługują świadczenia rodzinne? 

    Obywatelom polskim, obywatelom UE, jeżeli zamieszkują i przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej l roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne oraz cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w RP.

Rodzaje  świadczeń  rodzinnych

     Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

•     Zasiłek pielęgnacyjny

•     Świadczenie pielęgnacyjne 

Zasiłek rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

• opiekunowi faktycznemu dziecka,

• osobie uczącej się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający dla niej alimenty został wydany przed osiągnięciem przez nią pełnoletności.


Uwaga:

Zasiłek rodzinny nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka.

    Wyjątek stanowią sytuacje, gdy osobie samotnie wychowującej dziecko nie zasądzono świadczenia alimentacyjnego, ponieważ:

drugi z rodziców niczyje

• ojciec dziecka jest nieznany

• powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.Na początek strony

 Do jakiego wieku dziecka przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

1) 18 roku życia lub

2) do ukończenia 21 roku życia, jeżeli uczy się w szkole, (ale nie w szkole wyższej), albo

3) do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

    Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się do ukończenia 24 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej.

Jakie dochody uprawniają do zasiłku rodzinnego?

    Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód netto rodziny z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 504 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł. Do ustalenia dochodu rodziny niezbędnym dokumentem jest zaświadczenie z urzędu skarbowego.

Uwaga:
    Od nowego okresu zasiłkowego osoba mająca ustalone na dany okres zasiłkowy prawo do świadczeń rodzinnych, z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, przedkłada dodatkowo, w terminie do dnia 15 marca, oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Czyli np. w okresie zasiłkowym od l września 2005 roku do 31 sierpnia 2006 roku osoba uprawniona do zasiłku rodzinnego przedkłada do dnia 15 marca 2006 roku oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny uzyskanych w 2005 roku.


Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego?

43 zł na pierwsze i drugie dziecko, 53 zł na trzecie dziecko, 66 zł na czwarte i kolejne dziecko.

Do zasiłku rodzinnego przysługuję dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka - jednorazowo w wysokości 500 zł na każde urodzone dziecko,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł miesięcznie,

- samotnego wychowywania dziecka, na które nie ma możliwości zasądzenia alimentów - dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci, a na dziecko niepełnosprawne 250 zł, nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci,

 Uwaga:
    W przypadku, gdy dochód rodziny nie przekracza kwoty 291,50 zł na osobę, kwotę dodatku zwiększa się o 50 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 100 zł na wszystkie dzieci w rodzinie.

Uwaga:
    Osobie mającej zasądzone świadczenie alimentacyjne, którego egzekucja jest choćby w części nieskuteczna, przysługuje zaliczka alimentacyjna.

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietne - dodatek przysługuje w NOWY  wysokości 50 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci, rodzinom w DODATEK , których jest, co najmniej troje dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego,

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 50 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 70 zł w wieku powyżej 5 roku życia do 24 roku życia,

- rozpoczęcia roku szkolnego - jednorazowo, w wysokości 90 zł na dziecko,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - który przysługuje:

a) w związku z zamieszkiwaniem w internacie, bursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka niepełnosprawnego - w wysokości 80 zł miesięcznie albo

b) w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej (w tym także w artystycznej) - w wysokości 40 zł miesięcznie.

Uwaga:
    Od 1 września 2005 roku dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłaca tylko gmina bądź upoważniony do prowadzenia spraw w zakresie świadczeń rodzinnych ośrodek pomocy społecznej. Tam fez należy składać wniosek o ten dodatek wraz z wnioskiem o zasiłek rodzinny.

Zasiłek pielęgnacyjny

 Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku;

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

4) osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 144 zł miesięcznie.
 

Uwaga:

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie jest zależne od wysokości dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny. Jeśli osoba uprawniona jest do dodatku pielęgnacyjnego przyznanego do emerytury bądź renty, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje.

Świadczenie pielęgnacyjne

    Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub niepodejmowania zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jaki dochód uprawnia do świadczenia pielęgnacyjnego i jaka jest jego wysokość?

 Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł miesięcznie, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł netto.

Kto wypłaca świadczenia rodzinne i gdzie złożyć wniosek ?

Pracodawcy zatrudniający, co najmniej 20 pracowników wypłacają swoim pracownikom: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

• urodzenia dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

• rozpoczęcia roku szkolnego oraz zasiłek pielęgnacyjny.

    Wszystkim pozostałym osobom, świadczenia rodzinne wypłaca wyłącznie gmina bądź upoważniony do prowadzenia spraw w zakresie świadczeń rodzinnych ośrodek pomocy społecznej.

    Wniosek należy złożyć w gminie, ośrodku pomocy społecznej lub u pracodawcy.

Gdzie można uzyskać informacje na temat świadczeń rodzinnych?
Informacje na temat świadczeń rodzinnych uzyskają Państwo w każdym urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej, jak również na stronie internetowej Ministerstwa Polityki Społecznej: www.mps.gov.pl.

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, póz. 2255, z późniejszymi zmianami).

Zaliczka alimentacyjna* od 1 września 2005r.

Komu przysługuje zaliczka alimentacyjna?

 Jeśli:

jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko**

Uwaga:
    Osoba pozostająca w związku małżeńskim  może przez okres jednego roku pobierać zaliczkę alimentacyjną, jeżeli złożyła pozew do sądu o rozwód lub separację.

masz zasądzone alimenty na dzieci

• osoba zobowiązana do alimentacji nie wywiązuje się z tego obowiązku

• prowadzona przez komornika egzekucja zasądzonych alimentów jest bezskuteczna.

 

Uwaga:

  Egzekucja jest bezskuteczna, gdy nie zostanie wyegzekwowana  cała  należność  zasądzonych alimentów.

 możesz starać się o zaliczkę alimentacyjną

Do jakiego wieku dziecka przysługuje zaliczka alimentacyjna ?

     Zaliczka alimentacyjna przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat, a jeśli się uczy w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia.

Do jakiej wysokości przysługuje zaliczka alimentacyjna ?

    Jeżeli dochód*** netto w rodzinie nie przekracza 583 zł na osobę, zaliczka przysługuje do wysokości różnicy pomiędzy zasądzonymi a otrzymywanymi alimentami, nie więcej jednak niż:

- 170 zł na dziecko (250 zł na dziecko niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest nie więcej niż dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej;

- 120 zł na dziecko (170 zł na dziecko niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej.

     Jeżeli dochód *** netto w rodzinie nie przekracza 291,50 zł na osobę, zaliczka przysługuje do wysokości różnicy pomiędzy zasądzonymi a otrzymywanymi alimentami, nie więcej jednak niż:

- 300 zł na dziecko (380 zł na dziecko niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest nie więcej niż dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej;

- 250 zł na dziecko (300 zł na dziecko niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej.

Wniosek o zaliczkę alimentacyjną:

- pobiera się w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej,

- składa się do komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne.

Zaliczkę wypłaca:

- urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do zaliczki alimentacyjnej.

Uwaga:
    W przypadku osób, które korzystają ze świadczeń rodzinnych dokumenty dołączone do   wniosku o świadczenia rodzinne
Na początek strony wykorzystuje się do przyznania zaliczki alimentacyjnej.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych*
od 1 września 2005 r.

 - działania mające na celu poprawę skuteczności egzekucji zasądzonych alimentów

 • ścisła współpraca gmin z komornikami w zakresie poprawy skuteczności egzekucji alimentów

• poszerzenie uprawnień komornika w zakresie postępowania egzekucyjnego dotyczącego alimentów

 Uwaga:
    Do tej pory osoba składająca wniosek o egzekucję alimentów do komornika musiała wskazać komornikowi sposób egzekucji, w tym źródła dochodu, z którego można przeprowadzić egzekucję, np. wskazać miejsce pracy dłużnika oraz miejsce jego zamieszkania. Obecnie komornik sam we własnym zakresie zobowiązany jest do ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz miejsca jego zamieszkania.

• zwiększenie kontroli sądów na działalnością komorników;

• ułatwienie w procedurze złożenia wniosku o egzekucję alimentów.

Uwaga:
    Dotychczas wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów można było złożyć tylko do komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej do płacenia alimentów na dzieci. Od l września 2005 roku możesz złożyć ten wniosek również do komornika właściwego ze względu na twoje miejsce zamieszkania.

• stałe sprawdzanie sytuacji finansowej dłużnika alimentacyjnego poprzez przeprowadzanie wywiadu środowiskowego

 Uwaga:
    Jeżeli nie można wyegzekwować należności od dłużnika alimentacyjnego, wówczas istnieje możliwość zasądzenia alimentów na dziecko od osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności np. dziadków dziecka.

• wpisanie dłużnika alimentacyjnego do rejestru dłużników w Krajowym Rejestrze Sądowym

obowiązek pracodawcy do potrącania alimentów z wynagrodzenia pracownika będącego dłużnikiem alimentacyjnym

 Uwaga:
    Dotychczas pracodawca na podstawie wyroku zasądzającego alimenty mógł potrącać z wynagrodzenia pracownika należności na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Od 1 września 2005 roku pracodawca jest zobowiązany do dokonywania takich potrąceń.

• aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych, w tym kierowanie do robót publicznych
• zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

  Uwaga:
    Tylko w przypadkach, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu środowiskowego lub odmawia podjęcia pracy, do której został skierowany albo się od niej uchyla.

Na podstawie danych z ZUS


* na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, póz. 732).

** osoba samotnie wychowująca dziecko - oznacza to pannę, kawalera, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu. osobę rozwiedzioną, wdowę lub wdowca, jeżeli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka.

*** dochód ustala się na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, póz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35, póz. 305, Nr 64,póz.593, Nr 99, póz. 1001).Na początek strony


 

Dodatki dla samotnych niekonstytucyjne

 

Trybunał Konstytucyjny - świadczenia rodzinne

 

    Aktualne przepisy regulujące wypłatę dodatków do zasiłku rodzinnego dla osób samotnie wychowujących dzieci są niezgodne z konstytucją – orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny.

    Trybunał zajął się wnioskiem rzecznika praw obywatelskich, dotyczącym stwierdzenia niezgodności z konstytucją wybranych przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz 2255 z późn. zm.). RPO zwrócił się do Trybunału, podzielając wątpliwości rzecznika praw dziecka, który zarzucił aktualnym przepisom, że dyskryminują dzieci wychowywane w pełnych związkach.

    Rzecznik uważa, że obecny sposób uzyskania prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka (także dodatek wypłacany samotnym, po tym, jak tracą prawo do zasiłku dla bezrobotnych) jest zachętą do tego, aby rodzice posiadali status samotnych. Zauważa, że przepisy te dyskryminują dzieci rodziców pozostających w związkach formalnych i te, których rodzice są w związkach nieformalnych, ale razem wychowują dzieci. Prowadzi to do erozji odpowiedzialności rodzicielskiej i stanowi zachętę do ustalania przez rodziców swego statusu jako osoby formalnie samotnej. Rzecznik dodaje też, że aktualne przepisy rażąco niesłusznie uprzywilejowują rodziców niepozostających w związkach małżeńskich.

    Trybunał podzielił wątpliwości rzecznika i uznał przepisy dotyczące wypłat dodatków za niekonstytucyjne. Wskazał, że tracą one swoją moc do końca br. Zauważył m.in., że zgodnie z art. 71 ustawy zasadniczej państwo ma w swojej polityce uwzględniać dobro rodziny, a rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej – zwłaszcza wielodzietne i niepełne – mają prawo do pomocy szczególnej. Tymczasem aktualne rozwiązania faworyzują rodziny niepełne – uznał Trybunał. Ponadto art. 18 konstytucji stanowi, że rodzina i małżeństwo znajdują się pod szczególną ochroną państwa. – Państwo ma działać tak, aby umacniać więzi rodzinne, a te przepisy je osłabiają, zachęcając do zaniedbywania obowiązków spoczywających na rodzicach – zauważył wiceprezes TK Andrzej Mączyński.

– Rząd spodziewał się takiego wyroku i dlatego zaproponował nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych – zauważyła po ogłoszeniu wyroku dyrektor departamentu świadczeń socjalnych w Ministerstwie Polityki Społecznej Alina Wiśniewska. Zgodnie z nowelą (została we wtorek opublikowana w Dzienniku Ustaw) od września br. zostanie znacznie ogranicza liczba rodziców uprawnionych do dodatku dla samotnie wychowujących dziecko. Będą go otrzymywać jedynie te osoby uprawnione (lub reprezentujący ich rodzice), które nie mają zasądzonych alimentów, gdyż nie można tego zrobić (np. drugi z rodziców dziecka nie żyje). Nowe przepisy przewidują też wypłatę specjalnego dodatku dla rodzin wielodzietnych (50 zł na trzecie i kolejne dziecko). Ma to równoważyć pomoc adresowaną do rodzin pełnych i niepełnych. Źródło: Gazeta Prawna z 19.05.2005 r.Na początek strony


Od 1 października 2004 r. dodatki zamiast świadczeń alimentacyjnych

W Dz. U. nr 192 z dnia 3 września 2004 r., pod pozycją 1963 opublikowano ustawę z dnia 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, nowelizującą ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

Ważne: Nowela ustawy wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia, tj. od 1 października 2004 r. 

Przepisami ww. ustawy od 1 października 2004 r. wprowadzono m.in. w okresie od dnia 1 maja do 31 grudnia 2004 r. nową wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. otrzymywały świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Uprawnieni do tego dodatku zostali podzieleni na dwie grupy:

Pierwsza grupa: osoby otrzymujące już dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka (art. 70a ust. 1), dla których nowa wysokość dodatku zostanie ustalona z urzędu, tj. bez konieczności składania wniosku. Osoby te są jednak zobowiązane do przedłożenia zaświadczenia z ZUS o pobieraniu w kwietniu 2004 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz o wysokości tego świadczenia. Nowa wysokość dodatku wynosi 70% kwoty świadczenia alimentacyjnego, jednakże nie może być niższa niż 170,00 zł (lub 250,00 zł na dziecko niepełnosprawne) i wyższa niż 300,00 zł na dziecko. Przy czym kwotę przysługującego dodatku ustala się z uwzględnieniem wypłaconego po dniu 1 maja 2004 r. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 12 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wypłata dodatku nastąpi z wyrównaniem od 1 maja 2004 r., niezależnie od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Przykład: Matka samotnie wychowująca jedno dziecko pobiera na to dziecko od 1 maja 2004 r. zasiłek rodzinny oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 170,00 zł miesięcznie. W dniu 2 października 2004 r. przedłoży w gminie zaświadczenie z ZUS, z którego wynika, że do dnia 30 kwietnia 2004 r. otrzymywała świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 600,00 zł. Kwota 70% świadczenia alimentacyjnego wynosi 420,00 zł. Ponieważ kwota ta jest wyższa od otrzymywanego od 1 maja 2004 r. dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, od października 2004 r. osobie tej przysługuje dodatek w nowej wysokości, tj. 300,00 zł (maksymalna kwota dodatku). Za okres od 1 maja do 30 września 2004 r. organ właściwy dokona wyrównania kwoty dodatku w wysokości 650,00 zł, według wyliczenia: 300,00 zł - 170,00 zł = 130,00 zł; 130,00 zł x 5 miesięcy.

Nadmieniamy, że powyższe dotyczy osób, które do 30 kwietnia 2004 r. otrzymywały świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie przekraczającej 242,00 zł na dziecko. Otrzymywanie świadczeń z funduszu w kwocie niższej nie spowoduje podwyższenia kwoty dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, bowiem 242,00 zł x 70% = 169,40 zł, natomiast 243,00 zł x 70% = 170,10 zł a 170,10 zł > 170,00 zł.

Druga grupa: osoby, które po dniu 1 maja 2004 r. nie otrzymywały dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka (art. 70a ust. 2). Prawo do tego dodatku ustala się na wniosek osoby zainteresowanej, w wysokości 70% pobieranego w kwietniu 2004 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nie więcej jednak niż 300,00 zł na dziecko. Ustawa nie przewiduje dolnej granicy wysokości dodatku co oznacza, że dodatek może być niższy niż 170,00 lub 250,00 zł na dziecko. Dodatek w tej wysokości będzie przysługiwał w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2004 r. Prawo do dodatku nabędą rodziny, których dochód uzyskany w 2002 r. w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 612,00 zł oraz spełniają pozostałe warunki określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Jednakże osobom tym nie przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego oraz pozostałych dodatków do zasiłku.

Aby otrzymać dodatek osoby te powinny przedłożyć w organie właściwym, np. gminie:

Przykład: Matka samotnie wychowująca dziecko otrzymywała w kwietniu 2004 r. świadczenie z funduszu alimentacyjnego w wysokości 350,00 zł. Ponieważ dochód na osobę w rodzinie uzyskany w 2002 r. wyniósł 602,00 zł, od maja 2004 r. nie nabyła prawa do świadczeń rodzinnych na dziecko. Aktualnie może ona wystąpić z wnioskiem o przyznanie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dokumentując jednocześnie fakt pobierania świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wysokość tego świadczenia. W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2004 r. przysługiwać jej będzie świadczenie w wysokości 245,00 zł miesięcznie (70% z kwoty 350,00 zł).

Wypłata dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób uprawnionych w obydwu grupach nastąpi po dostarczeniu przez te osoby odpowiednich dokumentów, o których mowa wyżej, z wyrównaniem od 1 maja 2004 r. W tym przypadku nie ma znaczenia, w którym miesiącu zostanie złożony wniosek.Na początek strony

 

 
Zasiłek na niepełnosprawne dziecko przebywające w ośrodku opiekuńczym

1) Pracownica złożyła wniosek o zasiłek rodzinny na dwoje dzieci w wieku 4 i 6 lat. Ponieważ starsze dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, równocześnie wystąpiła z wnioskiem o zasiłek pielęgnacyjny. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że przeciętny miesięczny dochód na osobę w czteroosobowej rodzinie pracownicy, uzyskany w 2002 r., wynosił 501,30 zł. Czy możemy wypłacić zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na starsze dziecko, jeżeli przebywa w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym?

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego rodzinę wychowującą dziecko niepełnosprawne stanowi kwota 583,00 zł a nie 504,00 zł. Przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie pracownicy, uzyskany w 2002 r., jest niższy od kwoty granicznej (wynosi 501,30 zł), zatem pracownica spełnia podstawowy wymóg do uzyskania prawa do zasiłku rodzinnego na dzieci.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 z późn. zm.), zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia 18 roku życia. Z tym że zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli dziecko przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej (art. 7 pkt 1 ustawy). Za instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie należy rozumieć dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, a także szkołę wojskową lub inną szkołę zapewniającą nieodpłatnie pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy nie został wymieniony wśród tych instytucji, natomiast został wymieniony w art. 3 pkt 18 ustawy o świadczeniach rodzinnych definiującym szkołę, do której uczęszczanie uprawnia do zasiłku rodzinnego.

Jeżeli chodzi o zasiłek pielęgnacyjny, to prawo do niego nie zostało uzależnione od dochodu rodziny. Zasiłek przysługuje niepełnosprawnemu dziecku w wysokości 144,00 zł miesięcznie. Jednak nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia. Pobyt dziecka w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym nie powoduje zaprzestania wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego.

Reasumując, pobyt dziecka w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym nie pozbawia prawa do zasiłku rodzinnego ani zasiłku pielęgnacyjnego na to dziecko, jeżeli spełnione są pozostałe warunki niezbędne do przyznania tych świadczeń.

* * *

2) Czy zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko w wieku powyżej 18 lat uczęszczające na zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze?

W świetle art. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 lat przysługuje do ukończenia nauki w szkole - nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia, albo do ukończenia 24 roku życia - jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Stosownie do art. 3 pkt 18 ustawy przez szkołę należy rozumieć m.in. ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Natomiast zasady organizowania zajęć rewalidacyjno-opiekuńczych zostały określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. nr 14, poz. 76). Jeżeli zatem dziecko w wieku powyżej 18 lat uczęszcza na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, to należy uznać, że spełniony jest warunek kształcenia się w szkole i na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.Na początek strony

 

Źródło: Gazeta Podatkowa, 29.11.2004 r.

 

Nowy system świadczeń rodzinnych


Dariusz Facoń, rav 25-03-2004

Już od 1 maja 2004 r. zamiast rozmaitych świadczeń - jeden podstawowy zasiłek.
A do niego różne dodatki. Nie wiesz, gdzie składać wnioski i jakie dokumenty zgromadzić? Wyjaśnimy ci krok po kroku.


Komu przysługują nowe świadczenia
 

Dla każdej rodziny, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 504 zł netto (lub 583 zł z dzieckiem niepełnosprawnym). Taki dochód to także podstawa do starania się o kolejne dodatki. Uwaga! W naszym informatorze wszystkie kwoty i progi dochodowe podajemy netto, czyli na rękę.

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko poniżej 18. roku życia (jeśli się uczy - do 21. roku życia). Uczący się (studiujący) niepełnosprawni pobierają zasiłek do 24. roku życia.
Świadczenia wypłaca się zarówno rodzicom, jak i prawnym lub faktycznym opiekunom dziecka (muszą wystąpić do sądu z wnioskiem o tzw. przysposobienie dziecka).

O zasiłek może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się (jeśli oczywiście spełnia kryterium wieku i kryterium dochodowe).

Uwaga! Zasiłek nie przysługuje dziecku przebywającemu w rodzinie zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
(w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, szkole wojskowej itp.). Prawo do zasiłku wygasa z chwilą zawarcia związku małżeńskiego (nawet jeśli ta osoba nadal spełnia kryterium wieku i dochodowe).Na początek strony
 


Jak liczyć dochód
 

Musisz wykazać wszystkie dochody (ale bez świadczeń z pomocy społecznej!). Czyli np. wynagrodzenie za pracę, z działalności gospodarczej, emerytury i renty, zasiłki chorobowe, stypendia, alimenty, ekwiwalenty, ryczałty i diety. Muszą to być dochody netto, na rękę (innymi słowy - po odliczeniu podatku i różnych składek). Najlepiej wyciągnąć je z rozliczenia rocznego dla urzędu skarbowego.

To ważne! W 2004 r., składając wniosek o zasiłek, wykazujesz wyjątkowo dochody za rok 2002. W 2005 r. będziesz wykazywać dochody netto już za 2004 r.

Uwaga! Jeżeli teraz pobierasz zasiłek, a po 1 maja 2004 r. średni dochód twojej rodziny przekroczy próg uprawniający do zasiłku rodzinnego o kwotę nie wyższą niż 43 zł, nadal będzie ci przysługiwało prawo do tego świadczenia.

Ważne dla rolników!
Wyliczacie swój dochód na podstawie tzw. hektara przeliczeniowego. Przyjmuje się, że miesięczny dochód z takiego hektara wynosi tyle, ile połowa progu dochodowego - a więc 252 zł. Przysługuje ci zatem prawo do nowego zasiłku rodzinnego, jeśli masz nie więcej niż dwa hektary przeliczeniowe (2 x 252 zł daje 504 zł).
 


Ile wynosi zasiłek?


W tzw. okresie przejściowym - od 1 maja 2004 do 31 sierpnia 2005 r. - miesięcznie:

    43 zł na pierwsze i drugie dziecko,

    53 zł - na trzecie,

    66 zł - na czwarte i kolejne dziecko.
 

Od 1 września 2005 r. wysokość zasiłku będzie zależała od wieku dziecka: 44 zł na dziecko poniżej 5 roku życia, 56 zł od 5 do 18 lat, 65 zł na dziecko pełnoletnie i starsze (do 24. roku życia). Co trzy lata zasiłek rodzinny (i dodatki do niego) ma być waloryzowany (pierwszy raz 1 września 2006 r.).Na początek strony
 


A ile dodatki...
 

Zamiast dotychczasowych różnych zasiłków od 1 maja 2004 r. będzie kilka specjalnych dodatków do głównego zasiłku rodzinnego (przy ich nazwach musimy posługiwać się dość zawiłym językiem ustawy) i dwa świadczenia opiekuńcze.

 

Najpierw dodatki:
• Z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
(zamiast zasiłku wychowawczego). Przysługuje tylko tym osobom, które mają prawo do zasiłku rodzinnego (spełniają kryteria dochodowe „zasiłkowej podstawy”). Nowy dodatek to 400 zł miesięcznie. Może go pobierać matka, ojciec, prawny lub faktyczny opiekun. Wypłacany jest przez dwa lata. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka - przez trzy lata. Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne - do sześciu lat.

Ważne! Przed urlopem wychowawczym trzeba być zatrudnionym przez co najmniej pół roku. W czasie urlopu nie wolno pracować, trzeba opiekować się dzieckiem (a więc nie można oddać go np. do żłobka). Jeśli w tym czasie kobieta pobiera zasiłek macierzyński na inne dziecko, traci prawo do dodatku wychowawczego.

• Z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla wszystkich rodzin niepełnych (zamiast świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego). Na każde dziecko miesięcznie 170 zł, na każde dziecko niepełnosprawne - 250 zł. Przysługuje niezależnie od tego, czy i jakie alimenty zostały zasądzone przez sąd i czy są one płacone! Jest tylko jeden warunek: oczywiście kryterium dochodowe - 504 zł (lub 583 zł przy dziecku niepełnosprawnym). Dodatek ten przysługuje także osobom uczącym się. Uwaga! Jeśli dziecko pobiera rentę bądź rentę socjalną, dodatek się nie należy.

Z tytułu urodzenia dziecka - tak samo dostaną go tylko te osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego (a więc obowiązuje kryterium dochodowe!). To jednorazowy dodatek - 500 zł. Ważne! Przysługuje matce lub ojcu albo prawnemu opiekunowi, a także faktycznemu opiekunowi dziecka.

Z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych
(dotyczy bezrobotnych rodziców bądź opiekunów, którzy nie mają prawa do zasiłku). Żeby go dostać, trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy, czyli wykazać się „gotowością” do podjęcia pracy. Wysokość dodatku: 400 zł miesięcznie, wypłacany maksymalnie przez trzy lata (nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko siedmiu lat). Należy o niego wystąpić w ciągu 30 dni od ustania prawa do zasiłku. Ale uwaga! Ten dodatek może być zawieszony, jeżeli matka, ojciec bądź opiekun podejmuje pracę. Gdy ją straci, a nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych, może ponownie złożyć wniosek o dodatek - trzeba to zrobić w ciągu dwóch tygodni od zwolnienia! Prawo do dodatku nie przysługuje osobie, która zrezygnowała z pracy (lub została zwolniona z własnej winy). Dodatek nie należy się także emerytom i rencistom oraz pobierającym rentę socjalną bądź świadczenie pielęgnacyjne (więcej piszemy o nim poniżej).

Zapamiętajmy!
Nie można pobierać równocześnie tego dodatku i dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Trzeba wybrać jeden z nich.Na początek strony


 


A do tego jeszcze...


Od 1 maja 2004 r. pojawią się też trzy dodatki ekstra:

50 zł miesięcznie na edukację i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego w wieku do 5 lat lub 70 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 6 do 24 lat (z orzeczoną niepełnosprawnością lub co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się w szkole lub studiujące);

90 zł raz na rok - we wrześniu - na wydatki związane z rozpoczęciem nauki w szkole;

80 zł miesięcznie (od września do czerwca) na dziecko uczące się poza miejscem zamieszkania. Warunek: dziecko mieszka w bursie, internacie, na stancji itp.Na początek strony
 


I dwa świadczenia opiekuńcze:


Zasiłek pielęgnacyjny: 144 zł miesięcznie.
Prawo do niego mają dzieci niepełnosprawne i osoby powyżej 16. roku życia (niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym), jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia. A także wszyscy powyżej 75. roku życia. Nie można go łączyć z dodatkiem pielęgnacyjnym wypłacanym przy emeryturach i rentach. Ważne! Żeby go dostać, wyjątkowo nie trzeba spełniać żadnych kryteriów dochodowych. Jest jeden warunek: osoby uprawnione nie mogą przebywać w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie.

Świadczenie pielęgnacyjne: 420 zł miesięcznie. Dostaną je osoby opiekujące się dziećmi do 16 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością lub starszymi niż 16-letnie z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.
Z tego świadczenia nie mogą korzystać osoby pobierające zasiłek bądź świadczenie przedemerytalne, a także rentę, rentę socjalną lub emeryturę. Nikt w rodzinie nie może też korzystać z wcześniejszej emerytury przyznanej na to dziecko. Ponadto dziecko niepełnosprawne nie może przebywać w instytucji zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej pięć dni w tygodniu.

 

Kiedy złożyć nowy wniosek


Od 1 maja 2004 r.  rusza też ich rozpatrywanie. Jeśli spełniasz wszystkie wymagania, zasiłek będziesz dostawać już od miesiąca, w którym złożyłaś wniosek. Ale wyjątkowo w pierwszym miesiącu obowiązywania nowej ustawy świadczeniodawcy mają czas na ich wypłatę do 15 czerwca 2004 r.


Na jak długo przyznawany jest zasiłek


Na rok.
Uwaga!
Za pierwszym razem wyjątkowo od 1 maja 2004 aż do 31 sierpnia 2005 r. (potem obowiązuje cykl wrzesień - sierpień).

To ważne!
Jeśli zmieni się liczba członków twojej rodziny (urodziny, śmierć, usamodzielnienie się dziecka, rozwód itd.), zgłoś to jak najszybciej. Zmiana ta wpływa bowiem na wysokość dochodu na osobę - możesz stracić lub uzyskać prawo do świadczenia!Na początek strony

 

 

Dariusz Facoń, rav
Źródło:
gazeta.pl

 

Jaka pomoc finansowa przysługuje osobie niepełnosprawnej według ustawy o świadczeniach rodzinnych?

Od dnia 1 maja 2004 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie świadczeń rodzinnych, które regulują m.in. świadczenia przyznawane osobom niepełnosprawnym lub rodzinom, które wychowują niepełnosprawne dziecko. Dotychczasowa ustawa o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych przyznawała pomoc finansową w postaci zasiłku rodzinnego na małżonka, będącego osobą niepełnosprawną oraz zasiłku pielęgnacyjnego. Nowe przepisy regulują tę kwestię nieco inaczej. Obecnie osoba niepełnosprawna może zostać wsparta zasiłkiem pielęgnacyjnym, a ponad to, jeżeli niepełnosprawnym jest dziecko, osoba sprawująca nad nim opiekę może uzyskać świadczenie pielęgnacyjne, a także dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka. W zasadzie jedyną przesłanką uzyskania takich świadczeń jest pozostawanie osoby w stanie niepełnosprawności, który niejako automatycznie pociąga za sobą cięższą sytuację materialną niż u osób całkowicie zdrowych. Osoba niepełnosprawna, bowiem wymaga zazwyczaj specjalistycznego leczenia, rehabilitacji, stałej opieki, specjalnego kształcenia, a poza tym nie ma często możliwości samodzielnego podjęcia pracy lub może to zrobić jedynie w ograniczonym zakresie. Wszystkie te elementy przesadzają o tym, że osoba taka ponosi z reguły wyższe koszty swojego utrzymanie przy jednoczesnym braku możliwości zarobkowania w przeciętnie przyjętej wysokości. Oprócz tego fizyczny stan kalectwa niejako obliguje do pomocy takiej osobie zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

          Kiedy dziecko jest uznane za niepełnosprawne i co oznacza umiarkowany oraz znaczny stopień niepełnosprawności?

Przyjmuje się, że dziecko jest niepełnosprawne, jeżeli nie ukończyło 16 roku życia i ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia mu całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne zdrowej osobie w takim samym wieku.

Niepełnosprawność w stopniu znacznym oznacza:

¾   stan osoby mającej naruszoną sprawność organizmu, przez który jest ona niezdolna do podjęcia zatrudnienia bądź zdolna do wykonywania zatrudnienia jedynie w zakładzie pracy chronionej albo w zakładzie aktywizacji zawodowej; osoba taka wymaga stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, przez którą należy rozumieć umiejętność zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się, komunikację i komunikowanie się;

¾   całkowitą niezdolność do jakiejkolwiek pracy i samodzielnej egzystencji z powodu naruszenia czynności organizmu, nierokującej możliwości powrotu do pracy po przekwalifikowaniu, orzeczoną przez lekarza – orzecznika ZUS;

¾   stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania przewidzianych tam świadczeń;

¾   posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.
 

Niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym oznacza zaś:

¾  stan osoby o naruszonej sprawności organizmu, która jest zdolna do wykonywania zatrudnienia na stanowisku pracy przystosowanym odpowiednio do potrzeb i możliwości wynikających z niepełnosprawności; osoba taka wymaga częściowej lub okresowej pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;

¾  całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną przez lekarza - orzecznika ZUS;

¾  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.


        Kiedy rodzina niepełnosprawnego dziecka może się starać o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka?

Warunkiem otrzymania takiego dodatku jest uprawnienie rodziny bądź pełnoletniej osoby uczącej się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców (rodzice nie żyją albo świadczą na rzecz takiej osoby alimenty) do otrzymania zasiłku rodzinnego. Zasiłek rodzinny zasadniczo przysługuje, jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie, której członkiem jest niepełnosprawne dziecko lub miesięczny dochód niepełnosprawnej osoby uczącej się nie przekracza 583,00 zł. Jeżeli jednak osoba niepełnosprawna pozostaje w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, zakładzie opiekuńczo – leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, zasiłek rodzinny na taką osobę nie przysługuje, w związku, z czym nie przysługuje na nią również dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Należy również zauważyć, iż zasiłek rodzinny przysługuje na osobę, która maksymalnie nie ukończyła 24 roku życia. Celem dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka jest pomoc w chociażby częściowym pokryciu wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka.

Dodatek taki przysługuje:

¾   matce lub ojcu dziecka; także rodzicom „przybranym” tzn. przysposabiającym;

¾   opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli wystąpił z wnioskiem o jego adopcję;

¾   opiekunowi prawnemu dziecka;

¾   pełnoletniej osobie uczącej się, która nie jest utrzymywana przez rodziców, ponieważ oni nie żyją albo ma zasądzone od nich na swoją rzecz alimenty.
 

        Aby jednak otrzymać taki dodatek niepełnosprawne dziecko musi mieścić się w pewnych określonych granicach wiekowych. Zatem dodatek przysługuje dla dziecka w wieku:

¾    do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

¾    powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym bądź o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość takiego dodatku to 50 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 70 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

        Co to jest zasiłek pielęgnacyjny i kiedy przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków, wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

¾    niepełnosprawnemu dziecku (zgodnie z wyżej podaną definicją);

¾    osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej lat 16, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (wg podanej wyżej definicji);

¾    osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (wg definicji), jeżeli niepełnosprawność ta powstała w wieku do 21 roku życia;

¾    osobie, która ukończyła 75 lat.
 

Pomimo jednak spełnienia powyższych kryteriów, zasiłek nie będzie przysługiwał, jeżeli:

¾    osoba niepełnosprawna przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, np. w zakładzie opiekuńczo – leczniczym. Jednakże, gdy osoba przebywa poza taka placówką, przez co najmniej 14 dni w miesiącu – zasiłek przysługuje;

¾    niepełnosprawne dziecko przebywa w rodzinie zastępczej;

¾    osoba niepełnosprawna pobiera dodatek pielęgnacyjny , który przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli została ona uznana za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji albo gdy ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłaca się w wysokości 142,00 zł miesięcznie.

        Co to jest świadczenie pielęgnacyjne i kiedy przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem jest to pomoc finansowa udzielana przez państwo osobie, która nie podejmuje albo rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności (dla dziecka do 16 roku życia) lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (dla dziecka powyżej 16 roku życia).

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

¾     matce lub ojcu dziecka;

¾     opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli wystąpił z wnioskiem o jego adopcję;

¾     opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie takie jest formą pomocy materialnej udzielanej rodzinom lub osobom o niewielkim miesięcznym dochodzie, dla których konieczność rezygnacji z zatrudnienia jest dużym obciążeniem finansowym. Z tego też powodu świadczenie opiekuńcze przysługuje, jeżeli miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 583,00 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwało, jeżeli:

¾  osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

¾  osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury, renty inwalidzkiej lub renty z tytułu niezdolności do pracy;

¾  dziecko wymagające opieki przebywa, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu;

¾  osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko.

 Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420,00 zł miesięcznie.

Pamiętaj, że:

¾  świadczenia dla osoby niepełnosprawnej mogą być realizowane bądź w postaci -- świadczeń opiekuńczych, bądź w postaci dodatku do zasiłku rodzinnego;

¾  osoba niepełnosprawna jest uprawniona do otrzymania jedynie zasiłku pielęgnacyjnego, a jeżeli jest pełnoletnią osobą uczącą się w wieku do 24 lat i niepozostajacą na utrzymaniu rodziców także do dodatku do zasiłku rodzinnego, jeżeli spełnia warunki do otrzymania samego zasiłku rodzinnego;

¾  zasadniczo dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, a także świadczenie pielęgnacyjne przysługują osobom, które pełnią rzeczywistą opiekę nad osobą niepełnosprawną;

¾  dodatek do zasiłku rodzinnego na niepełnosprawne dziecko przysługuje jedynie wtedy, gdy rodzinie przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego generalnie;

¾  do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego uprawniona jest również osoba, która ukończyła 75 lat, jeżeli nie pobiera dodatku pielęgnacyjnego i nie przebywa stale np. w domu pomocy społecznej;

¾  aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, osoba sprawująca opiekę musi legitymować się miesięcznym dochodem na osobę nieprzekraczającym kwoty, która uprawnia do otrzymania zasiłku rodzinnego, a więc 583 zł.
 

Podstawa prawna:

¾  Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 r., Nr 228, poz. 2255),

¾  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 r., Nr 123, poz. 776 ze zmianami);

¾  Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 r., Nr 162, poz. 1118 ze zmianami).

Źródło: http://e-prawnik.pl

Na początek strony

 

 

 

Kto ile dostanie - przykłady


Przykład 1. Kowalscy na zasiłku


Państwo Kowalscy mają trójkę dzieci.
Agnieszka ma pięć lat i jest niepełnosprawna, Krzyś ma osiem lat i chodzi do szkoły podstawowej, jego brat ma lat 16 i chodzi do gimnazjum. Pracuje ojciec, matka opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem. Pan Kowalski zarabia 800 zł miesięcznie.

Od 1 maja 2004 r.
Kowalscy będą mieli zasiłek rodzinny na dwoje dzieci po 43 zł. miesięcznie i zasiłek rodzinny 53 zł. na dziecko niepełnosprawne. Do tego dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka - 50 zł miesięcznie, dodatek z okazji rozpoczęcia roku szkolnego dwa razy po 90 zł wypłacony jednorazowo we wrześniu, zasiłek pielęgnacyjny dla Agnieszki - 142 zł miesięcznie. Dodatkowo mama Agnieszki ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, bo nie pracuje, żeby opiekować się niepełnosprawną córką - świadczenie wynosi 420 zł.

Przykład 2. Nowakowie na zasiłku

Pani Barbara Nowak samotnie wychowuje dwójkę dzieci
- Damiana (dziesięć lat) i Grzegorza (siedem lat). Ojciec nie płaci zasądzonych alimentów. Pani Barbara jest bezrobotna, utraciła prawo do zasiłku. W 2002 r. uzyskała dochód 1400 zł miesięcznie (1200 zł pensji - wtedy jeszcze pracowała, dostawała też zasiłek z Funduszu Alimentacyjnego - 200 zł). Miesięczny dochód wynosi 540 zł na osobę. To jasne - Nowakowie kwalifikują się do zasiłku rodzinnego.

Od 1 maja 2004 r.
dostaną: 43 zł miesięcznie na każde dziecko + dodatki: alimentacyjny 170 zł na każde dziecko, dwa razy po 90 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przez Marcina i Damiana wypłacony jednorazowo we wrześniu.

Na początek strony

 

opr. dafa, 25.03.2004.

Źródło: gazeta.plGdzie, kiedy i jakie dokumenty trzeba będzie złożyć?


opr. dafa 25.03.2004


Gdzie składasz nowe wnioski


• W urzędzie gminy albo gminnym ośrodku pomocy społecznej,
jeżeli spełniasz chociaż jeden warunek - starasz się o zasiłek rodzinny z dodatkami z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub samotnego wychowywania dziecka, jesteś osobą bezrobotną, pobierasz zasiłek przedemerytalny lub świadczenia przedemerytalne, do 30 kwietnia 2004 r. pobierałaś zasiłek rodzinny lub pielęgnacyjny z pomocy społecznej, twój pracodawca zatrudnia nie więcej niż czterech pracowników, jesteś posłem lub senatorem, masz ustalone po 1 maja 2004 r. prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej lub socjalnej.

• U pracodawcy,
jeżeli pracujesz w firmie, która zatrudnia do pięciu osób, ale tylko kiedy starasz się o zasiłek rodzinny lub pielęgnacyjny razem z dodatkami za urodzenie dziecka, jego kształcenie i rehabilitację, rozpoczęcie roku szkolnego i podjęcie nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Uwaga!
Jeżeli starasz się jeszcze o inne dodatki, musisz już złożyć dokumenty w gminie. To samo dotyczy pozostałych instytucji.

• W ZUS -
przy tych samych świadczeniach co w przypadku pracodawcy, ale jednocześnie musisz spełniać jeden z warunków: do 30 kwietnia 2004 r. pobierałeś z ZUS emeryturę, rentę, rentę socjalną lub rodzinną, jesteś osobą duchowną, prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą.

• W KRUS - takie świadczenia jak przy pracodawcy, ale podlegasz społecznemu ubezpieczeniu rolników

• W jednostce podległej MON,
ministrowi sprawiedliwości, szefowi ABW, MSWiA - tylko takie świadczenia jak przy pracodawcy, jeżeli jesteś funkcjonariuszem lub pracownikiem tych służb.


Jakie dokumenty trzeba złożyć


• Oczywiście nowy wniosek.
Dostaniesz go tam, gdzie się ubiegasz o zasiłek: w urzędzie gminy, od pracodawcy, w ZUS lub KRUS. We wniosku wpisujesz informacje, o jakie dodatki będziesz się starał. Co jeszcze trzeba przygotować?

• Zaświadczenia o dochodach (dostaniesz w swoim urzędzie skarbowym). Przypominam! Wyjątkowo w tym roku przedstawiasz dochody uzyskane w 2002 r. Uwaga! Jeżeli od tego czasu twoja sytuacja finansowa pogorszyła się, bo np. straciłaś pracę albo obniżono ci pensję, też możesz się starać o zasiłek, do wniosku powinnaś dołączyć świadectwo pracy lub decyzję o wypowiedzeniu warunków płacy.

• A także:
kopię dokumentu tożsamości, odpis aktu urodzenia dziecka, orzeczenie o jego niepełnosprawności. (Wystarczy ten dokument, który już masz. Chyba że po raz pierwszy starasz się o dodatek - wtedy musisz stawić się w zespole ds. orzekania).

• W zależności od rodzaju świadczenia bądź dodatku będziesz musiała dołączyć: prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka bądź informację z sądu o toczącym się postępowaniu, prawomocny wyrok sądu o rozwodzie bądź separacji, zaświadczenie ze szkoły potwierdzające, że twoje dziecko się uczy (dotyczy dzieci po 18. roku życia), zaświadczenie ze szkoły, że dziecko uczy się w innej miejscowości, dokument potwierdzający, że jest tymczasowo zameldowane w bursie lub internacie (można go uzyskać w sekretariacie szkoły), zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające twoją „gotowość” podjęcia zatrudnienia, zaświadczenie od pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego oraz wcześniejszym okresie zatrudnienia, zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o utracie prawa do zasiłku.


Kiedy złożyć nowy wniosek


    Od 1 maja  2004 r. rusza też ich rozpatrywanie. Jeśli spełniasz wszystkie wymagania, zasiłek będziesz dostawać już od miesiąca, w którym złożyłaś wniosek. Ale wyjątkowo w pierwszym miesiącu obowiązywania nowej ustawy świadczeniodawcy mają czas na ich wypłatę do 15 czerwca 2004 r.
Na początek strony

 

Źródło: gazeta.pl
 


 

    Czytaj :

    Od maja 2004 r. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

    Od maja 2004 r. obowiązuje nowa ustawa o świadczeniach rodzinnych Ustawa o świadczeniach rodzinnych (od maja 2004 r.)


 

W JAKICH SYTUACJACH PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK RODZINNY?

 Kiedy przysługuje zasiłek na dziecko?

Zasiłek rodzinny na dziecko przysługuje do ukończenia przez dziecko 16 roku życia, a powyżej tego wieku wtedy, gdy dziecko kształci się w szkole, do czasu ukończenia nauki - nie dłużej jednak, niż do ukończenia przez nie 20 lat.
Zasiłek przysługuje bez względu na wiek dziecka, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, pod warunkiem, że niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym powstała w wieku dziecka uprawniającym do zasiłku.

     Za dziecko uważa się:

1.   dziecko własne rodzica starającego się o zasiłek, dziecko jego małżonka lub dziecko adoptowane,

2.   wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, których opiekunem prawnym (na mocy wyroku sądowego) jest uprawniony lub jego małżonek,

3.   dziecko przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

 

    Wyjątkowe przedłużenie okresu pobierania zasiłku:

    W przypadku przerwy w nauce, spowodowanej chorobą dziecka będącego nadal uczniem lub studentem, zasiłek rodzinny wypłaca się także za okres tej przerwy. Na początek strony

 

Kiedy zasiłek na dziecko nie przysługuje?

 Zasiłek rodzinny nie przysługuje na dziecko:

1.   które zawarło związek małżeński (chyba, że małżeństwo zawarły osoby uczące się w szkole),

2.   przebywające w domu pomocy społecznej, w domu dziecka lub innej placówce opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli za jego pobyt rodzina nie ponosi opłat (zasiłek wypłaca się za miesiące, w których dziecko nie przebywało w tej placówce co najmniej przez 2 tygodnie),

3.   kształcące się w szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie (wyżywienie, umundurowanie, zakwaterowanie),

4.   przebywające w zakładzie poprawczym lub karnym.

Kiedy przysługuje zasiłek rodzinny na małżonka?

    Małżonek musi spełnić jeden z następujących warunków:

 1. opiekuje się dzieckiem, któremu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny (patrz informacje o zasiłku pielęgnacyjnym),
 2. jest kobietą, która ukończyła 60 lat, lub mężczyzną, który ukończył 65 lat,
 3. jest niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym (zgodnie z orzeczeniem lekarskim).

Kiedy zasiłek na małżonka nie przysługuje?

    Zasiłek nie przysługuje na małżonka, jeżeli:

 1. przebywa on w zakładzie pomocy społecznej, a rodzina nie ponosi opłat za jego pobyt,
 2. przebywa w zakładzie karnym,
 3. osiąga miesięczne dochody brutto (czyli przed odliczeniem podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) w kwocie równej lub wyższej od najniższej renty; kwota ta zmienia się w ciągu roku, w zależności od waloryzacji świadczeń (od 1 czerwca 2000 r. wynosi 470,51 zł.).

WAŻNE! Małżonkowie nie mogą otrzymywać zasiłku wzajemnie na siebie!

Zasiłek nie przysługuje również na członków rodziny mieszkających za granicą lub przebywających poza granicami kraju dłużej niż 3 miesiące. Zasada ta nie dotyczy studentów uczących się za granicą oraz członków rodziny przebywających czasowo na leczeniu poza granicami kraju.Na początek strony

Wysokość zasiłku rodzinnego i formalności

 Zasiłek rodzinny przysługuje (co miesiąc) na:

Wysokość zasiłku od 01.06.2000 do 31.05.2001 (M.P., z 2000 r., Nr 11, poz. 238):

-  małżonka oraz na pierwsze i drugie dziecko

  36,90 zł

-  trzecie dziecko

  45,70 zł

-  każde kolejne dziecko

  57,10 zł

   
 Zasady szczególne:

    Zasiłek rodzinny, który wypłacają Ośrodki Pomocy Społecznej, w szczególnych przypadkach może mieć postać pomocy rzeczowej (np. ubrań, butów, węgla).  

Wymagane formalności i dokumenty

Z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego może wystąpić:

- uprawniony,

- jego przedstawiciel ustawowy,

- inna osoba uprawniona do jego reprezentowania (np. rodzeństwa, wnuków),

- pracownik socjalny lub przedstawiciel organizacji społecznej (jeżeli uprawniony nie ma możliwości złożenia wniosku lub jego złożenie zaniedbuje).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

a)    oświadczenie o dochodach rodziny osoby występującej z wnioskiem o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego,

b)    inne oświadczenia i dowody (np. oświadczenie o tym, że dziecko uczęszcza do szkoły).Na początek strony

 

ZASIŁEK  PIELĘGNACYJNY
- ogólne zasady przyznawania

    Zasiłek pielęgnacyjny może otrzymać:

-  obywatel polski, zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

-  cudzoziemiec posiadający kartę stałego pobytu.

 

    Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1.   Dziecku w wieku do 16 lat - jeśli lekarz publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub lekarz, z którym Kasa Chorych podpisała umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych, stwierdzi, że ze względu na stan zdrowia tego dziecka konieczna jest stała opieka innej osoby (opieka ta polegać ma np. na stałej pielęgnacji, współpracy w rehabilitacji).

2.   Osobie w wieku powyżej 16 lat - jeśli jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym (zgodnie z orzeczeniem lekarskim), a niepełnosprawność powstała w wieku uprawniającym ją do zasiłku rodzinnego (np. w czasie nauki w szkole). Na równi z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym traktuje się orzeczenie:


-
komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia zaliczające do II grupy inwalidów, wydane przed 1.09.1997,

lub

  - lekarza orzecznika ZUS uznające całkowitą niezdolność do pracy, wydane po 31.08.1997.


    Zasiłek pielęgnacyjny, przysługujący dziecku do 16 lat, wypłaca się po osiągnięciu tego wieku do czasu ukończenia nauki w szkole, jeśli nadal wymaga ono opieki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 24 lat.

3.   Osobie, która ukończyła 75 lat.

4.   Osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym. Na równi z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym traktuje się orzeczenie:

.    komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia zaliczające do I grupy inwalidów, wydane przed 01.09.1997,

.    lub lekarza orzecznika ZUS uznające całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, wydane po 31.08.1997.

Prawo do zasiłku nie zależy od dochodu.

 

Zaświadczenia dotyczące stanu zdrowia dziecka
 

    Stwierdzenie stanu zdrowia w celu wydania zaświadczenia koniecznego do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko poniżej 16 roku życia może być dokonane po uprzednim osobistym zbadaniu dziecka przez lekarza albo na podstawie dokumentacji medycznej, z której w sposób jednoznaczny wynika, że stan zdrowia pacjenta uzasadnia wydanie takiego zaświadczenia.

    Zaświadczenie wydaje się na wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie zasiłku, np. rodzica lub opiekuna dziecka. W razie odmowy wydania takiego zaświadczenia, przysługuje prawo do wystąpienia do kierownika zakładu opieki zdrowotnej z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia.

UWAGA: Stwierdzenie konieczności objęcia dziecka stałą opieką jest jednoznaczne ze stwierdzeniem niepełnosprawności dziecka.  Na początek strony

 


 

Komu zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje?

 

    Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, która:

 1.  przebywa w domu pomocy społecznej,

 2.  przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym,  

 3.  przebywa w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,

 4.  przebywa w domu dziecka lub innej placówce opiekuńczo-wychowawczej,
                  a rodzina nie ponosi odpłatności za ich pobyt w tej placówce.

    Zasiłek nie przysługuje, jeżeli za pobyt w wyżej wymienionych placówkach rodzina nie ponosi odpłatności, a także nie przysługuje za miesiąc, w którym osoba przebywała w tej placówce więcej niż 2 tygodnie.

 

    WAŻNE! Uprawnionemu wypłaca się tylko jeden zasiłek pielęgnacyjny. W przypadku zbiegu prawa do zasiłku pielęgnacyjnego z prawem do dodatku pielęgnacyjnego do emerytury lub renty - wypłaca się tylko dodatek pielęgnacyjny. Na początek strony

    Od 1.03.2003 r.  zasiłek pielęgnacyjny wynosi 141,70 , a od  1.03.2004 r. wynosi 144,25 zł, od 1.05.2004 r. wynosi 144,00 zł.
 

Wymagane formalności i dokumenty

    Z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego powinien wystąpić:

a)   uprawniony,

b)   jego przedstawiciel ustawowy (np. rodzic),

c)   inna osoba uprawniona do jego reprezentowania (np. rodzeństwa, wnuków),

d)   pracownik socjalny lub przedstawiciel organizacji społecznej (jeżeli uprawniony nie ma możliwości złożenia wniosku lub jego złożenie zaniedbuje).

    Do wniosku należy dołączyć jeden z następujących dokumentów:

a)   zaświadczenie lekarskie (publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub wystawione przez lekarza niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, z którym Kasa Chorych podpisała umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych),

b)   orzeczenie o niepełnosprawności,

c)   dokument stwierdzający wiek - dla osób, które ukończyły 75 lat (np. dowód osobisty, akt urodzenia).Na początek strony

 

KTO WYPŁACA  ZASIŁKI RODZINNE  I  PIELĘGNACYJNE

    Uprawnienia do zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych ustalają i wypłacają:

a)   pracodawcy zatrudniający co najmniej 5 osób >> swoim pracownikom (w czasie trwania zatrudnienia),

b)   jednostki organizacyjne podległe MON, MSW, Szefowi UOP, Ministrowi Sprawiedliwości >> żołnierzom lub funkcjonariuszom tych służb,

c)   Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego >> osobom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników,

d)   jednostki, które zawarły umowę agencyjną lub zlecenia >> osobom ubezpieczonym z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia,

e)   rolnicze spółdzielnie produkcyjne >> swoim członkom,

f)    Powiatowe Urzędy Pracy >> bezrobotnym oraz osobom pobierającym zasiłki i świadczenia przedemerytalne,

g)   oddziały ZUS >> innym ubezpieczonym niż wymienieni powyżej, także osobom pobierającym zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia,

h)  właściwe organy rentowe >> osobom, którym wypłacają świadczenia emerytalno-rentowe,

i)   Ośrodki Pomocy Społecznej >> pozostałym osobom.
 

    Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne są finansowane z budżetu państwa.

 

    Uprawniony, któremu zasiłek wypłaca:

-  pracodawca,

-  jednostka, która zawarła z uprawnionym umowę agencyjną lub umowę zlecenia,

-  rolnicza spółdzielnia produkcyjna,

-  Powiatowy Urząd Pracy,

    Może wystąpić do oddziału ZUS (należy złożyć podanie) o ustalenie prawa do zasiłku, (czyli stwierdzenie, czy zasiłek przysługuje) i o wydanie decyzji. Od decyzji wydanej w tej sprawie służy odwołanie do Sądu Okręgowego.

 

Terminy wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych


ZASIŁEK  RODZINNY

 

Podstawy prawne:

- Ustawa z dn. 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

- Rozporządzenie MPiPS z dn. 2 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów i innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego oraz szczegółowych zasad i trybu wypłaty tych zasiłków (Dz. U. z 1999 r., Nr 68, poz. 761)

- Rozporządzenie MZiOS z dn. 26 stycznia 1998 r. w sprawie stanów zdrowia oraz szczegółowych zasad, warunków i trybu wydawania zaświadczeń będących podstawą uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego dla dziecka (Dz. U. z 1998 r., Nr 15, poz. 70).

Ogólne zasady przyznawania

  Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

    Zasiłek rodzinny przysługuje uprawnionemu na członka rodziny.
   
    Osobą uprawnioną jest:

-     obywatel polski, zamieszkały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

-     cudzoziemiec posiadający kartę stałego pobytu lub status uchodźcy, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.


      Zasiłek przysługuje, jeśli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego, uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (czyli okres pobierania zasiłku), nie przekracza kwoty odpowiadającej 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów emerytalnych za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy. W 1999 r. wynosiło ono 1706,74 zł. Prawo do zasiłku ustala się na okres 12-miesięczny (,,okres zasiłkowy") z maja następnego roku kalendarzowego (czyli np. od 1 czerwca 2000 r. do 31 maja 2001 r.).

Od 1 czerwca 2000 r. granica dochodu uprawniającego do wypłaty zasiłku rodzinnego wynosi 853,37 zł.Na początek strony

Jak obliczyć średni dochód na osobę w rodzinie?

    Dodajemy dochody w rodzinie i dzielimy przez 12 miesięcy oraz przez liczbę członków rodziny. W przypadku utraty stałego źródła dochodu przed terminem ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, obliczamy dochód z wyłączeniem utraconego źródła dochodu.

- W przypadku osiągania dochodów z gospodarstwa rolnego, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli na osobę w rodzinie uprawnionego przypada nie więcej niż 2 hektary przeliczeniowe. Miesięczny dochód z 2 hektarów przeliczeniowych wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym była mowa wyżej.

Do rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym zalicza się również:

 1. małżonka przebywającego w domu opieki społecznej, jeżeli za jego pobyt w tej placówce rodzina płaci,

 2. dzieci przebywające w internacie szkolnym, domu studenckim lub na stancji,

 3. dzieci przebywające w domu pomocy społecznej, w domu dziecka lub innej placówce opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli rodzina opłaca ich pobyt,

 4. małżonka i dzieci nie mieszkających wspólnie z uprawnionym do zasiłku, na których ma być ustalony zasiłek (patrz niżej).

WAŻNE!  Na jednego członka rodziny wypłaca się tylko jeden zasiłek rodzinny. W przypadku, gdy oboje rodzice / opiekunowie mają uprawnienia do zasiłku, zasiłek wypłaca się tylko temu rodzicowi/opiekunowi, który pierwszy wystąpi o wypłatę zasiłku. W takiej sytuacji drugi rodzic lub opiekun nie ma już prawa występowania o zasiłek. Jeżeli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, zasiłek rodzinny wypłaca się temu z rodziców, z którym dziecko przebywa.

:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT ::  Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  ::  Karty praw :: O mnie ::  Linki ::


Ostatnia modyfikacja: październik, 2006 poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Na początek stronyNa początek strony   

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.0. lub nowszej i w rozdzielczości 800 x 600

Copyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2005.