Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy w 2000 r.

Raport o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce.

 1. Wypadki przy pracy

        Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2000 r. zgłoszono 94.881 osób (w 1999 r. - 98.774) poszkodowanych w wypadkach przy pracy (bez rolnictwa indywidualnego) - co stanowi spadek liczby poszkodowanych o 3,9 % w stosunku do roku poprzedniego. Wypadki przy pracy spowodowały śmierć 604 osób (w 1999 r. - 528), tj. o 14,4 % więcej niż w 1999 r., a 1.371 osób uległo wypadkom ciężkim (w 1999 r. - 1.323), tj. o 3,6 % więcej niż w roku poprzednim. Zgłoszone wypadki przy pracy spowodowały w 2000 roku 3.346.149 dni niezdolności do pracy.

        W 2000 r. wskaźnik częstotliwości wypadków przy pracy (mierzony liczbą poszkodowanych na 1.000 pracujących) wynosił 8,30 (w 1999 r. - 8,37), przy czym największą częstotliwość odnotowano w sekcjach: górnictwa i kopalnictwa (17,08), przetwórstwa przemysłowego (13,62), budownictwa (12,80), rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa (11,47), ochrony zdrowia i opieki socjalnej (9,42), wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, wodę (8,60) oraz rybołówstwa i rybactwa (8,32).

        Najwyższe wskaźniki częstotliwości wypadków przy pracy ogółem zanotowano w następujących województwach: warmińsko - mazurskim (11,32), dolnośląskim (11,01), opolskim (10,81), kujawsko - pomorskim (9,78), lubuskim (9,71) oraz śląskim (9,37) i wielkopolskim (9,19). Najniższe wskaźniki zanotowano w województwach: mazowieckim (6,05), małopolskim (6,20) i podkarpackim (6,74).

        Z informacji GUS wynika, że w 2000 r. w zakładach pracy sektora publicznego 37.440 osób uległo wypadkom przy pracy, z tego 185 osób poniosło śmierć wskutek tych wypadków, a 352 osoby uległo ciężkim wypadkom przy pracy (w 1999 r. odpowiednio - 41.706; 153 i 415). Poszkodowani w wypadkach przy pracy w sektorze publicznym stanowili w 2000 r. około 39,5 % ogółu poszkodowanych w wypadkach przy pracy, a ich udział w śmiertelnych wypadkach przy pracy wynosił 30,6 % oraz w ciężkich wypadkach przy pracy - 25,7 % (w 1999 r. odpowiednio - 42,2 %; 29,0 % i 31,4 %).

        Natomiast w zakładach pracy sektora prywatnego wypadkom przy pracy uległo 57.441 osób, z tego 419 - śmiertelnym, a 1.019 - ciężkim (w 1999 r. odpowiednio - 57.068; 375 i 908). Poszkodowani w wypadkach przy pracy w sektorze prywatnym stanowili w 2000 r. około 60,5 % ogółu poszkodowanych w wypadkach przy pracy, a ich udział w śmiertelnych wypadkach przy pracy wynosił 69,4 % oraz w ciężkich wypadkach przy pracy - 74,3 % (w 1999 r. odpowiednio - 57,8 %; 71,0 % i 68,6 %.

Jak wynika z informacji GUS, podobnie jak w latach poprzednich głównymi wydarzeniami powodującymi wypadki przy pracy w 2000 r. były: uderzenia (w tym: przygniecenie przez czynniki materialne przemieszczane, maszyny, urządzenia, narzędzia i inne oraz spadające czynniki materialne, jak również uderzenie o nieruchome czynniki materialne) - 36,4 % ogółu wydarzeń; upadek osób - 29,2 %; zderzenie się z ostrymi czynnikami materialnymi - 8,9 % oraz działanie szkodliwych substancji chemicznych i innych czynników materialnych - 7,8 %.

        Dominującą przyczyną wypadków przy pracy w 2000 roku, tak jak w latach ubiegłych było nieprawidłowe zachowanie się pracownika (50,4 % ogólnej liczby przyczyn). Drugą pod względem liczebności przyczyną była niewłaściwa organizacja (14,2 %), z tego niewłaściwa organizacja pracy (7,6 %) oraz stanowiska pracy (6,6 %). Kolejną pod względem liczebności przyczyną wypadków przy pracy był niewłaściwy stan czynnika materialnego (12,4 %), a następnie brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym (9,5 %). Początek strony

 2. Choroby zawodowe

        Według "Analizy struktury i zapadalności na choroby zawodowe pracowników gospodarki narodowej w Polsce w 2000 roku" opracowanej przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi - w 2000 r. (bez uwzględnienia rolnictwa indywidualnego) stwierdzono 7.339 przypadków chorób zawodowych. W stosunku do roku 1999 (9.982 przypadki) stanowi to spadek o 2.643 przypadki, tj. o 26,5 %. Roczny współczynnik zachorowalności wyniósł 73,9 przypadków na 100 tys. zatrudnionych, co stanowi znaczne obniżenie wskaźnika w stosunku do roku poprzedniego (w 1999 r. - 98,0).

 

3. Renty i świadczenia spowodowane wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi

        Według informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2000 r. przyznano 2.797 rent z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej skutkami wypadków przy pracy, tj. o 19,4 % mniej niż w 1999 r. (3.472). W 94 przypadkach orzeczono renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (w 1999 r. - 102) i w 590 przypadkach - renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (w 1999 r. - 749). Natomiast rent z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej skutkami chorób zawodowych przyznano ogółem 4.142, tj. o 28,4 % mniej niż w roku poprzednim (w 1999 r. - 5.784), w tym w 53 przypadkach orzeczono renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (w 1999 r. - 32), a w 154 - renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (w 1999 r. - 252).

        W 2000 roku tylko świadczenia rentowe spowodowane wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi przekroczyły kwotę 4,8 miliarda złotych. Całkowity koszt społeczny generowany przez te zjawiska szacuje się na 14,5 - 19,2 miliarda złotych, co stanowi 2 - 3 % PKB.

(Opracowanie Departamentu Warunków Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Początek strony

 

   

Zmiany w przepisach - warto wiedzieć   (warto wiedzieć):        

Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych,

Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących,

Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej,
 
Przydatne przepisy dla niepełnosprawnych i nie tylko... !Informujemy, Uprawnienia i ulgi - musisz to wiedzieć!Uprawnienia i ulgi, Ulgi w 2002 rokuUlgi w 2002 roku
 
Sprzęt dla osób niewidomych i słabo widzącychSprzęt dla osób niewidomych.
Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowiZałącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

Braille - 2000 - program celowy BRAILLE - program celowy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie: szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia Okulary w nowym systemie  Program - ,,SEZAM" SEZAM

Program celowy:  Drogowskaz DROGOWSKAZ  Program ,,HOMER" - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania  dla niewidomych i niedowidzących HOMER 2000 Program ,,PEGAZ 2000" PEGAZ 2000 Program celowy: ,,HEFAJSTOS" - pomoc dla pracodawców prowadzących ZPCh - produkujących sprzęt rehabilitacyjny i ortopedycznyHefajstos

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Program celowy: ,,PAPIRUS" Papirus - program celowy Program celowy dla niesłyszącego - ,,Tłumacz 2000"Tłumacz dla niesłyszącego ,,Domino" - pilotażowy program celowyDomino - program pilotażowy

Przydatne linki, koniecznie zobacz Szansa  ,,Telepraca" - pilotażowy program celowyTelepraca   Dziedzictwo - udostępnienie osobom niepełnosprawnym narodowych dóbr kultury i przyrody, likwidujący bariery architektoniczneDziedzictwo Trener - program celowyTrener   ,,Orzecznik" - pilotażowy program celowyOrzecznik

 Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja:    listopad, 2003   e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinie  romans@idn.org.pl

Kilka słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Początek stronyPoczątek strony     INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót na stronę główną Problemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną