Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

 

Program dofinansowania zaopatrzenia osób

niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne

i środki pomocnicze realizowany przez

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

 Program celowy -

uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r.

Zał. nr l do oferty zlecenia realizacji programu dofinansowania zaopatrzenia osób  niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 1999 r.

 

   
l. WSTĘP

 

        Ze względu na obowiązywanie od 1 stycznia 1999 roku ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 668), wejście w życie przepisów ustawy z dnia 6 lutego 1997 r ,,o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym" (Dz.U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.) oraz ukazanie się rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 listopada 1998 r." w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia" (Dz.U. Nr 140 póz. 912), zaszła potrzeba opracowania i wdrożenia nowej koncepcji dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.Powrót na początek strony

    II. DEFINICJE

         Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

1.Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),

2.Rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 listopada 1998 r ,,w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia" (Dz.U. Nr 140 poz. 912),

3.PFRON - rozumie się przez to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

4.Powiecie - rozumie się przez to również miasto na prawach powiatu art. 91 ust 5 ustawy z dnia 5 lipca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz. 578),

5.PCPR - rozumie się przez to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a także jednostki organizacyjne w miastach na prawach powiatu wykonujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 35a ustawy.

6.Oddziale - rozumie się przez to oddział PFRON,

7.Programie - rozumie się przez to "Program dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze realizowany przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie".

8.Kasach Chorych - rozumie się przez to branżową lub regionalne Kasy Chorych,

9.Przeciętnym wynagrodzeniu - rozumie się przez to przeciętne miesięczne wynagrodze­nie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski" (art. 2 pkt 4 ustawy),

10.Uczestniku programu - rozumie się przez to występującego o przyznanie dofinansowania w ramach programu; w przypadku osób niepełnoletnich i całkowicie ubezwłasnowolnionych uczestnikiem może być rodzic lub prawny opiekun,

11.Znacznym stopniu niepełnosprawności - rozumie się przez to: znaczny stopień niepełnosprawności orzeczony przez zespoły orzekające (art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1, 4 i 5, oraz art. 6 ustawy) lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (art. 5 pkt 1 ustawy) lub aktualne orzeczenie byłych Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia o l grupie inwalidzkiej (art. 62 ust.1 i ust. 2 pkt 1 ustawy) lub orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym w przypadku osób, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny (art. 62 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy),

12.Umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - rozumie się przez to: umiarkowany stopień niepełnosprawności orzeczony przez zespoły orzekające (art. 3 ust. 1 pkt 2, art. 4 ust. 2 i 4, art. 6 ustawy) lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy (art. 5 pkt 2 ww. ustawy) lub aktualne orzeczenie byłych Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia o II grupie inwalidzkiej (art. 62 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy)), lub orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym w przypadku osób, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny (art. 62 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 ustawy),

13.Lekkim stopniu niepełnosprawności - rozumie się przez to lekki stopień niepełnosprawności orzeczony przez zespoły orzekające (art. 3 ust. 1 pkt. 3, art. 4 ust. 3 ustawy), lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o częściowej niezdolności do pracy (art. 5 pkt. 3 ww. ustawy), lub aktualne orzeczenie byłych Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia o III grupie inwalidzkiej (art. 62 ust.1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy), lub orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym w przypadku osób, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny (art. 62 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2 ustawy).Powrót na początek strony

    III. CEL PROGRAMU

         Celem programu jest dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych z orzeczonym: znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

        Przedmiotowy cel zostanie osiągnięty poprzez: dofinansowanie ze środków PFRON do udziału własnego osób niepełnosprawnych w kosztach nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wymienionych w rozporządzeniu.

     IV. ADRESACI PROGRAMU

         W programie mogą uczestniczyć:

a) osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności,

b) dzieci i młodzież z przyznanym zasiłkiem pielęgnacyjnym,

c) dzieci, uznane przez publiczny zakład opieki zdrowotnej za niepełnosprawne, które przebywają w domu pomocy społecznej, w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym w domu dziecka, lub innej placówce opiekuńczo-wychowawczej i z tego tytułu pozbawione są prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

 

    V. FORMY OFEROWANEJ POMOCY

 1. Osoby niepełnosprawne i rodzice lub opiekunowie dzieci z przyznanym zasiłkiem pielęgnacyjnym, lub orzeczonym stopniem niepełnosprawności o miesięcznych dochodach (po ubruttowieniu) niższych niż:

 

- 80% przeciętnego wynagrodzenia w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego,Powrót na początek strony

lub

-100% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych, będą mogły otrzymać:

a) dofinansowanie ze środków PFRON pokrywające udział własny osoby niepełnosprawnej w kosztach nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, przy których zakupie zgodnie z rozporządzeniem taki udział jest wymagany, a także

b) dofinansowanie do zakupu ponad standardowego zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wymienione w rozporządzeniu (przyjmując limit Kasy Chorych za standard), przy czym kwota dofinansowania nie może przekroczyć dwukrotnej wartości kwoty limitu wyznaczonego przez Kasę Chorych dla danego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego.

        Dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu nie mogą być objęte:

 

        - systemy wspomagające słyszenie tj. pętle induktofoniczne, systemy FM i na podczerwień.

 

    VI. REALIZATORZY PROGRAMU

 1. PCPR przyjmuje, rozpatruje, przyznaje środki finansowe i rozlicza wystąpienia o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

2. PCPR sporządza rozliczenie wydatkowanych w ramach programu środków PFRON.

3. Rozliczenie otrzymanych środków PFRON podpisane przez osoby statutowo uprawnione do reprezentowania powiatu (lub upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu) składane jest we właściwym terytorialnie Oddziale PFRON.Powrót na początek strony

 

    VII. PROCEDURA REALIZACYJNA

 

1. Uczestnik programu chcąc uzyskać dofinansowanie zwraca się do PCPR z kompletem wymaganych dokumentów, wymienionych w Rozdziale VII pkt. 3 programu.

2.  PCPR na podstawie prawidłowo przygotowanych dokumentów rozstrzyga o przyznaniu dofinansowania.

3.  środki z dofinansowania zostają przekazane uczestnikowi programu bądź wykonawcy lub dostawcy przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych na podstawie:

a) faktur/rachunków uproszczonych za zakupione przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze wystawionych na osobę niepełnosprawną, dziecko niepełnosprawne, jego rodzica/prawnego opiekuna, wyszczególniających kwotę opłaconą przez Kasę Chorych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego uczestnika programu,Powrót na początek strony

lub 

Faktur/rachunków z odroczonym terminem płatności, nie krótszym niż 30 dni od daty wystawienia przez wykonawcę lub dostawcę przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych wystawionych na osobę niepełnosprawną, dziecko niepełnosprawne, jego rodzica/prawnego opiekuna, wyszczególniających kwotę opłacaną przez Kasę Chorych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego uczestnika programu.

W szczególnych przypadkach, gdy nie Jest możliwe uzyskanie przez uczestnika programu faktury/rachunku uproszczonego, dopuszcza się możliwość przekazania środków na podstawie innych dokumentów wystawionych na osobę niepełnosprawną, dziecko niepełnosprawne, jego rodzica/ prawnego opiekuna, wyszczególniających kwotę opłaconą przez Kasę Chorych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego uczestnika programu, takich jak: druki pokwitowań wpłaty udziału własnego, druki KP, druki opłaconych recept.

b) Kopii aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność lub zaświadczenia o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka niepełnosprawnego,

c) Oświadczenia o miesięcznych dochodach (po ubruttowieniu) uczestnika programu w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego.

4. PCPR prowadzi rejestr przyznanych dofinansowań i sporządza listy imienne zawierające poza imieniem i nazwiskiem, stopień niepełnosprawności, rodzaj, typ, cenę i ilość poszczególnych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kwotę dofinansowania ze środków PFRON.

5. Na podstawie prowadzonych rejestrów, o których mowa w punkcie 4, PCPR kontroluje częstotliwość korzystania przez uczestników programu z dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

6. Rozliczenie dofinansowania stanowią kopie faktur/rachunków uproszczonych/ innych dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit - "a", wraz z dowodami zapłaty, wystawione na osobę niepełnosprawną, dziecko niepełnosprawne jego rodzica/ prawnego opiekuna, opatrzone przez upoważnionego urzędnika PCPR klauzulą "opłacone ze środków PFRON w kwocie dofinansowania.............. zł", potwierdzone za zgodność z oryginałem, sprawdzone pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalno - prawnym.

7. Upoważniony urzędnik PCPR umieszcza na oryginale rachunku klauzulę ,,opłacone ze środków PFRON w kwocie dofinansowania............... zł".Powrót na początek strony

 

 

 

 

 

Powrót na stronę głównąProblemy Osób Niepełnosprawnych Powrót na stronę główną

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam Ostatnia modyfikacja: kwiecień 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.pl

Powrót na początek stronyPowrót na początek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót na stronę główną  Problemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną