Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych
 

 Bezrobotni z prawem do zasiłku


 

Bezrobotny spełniający warunki do uzyskania zasiłku nabywa prawo do jego otrzymania za każdy dzień kalendarzowy, po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy.

Czasu od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny do dnia uzyskania prawa do zasiłku nie odlicza się od okresu, przez który przysługuje bezrobotnemu zasiłek 7-dniowy.

Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku powoduje jedynie skutek w postaci przesunięcia w czasie momentu, w którym uprawnienie to powstaje, nie ma natomiast wpływu na długość okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Zgodnie z art. 23 ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 ze zm.), prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu, jeżeli:

m nie ma dla niego propozycji odpowiedniego zatrudnienia, skierowania do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na utworzone dodatkowe miejsce pracy oraz

m w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

– był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej najniższego wynagrodzenia, od którego istnieje obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy, z wyjątkiem opłacania składek za niepełnosprawnych; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,

– wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, jeżeli osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia,

– wykonywał pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej najniższego wynagrodzenia,

– podlegał ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej najniższe wynagrodzenie,

UWAGA! Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą jest okresem podlegania tej osoby ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia tej działalności (uchwała NSA 7 sędziów w Warszawie z 15 listopada 1999 r. OPS 13/99, ONSA 2000/2/49).

– wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej najniższego wynagrodzenia,

– wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub w spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), będąc członkiem tej spółdzielni, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej najniższego wynagrodzenia,

– opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego.

Przykład

Pan X otrzymał zezwolenie Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego, czy w takim układzie może być uznany za osobę bezrobotną i otrzymać zasiłek na podstawie oświadczenia, iż mimo posiadania zezwolenia działalności nie prowadził?

Samo oświadczenie nie jest wystarczające. Osoba taka musi udokumentować, że pozostawała w stosunku pracy u danego pracodawcy przez okres 365 dni. Fakt posiadania uprawnień agenta ubezpieczeniowego nie może być samoistną przyczyną do stwierdzenia, iż przysługuje bądź nie przysługuje jej zasiłek dla bezrobotnych.Początek strony

 

Staż zasiłkowy

W piśmiennictwie występuje pogląd, iż zaliczeniu do 365 dni stażu zasiłkowego podlegać będzie każdy okres pobierania zasiłku chorobowego bez względu na to, czy prawo to powstało np. następnego dnia po ustaniu zatrudnienia, czy w okresie późniejszym. Regułę tę należy stosować również wobec bezrobotnych wykazujących okresy pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu wykonywania innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności.

Do 365 dni zalicza się również okresy:

m zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej,

m urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów,

m pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego z pomocy społecznej,

m pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, świadczenia rehabilitacyjnego oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności – okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków stanowiła kwota w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia.

UWAGA! Okres pobierania zasiłku chorobowego zalicza się do 365 dni tylko wówczas, gdy okres ten zaczął się liczyć od następnego dnia po ustaniu zatrudnienia. Jednodniowa przerwa między ustaniem zatrudnienia a uzyskaniem prawa do zasiłku chorobowego nie wyklucza możliwości wliczenia okresu jego pobierania do stażu, od którego zależy nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, co potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 9 czerwca 1999 r., III RN 13/99, OSNAP 2000/10/376).

m nie wymienione w pkt 2, za które opłacana była składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy lub zaopatrzenie emerytalne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składki stanowiła kwota wynosząca co najmniej najniższe wynagrodzenie,

m za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy (stosunku służbowego) oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

UWAGA! Okres pobierania renty z ubezpieczenia rolniczego wlicza się do przypadającego przed zarejestrowaniem okresu 365 zatrudnienia, warunkującego nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych (wyrok NSA w Warszawie z 27 marca 2000 r., II SA 2536/99 Prawo Pracy 2000/6/42).Początek strony

 

Zasiłek dla byłych żołnierzy i więźniów

Ponadto prawo do zasiłku przysługuje:

m bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów, o których mowa powyżej, przypadających w okresie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności, oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności wynosiła co najmniej 365 dni. W przypadku pozbawienia wolności w okresie pobierania zasiłku, po zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego przysługuje prawo do zasiłku na okres skrócony o okres pobierania zasiłku przed pozbawieniem wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary;

m bezrobotnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 350 dni i przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy.

Przepis ten podaje nową liczbę dni, po odsłużeniu których dana osoba może zostać uznana za bezrobotną. W związku z tym należy stwierdzić, że jest to okres tożsamy z okresem 365 dni i takim osobom należy przyznać zasiłek dla bezrobotnych.

W przypadku równoczesnego spełnienia kilku warunków uprawniających do zasiłku bezrobotnemu przysługuje wybór podstawy jego przyznania.

Anna Golas

Początek strony

 

 

Powrót na stronę główną Problemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną

Kilka słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Kilka słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja: listopad, 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.pl

Początek stronyPoczątek strony     INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót na stronę główną Problemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną